Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

  AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 01/04/1988 - 88/12777

  Dayandığı Kanun Tarihi - No: 15/05/1959 - 7269

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 08/05/1988 - 19808

  BİRİNCİ KISIM : GENEL ESASLAR

  AMAÇ

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Devletin tüm güç ve kaynaklarını afetten önce planlayarak, afetin meydana gelmesi halinde Devlet güçlerinin afet bölgesine en hızlı bir şekilde ulaşması ile afetzede vatandaşlara en etkin ilk ve acil yardım yapılmasını sağlamak için acil yardım teşkilatlarının kuruluş ve görevlerini düzenlemektir.

  KAPSAM

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, acil yardım hizmetlerini yürütmekle görevli, vali ve kaymakamlar, bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile askeri birlikler ve Kızılay'ın afetten önce yapmaları gerekli acil yardım planlarının ve afet sırasında yapacakları acil yardım hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği görevleri, işbirliğini, koordinasyonu ve karşılıklı yardımlaşma esaslarını kapsar.

  HUKUKİ DAYANAK

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 15/05/1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun 1051 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

  SORUMLULUK

  Madde 4 - Vali ve kaymakamlar, görevli bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile askeri birlikler, ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik gereğince düzenlenecek acil yardım planları ve acil yardımla ilgili yönergelerle kendilerine verilen görevleri yerine getirmekten ayrı ayrı sorumludurlar.

  Afetin meydana gelmesinden itibaren, alınması gereken her türlü acil tedbirlerin alınmasından ve acil yardımların bir emir beklemeden yapılmasından afetin meydana geldiği yerin mülki amiri sorumludur.

  TANIMLAR

  Madde 5 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Hizmet grubu: Acil yardım hizmetlerini yürütmek için oluşturulan icra organını,

  b) Servis: Hizmet gruplarının görevlerini yerine getirmek amacıyla kuruluşların imkanlarıyla oluşturulmuş hizmet birimini,

  c) Ekip: Servislerin alt hizmet birimini,

  d) İl afet bürosu: Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri bünyesinde kurulup, il kurtarma ve yardım komitesinin büro hizmetlerini yürüten üniteyi,

  e) Acil yardım: Afetzedeleri kurtarma, yaralılara ilk yardım ve tıbbi tedavi yapma, aç ve açıkta kalan ailelerin geçici barındırılması ve bunların yiyecek, giyecek, ısıtma, aydınlatma ve diğer ihtiyaç maddelerinin karşılanması ve salgınları önlemek için yapılacak yardımları,

  f) Acil yardım süresi: Afetin meydana gelmesi ile başlayıp, afetin sona ermesinden itibaren 15 gün devam eden, gerektiğinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca uzatılabilen, acil yardımlar ve bununla ilgili harcamaların yapıldığı süreyi,

  g) Bakanlıkların merkez teşkilatları: Bakanlıkların ana hizmet birimlerini, bağlı ve ilgili kuruluşlarının merkez teşkilatlarını,

  h) Komite: Olmuş veya olması muhtemel afet hallerinde il/ilçe'de kurtarma ve yardım işleri ile yükümlü olan birimi,

  ifade eder.

  TEMEL İLKELER

  Madde 6 - Bu Yönetmeliğin ilke ve esasları dahilinde:

  a) Acil yardım hizmetlerini yürütmek üzere, illerde valinin başkanlığında il kurtarma ve yardım komitesi, ilçelerde kaymakamın başkanlığında ilçe kurtarma ve yardım komitesi kurulur,

  b) İl ve ilçe acil yardım planlarının yapılmasından, icrasından ve güncelliğinin korunmasından birinci derecede vali ve kaymakamlar sorumludur. Bakanlıklar ve merkezi kurum ve kuruluşlar ile askeri birlikler bu planların yapılmasına ve icrasına yardımcı olur,

  c) Bakanlık, kurum ve kuruluşların taşra teşkilatları il ve ilçe planları içinde yer alır,

  d) Bakanlık, kurum ve kuruluşların merkez teşkilatları ile bölgedeki askeri garnizon komutanlıkları, il ve ilçelere yardımcı olmak üzere kendi görevleri ile ilgili takviye ve destek planları yaparlar,

  e) Acil yardım hizmetlerinin planlanmasında, öncelikle ilçe ve/veya il hudutları içindeki kamu kurum ve kuruluşlarının güç ve kaynaklarının kullanılması esas alınır.

  İhtiyaçların bu kaynaklardan zamanında ve yeterince karşılanamaması halinde sırasıyla:

  1. Bölgedeki askeri birliklerden, komşu vali ve kaymakamlardan yardım istenir,

  2. Bölgedeki özel kuruluşlardan ve gerçek kişilerden yükümlülükler yolu ile karşılanır.

  Yetkiler

  İKİNCİ KISIM:OLAĞANÜSTÜ YETKİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

  YETKİLER

  Madde 7 - Olmuş veya olması muhtemel afet hallerinde vali ve kaymakamlar:

  a) Asker ve hakim sınıfından olanlar hariç, 18 - 65 yaş arasındaki bütün erkeklere görev vermeye,

  b) Bedeli, ücreti veya kirası sonradan ödenmek üzere resmi ve özel, canlı ve cansız her türlü taşıt araçlarına ve gerekli makina, alet ve edevatına el koymaya,

  c) Resmi ve özel kuruluşlara, tüzel ve gerçek kişilere ait arazi, arsa, bina, tesis, yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme ile halkın ihtiyacı olan diğer her türlü maddelere el koymaya ve geçici işgale,

  d) İl dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarına ve bunlara bağlı müesseselere afetle ilgili görevler vermeye,

  e) Acil yardımları ve harcamalarını, afetin genel hayata etkili olabileceği intibaını uyandırması halinde yapmaya,

  f) Mahalli sivil savunma teşkillerinin bölgelerindeki afetlerde, sivil savunma planlama esaslarına göre acil yardım hizmetlerine katılmalarını sağlamaya,

  yetkilidir.

  YÜKÜMLÜLÜKLER

  Madde 8 - Afet halinde:

  a) Asker ve hakim sınıfından olanlar hariç, 18 - 65 yaş arasındaki bütün erkekler, afet nedeniyle vali ve kaymakamlar tarafından kendilerine verilen görevleri yapar,

  b) Tüm resmi ve özel kuruluşlar ile tüzel ve gerçek kişiler, kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme ile giyecek ve diğer maddeleri verir,

  c) Rasat istasyonları, meydana gelen ve gelebilecek afetleri, etkilenebilecek yerlerin vali ve kaymakamlarına ve Afet İşleri Genel Müdürlüğüne derhal bildirir,

  d) Ellerinde muhabere vasıtaları, haber ulaştırma imkanları bulunan sivil ve askeri tüm resmi makam ve müesseseler afetlerin oluş haberini mahallin en büyük mülki amirine derhal bildirir,

  e) PTT'nin telgraf ve telefon merkezleri, demiryolu istasyonları, sivil ve askeri diğer muhabere teşkilleri, afetlerin oluşunu ihbar ve acil yardım süresince yardım talepleri için yapılacak telgraf, telefon, telsiz ve faximile görüşmelerini her işe tercihen parasız kabul eder ve muhataplarına ulaştırır,

  f) TRT'nin radyo ve televizyon istasyonlarından parasız istifade edilir,

  g) Vali ve kaymakamlar, ilgili makam ve müesseselerce afet bölgelerine

  acil yardım maksadıyla gönderilen ekipleri, her türlü malzeme, makina, alet, yiyecek, giyecek ve barınma eşya ve maddelerini bedeli sonradan ödenmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarına ve bunlara bağlı müesseselere, vilayetlere, belediye ve köylere ait her türlü taşıma araçları ile sevk ederler. Taşıma işlerinin bu kaynaklardan zamanında ve yeterince karşılanamaması halinde bu yükümlülük özel, gerçek ve tüzel kişilere de teşmil edilir,

  h) Gerek afetzedelerden ve gerekse acil yardım hizmetlerinde çalışanlardan yaralanan, sakatlanan ve hastalananlar en yakın hastanelere sevk edilirler. Sevk edildikleri sivil ve askeri tüm resmi ve özel hastane ve tedavi yerleri bunları kabul ve tedavi etmeye mecburdur,

  Resmi sağlık kuruluşlarında tedavi edilenlere parasız bakılır. Özel hastahane ve tedavi yerlerinde tedavi edilenlerin tedavi giderleri sonradan Afetler Fonu'ndan ödenir.

  ı) Afetler dolayısıyla hizmete girecek geçici iskan merkezlerine içme suyu getirilmesi, bağlantı yolları ve elektrik tesisleri yapılması, bu yeri tehdit eden dere ve sel yataklarının ıslahı gibi işler, valinin isteği üzerine ilgili bakanlık ve kuruluşlarca, öncelikle yapılır,

  j) Afet hizmetlerinin yoğunlaştığı hallerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının isteği üzerine ilgili bakanlık kurum ve kuruluşlar, yeteri kadar teknik ve idari personeli, hizmet için lüzumlu araç, gereç ve malzemeyi ve bunların kullanılması ve tamirleri ile ilgili ekipmanı geçici olarak bu bakanlık emrine vermekle yükümlüdürler. Geçici personelin maaş, ücret, yevmiye ve benzeri hakları kendi dairelerince ödenir.

  k) Görevlendirilmelerde; iş mevzuatının çalıştırma yasağı ile ilgili hükümleri çalıştırılacak kişilerin yaş, cinsiyet, sağlık, meslekleri, meşguliyetleri ve sosyal durumları ile aile ve bakıma muhtaç yakınları göz önünde bulundurulur.

  OLAĞANÜSTÜ HALDE YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

  Madde 9 - Afetler nedeniyle Bakanlar Kurulunca olağanüstü hal ilan edilmesi halinde, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen yetki ve yükümlülüklere ilaveten 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununda belirtilen yetki ve yükümlülükler valilerce uygulanır.

  ÜÇÜNCÜ KISIM : ACİL YARDIM PLANLAMASI GENEL ESASLARI

  KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ

  Madde 10 - Acil yardım planları yapmaktan sorumlu makamlar aşağıdaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamakla yükümlüdürler:

  a) Bakanlık, kurum ve kuruluşlar kendilerine ait kaynakları en doğru şekilde tespit etmekten ve doğru bilgi vermekten sorumludurlar. Ancak bu şekilde alınan bilgiler planlama maksatları dışında kullanılmaz,

  b) İl ve ilçelerin afet acil yardım planları, yardım sağlamaktan sorumlu garnizon ve askeri birlikler komutanlıklarının planları ile askeri acil yardım planları da vali ve kaymakamlar ile koordineli olarak hazırlanır,

  c) Afetler acil yardım planları hazırlanırken, Başbakanlık Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama Direktifinde yapılacağı belirtilen sivil savunma planları ile koordine edilir.

  DİKKATE ALINACAK GENEL FARAZİYELER

  Madde 11 - Acil yardım planlarının yapılmasında dikkate alınacak başlıca faraziyeler şunlardır:

  a) Olacak afetin geçmiş yıllarda o bölgede olmuş en büyük çaplı afetten daha büyük ve kapsamlı olabileceği, geçmişte bilinen afet hasarı yoksa deprem bölgeleri haritasındaki deprem tehlikesi ile muhtemel su baskınlarının dikkate alınabileceği,

  b) Deprem ve benzeri afetlerde yangınların çıkabileceği, yangın afetlerinde çok büyük patlamaların, ayrıca sinai ve enerji tesislerinde yangın, patlama ve gaz kaçaklarının olabileceği,

  c) Hasara uğrayan ve yıkılan binaların çok olabileceği, açıkta kalan ailelerin iskan problemlerinin artabileceği,

  d) İç ve dış ulaşım ihtiyacının çok artabileceği,

  e) Ulaşım yollarında ve tesislerinde hasarlar meydana gelebileceği, ulaşımın bir süre aksayabileceği veya durabileceği,

  f) Barajların, santrallerin, akaryakıt depo ve tesislerinin ve diğer önemli bina ve tesislerin afette hasar görebileceği veya tamamen yıkılabileceği,

  g) Radyo, telefon, telsiz haberleşmesinin aksayabileceği,

  h) Elektrik ve içme suyu tesislerinin çalışamaz hale gelebileceği, susuzluğun baş gösterebileceği, halkın karanlıkta kalabileceği,

  ı) Afetin gece veya sabaha karşı meydana gelebileceği, kış veya yaz şartlarından birisinde olabileceği,

  j) Hasarın büyük olabileceği, enkaz altından insanların kurtarılması gerekeceği,

  k) İhtiyaç maddelerinde özellikle gıda, ilaç ve ısınma maddelerinde ve gereçlerinde sıkıntı meydana gelebileceği,

  l) Hükümet binası, sağlık tesisleri gibi idare merkezlerinin hasara uğrayabileceği, geçici idare merkezlerine gerek duyulabileceği,

  m) İlk yardım ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilecek personel ve ailelerinin veya askeri birliklerin de afete maruz kalabileceği,

  n) Afet bölgesine yardıma giden ekiplerin de barınma, ısınma, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının olabileceği,

  o) Afet bölgesinde yağmacılık teşebbüslerinin olabileceği,

  p) Yiyecek, içecek, giyecek, barındırma ve benzeri acil yardım ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve temininde acil yardım süresinin gerekli hallerde daha fazla olabileceği,

  r) İllerinde tespit edilen muhtemel afetlerin gerçekleşebileceği,

  s) Kış ve yaz şartlarının umumi hayatı etkileyecek derecede olumsuz geçebileceği,

  farz ve kabul edilir.

  Bunlar genel planlamalar için faraziyeler olup, bölgenin özelliği dikkate alınarak vuku bulabilecek her afet için somut faraziyeler tespit edilir ve planlar buna göre yapılır.

  PLANLAMA TEMEL ESASLARI

  Madde 12 - Acil yardım planlaması temel esasları:

  a) Resmi kurum ve kuruluşlar ile tüzel ve gerçek kişiler afet sırasında kendilerine verilen görevleri öncelikle yapmaktan, komitece kendilerinden istenen her türlü personel, araç, gereç ve teçhizatı zamanında vermekten sorumludurlar.

  b) İl acil yardım planları, il hudutları içinde geçmiş yıllarda meydana gelmiş afet türleri ve büyüklükleri göz önünde bulundurularak o ilde meydana gelmesi muhtemel en ağır şartları dikkate alacak ve ilin hudutları içinde bulunan tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde Ek: 1 plan örneğine göre düzenlenir.

  c) Askeri birlik takviye ve destek planlarının yapılmasında ve uygulanmasında, 7269 sayılı Afetler Kanunu, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ve bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik esasları dikkate alınır.

  d) Kurum ve kuruluşlar ile askeri birlikler, yapacakları acil yardım planlarında, acil yardım hizmet gruplarının her birine katkılarının ne olacağını açıkça belirtirler.

  e) Acil yardım hizmetlerini destekleme amacıyla il ve ilçelere gönderilecek asker dışındaki ekipler komitenin emrine girerler.

  f) Acil yardım hizmet grupları planlamasında, hizmet gruplarında görevlendirilecek kuruluşların kabiliyetleri, güç ve imkanları dikkate alınır.

  g) İl ve ilçe planlarında hizmet gruplarının görevleri ve çalışma esasları, servislerin yerel imkan ve ihtiyaçlara göre teşkili, servis başkanlarının yetki ve sorumlulukları açık ve kesin bir ifade ile belirtilir.

  h) Komite üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır. Ancak, zorunlu hallerde komite başkanının bilgisi dahilinde yerlerine tam yetkili bir temsilci görevlendirebilirler.

  ı) Hizmet gruplarının başkanları vali tarafından, servis başkanları ise, bağlı olduğu grup tarafından belirlenir.

  j) Hizmet grupları komitenin verdiği talimat ve prensip kararlarını uygular, bu uygulama için aldığı detay kararları yerine getirir. Bunların sonucunu belirleyen raporlar valinin onayına sunulur.

  k) Servis başkanları kendilerine bağlı olarak kurulan ekip başlarına ve ekiplerine görev vermeye yetkili olup, ekip başkanı veya ekipler verilen görevleri kendi müessese amirlerinden ve üstlerinden emir beklemeksizin ve gecikmeksizin yapmaktan sorumludurlar. Acil durumlarda sözlü yapılacak istekler sonradan yazılı şekle dönüştürülür. Servisler, emrindeki ekipleri, hizmetin gereğine göre arttırıp, azaltabilir.

  l) Komite, acil yardım hizmet gruplarında görevlendirilecek personel, araç ve gereç listesini örnek Ek: 2,3 ve 4'e göre kuruluşlardan ister ve hizmet gruplarının ihtiyacını dikkate alarak örnek Ek: 5 ve 6'ya göre görevlendirilmesini yapar.

  m) Gruplar, komitece bildirilen personel, araç ve gereci örnek Ek: 7 ve 8'e göre servislerinde görevlendirir.

  n) Görevlendirilen personel, araç ve gerecin görevleri ve görev yerleri, personeline tebliğ edilmek üzere ilgili kuruluşa bildirilir.

  o) Her hizmet grubu, ilgili diğer hizmet gruplarıyla koordinasyon ve işbirliği yaparak kendi görevleri ile ilgili plan tasarısını hazırladıktan sonra afet bürosuna verir. Bu planlar komitece incelenip son şeklini aldığında valinin onayı ile kesinleşir.

  p) İlçedeki plan çalışmaları yukarıdaki esaslar dahilinde ilçe komitesince yürütülür.

  r) İl ve ilçe planları valinin onayı ile kesinleştikten sonra birer örneği planda görev alan kuruluşlar ile Bayındırlık ve İskan, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlıklarına gönderilir.

  Plan üzerinde yapılan değişiklikler de ilgili kuruluşlara ve belirtilen bakanlıklara zamanında bildirilir.

  s) İl ve ilçe planlarının kapsamı ve tertibi bu esaslara göre düzenlenir.

  Bu genel esaslar yol gösterici olup plana, mahalli şart ve ihtiyaçlara göre eklemeler yapılabilir.

  PLAN ÇALIŞMALARINA ESAS OLACAK BİLGİLERİ TOPLAMAK

  Madde 13 - Aşağıdaki bilgiler acil yardım plan çalışmaları için lüzumlu olan genel bilgiler olup, komiteler bu bilgilerden kendi plan konularını ilgilendirenleri toplayacaktır. Gerektiğinde, burada belirtilmeyen diğer lüzumlu bilgiler de toplanır.

  a) Bölgede etkin olan afetlerle ilgili bilgiler:

  Planlama konusu ilçe veya ilin hudutları içindeki yerleşim yerlerinde olmuş veya muhtemel afetlere maruz bölgeleri gösterir harita, plan ve krokiler ile bunlara ait hasar tespit ve afet etüt raporları toplanır. Bu afetlerin yeri, oluş veya rapor tarihi, etkilenen veya etkilenebilecek bina, insan sayısını belirtir afet bilgi cetveli de hazırlanır.

  b) Köy ve mahallelere ait genel bilgiler:

  Yerleşim üniteleri listesi, ilçeler itibariyle köy ve köylere bağlı mahalle, mezra, kom gibi yerlerin adları en son nüfus sayımına göre genel hane ve nüfus sayıları, ilçeye uzaklığı, yol, su, elektrik ve telefon tesisleri durumunu gösteren örnek Ek: 9 form düzenlenir.

  c) İl ve ilçe merkezlerine ait genel bilgiler:

  1. İl ve ilçe bazında Devlet ve il yollarını ve bu yollar üzerindeki köprüleri, ayrıca gar, liman, hava limanı gibi tesisleri gösterir haritalar ile bunlara ait gerekli bilgiler, ilçeler bazında hazırlanır.

  2. İl ve ilçe imar planlarına işlenerek belirlenecek genel bilgiler şunlardır:

  - Olmuş ve muhtemel afete maruz yerler ve afet türleri,

  - Açık alanlar, stadyum, park ve bahçeler,

  - Konut alanları,

  - Mezarlıklar ve kullanılmış, kullanılacak alan kapasiteleri,

  - İstasyon ve otobüs terminalleri,

  - Hükümet ve adli binalar,

  - Askeri kışla ve binalar,

  - Ceza ve tevkif evleri,

  - Polis ve jandarmanın kullanımındaki bina ve tesisler,

  - Diğer resmi bina ve tesislere ait bilgilerde örnek Ek: 10 forma göre toplanır.

  3. Kullanma ve içme suyu tesisleri:

  Su kaynaklarını, isale ve şebekeyi, terfi hatlarını, biriktirme depolarını, klorlama ünitelerini, klorlama yapılabilecek diğer yerleri ve bunların kapasite ve karakteristikleri ile tehlikeli kirletme riski taşıyan tesis ve yerleri belirten vaziyet planları, varsa bu planların ve tesisle ilgili her türlü tatbikat projesi ve detayları toplanır.

  4. Kanalizasyon, elektrik ve havagazı tesislerine ait tüm bilgiler:

  - Kanalizasyon tesisleri ve deşarj yeri özelliği,

  - Elektrik tesisleri,

  - Havagazı tesisleri,

  adı altında toplanır.

  5. İtfaiye teşkilatı olan kuruluşların itfaiye hizmetleri ile ilgili personel, araç, gereç ve takım malzemeleri cins ve miktarlarına ait listeler düzenlenir.

  6. Haberleşme tesisleri:

  Telefon, telgraf, teleks ve benzeri haberleşme tesis ve şebekeleri il veya ilçe yerleşim planı üzerine işlenir.

  Kamu ve özel sektördeki telex, faximile gibi yayın araçlarına ait bilgiler, örnek Ek: 11 forma göre toplanır.

  7. Sağlık ve sosyal yardım tesisleri:

  Kamu ve özel sektörün sağlık ve sosyal yardım tesis, personel araç ve gereç imkanlarına ait bilgiler örnek Ek: 12 forma göre, hastane olarak kullanılabilecek yataklı kurum, bina ve tesislere ait bilgiler örnek Ek: 13 forma göre,

  Ayrıca, tıbbi malzeme, ilaç, kan ve benzeri ihtiyaç maddeleri stok durumları ile özel ve ferdi çalışan sağlık personeli hakkında da bilgiler toplanır.

  8.Toprak Mahsulleri Ofisi, Orman Ürünleri, Kömür İşletmeleri, Tekel, Sümerbank, Et-Balık, Tarımsal İşletmeler gibi önemli kuruluşların kapasiteleri, stok durumu; stoklama ve ikmal imkanları tespit edilir.

  9. Giyim, gıda ve öteki ihtiyaç maddeleri üreten ve pazarlayan özel kuruluş ve tesisler hakkında bilgiler toplanır.

  10. Kızılay Teşkilatının bölgedeki stok durumu, dağıtım ve ikmal imkanları belirlenir.

  11. Akaryakıt ikmal tesisleri:

  İl veya ilçe hudutları içindeki akaryakıt istasyonları gösterir haritalar veya listeler, bunların kapasite ve stok durumlarını gösterir listeler ile ikmal imkanlarını belirleyen rapor ve bilgiler toplanır.

  12. Tamir ve onarım tesisleri

  Kamu ve özel sektöre ait tamirhane ve atölyelerin kapasite ve karakteristiklerini ve diğer hususiyetlerini içeren bilgiler iştigal konularına göre toplanır.

  13. Kurtarma, enkaz kaldırma, yapım ve onarım konularında görev verilebilecek diğer kamu ve özel kuruluşların güç ve kaynakları hakkında bilgiler toplanır.

  Toplanan bu bilgi, cetvel, plan, kroki gibi bölümler halinde GENEL BİLGİ DOSYASINDA toplanır.

  Bu bilgiler yapılacak planlarda esas alınır.

  İl Kurtarma ve Yardım Komitesi

  DÖRDÜNCÜ KISIM:İL VE İLÇE ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ

  BİRİNCİ BÖLÜM : İL ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ

  İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİ

  Madde 14 - İl Kurtarma ve Yardım Komitesinin kuruluşu, görevleri ve çalışma esasları:

  a) Kuruluşu:

  Valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında;

  - Belediye Başkanı,

  - İl Jandarma Alay Komutanı,

  - Emniyet Müdürü,

  - Sivil Savunma Müdürü,

  - Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü,

  - Bayındırlık ve İskan Müdürü,

  - Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü,

  - Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürü,

  - Kızılay Temsilcisi,

  - Garnizon komutanı veya mahallin en büyük askeri birlik temsilcisinden,

  oluşan "İl Kurtarma ve Yardım Komitesi" kurulur.

  Komitede görevli kuruluş temsilcileri listesi örnek Ek: 14 forma göre düzenlenerek dosyasına konulur.

  b) Görevleri:

  1. İl acil yardım planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlar,

  2. İlçelere ait planları inceleyerek valinin onayına sunar,

  3. Planda öngörülen teşkilatı kurar ve burada görev alacakları tespit ederek kendilerine duyurur. Eğitim ve tatbikatlar düzenleyerek grupların hizmete hazır olmalarını sağlar,

  4. Hizmet gruplarını göreve çağırır, gerekli kararları alır ve uygulanmasını sağlar,

  5. Yapılacak yardımın prensiplerini tespit eder ve belirlenen ihtiyaçların teminini sağlar,

  6. Hizmet gruplarının toplanma ve çalışma esaslarını belirler ve bu konularda talimatlar düzenler, çalışmaları koordine ederek sonuçlarını izler,

  7. Acil yardım hizmetlerinin yürütülmesinde, görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar,

  8. Acil yardım, geçici iskan ve onarım için afetzedelere nakdi ödemede bulunulması gerekli olduğu hallerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından izin alır,

  9. Yapılan çalışmalar ile uygulama sonuçlarını değerlendirir,

  10. Hizmet gruplarının görevlerini yapabilmesi için gerekli personel, araç ve gerecin temini ve ikmali ile görevlendirilmelerini takip ve koordine eder,

  11. Acil yardım çalışmalarının aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılmasını sağlar.

  - Haberleşmenin temini,

  - Ulaştırmanın sağlanması ve trafiğin düzenlenmesi,

  - Kurtarma,

  - Tıbbi ilk yardım,

  - Hasta ve yaralıların hastaneye nakli,

  - Yangın söndürme,

  - Emniyet ve asayişi sağlama,

  - Yedirme, giydirme, ısıtma ve aydınlatma,

  - Geçici barındırmayı sağlama,

  - Ölülerin defini,

  - Enkaz kaldırma ve temizleme,

  - Elektrik, su ve kanalizasyon tesislerinin onarımı ve hizmete sokulması,

  - Karantina tedbirlerinin alınması,

  Afet türüne göre bu sırada değişiklik yapılabilir.

  12. Acil yardım süresi içerisinde harcanamayan ödeneği merkez fon hesabına iade eder.

  13. Harcamalara ait ayniyat ve sarf evrakının aslını dizi listesine bağlı olarak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne teslim eder. Bu evrakın bir örneğini de Afet İşleri Genel Müdürlüğüne gönderir.

  14. Acil yardım malzemelerinden arta kalanları Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan yönergeye göre tasfiye eder.

  15. Gerektiğinde, afetzedelerin borçlarının tecili ve yeni kredi açılması konusunda tespit ve tekliflerde bulunur.

  c) Çalışma esasları:

  1. Komite, başkanının çağrısı üzerine, büyük afetlerde ise çağrısız toplanır.

  2. Afetin büyüklük derecesine göre valilikçe gerekli görülürse komite, 24 saat çalışma esasına göre görev yapar.

  3. Komitenin sekreterya görevini afet bürosu yürütür.

  4. Afet halinde beliren ihtiyaçları Bayındırlık ve İskan Bakanlığına iletir.

  İL AFET BÜROSU

  Madde 15 - İl kurtarma ve yardım komitesi afet bürosunun kuruluşu, görevleri ve çalışma esasları:

  a) Kuruluşu:

  1. Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinde afet büroları kurulur. Bu bürolar sürekli olup aynı zamanda komitenin büro hizmetlerini de yürütür.

  2. Valilikçe gerektiğinde büro, personel, araç ve gereç yönünden sivil savunma müdürlüğü ve diğer kuruluşlardan takviye edilir.

  3. Büyük afetlerde valilikçe büronun çalışma yeri değiştirilebilir.

  b) Görevleri:

  1. İl ve ilçe acil yardım planlarının onaylanmasını, çoğaltılmasını, ilgili yerlere gönderilmesini ve saklanmasını sağlar,

  2. Planlarda olabilecek değişiklikleri izler ve ilgili yerlere bildirir,

  3. Hizmet gruplarında görev alacak kimselere afetten önce verilmesi gereken bilgileri ulaştırır,

  4. Komite ile her hizmet grubunun üye ve servis başkanlarının ev ve iş adres ve telefon numaralarını gösterir cetvelleri hazırlar, ilgililere verir ve dosyasında saklar,

  5. Acil Yardım Teşkilat Şemasının, komitenin uygun göreceği yerlere asılmasını sağlar.

  c) Çalışma esasları :

  Vali gerekli gördüğünde, büro 24 saat çalışma esasına göre görev yapar.

  ACİL YARDIM HİZMET GRUPLARI

  Madde 16 - Acil yardım hizmetlerini yürütmekten sorumlu komite, bu hizmetleri aşağıda belirtilen hizmet grupları ile yürütülür:

  1. Haberleşme Hizmetleri Grubu,

  2. Ulaşım Hizmetleri Grubu,

  3. Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu,

  4. İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu,

  5. Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan Hizmetleri Grubu,

  6. Güvenlik Hizmetleri Grubu,

  7. Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu,

  8. Tarım Hizmetleri Grubu,

  9. Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu.

  Hizmet gruplarında görevli kuruluşların temsilcileri listesi ve toplanma yeri, her bir hizmet grubu için ayrı ayrı olmak üzere örnek Ek: 15 forma göre düzenlenerek dosyasına konulur.

  HABERLEŞME HİZMETLERİ GRUBU

  Madde 17 - Haberleşme hizmetleri grubunun; teşkili, görevleri, planlaması ve servisi:

  a) Teşkili:

  - PTT Müdürlüğü,

  - Emniyet Müdürlüğü,

  - İl Jandarma Alay Komutanlığı,

  - Diğer ilgili kuruluşlar,

  yetkili temsilcileri.

  b) Görevleri:

  1. Afet mahalleri ile sürekli olarak haberleşmeyi sağlamak için telli, telsiz haberleşme ağı kurdurur,

  2. Hasarlı haberleşme araçlarını süratle onarır ve hizmete sokar,

  3. Afet mahallerinden aldığı bilgileri Afet Bürosuna bildirir,

  4. İl dahilindeki haberleşme tesislerinin bir afet sırasında nasıl kullanılacağına dair talimatlar düzenler,

  5. Afet mahallinde posta haberleşmesinin sağlanabilmesi için her türlü tedbiri alır ve gerektiğinde yeni posta taşıma hatları kurdurur.

  c) Planlaması :

  1. Kuruluşlarca serviste görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun, 12 nci maddenin (l) ve (m) bendleri esaslarına göre tespitini,

  2. İl dahilinde bir afet anında kullanılabilecek haberleşme teçhizatı listesinin örnek Ek: 11 forma göre düzenlenmesini,

  3. Afet haberleşmesinin öncelikli olduğunun ilgili yerlere duyurulmasını ve en seri haberleşmeyi sağlamak için gerekli düzenlemenin yapılmasını,

  4. Afet bölgesinde haberleşme ihtiyaçlarının karşılanmasında mevcut haberleşme imkanlarının yetersiz veya devre dışı kalması halinde askeri birliklerin personel, teçhizat ve diğer imkanlarından faydalanılmasını,

  5. Köylerin ilçeye uzaklıkları ile telefonu olan köylerin telefon numaralarının örnek Ek: 9 forma göre belirlenmesini,

  6. Haberleşme tesisi olan kuruluşların yerleri ve durumu hakkında bilgiler toplanarak gerekli harita ve cetvellerin düzenlenmesini,

  7. Haberleşme tesislerinin tam kapasite ile devreye sokulması için gerekli tedbirlerin alınmasını,

  8. Muhtemel bir afette ne tür hasarın meydana geleceğine dair onarım için gerekli tedbirlerin alınmasını,

  planlar.

  9. Afet haberi şu bilgileri kapsar:

  a - İlk Haber :

  . Afetin türü,

  . Afetin olduğu yer, il, ilçe, köy ve mezra,

  . Oluş tarihi ve saati,

  . Devam edip etmediği,

  . Muhtemel ölü ve yaralı sayısı,

  . Hasarlı bina sayısı,

  . Yardım istenildiği takdirde cins ve miktarı,

  b - Tamamlayıcı haber :

  . Belirlenen ölü ve yaralı sayısı,

  . Belirlenen kullanılmaz bina sayısı,

  . Boşaltılan ve boşaltılacak konut, aile ve fertleri sayısı,

  . Ulaşımı engelleyen hasar ve tıkanıklar,

  . Hayvan zayiatı,

  . Genel hane sayısı.

  10. Köylerde haber alınacak kaynaklar şunlardır:

  - Muhtar ve azalar,

  - Köy korucusu,

  - Öğretmen,

  - Din görevlileri.

  Haberciler en seri vasıta ile telefonu olan köyden komite başkanlığına afet haberini bildirir.

  Telefonu olmayan köylerdeki afet haberi en yakın telefonu olan yerden il veya ilçe merkezine en seri şekilde bildirilir.

  d) Servisi: Haberleşmenin sağlanması ile tesislerinin yapım, onarım ve bakım servisidir.

  HABERLEŞMENİN SAĞLANMASI İLE TESİSLERİNİN YAPIM, ONARIM VE BAKIM SERVİSİ

  Madde 18 - Haberleşmenin sağlanması ile tesislerinin yapım, onarım ve bakım servisinin teşkili:

  - PTT,

  - Jandarma,

  - Emniyet,

  - Diğer ilgili kuruluşlar.

  ULAŞIM HİZMETLERİ GRUBU

  Madde 19 - Ulaşım hizmetleri grubunun teşkili, görevleri, planlaması ve servisleri:

  a) Teşkili:

  - Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü,

  - Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü,

  - TCK mahalli kuruluşu,

  - DSİ mahalli kuruluşu,

  - DLH mahalli kuruluşu,

  - TCDD mahalli kuruluşu,

  - THY mahalli kuruluşu,

  - Deniz yolları,

  - Diğer ilgili kuruluşlar,

  yetkili temsilcileri.

  b) Görevleri:

  1. Afet mahalline ve afet mahallinde ulaşımın en kısa zamanda sağlanmasının gerektiği tertip ve düzenleri alır, aldırır ve afet hizmetlerinde kullanılacak araçlara geçiş üstünlüğü sağlar,

  2. Hizmet gruplarının ihtiyacı olan taşıt ve iş makinalarının tespit, tedarik ve tahsis işlemlerini düzenler,

  3. Afet şartları altında ilin ulaştırma tesis ve araçlarının durumlarını tespit ederek çalışmalarının devamı için gerekli tertip ve tedbirleri alır, akaryakıt ihtiyacının giderilmesini sağlar,

  4. Deniz ve hava limanları ile demiryollarında seyrüsefer, tahmil ve tahliye ile ilgili özel tedbirleri alır.

  c) Planlaması:

  1. Kuruluşlarca servislerde görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun 12 nci maddenin (l) ve (m) bendleri esaslarına göre tespitini,

  2. Bir afet anında motorlu araçlarla gidilebilecek veya gidilemeyecek yerleşim yerlerine ait listelerin örnek Ek: 9 forma göre düzenlenmesini,

  3. İkmal ve bakım işlerinin, araçların ait olduğu kuruluşların atölyelerinde yapılmasını,

  4. İl hudutları içindeki kara, deniz, hava yolları ve bunlar üzerindeki köprü, gar, liman gibi önemli tesisleri gösterir haritaların ilçe bazında düzenlenmesini,

  5. Afetzedelere dağıtılmak üzere toplanan ikmal maddelerinin afet bölgesine ulaştırılmasında zorluk çekilmesi halinde, askeri birliklerden yardım istenmesini,

  6. Kapalı olan köy yollarının açılması ve yeni köy yollarının yapılması programlarının hazırlanmasını,

  7. Mevcut köy yollarının üzerindeki köprü, menfez ve sanat yapılarının onarımı ile yeni köprülerin yapımını,

  8. Servislerde görevli gösterilen araçların yetmemesi halinde, diğer kamu kuruluşları ile şahıslara ait araçlardan faydalanılmasını,

  9. Devlet ve il yollarında meydana gelebilecek hasarların giderilmesi için ulaşıma açılmasına dair programların yapılmasını,

  10. Sorumluluk sınırları içindeki 1 ve 2 nci öncelikte bakım ve onarım yapılacak yollara ait listelerin düzenlenmesini,

  11. Afet halinde öncelikle ulaşıma açık tutulacak yolların belirlenmesini,

  12. İl'deki asfalt ve stabilize yol durumu ile bu yollardaki kar mücadelesi durumunu gösterir listelerin düzenlenmesini,

  13. Gar, liman, hava alanı gibi tesislerin tip ve kapasitesi, imkanları, hizmet verebileceği araç tip sayıları ve süresinin belirlenmesi ve daha uzun süre hizmet verebilme tedbirlerini,

  planlar.

  d) servisleri:

  1. Ulaştırma ve Nakliye Servisi,

  2. Köy Yolları Yapım ve Onarım Servisi,

  3. Devlet ve İl Yolları Yapım ve Onarım Servisi,

  4. Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları Yapım ve Onarım Servisi.

  ULAŞTIRMA VE NAKLİYE SERVİSİ

  Madde 20 - Ulaştırma ve Nakliye Servisinin Teşkili:

  - Köy Hizmetleri,

  - TCK,

  - TCDD,

  - Hava Yolları,

  - Deniz Yolları,

  - DSİ,

  - Diğer ilgili kuruluşlar.

  KÖY YOLLARI YAPIM VE ONARIM SERVİSİ

  Madde 21 - Köy Yolları Yapım ve Onarım Servisinin teşkili:

  - Köy Hizmetleri,

  - TCK,

  - DSİ.

  DEVLET VE İL YOLLARI YAPIM VE ONARIM SERVİSİ

  Madde 22 - Devlet ve İl Yolları Yapım ve Onarım Servisinin teşkili:

  - TCK,

  - Köy Hizmetleri,

  - DSİ.

  DEMİRYOLLARI, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI YAPIM VE ONARIM SERVİSİ

  Madde 23 - Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları Yapım ve Onarım Servisinin teşkili:

  - TCDD,

  - DLH,

  - TCK.

  KURTARMA VE YIKINTILARI KALDIRMA HİZMETLERİ GRUBU

  Madde 24 - Kurtarma ve yıkıntıları kaldırma hizmetleri grubunun teşkili, görevleri, planlaması ve servisleri:

  a) Teşkili:

  - Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü,

  - Sivil Savunma Müdürlüğü,

  - Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü,

  - TCK mahalli kuruluşu,

  - DSİ mahalli kuruluşu,

  - DLH mahalli kurulusu,

  - TCDD mahalli kuruluşu,

  - THY mahalli kuruluşu,

  - Belediye,

  - Askeri birlikler,

  - Diğer ilgili kuruluşlar,

  yetkili temsilcileri.

  b) Görevleri:

  1. Afet mahallinde ve yıkıntı altında kalan yaralıları kurtarır,

  2. Mahsur kalanları kurtarır,

  3. Altında insan, hayvan ve kıymetli eşya ve maddeler bulunduğu anlaşılan yıkıntıları kaldırır,

  4. Ulaşımı engelleyen yıkıntıları kaldırır, temizlenmesini sağlar,

  5. Kurtarma ve yardım çalışmaları bakımından tehlikeli olabilecek binaların desteklenmesi, yıkılması ve temizlenmesini sağlar,

  6. Gerekli görülen yıkıntının kaldırılmasını ve temizlenmesini sağlar,

  7. Afet bölgesinde yangından korunma ve önleme tedbirlerini alır ve çıkan yangınları söndürür,

  8. Hastane, okul, sinema, kışla, atölye gibi yerler ile konutlardaki vatandaşların, barınaklardaki hayvanların, kıymetli eşya ve malların kurtarılmasında öncelik sırasına uyar.

  c) Planlaması

  1. Kuruluşlarca servislerde görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun 12 nci maddenin (l) ve (m) bendleri esaslarına göre tespitini,

  2. Yıkıntıların döküleceği yerleri,

  3. Bu hizmetin yürütülmesinde sivil savunma mükelleflerinden de faydalanılmasını,

  4. Gerektiğinde, askeri birlik, personel, araç ve gereçlerinden de faydalanılmasını,

  5. Kurtarma ve yıkıntıları kaldırma hizmetinde görev alacak personelin eğitiminin sivil savunma müdürlüğünce yürütülmesini,

  6. Afet mahalline gelen resmi ve özel tüm kuruluşlara ait itfaiye ekiplerinin belediye itfaiyesinin koordinesinde çalışmasını,

  planlar.

  d) Servisleri:

  1. Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Servisi,

  2. İtfaiye Servisi,

  KURTARMA VE YIKINTILARI KALDIRMA SERVİSİ

  Madde 25 - Kurtarma ve yıkıntıları kaldırma servisinin teşkili:

  - Bayındırlık ve İskan,

  - DSİ,

  - TCK,

  - Sivil savunma,

  - Köy hizmetleri,

  - Belediye,

  - Askeri birlikler,

  - Kurtarma ekipleri olan diğer kuruluşlar.

  İTFAİYE SERVİSİ

  Madde 26 - İtfaiye Servisinin teşkili:

  - Belediye,

  - Sivil savunma,

  - Askeri birlik,

  - Diğer ilgili kuruluşların itfaiye teşkilleri ve yangın söndürme ekipleri.

  İLK YARDIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ GRUBU

  Madde 27 - İlk yardım ve sağlık hizmetleri grubunun teşkili, görevleri, planlanması ve servisleri:

  a) Teşkili:

  - Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü,

  - Askeri sağlık kurumları,

  - Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık kuruluşu,

  - Belediye başkanlığı,

  - Nüfus müdürlüğü,

  - Müftülük,

  - Diğer ilgili kuruluşlar,

  yetkili temsilcileri.

  b) Görevleri:

  1. Hafif yaralı ve hastalar için afet bölgesinde ilk sıhhi tedbirleri alır, tedavisi gerekenlerin hastanelere gönderilmesini sağlar,

  2. Sabit veya seyyar yataklı tedavi kurumlarında yatak kapasitelerini arttırıcı ve tedavi hizmetlerini hızlandırıcı tedbirleri alır,

  3. Çevre sağlığı bakımından gerekli bütün tedbirleri alır,

  4. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için gerekli tedbirleri alır,

  5. Aşı, ilaç ve tıbbi malzemelerin teminini sağlar,

  6. Ölülerin kimliklerini tespit eder,

  7. Ölülerin gömülmesi ile ilgili gerekli dini, idari ve fiili işlemleri yapar.

  c. Planlaması:

  1. Kuruluşlarca servislerde görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun 12 nci maddenin (l) ve (m) bendleri esaslarına göre tespitini,

  2. Yaralı afetzedelere ilk yardımda bulunarak gerekli görülenlerin ilk yardım merkezlerine ve hastanelere taşınmalarını,

  3. Afet bölgesinde ilk yardım merkezi kurulmasını,

  4. İlk yardım merkezi ve hastanelerin personel, araç ve gereç kadrosu ile lüzumlu ilaç ve tıbbi malzeme cins ve miktarlarını Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının vereceği esaslar dahilinde tespit ve temin ederek gerekli denetimlerinin yapılmasını,

  5. İlk yardım merkezlerinin personel, araç ve gereç ihtiyacının öncelikle resmi sağlık kuruluşları ve Kızılay olmak üzere özel sağlık kuruluşlarından teminini,

  6. İl dahilindeki resmi ve özel sağlık kuruluşları ile kimyahane, laboratuvar ve benzeri tesislerin kapasitesi ve imkanlarını gösterir listenin örnek Ek: 12 forma göre düzenlenmesini,

  7. Yataklı tedavi kurumlarının hizmet kapasitesini arttırabilmek amacıyla:

  - İyileşmiş veya evde tedavi görülebilecek hastaların tahliyesini,

  - Odalarda ve koridorlarda boş yerlere karyola ve şezlongların yerleştirilmesini ve bunların teminini,

  - Hastanelerin ihtiyaca cevap vermemesi halinde diğer resmi ve özel binalardan yararlanılmasını,

  8. Gerektiğinde, hastane olarak kullanılabilecek bina ve tesislere ait bilgilerin örnek Ek: 13 forma göre düzenlenmesini,

  9. İhtiyaç halinde seyyar hastane kurulmasını,

  10. İçme ve kullanma suyu temini, dezenfeksiyonu, tevzii, laboratuvar tetkiklerine tabii tutulmasını,

  11. Her çeşit yiyecek ve içecek maddeleri ile umumi sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımdan gerekli görülenlerin kontrolünü,

  12. Bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi açısından çöpler, gübrelik hayvan ölümü, kanalizasyon ve hela atıklarının zararsız hale getirilmesi, vektör mücadelesini,

  13. Aşılama hizmetlerini,

  14. Ölülerin kimliklerinin tespiti ile kıymetli eşyalarının toplanarak muhafaza altına alınmasını,

  15. Din görevlileri ile tabut, kefen gibi ihtiyaçların karşılanmasını,

  16. Mezar yerlerinin tespiti ile gömülenlerin yerlerini belirleyici belgelerin düzenlenmesini,

  17. Mezar kazma ile ilgili, personel ve araçların teminini,

  planlar.

  d) Servisleri:

  1. İlk Yardım ve Ambulans Servisi,

  2. Hastaneler Servisi,

  3. Temel Sağlık Hizmetleri Servisi,

  4. Ölüleri Tespit ve Gömme Servisi.

  İLK YARDIM VE AMBULANS SERVİSİ

  Madde 28 - İlk Yardım ve Ambulans Servisinin teşkili:

  - Sağlık ve Sosyal Yardım,

  - Belediyeler,

  - Sivil Savunma,

  - Kızılay,

  - Tüm kuruluşların ilk yardım ve ambulans ekipleri,

  - Diğer sağlık kuruluşları.

  HASTANELER SERVİSİ

  Madde 29 - Hastaneler Servisinin teşkili:

  - İldeki kamu hastaneleri,

  - Kızılay,

  - Askeri Sağlık kurumları,

  - Özel hastaneler,

  - Belediye,

  - Diğer sağlık kuruluş ve tesisleri.

  TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SERVİSİ

  Madde 30 - Temel Sağlık Hizmetleri Servisinin teşkili:

  - Sağlık ve Sosyal Yardım,

  - Belediye,

  - Kızılay,

  - Diğer Sağlık kuruluşları,

  - Diğer ilgili kuruluşlar.

  ÖLÜLERİ TESPİT VE GÖMME SERVİSİ

  Madde 31 - Ölüleri Tespit ve Gömme Servisinin teşkili:

  - Belediye,

  - Nüfus Müdürlüğü,

  - Müftülük,

  - Sağlık ve Sosyal Yardım,

  - Kızılay,

  - Askeri Birlik,

  - Diğer ilgili kuruluşlar.

  ÖN HASAR TESPİT VE GEÇİCİ İSKAN HİZMETLERİ GRUBU

  Madde 32 - Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan Hizmetleri Grubunun teşkili, görevleri, planlaması ve servisleri:

  a) Teşkili:

  - Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü,

  - Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü,

  - Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü,

  - DSİ mahalli kuruluşu,

  - TCK mahalli kuruluşu,

  - TEK,

  - Belediye,

  - İl Özel İdare,

  - Kızılay,

  - Diğer ilgili kuruluşlar,

  yetkili temsilcileri.

  b) Görevleri:

  1. Alınan haberlere göre nerelere, ne kadar ön hasar tespit ekibi göndereceğini tespit eder,

  2. Hasarın yoğun olduğu bölgeleri belirler,

  3. Kesin hasar tespitleri için gerekli bilgileri sağlar,

  4. Afetten sonra konut, resmi ve özel tüm yapılar ile hayvan barınaklarındaki hasarın en kısa zamanda tespitini sağlayıcı tedbirleri alır,

  5. Ön Hasar Tespit Formlarını örnek Ek: 16'ya göre düzenlettirir. İcmal formlarını da örnek Ek: 17 forma göre düzenleyip afet bürosuna verir,

  6. Can güvenliği bakımından oturulması sakıncalı olan ve yıktırılması gereken binaları belirler,

  7. Resmi kuruluşlar ihtiyacı ve afetzedelerin barındırılması için kullanılabilecek bina ve tesisleri tespit eder,

  8. Tespit edilen bu binaların kullanıma hazır hale getirilmesi için gerekli işlemleri yaptırır,

  9. Ön tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra açıkta kalan ailelerin geçici iskanlarını sağlar,

  10. Afetzedelerin kısa süreli geçici iskanları için öncelikle çadır olmak üzere sağlam bulunan okul ve diğer resmi ve özel binaların kısa süre için bu işe tahsisini sağlar,

  11. Geçici iskan alanlarının belirlenmesini, düzenlenmesini ve ünitelerin kurulmasını sağlar,

  12. Geçici iskandaki ailelerin ihtiyaçlarını belirler ve teminini sağlar,

  13. Uzun süreli geçici iskan için resmi kuruluşlara ait bu amaçla kullanılabilecek binaları belirler, gerekirse tahsis ve kiralanmasını sağlar,

  14. Afetzedelerin geçici iskan mahalline taşınmalarını sağlar,

  15. Geçici iskan mahallerinin yol, su, elektrik gibi ihtiyaçlarını belirleyip temin ettirir.

  c) Planlaması:

  1. Kuruluşlarca servislerde görevlendirilecek personel, araç, gereç kadrosunun 12 nci maddenin (l) ve (m) bendleri esaslarına göre tespitini,

  2. Ön hasar tespiti yapacak personelin yetmemesi halinde nerelerden takviye ekip temin edilebileceğini,

  3. Afetzedelerin geçici barındırılmaları ilk etapta resmi kuruluşlara ait binalarda, bu binaların yetmemesi halinde özel şahıslara ait bina ve tesislerde sağlanacağından bu gibi bina ve tesislerin önceden belirlenmesini,

  4. Hangi tür geçici iskan gerekli olduğunun belirlenmesini ve teminini,

  5. Gerektiğinde, geçici iskan barakalarının kurulmasını,

  6. İhtiyaç duyulacak çadır ve battaniyenin Kızılay'dan teminini,

  7. Yol, su, elektrik hizmetlerini ve diğer muhtemel afetleri dikkate alacak şekilde geçici iskan alanlarının tespitini,

  8. Geçici iskan yerlerindeki yol, su, elektrik gibi hizmetlerin ilgili kuruluşlara yaptırılmasını,

  9. Kimsesiz kalan çoçuk ve yaşlıların ilgili kurumlarda geçici iskanlarını,

  planlar.

  d) Servisleri:

  1. Ön Hasar Tespit Servisi,

  2. Geçici İskan Servisi.

  ÖN HASAR TESPİT SERVİSİ

  Madde 33 - Ön Hasar Tespit Servisinin teşkili:

  - Bayındırlık ve İskan,

  - Köy Hizmetleri,

  - DSİ,

  - TCK,

  - Belediye,

  - Diğer ilgili kuruluşlar,

  GEÇİCİ İSKAN SEVİSİ

  Madde 34 - Geçici İskan Servisinin teşkili:

  - Bayındırlık ve İskan,

  - Milli Eğitim Gençlik ve Spor,

  - Köy Hizmetleri,

  - DSİ,

  - TCK,

  - TEK,

  - Belediye,

  - Özel İdare,

  - Kızılay,

  - Diğer ilgili kuruluşlar.

  GÜVENLİK HİZMETLERİ GRUBU

  Madde 35 - Güvenlik Hizmetleri Grubunun teşkili, görevleri, planlaması ve ekipleri:

  a) Teşkili:

  - Emniyet Müdürlüğü,

  - İl Jandarma Alay Komutanlığı,

  - Askeri Birlikler,

  yetkili temsilcileri.

  b) Görevleri:

  Afet bölgesinde güvenlik, düzen ve trafiği sağlamak, çapulculuğu önlemek ve menfi propagandalara mani olmaktır.

  c) Planlaması:

  1. Ekiplerde görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun 12 nci maddenin (l) ve (m) bendleri esaslarına göre tespitini,

  2. Güvenlik ve trafik hizmetlerinin yürütülmesini,

  3. Emniyet ve Jandarma güvenlik ve trafik ekiplerinin müştereken çalışması gereken hallerde aralarındaki işbirliği ve koordinasyonunu,

  4. Gerektiğinde, nerelerden takviye kuvvetleri istenebileceğini,

  planlar.

  d) Ekipleri:

  1. Emniyet Güvenlik ve Trafik Ekipleri,

  2. Jandarma Güvenlik ve Trafik Ekipleri,

  3. Askeri Birlik Güvenlik ve Trafik Ekipleri,

  SATINALMA, KİRALAMA, EL KOYMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ GRUBU

  Madde 36 - Satınalma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubunun teşkili, görevleri, planlaması ve servisleri:

  a) Teşkili:

  - Valinin ita amiri olarak görevlendireceği kişi,

  - Sivil Savunma Müdürlüğü Temsilcisi,

  - Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi,

  - Defterdar,

  - Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Fon Saymanı,

  - Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü Temsilcisi,

  - Müftülük Temsilcisi,

  - Özel İdare Müdürlüğü Temsilcisi,

  - Belediye Temsilcisi,

  - Kızılay Temsilcisi.

  b) Görevleri:

  1. Gerek Kızılay, gerekse kuruluşlar ve özel teşebbüslerden hibe yolu ile temin edilen acil yardım malzemesinin ihtiyaca kafi gelmemesi halinde gerekli görülen ihtiyaç malzemelerini Fonlar İhale Yönetmeliğinin acil yardım esaslarına göre satın alır,

  2. İhtiyaç duyulan arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç ve bunun gibi malzemeleri öncelikle o bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı müesseseler ve mahalli idarelerden teslim alma belgeleri karşılığında geçici olarak teslim alır,

  3. İhtiyaçların yukarıdaki kaynaklardan zamanında ve yeterince karşılanamaması halinde, imkan ve kaynaklar dikkate alınarak bölgedeki özel kuruluşlar ile gerçek kişilerden satın alır, örnek Ek: 18 ve 19 uncu formlara göre kiralamak veya elkoymak suretiyle temin eder,

  4. Yapılacak satın alma, kiralama ve el koyma işlemleri için komiteden onay belgesi alır,

  5. Teslim alma anında mal sahibinin veya bunların yetkili vekillerinin hazır bulunmamaları halinde, orada bulunan yakınlarından veya ilgililerden teslim alma belgesi karşılığında, acil durumlarda ise tutanakla teslim alır, teslim alma belgesini bilahare tanzim eder,

  6. Satın alınan, kiralanan veya el konulan her türlü alet, edevat, araç, gereç, bina, arsa ve her türlü malzemeleri ilgili hizmet grupları emrine, teslim alma belgelerini de Fon Saymanına verir,

  7. Acil yardım ve geçici iskan hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan veya el konulan her türlü malı Örnek Ek: 20 forma göre sahibine iade eder,

  8. 7269 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi tatbik olunarak sağlanan mal ve çalışma yükümlülükleri tespit edilerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca düzenlenecek yönerge esaslarına göre karşılıklarının ödenmesi işlemlerini yürütür,

  9. Temin edilen malzemelerin depolanmasını, korunmasını ve dağıtımını sağlar,

  10. Yiyecek, giyecek veya nakti yardım alanların listelerini düzenler ve onaylar,

  11. İlaç ve gıda maddeleri ile umumi sağlığı ilgilendiren diğer eşya ve levazımattan gerekli görülenlerin sağlığa uygun olup olmadığının denetim ve kontrolünü sağlar,

  12. Gerektiğinde, Kızılay'ın dağıtımına da yardımcı olur.

  c) Planlaması:

  1. Kuruluşlarca servislerde görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun 12 nci maddesinin (1) ve (m) bendleri esaslarına göre tespitini,

  2. İl dahilinde bulunan zaruri ihtiyaç maddeleri ile ilgili ticarethane kurum ve işletmelerin adları ve kapasiteleri belirlenerek örnek Ek: 21 forma göre düzenlenmesini,

  3. Satın alma, kiralama ve el koyma hizmetlerinde görev alanlara Örnek Ek:22 forma göre görev ve yetki belgesi düzenlenmesini,

  4. Acil yardım hizmetlerinde ihtiyaç duyulacak her türlü malın nerelerde, nasıl temin edileceğini,

  5. Temin edilen ihtiyaç maddelerinin depolarda bozulmadan muhafaza edilmesini,

  6. Dağıtımı yapılacak her türlü acil yardım malzemelerini dağıtım ekipleri veya afetin meydana geldiği mahaldeki, mahalle ve köy ihtiyar heyetlerince afetzedelere örnek Ek: 23 forma göre dağıtımını,

  planlar.

  d) Servisleri:

  1. Satın Alma, Kiralama ve El Koyma Servisi,

  2. Dağıtım Servisi.

  SATIN ALMA, KİRALAMA VE EL KOYMA SERVİSİ

  Madde 37 - Satın Alma, Kiralama ve El Koyma Servisinin teşkili:

  - Defterdar,

  - Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Fon Saymanı,

  - Milli Eğitim Gençlik ve Spor,

  - Özel İdare,

  - Belediye,

  DAĞITIM SERVİSİ

  Madde 38 - Dağıtım Servisinin teşkili:

  - Bayındırlık ve İskan,

  - Milli Eğitim Gençlik ve Spor,

  - Emniyet,

  - Sivil Savunma,

  - Müftülük,

  - Kızılay,

  TARIM HİZMETLERİ GRUBU

  Madde 39 - Tarım Hizmetleri Grubunun teşkili, görevleri, planlaması ve servisi:

  a) Teşkili:

  - Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığının ilgili taşra kuruluşları,

  - Ziraat Bankası,

  - Ziraat Odası,

  - Belediyeler,

  - Diğer ilgili kuruluşlar,

  yetkili temsilcileri.

  b) Görevleri:

  1. Sahipsiz veya barınaksız kalmış hayvanların tespit ve değerlendirilmesini sağlar,

  2. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü işletmelerinde geçici olarak barındırmak için hayvanları emanete alır ve sevk eder,

  3. Et ve Balık Kurumuna hayvanların alım, kesim işlemlerini yaptırır,

  4. Bölgenin ihtiyacı olan hayvan yemini temin eder,

  5. Koruyucu aşılama yapar,

  6. Hijyenik şartları sağlamak için her türlü tedbiri alır,

  7. Ölen hayvanların sağlığa zararsız hale getirilmesini sağlar,

  8. Tarımla ilgili ihtiyaçları temin eder,

  9. Zarar gören tarım arazisinin tekrar tarıma elverişli hale getirilmesini sağlar,

  10. Gerektiğinde afetzede çiftçilerin banka borçlarını erteletir ve lüzumlu tarım kredilerinin verilmesini sağlar.

  c) Planması:

  1. Kuruluşlarca serviste görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun 12 nci maddenin (l) ve (m) bendleri esaslarına göre tespitini,

  2. Hayvanların asgari 15 günlük yem ihtiyacının karşılanacağı yerler, yemin cins ve miktarı ile depolanacağı yerleri gösterir listeler düzenlenmesini,

  3. İl dahilindeki zirai araç ve gereç durumunu gösterir listelerin düzenlenmesini,

  4. Yem ve hayvan nakliyesinin nasıl yürütüleceğini,

  5. Toplanan hayvanların barındırılacağı devlet ve özel şahıslara ait çiftlik ve bakım yerlerinin tespitini,

  6. Hayvanların koruma ve kontrolü hizmetlerini,

  7. Hayvan kesimlerinin nerelerde yapılacağını,

  8. Ölen hayvanların sağlığa zararsız hale getirilmesini,

  9. Sahipsiz kalan hayvanların ilk toplanma yerlerinin tespitini,

  planlar.

  d) Servisi: Tarım Hizmetleri Servisidir.

  TARIM HİZMETLERİ GRUBU

  Madde 40 - Tarım Hizmetleri Servisinin teşkili:

  - Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının tarımla ilgili taşra kuruluşları,

  - Ziraat Bankası,

  - Ziraat Odası,

  - Belediyeler.

  ELEKTRİK, SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ GRUBU

  Madde 41 - Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubunun teşkili, görevleri, planlaması ve servisleri:

  a) Teşkili:

  - Belediyeler,

  - İller Bankası,

  - Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü,

  - DSİ mahalli kuruluşu,

  - TEK mahalli kuruluşu,

  - Bu amaçla yararlanılabilecek diğer kuruluşlar,

  yetkili temsilcileri.

  b) Görevleri:

  1. Bozulan, elektrik, su ve kanalizasyon tesislerinin acil onarımını yapar, yaptırır ve devamlı hizmet vermesini sağlar,

  2. Geçici İskan ünitelerinin, su, aydınlatma ve kanalizasyon tesislerinin ihtiyacını sağlar ve bu tesislerin kontrolünü yapar,

  3. İçme kullanma sularının arıtım ve dezenfeksiyonunu sağlar,

  4. Önemli tesislerin kısa sürede devreye girmesi için gerekli tedbirleri alır,

  5. İl, İlçe, köy ve diğer yerleşim ünitelerinin elektrik, su ve kanalizasyon tesislerinin durumunu gösterir plan, bilgi ve cetvelleri düzenler,

  6. İl dahilindeki mevcut aydınlatma, araç ve gereçlere sahip olan kuruluşlar ile bu araç ve gereçlerin kapasitelerini tespit ederek çizelgeler düzenler,

  7. Köylerin elektrik durumunu tespit edip örnek Ek: 9 forma işler,

  8. Elektrik tesisatı onarım ve bakım atölyelerine ait listeler düzenler.

  c) Planlaması:

  1. Kuruluşlarca servislerde görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun 12 nci maddenin (l) ve (m) bendleri esaslarına göre tespitini,

  2. Uzun süreli elektrik kesintilerinin olmaması için gerekli önlemlerin alınmasını,

  3. Gerektiğinde, resmi ve özel kuruluşlar ile askeri birliklere ait jeneratörlerden de faydalanmasını,

  planlar.

  d) Servisleri:

  1. Elektrik Tesisleri Yapım ve Onarım Servisi,

  2. Köy İçme Suyu Yapım ve Onarım Servisi,

  3. Belediyeler İçme Suyu Tesisleri Yapım ve Onarım Servisi,

  4. Kanalizasyon Tesisleri Yapım ve Onarım Servisi.

  ELEKTRİK TESİSLERİ YAPIM VE ONARIM SERVİSİ

  Madde 42 - Elektrik Tesisleri Yapım ve Onarım Servisinin teşkili:

  - TEK,

  - Belediyeler,

  - Diğer ilgili kuruluşların teknik ve onarım ekipleri.

  KÖY İÇME SUYU YAPIM VE ONARIM SERVİSİ

  Madde 43 - Köy İçme Suyu Yapım ve Onarım Servisinin teşkili:

  - Köy Hizmetleri,

  - DSİ,

  - Belediyeler,

  - Diğer ilgili kuruluşların teknik ve onarım ekipleri.

  BELEDİYELER İÇME SUYU TESİSLERİ YAPIM VE ONARIM SERVİSİ

  Madde 44 - Belediyeler İçme Suyu Tesisleri Yapım ve Onarım Servisinin teşkili:

  - İller Bankası,

  - DSİ,

  - Belediyeler,

  - Diğer ilgili kuruluşların teknik ve onarım ekipleri.

  KANALİZASYON TESİSLERİ YAPIM VE ONARIM SERVİSİ

  Madde 45 - Kanalizasyon Tesisleri Yapım ve Onarım Servisinin Teşkili:

  - Belediyeler,

  - İller Bankası,

  - Köy Hizmetleri,

  - Sivil Savunma,

  - Diğer ilgili kuruluşların teknik ve onarım ekipleri,

  İKİNCİ BÖLÜM : İLÇE ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ

  İLÇE KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİ

  Madde 46 - İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesinin kuruluşu, görevleri ve çalışma esasları:

  a) Kuruluşu:

  Kaymakamın başkanlığında;

  - Belediye Başkanı,

  - İlçe Jandarma Bölük Komutanı,

  - Emniyet Amiri/Başkomiseri,

  - İlçe Sivil Savunma Müdürü/Memuru,

  - Mal Müdürü,

  - İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü,

  - Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü temsilcisi,

  - İlçedeki sağlık kuruluşlarından kaymakamlarca belirlenen birinin amiri,

  - Kızılay Başkanı,

  - Garnizon Komutanı veya mahallin en büyük askeri birlik temsilcisinden,

  oluşan "İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi" kurulur.

  b) Görevleri ve çalışma esasları:

  İlçe kurtarma ve yardım komitesinin görevleri ve çalışma esasları, il kurtarma ve yardım komitesinin görevleri ve çalışma esasları dikkate alınıp, kaymakamlıkça tespit edilerek ilçe afet planlarında belirtilir.

  İLÇE ACİL YARDIM HİZMETLERİ GRUP VE SERVİSLERİNİ TEŞKİL ESASLARI

  Madde 47 - İlçe acil yardım hizmet grup ve servislerinin teşkil edilmesine ilçede mevcut resmi ve özel kuruluşların güç ve kaynakları dikkate alınır.

  Kaymakamlar, ilçe acil yardım hizmetleri grup ve servislerini, il acil yardım grup ve servislerine paralel olarak teşkil edebilecekleri gibi ilçenin özelliklerine ve imkanlarına göre grup ve servislerde birleştirme yaparak veya bunlardan bir kısmını teşkil etmeyerek grup ve servis sayısında azaltma yapabilirler.

  İlçe Acil Yardım Teşkilatı, ilçe merkez ve köylerinde meydana gelebilecek küçük çaplı ve münferit afetlerde ilden yardım beklemeksizin afetzedelere gerekli yardımları tam olarak yapacak güçte ve kapasitede olur.

  İLÇE ACİL YARDIM PLANLARI KAPSAMI

  Madde 48 - İlçe Acil Yardım Planları, il planı modeli ve esasları ile ilçenin hudutlarını, imkan ve kaynaklarını kapsayacak şekilde düzenlenir.

  BEŞİNCİ KISIM : YARDIM İSTEME

  VALİ VE KAYMAKAMLARDAN YARDIM İSTEME

  Madde 49 - Büyük afetlerde vali ve kaymakamlar civar il ve ilçelerden yardım isteyebilirler.

  a) Kendilerinden yardım istenilen vali ve kaymakamlar 7269 sayılı Kanundaki tüm yetkilerini kullanarak bütün imkan ve vasıtalarla yardıma mecburdurlar.

  b) Kendisinden yardım istenen vali ve kaymakamlar görevlendirdikleri ekiplerin en kısa zamanda afet bölgesinde olmasını sağlarlar. Bu ekipler il/ilçe komitesi emrine girerler.

  ASKERİ BİRLİKLERDEN YARDIM İSTEME

  Madde 50 - Büyük afetlerde vali ve kaymakamlar en yakın askeri birliklerden yardım isteyebilirler.

  a) İl/ilçe komitesinin imkan ve kabiliyetlerinde yetersizlik, durumun ivediliği, ilave güvenlik ve asayiş ihtiyaçlarının ortaya çıkması hallerinde, mülki amirlerce afet bölgesinde veya civarında bulunan garnizon komutanlıklarına yapılacak yardım talepleri, üstlerinden emir beklemeksizin ve gecikmeksizin yerine getirilir.

  Acil durumlarda sözlü yapılacak istekler sonradan yazılı şekle dönüştürülür. Yardım talepleri örnek Ek: 24 form ile yapılır.

  b) Askeri birlikler, mülki amirlerden gelecek yardım taleplerini kendi komutanlıklarının sevk ve idaresinde Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkileri kullanarak TSK Tabii Afetler Yönergesi esasları çerçevesinde yerine getirirler.

  Garnizon dışına birlik görevlendirilmesinde bu birliklerin görev bölgesine nakli için öncelikle askeri imkanlar kullanılır, zorunlu olduğunda ildeki kamu kuruluşlarından yardım sağlanır.

  c) Askeri birlikler ilk ve acil yardım safhalarında görev alacağından, asıl sorumlu sivil kuruluşlar afet bölgesine geldiğinde mülki amirin de görüşü alınarak askeri birlikler kendi görevlerine iade edilir.

  ALTINCI KISIM : MERKEZİ PLANLAMA VE KOORDİNASYON

  AFETLER MERKEZ KOORDİNASYON KURULU

  Madde 51 - Afetler Merkez Koordinasyon Kurulunun kuruluşu, görevleri ve çalışma esasları:

  a) Kuruluşu:

  Genel hayatı geniş ölçüde etkileyen afetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında;

  - Milli Savunma Bakanlığı,

  - Dışişleri Bakanlığı,

  - İçişleri Bakanlığı,

  - Maliye ve Gümrük Bakanlığı,

  - Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı,

  - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,

  - Ulaştırma Bakanlığı,

  - Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı,

  - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

  - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

  Müsteşarları ile,

  - Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı veya Genel Müdüründen, oluşan "Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu" kurulur.

  Genelkurmay Başkanlığının görev ve sorumlulukları ile ilgili konularda bu kurula Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi de katılır.

  b) Görevleri:

  1. Başbakanlıktan alacağı talimatların uygulanmasını sağlar,

  2. Afet bölgesi valilerinden ve diğer kaynaklardan alınan bilgilerden valilik ihtiyaçlarının giderilmesi ve varsa sorunlarının çözümlenmesi için kararlar alır. Bu kararlar doğrultusunda bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile afet bölgeleri arasında işbirliğini ve koordinasyonu sağlar, çözümlenemeyen sorunlar varsa Başbakanlığa sunar,

  3. Dış ve iç yardımlarla ilgili koordineyi sağlar,

  4. Alınan bilgi ve raporların değerlendirilmesi sonucunda Başbakanlığa sürekli bilgi verir,

  5. Bakanlık, kurum ve kuruluşların illeri takviye ve destek planları gereğince yapılması gereken işlemleri her safhada izler, aksamalar varsa tedbirler alır, aldırtır.

  c) Çalışma Esasları:

  1. Büyük bir afet vukuunda kurul başkanının çağrısı üzerine toplanır, kararları oy çokluğu ile alır,

  2. Kurulun toplanma yeri Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca önceden tespit olunarak üyelere duyurulur,

  3. Kurulun sekreterya görevini Afet İşleri Genel Müdürlüğü 24 saat çalışma esasına göre yürütür.

  BAKANLIKLARDA AFET HİZMETLERİ KOORDİNASYONU

  Madde 52 - Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu üyesi olan Bakanlıklar, kendi görevleri ile ilgili acil yardım planlama, uygulama ve diğer bakanlıklarla koordine ve işbirliğini yürütmek üzere; Müsteşar yardımcısının başkanlığında gerekli tertip ve tedbirleri alır.

  Alınan bu tertip ve görevleri ile ilgili yapılan planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilir, sonradan yapılacak değişiklikler de bildirilir.

  Tabii Afetler Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildiğinde Merkezi Koordinasyon Madde 53 - Hükümetçe, tabii afetler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğinde, afetlerle ilgili koordinasyon, Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu ve Olağanüstü Hal Alt Komisyonunca yürütülür.

  TABİİ AFETLER NEDENİYLE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİĞİNDE MERKEZİ KOORDİNASYON

  Madde 53 - Hükümetçe, tabii afetler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğinde, afetlerle ilgili koordinasyon, Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu ve Olağanüstü Hal Alt Komisyonunca yürütülür.

  YEDİNCİ KISIM : AFETLER NEDENİYLE BAŞBAKANLIK, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İLE AFETLER MERKEZ KOORDİNASYON KURULU ÜYESİ BAKANLIKLARIN VE KIZILAY'IN GÖREVLERİ

  BAŞBAKANLIK

  Madde 54 - Başbakanlığın Görevleri:

  Merkez üniteleri ile Devlet Bakanlıklarına bağlı ve ilgili kuruluşları kapsar.

  1. Afetler Merkez Koordinasyon Kuruluna gereken talimatları verir.

  2. Afetler Merkez Koordinasyon Kurulunca halledilmeyen sorunları çözüme kavuşturur.

  3. Afet bölgesi için lüzumlu malzemelerden gerekli olanların kotalara bağlı olmaksızın ivedilikle ithaline izin verir. Bu hususları afetten önce düzenleyen prensipler koyar ve ilgili kuruluşlara duyurur.

  4. Afet bölgesindeki hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla bölgeye akaryakıt sevki ve takviyesi hususunda gerekli tedbirleri alır.

  5. Meteoroloji rasathanelerinin afet olaylarında kullanılmasını ve afet haberlerini ilgili ve yetkili makamlara en kısa sürede iletilmesini sağlayıcı tedbirler alır,

  6. Vakıflar bünyesinde mevcut yurt ve benzeri sosyal tesislerden afetzedelerin de yararlandırılması için gerekli tedbirleri alır ve bu konuda direktifler düzenler,

  7. Gerekli direktifleri verir ve izler.

  GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

  Madde 55 - Genelkurmay Başkanlığının afetle ilgili görevleri ve yapılacak askeri acil yardım planları:

  a) Görevleri:

  1. Afetlerle ilgili kanun, tüzük ve Yönetmeliklerde Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılacağı belirtilen görevlerin yapılmasını sağlar.

  2. Afetlerde Türk Silahlı kuvvetleri tarafından yapılacak acil yardımlara ilişkin esasları belirler.

  3. Afetle ilgili askeri acil yardım planlarının mülki amirlikler ile koordineli olarak hazırlanmasını sağlar,

  4. Gerekli direktifleri verir ve izler.

  b) Askeri Acil Yardım Planları

  1. Askeri acil yardım planlarının yapılmasında, bu yönetmeliğin 10 ve 12 nci maddelerinde belirtilen işbirliği, koordinasyon ve planlama temel esasları dikkate alınır.

  2. İllerde mahallin en büyük askeri birlik veya garnizon komutanlığınca hazırlanan askeri acil yardım planları bölgeden sorumlu komutanlığa gönderilir. Buradan birleştirilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığının onayı alınan planlar, değişen durum ve şartlara uyum sağlayacak şekilde her yıl değiştirilir ve geliştirilir.

  ADALET BAKANLIĞI

  Madde 56 - Adalet Bakanlığının görevleri:

  1. Afet bölgesinde ailelerini kaybeden ve reşit olmayan kimselerin vasi tayinlerinin yapılması, adliye dairelerinde zayi olan dosyaların yenilenmesi ile hasar gören ceza, infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların nakillerinin sağlanması ve hükümlü tasarruf akçesinden zarar gören hükümlü ailesine yapılacak yardımın yerine getirilmesi yönünden gerekli tedbirleri alır,

  2. Gerekli direktifleri verir ve izler.

  MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

  Madde 57 - Milli Savunma Bakanlığının görevleri:

  1. Afet bölgesinden askere alınacak yükümlüler ile halen silah altında bulunanların erteleme, izin ve erken terhisine dair işlemlerin çözümlenmesini sağlar,

  2. İaşe ve sağlık hizmetleri yönünden yardımcı olur,

  3. Gerekli direktifleri verir ve izler.

  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

  Madde 58 - İçişleri Bakanlığının görevleri:

  1. Bölgenin emniyet ve güvenliğini sağlar, yağmacılığı önlemek amacıyla bölgeye giriş ve çıkışları denetim altına alır,

  2. Bölge içerisindeki trafik düzenini kontrol altına alır,

  3. Afet nedeniyle meydana gelen ölüm ve kayıplarla ilgili nüfus hareketlerini takip eder,

  4. Toplu geçici iskan nakillerinde, can ve mal güvenliğini sağlar,

  5. Her türlü haberleşme sistemleri ile afet haberleşmesine yardımcı olur,

  6. İl ve ilçelere ait afet planlarının yapılmasında mahalli Sivil Savunma Teşkilatının, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili birimleri ile işbirliği içinde bulunmasını sağlar,

  7. Afet acil yardım ve kurtarma hizmetleri ile sivil savunma servislerinde görevli personel ve yükümlülerin eğitimlerini yaptırır,

  8. Genel emniyet ve asayiş planlarında muhtemel afetlerin tür ve çaplarına göre alınacak önlemlerin yer almasını sağlar,

  9. Bu görevleri eksiksiz ve süratle yerine getirmeyi sağlayıcı planları hazırlar, gerekli direktifleri verir ve izler.

  DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

  Madde 59 - Dışişleri Bakanlığının görevleri:

  1. Yurtdışından yardım talebinde bulunulması kararının alınması üzerine ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin cins ve miktarını uluslararası ilgili kuruluşlar aracılığı ile veya doğrudan duyurur,

  2. Dış ülkelerden çeşitli yardım kuruluşu ve kişilerce yapılacak yardımların ivedilikle yurdumuza ulaşması konusunda gerekli koordineyi sağlar,

  3. Yurt dışından afet nedeniyle gelecek olan resmi ve özel kişilerle ilgili koordineyi sağlar,

  4. Afet nedeniyle yurt dışı haberleşmelerinde yardımcı olur,

  5. Afet nedeniyle dış ilişkiler açısından tavsiyelerde bulunur,

  6. Yurt dışında çalışan afet bölgesi vatandaşlarımızın afetle ilgili problemlerinin çözümünde yardımcı olur,

  7. Yabancı ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan istenecek yardımların belirlenmesi, gelen yardımların koordine edilmesi ve izlenmesi konularında esasların belirlenmesine katılır,

  8. Gerekli direktifleri verir ve izler.

  MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI

  Madde 60 - Maliye ve Gümrük Bakanlığının görevleri:

  1. Afetler Fonu'nda para bulunmadığı veya yeterli olmadığı takdirde gerekli ödeneğin sağlanması için tedbir alır,

  2. Hazineye ait varsa, arazi ve gayri menkullerin geçici veya daimi olarak tahsisini sağlar,

  3. Yurt dışından yapılan bağış ve yardım malzemeleri ile afet anında lüzum duyulacak ithal mallarının yurt içine girmesinde gerekli kolaylığı öncelikle sağlar,

  4. Afet acil yardım hizmetlerinden sorumlu resmi kuruluşların Devlet Malzeme Ofisinden karşılayacakları ihtiyaçlarını aksamadan ve öncelikle almaları için gereken tedbirleri alır,

  5. Afet bölgesi halkının tekel maddelerine olan ihtiyaçlarının karşılanması için bu bölgelere dağıtımda öncelik tanır,

  6. Gerekli direktifleri verir ve izler.

  MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

  Madde 61 - Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının görevleri:

  1. Afet bölgesinde zarar gören okulların ivedilikle onarımını yaptırarak hizmete sokulmasını sağlar,

  2. Gerektiğinde, okul ve yurtların geçici iskana tahsisini sağlar,

  3. Eğitim ve öğretimin aksamaması için gerekli tertip ve tedbirleri alır,

  4. Yurt içi ve yurt dışından afet bölgesi için yardım amacı ile gelen eğitim malzemelerinin okullara dağıtımını sağlar,

  5. Eğitim ve öğretimle ilgili şartlı yardımların yerine getirilmesinde gerekli işlemleri yapar,

  6. Gerekli, direktifleri verir ve izler.

  BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

  Madde 62 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görevleri:

  1. Afet haberlerinin alınmasından sonra bölgeye ihtiyaca göre acil yardım ödeneği gönderir,

  2. Gerektiğinde, Afetler Merkez Koordinasyon Kurulunu göreve çağırır,

  3. Yapılacak ön hasar tespitlerine yardımcı olur,

  4. Kızılay'ca sağlanacak çadırlı geçici iskan dışında, prefabrike ile kiralama veya resmi kuruluşlardan bina tahsisi yaptırmak suretiyle, afet bölgesi içinde ve dışında geçici iskanı sağlar,

  5. Geçici iskan yerlerini belirler, gereken önlemleri aldırır ve gerekirse afetzedelere nakdi yardımda bulunur,

  6. Afet nedeniyle yapılacak yurt içi ve yurt dışı bağışlar için ilgili bankalarda hesap açtırır ve bu konuda gerekli koordineyi sağlar,

  7. Afetin nedenlerini, etki sahasını, sonuçlarını, sınırlarını ve bölgede afet zararlarını azaltacak tedbirleri belirler ve ilgili kuruluşlara duyurur.

  8. Özel ve resmi binaların kesin hasar tespitlerini yaptırır, bu tespit sonuçlarını ilgili kuruluşlara duyurur.

  9. Hasar tespit sonuçlarına göre can ve mal kaybına neden olabilecek yıktırılması gereken binalara ait raporları düzenler ve ilgililere bildirir.

  10. Afet nedeniyle bölgedeki belediyelerin elektrik, içme suyu ve kanalizasyon tesislerinde meydana gelen hasarın tespitini yapar, onarımına yardımcı olur,

  11. Afet bölgesindeki il ve devlet yollarında ve sanat yapılarında meydana gelen hasarları süratle giderip, kısa sürede ulaşımı sağlar,

  12. Baraj, nehir ve gölet taşması sonucu su baskınından etkilenebilecek bölgeleri belirler, askeri ve sivil makamlar aracılığı ile halkın uyarılmasını sağlar ve gerekli önlemleri ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak alır,

  13. Acil yardım süresi sonunda Afetler Fonu'ndan sağlanan veya afetlere hibe edilen malzemeden arta kalanlarının tasfiyesi ile ilgili yönerge hazırlar,

  14. Afet bölgesi halkının eğitilmesi için eğitim programları hazırlar veya hazırlatır,

  15. Bu görevleri eksiksiz ve süratle yerine getirmeyi sağlayıcı planlar hazırlar, gerekli direktifleri verir ve izler.

  SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI

  Madde 63 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görevleri:

  1. İlk yardım ve tedavi hizmetlerinin hızlı, etkili ve ihtiyaca cevap verecek şekilde yürütülmesini sağlar,

  2. Çevre ve toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar,

  3. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve aşılama hizmetlerinin yürütülmesini sağlar,

  4. Çevre ve toplum sağlığını ilgilendiren konularda sağlık düzenlemelerini yapar,

  5. Personel, araç, gereç, tıbbi malzeme, ilaç, kan gibi ihtiyaçların zamanında karşılanmasını ve kontrollerinin yapılmasını sağlar,

  6. Afette kimsesiz kalan korunmaya ve bakıma muhtaç çocuk, sakat ve yaşlıların bakımını sağlar,

  7. Bu görevleri eksiksiz ve süratle yerine getirmeyi sağlayıcı planları hazırlar, gerekli direktifleri verir ve izler.

  ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

  Madde 64 - Ulaştırma Bakanlığının Görevleri:

  1. Afetin vukuunu ihbar veya yardım talepleri için yapılacak telgraf, telefon, telsiz gibi muhaberelerin parasız kabul edilip, muhataplarına ulaştırılmasını sağlar,

  2. Afet bölgesinin yurdun her yöresi ile acil haberleşmesini sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Afetten etkilenen haberleşme araçları, tesis ve şebekelerini en kısa zamanda hizmete sokar,

  3. Afet muhaberatına öncelik tanır,

  4. Gerekli görülen afet ve geçici iskan bölgelerinde haberleşme tesis ve şebekesini öncelikle kurar,

  5. Afetler Merkez Koordinasyon Kurulunca uygun görülen, yurt içi ve yurt dışından çeşitli kuruluş ve müesseseler tarafından gönderilecek kurtarma ve yardım ekipleri ile her türlü malzeme, makina, alet, yiyecek, giyecek, barınmaya ait eşya ve maddelerin, kara, deniz, demiryolu ve hava vasıtaları ile gerekirse bedeli sonradan ödenmek üzere sevkini sağlar,

  6. Afet bölgesine veya afet bölgesinden başka bölgeye yapılacak ikmal ve nakillerde demiryolları, denizyolları, karayolları ve havayolları bakımından gerekli tedbirleri alır, takviyeleri yapar, afetle ilgili nakliyeye öncelik verir,

  7. Afet bölgesi ile yurt içi büyük merkezler ve yurt dışı arasında hava köprüsü kurar. Bölgedeki hava alanlarına hangi tip uçakların hangi şartlarda inmesinin uygun olacağını Dışişleri Bakanlığına bildirir,

  8. Yurt içi veya yurt dışından yapılacak olan afetle ilgili nakliyelerde asgari ücret tarifelerini tatbik eder. Afetler Merkez Koordinasyon Kurulunun aksine bir kararı olmadıkça, bu nakliye ücretleri ilgili kuruluşlarca ödenir.

  9. Gönüllü başvuru halinde özel kesime ait kara, deniz ve hava taşıma araçlarından ücretsiz yararlanılması için gerekli her türlü tertip ve tedbirleri alır.

  10. Afet bölgesindeki demiryollarında, hava meydanlarında, liman, iskele ve barınaklarda meydana gelen hasarları süratle giderir ve kısa sürede hizmete açar veya gerekli görülen yerlerde yenilerini yapar,

  11. Bu görevleri eksiksiz ve süratle yerine getirmeyi sağlayıcı planlar hazırlar, gerekli direktifleri verir ve izler.

  TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

  Madde 65 - Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının görevleri:

  1. Hayvan zayiatını önlemek amacıyla, hayvanları kasaplık ve damızlık olarak tespit eder, kesim için Et ve Balık Kurumu kombinalarına, bakımları için de tarımsal işletmelere süratle naklini sağlar. Afet bölgesindeki yem ihtiyacının karşılanması için gerekli önlemleri alır,

  2. Ölen hayvanların sağlığa zararsız hale getirilmesini ilgili kuruluşlarla birlikte sağlar,

  3. Afet bölgesinde her türlü salgın ve paraziter hayvan hastalıklarına karşı gerekli tedbirleri alır,

  4. Afetzedelerin yakacak ihtiyacını karşılamak üzere odun, evlerinin onarımı için kereste, konut, ahır ve samanlık ihtiyaçları için de tomruk tahsis eder,

  5. Afet bölgesinin tohum ve gübre ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli tedbirleri alır,

  6. Yardımların afet bölgelerine nakline yardımcı olur,

  7. Afet bölgesinde hasar gören köy yolları ile köy içme suyu arıtma ve dezenfeksiyon tesislerinin onarımını sağlar, geçici iskan yerlerinin arıtma ve dezenfeksiyon tesisleri ile birlikte içme suyu ve yol ihtiyaçlarını karşılar,

  8. Geçici iskanın sağlanmasına altyapı, araç, gereç, kısa süreli aydınlatma hizmetleri yönünde yardımcı olur,

  9. Afetlerden zarar gören çiftçilerin tarım ürünlerinin canlı ve cansız üretim araçları ve tesislerinin hasar durumlarını tespit eder,

  10. Bu görevleri eksiksiz ve süratle yerine getirmeyi sağlayıcı planları hazırlar, gerekli direktifleri verir ve izler.

  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

  Madde 66 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri:

  1. Afet bölgesindeki çalışmak isteyen afetzedelerin öncelikle işe alınmalarını sağlar,

  2. Yurt dışına isçi göndermede afetzede ailelere öncelik tanır,

  3. Afet bölgesindeki afetzedelerin tedavisi amacıyla bu bölgedeki veya civar bölgelerdeki sağlık tesislerini görevlendirir. Bu konuda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Kızılay ile koordineli çalışır,

  4. Yurt dışında çalışan afet bölgesi işçilerinin afetle ilgili problemlerinin çözümüne yardımcı olur,

  5. Gerekli direktifleri verir ve izler.

  SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

  Madde 67 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri:

  1. Kuruluşlarınca üretimi yapılan çeşitli malzemelerden afet bölgesi için ihtiyaç duyulanların öncelikle ve ivedilikle tahsis edilip verilmesini sağlar,

  2. Afet bölgesindeki kritik sanayi tesislerini tespit eder ve en kısa zamanda devreye girmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile müşterek tedbirler alır,

  3. Afette hasar gören kamu ve özel sanayi tesislerinin yeniden devreye sokulması için kredi desteklemesi yapar,

  4. Gerekli direktifleri verir ve izler.

  ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

  Madde 68 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görevleri:

  1. Kış şartlarını da dikkate alarak afet bölgesinin yakacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tedbirleri alır,

  2. Afet bölgesinde hasar gören elektrik tesislerini onarır,

  3. Afet bölgesindeki iskan alanları ile geçici iskan bölgelerinin aydınlanmasını sağlar,

  4. Geçici iskan için görev sahasına giren konularda gerekli yardımları sağlar,

  5. Afet bölgesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilen kritik sanayi tesislerinin en kısa zamanda devreye girmesi için enerji yönünden gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar,

  6. Gerekli direktifleri verir ve izler.

  T. KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  Madde 69 - T. Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünün görevleri:

  1. Afet hizmetinin gereğine uygun olarak gerek genel merkezde, gerekse afet bölgesinde yapılacak çadır, battaniye, yiyecek, giyecek gibi yardımların en süratli şekilde yapılması için Kızılay organizasyonu kurar,

  2. Komite kararları doğrultusunda, ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde afetin yaygınlık ve şiddet derecesini göz önünde tutarak afetzedelerin geçici barınma, iaşe, giyim, kuşam ve gerekli acil ihtiyaç maddelerini karşılar,

  3. Yurt içinden ve yurt dışından gelen yardım malzemelerini teslim alarak depolar ve komitenin tahsis edeceği yerlere dağıtımını sağlar,

  4. Afet bölgelerine çadır, battaniye, yiyecek ve giyecek gibi yardım malzemelerinin sevkiyatını yapar,

  5. Yapılan mahalli planlamalara göre bölge hizmet grupları ile işbirliği yaparak ayni yardımların tahsis edildiği yerlere ulaşımını ve afetzedelere bu yönetmelik esaslarına göre dağıtımını sağlar,

  6. Gerekli görüldüğü takdirde, sağlık hizmetlerinde yardımcı olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlere sağlık ekibi ile kan ve kan ürünleri ve tıbbi malzeme gönderir. Bu konularda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve kuruluşlar ile işbirliği yapar,

  7. Afet bölgesinin acil yardım ihtiyaçları konusunda uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri birliği (LİG) ile temasa geçer ve yurt dışından gelecek yardımlar konusunda Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yapar,

  8. Gerektiğinde, kan bağışı için kampanya açar ve ihtiyaca göre sevkini yapar,

  9. Kızılay ekipleri ile toplu yerleşim yerlerinde, acil yardım safhasında gerekli görülecek süre zarfında seyyar aş ocakları kurarak sıcak yemek verme işlemlerini yapar,

  10. Bu görevleri eksiksiz ve süratle yerine getirmeyi sağlayıcı planları hazırlar, gerekli direktifleri verir ve izler.

  SEKİZİNCİ KISIM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  AFET MAHALLİNDE ÇALIŞANLARA YARDIM

  Madde 70 - Afet nedeniyle acil yardım hizmetlerinde çalışanların da zorunlu hallerde iaşe ve ibateleri komitece sağlanır.

  ACİL YARDIM MALZEMELERİNİN TESPİTİ

  Madde 71 - Afetzedelere acil yardım olarak dağıtılan yiyecek, giyecek, yakıt, ısıtma, aydınlatma gibi malzemeler ile acil yardım ve kurtarma hizmetlerinde çalışan görevlilere 70'inci madde uyarınca verilecek iaşe ve ibatelerinin tespiti ve tedariki esasları Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca düzenlenecek yönergede belirtilir.

  YÖNERGE VE PLANLARIN DÜZENLEME SÜRESİ

  Madde 72 - Bu yönetmelikte düzenlenmesi öngörülen afet acil yardım planları yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl, direktif ve yönergeler ise, 6 ay içinde düzenlenir. Bunların değişen durum ve şartlara göre güncelliği sağlanır.

  YURT İÇİ VE YURT DIŞI NAKİT BAĞIŞLAR

  Madde 73 - Afetler nedeniyle yurt içi ve yurt dışından yapılan nakit yardımlar Afetler Fonu hesabında toplanır. İl ve İlçelerde toplanan nakdi bağışlar da bu hesaba aktarılır.

  Türkiye Kızılay Derneğine yurt içinden ve dışından yapılacak her türlü nakdi yardımlar bu maddenin kapsamı dışında olup Kızılay mevzuatına tabidir.

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

  Madde 74 - 12 Eylül 1968 tarih ve 12999 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Programları Hakkındaki Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 75 - Sayıştay'ın görüşü de alınan bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 76 - Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  Not: Aşağıdaki tablo ve cetveller için ilgili resmi gazeteye bakınız.

  İL AFETLER ACİL YARDIM PLAN ÖRNEĞİ

  MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MEVCUT VE ACİL YARDIM HİZMET GRUPLARINA GÖREVLENDİRİLEBİLECEK PERSONEL İCMAL CETVELİ

  ACİL YARDIM HİZMET GRUPLARINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELE AİT CETVEL

  MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MEVCUT VE ACİL YARDIM HİZMET GRUPLARINDA GÖREVLENDİRİLECEK ARAÇ VE GEREÇ CETVELİ

  HİZMET GRUBUNA TAHSİSLİ PERSONEL İSİM VE NİTELİK CETVELİ

  HİZMET GRUBUNA TAHSİSLİ ARAÇ VE GEREÇ CETVELİ

  HİZMET GRUBU................ SERVİSİNE TAHSİSLİ PERSONEL İSİM VE NİTELİK CETVELİ

  HİZMET GRUBUNDA GÖREVLİ ARAÇ VE GEREÇ CETVELİ

  YERLEŞİM YERLERİ GENEL BİLGİ FORMU

  İL VE İLÇE İMAR PLANLARINA İŞLENEREK BELİRTİLECEK RESMİ BİNA VE TESİSLER BİLGİ FORMU

  KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDEKİ HABERLEŞME TEÇHİZATI DURUM CETVELİ

  GEREKTİĞİNDE HASTANE OLARAK KULLANILABİLECEK BİNA VE TESİSLER LİSTESİ

  İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİ KURULUŞLAR TEMSİLCİLERİ LİSTESİ

  GRUBUNDA GÖREV ALAN KURULUŞ TEMSİLCİLERİNE AİT LİSTE

  ARAZİ ARSA BİNA VE TESİS TESLİM ALMA BELGESİ

  ARAÇ TESLİM ALMA BELGESİ

  KİRALANAN - EL KONULAN MALA AİT İADE BELGESİ

  ZARURİ İHTİYAÇ MADDELERİ İLE İLGİLİ TİCARETHANE KURUM VE İŞLETMELERİN LİSTESİ

  İLİ SATIN ALMA - KİRALAMA VE EL KOYMA PERSONELİ GÖREV VE YETKİ BELGESİ

  MALZEME TESLİM VE TESELLÜM BELGELERİ

  ASKERİ BİRLİKLERDEN YARDIM İSTEME FORMU

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100