Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HAŞHAŞIN EKİMİ, KONTROLÜ, TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İMHASI, SATIN ALINMASI, SATILMASI, İHRACI VE İTHALİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  HAŞHAŞIN EKİMİ, KONTROLÜ, TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İMHASI, SATIN ALINMASI, SATILMASI, İHRACI VE İTHALİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 18/04/1988 - 88/12850

  Dayandığı Kanun Tarihi - No : 03/06/1986 - 3298

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 04/05/1988 - 19804

  BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

  AMAÇ

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, haşhaşın ekimi, kontrolu, toplanması, satınalınması, bundan uyuşturucu madde imali, değerlendirilmesi, satılması, ihraç edilmesi, uyuşturucu madde ithali ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.

  KISALTMALAR

  Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) "Ofis" deyimi Toprak Mahsulleri Ofisi'ni,

  b) "Kanun" deyimi 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanun'u

  c) "Dilekçe" deyimi izin belgesi almak üzere üreticinin müracaat formlarını,

  d) "İzin Belgesi" deyimi ise lisansı,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : EKİM İLE İLGİLİ İŞLER

  HAŞHAŞ EKİLECEK YERLERİN TESBİTİ VE EKİCİLERE DUYURULMASI

  Madde 3 - Haşhaş ekilecek ve kapsül üretilecek yerler memleketin tarımsal ve ekonomik durumu, yurtiçi ihtiyacı, ihraç imkanları ve mevcut stok durumuna göre her yıl Bakanlar Kurulunca tesbit edilir ve Kararname en geç 1 Temmuz'a kadar yayımlanır. Bu konuda yeni bir karar alınmaması halinde, önceki kararname hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

  Ekim yerlerinde yapılacak yasaklamalar ekim mevsiminden önce ilgili muhtarlara Ofis tarafından yazı ile duyurulur.

  Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilimsel araştırmalar için yapılacak ekilişler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

  Kamu kurum ve kuruluşları bilimsel araştırmalar için Ofisten izin belgesi almak ve araştırma sonucunu Ofise bildirmekle yükümlüdürler.

  Tespit ve ilan edilen yerlerin dışında ne maksatla olursa olsun haşhaş ekilmesi yasaktır. Bu yasaklara aykırı hareket edenlerin takip, kontrol ve kovuşturulması mahalli mülki idare amirliklerince yapılır.

  MÜRACAAT ŞEKLİ VE İZİN BELGESİ VERİLMESİ

  Madde 4 - Bakanlar Kurulunca tespit edilen yerlerde yapılacak toplam ekim miktarı, bir üreticinin ekeceği miktar ve tarla adedi ile bu yönetmeliğin 5 inci maddesi haricindeki diğer hususlar Ofis tarafından ayrıca tespit edilir.

  Bakanlar Kurulunca tespit ve ilan edilen yerlerde haşhaş ekimi yapmak isteyenler Ofisten izin belgesi almakla yükümlüdürler. İzin belgesi alabilmek için kışlık ekilişlerde 1 Temmuz - 30 ekim, yazlık ekilişlerde 1 Şubat - 15 mart tarihleri arasında iki nüsha dilekçe ile mahalli Ofis Teşkilatına başvurulur.

  (Ek: 1'de tesbit edilen dilekçe örnekleri Ofis tarafından çoğaltılarak ilgili üreticilere dağıtılır.)

  Her tarla için dilekçedeki ilgili kısımlar tanzim olunur. Dilekçe ile müracaatın yapılması üzerine mahalli Ofis teşkilatınca, beyanların doğruluğuna kanaat getirildiği takdirde ve ihtiyaca göre izin belgesi düzenlenir.(Ek: 1).

  Ofis, yaptığı inceleme sonucunda haşhaş ekimi için izin belgesi verip vermemekle yetkilidir. İzin belgeleri, ekim alanlarının bir arada bulunmasını sağlayacak şekilde verilir. İzin belgeleri bir üretim yılı için geçerli olup, hiç bir suretle başkasına devredilemez.

  İzin belgeleri iki nüsha olarak tanzim edilir ve ikinci nüshaları ekiciye verilir. Birinci nüshaları ise ilgili dosyalarında muhafaza edilir.

  Haşhaş ekicisinin kimliği, ekim alanının yüzölçümü ve sınırları Ofisce, ekimin yapıldığı mahallin mülki idare amirlikleri ile ilgili köy ve mahalle muhtarlıklarına bildirilir.

  İZİN BELGESİ VERİLMEYECEK ÜRETİCİLER

  Madde 5 - Aşağıda belirtilen durumdaki üreticilere izin belgesi verilmez.

  a) Süresi içinde müracaat etmeyenlere,

  b) Dilekçesi imzasız ve muhtar tasdikine havi olmayanlara,

  c) Yanlış beyanda bulunanlara,

  d) Kanunun 4 üncü maddesi hükümleri veya Türk Ceza Kanununun kaçakçılıkla ilgili maddelerine göre kesinleşmiş mahkümiyeti bulunanlara, bu mahkümiyetleri afla ortadan kalkmış olsa bile izin belgesi verilmez, verilmiş ise iptal edilir. İzin belgesi verilmesinden sonra yukarıdaki fıkrada yazılı suçlardan biri ile mahküm olanların bu mahkümiyetleri kesinleştiğinde izin belgeleri iptal edilir.

  e) Kontrol imkanı olmayan yerlerde ekim yapmak isteyenlere,

  f) 18 yaşını bitirmemiş olanlara,

  g) Ekimden sebepsiz vazgeçenlere.

  EKİM VE ÜRETİMDEN VAZGEÇENLER

  Madde 6 - Haşhaş ekiminden vazgeçenler, güzlüklerde Aralık, yazlıklarda Mart ayı sonuna kadar; izin belgesini aldıkları Ofis teşkilatına dilekçe ile müracaat ederek durumu bildirirler. Ofis bu üreticilerin izin belgelerini geri almakla beraber ekilmiş tarlaları da sahiplerine sürdürmek, biçtirmek, gömdürmek veya yaktırmak suretiyle imha ettirir.

  Ayrıca, ürünü tabii afetlerden dolayı hasar gören üreticiler de durumu bir dilekçe ile Ofise bildirirler. Bunun üzerine Ofis bu tarlaları, tarla kontrolları sırasında veya daha sonra mahallinde inceleyerek, gerek görülürse izin belgesini iptal eder.

  KAÇAK EKİM SAYILMA HALLERİ VE İMHA ŞEKİLLERİ

  Madde 7 - Haşhaş ekim bölgeleri içerisinde izin belgesi almadan veya belgesinde yüzölçümü kayıtlı alandan fazla yere yahut izin belgesinde kayıtlı yerden başka yere ekilen haşhaşlar kaçak sayılır. Bu gibi hallerde Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hapis veya para cezaları hükmolunur.

  Kaçak olarak ekilen haşhaşlardan kemale ermiş olanlarla çizilen haşhaş kapsülleri ve bunlardan elde edilen ham afyon toplatma veya imha masrafları ekiciye ait olmak üzere mülki idare amirlerince ofis teşkilatından da yararlanılmak suretiyle zapt edilerek Ofise verilir. Zapt edilen haşhaş kapsülleri ve ham afyonun yararlanılmayan kısmı Ofisce imha edilir.

  Yasak olan bölgelerde veya izin verilen yerlerde kaçak olarak ekilen ve kemale ermeden kolluk kuvvetlerince veya Ofis tarafından yapılan duyurma sonucu yakalanan haşhaşlar mahalli mülki idare amirlerinin emri ile mahalli emniyet ve jandarma kuvvetleri ve Ofis teşkilatından yararlanmak ve masrafları ekici tarafından karşılanmak suretiyle sürülmek, biçilmek, ezilmek, gömülmek veya yakılmak suretiyle imha ettirilir.

  (Ek fıkra: 12/05/1991 - 91/1848 K.) Ayrıca, kaçak oldukları için zor alımına karar verilen afyon ile afyondan elde edilen ve tıbbi kullanımı olan uyuşturucu maddeler de Ofise teslim edilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : KONTROL İŞLERİ

  KONTROL

  Madde 8 - Kanunda yazılı izin sisteminin tatbikatına ait işlemlerle haşhaş ekiminin ve kapsül üretiminin kontrolunu Ofis yapar. Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ilgili kuruluşlar gerekli yardımda bulunurlar.

  KONTROL VE İTİRAZ HEYETLERİ

  Madde 9 - Ofis, haşhaş ekiliş durumuna göre, yeteri kadar kontrol heyeti kurar. Bu heyetler bir başkan ve iki asil ve bir yedek üyeden teşekkül eder. Heyet mensuplarının haşhaş eksper kursu görmüş olan personelden tefrik edilmesi tercih edilmekle beraber, en az birisinin bu kursu başarıyla bitirmiş olması şarttır.

  Ofisce ihtiyaç görülen mahallerde itiraz heyetleri de teşekkül ettirilir. Bu heyetler itirazları lüzumu halinde mahallen inceler ve karara bağlarlar.

  İtiraz heyetleri, bir kontrolörün başkanlığı'nda itiraz edilen tarlanın işlemlerine iştirak etmemiş Ofis işyerinde bulunan diğer heyetin iki üyesinin iştirakiyle teşekkül eder. Ofis işyerinde bir heyet var ise en yakın Ofis işyerindeki heyetten personel getirtilir.

  Kontrol ve itiraz heyetleri, üye tam sayısıyla toplanır ve çoğunlukla karar verir. İtiraz heyetlerinin kararı kesindir.

  GEREKLİ HALLERDE HEYETLERE KATILACAK GÖREVLİLER

  Madde 10 - Lüzumu halinde Ofisin talebi üzerine mahalli polis veya jandarma ile muhtarlar, ihtiyar heyeti üyeleri, kontrol ve itiraz heyetlerine yardımcı olarak bu heyetlere katılmakla mükelleftirler.

  KONTROL DEVRELERİ

  Madde 11 - Haşhaş ekim, kontrol ve kapsül toplanması çalışmaları 1 Mart tarihinde başlamak ve Kasım ayı sonunda nihayete ermek üzere Ofisce hazırlanacak bir uygulama projesi dahilinde üç devre halinde uygulanır. Bu devreler içinde Ofis, bu yönetmeliğin 8 inci maddesindeki görevlerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol için yeterli sayıda kontrolör bulundurur.

  HAŞHAŞ EKİMİNİN KONTROLU

  Madde 12 - Haşhaş üreticilerinin izin belgelerinde belirtilen ekiliş miktarı, üretim tahmini ve diğer hususların doğru olup olmadığı Kontrol Heyeti tarafından üreticinin huzurunda mahallen inceleme ile tesbit edilir. İnceleme ve tesbit sonucuna üreticinin bir itirazı olursa, itiraz izin belgesine aynen geçirilir ve üreticiye imza ettirilir.

  Üretici tesbit sırasında tarlasının başında bulunmaz veya temsilcisini bulundurmazsa tesbit gıyabında ve muhtar huzurunda yapılır. Keyfiyet gıyap tutanağına kaydedilir. Belgenin ikinci kısmı ilgiliye muhtar vasıtasıyla imza karşılığında tebliğ edilir (Ek: 2).

  Üreticiler, durumu muhtardan öğrendikten sonra itirazları olursa, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bir dilekçe ile Ofise başvurabilirler. Bu itirazlar Ofis teşkilatı tarafından engeç bir ay içerisinde karara bağlanarak ilgiliye bildirilir.

  ÜRETİM TAHMİNİ

  Madde 13 - Haşhaş kapsülü tahminleri her tarla için ayrı ayrı olmak üzere kontrol heyetleri tarafından mahallinde yapılır.

  Üretim tahminlerinin yapılmasından sonra üretimi azaltacak fevkalade meteorolojik olayların meydana gelmesi halinde üretici derhal mahalli Ofis teşkilatına bir dilekçe ile müracaat eder. Bu gibi hallerde ilgili kontrol heyeti olayı süratle mahallinde inceleyerek sonuçlandırır.

  ÇİZİM KONTROLU

  Madde 14 - Haşhaş ekimi ve kapsül toplanmasına müsaade edilen mıntıkalarda kapsüllerin afyon üretimi için çizilip çizilmediği Ofis heyetlerince kontrol edilir. Çizilmiş kapsüllere rastlanması halinde durum bir tutanakla mahalli mülki idare amirliklerine intikal ettirilir.

  HASAT OLGUNLUĞUNUN KONTROLU VE KIRIM BELGESİ VERİLMESİ

  Madde 15 - Haşhaş ekimi ve kapsül toplanmasına müsaade edilen mıntıkalarda, köy veya mahalle bazında kapsüllerin çizim dönemini geçirdiği ve hasat olgunluğuna eriştiği Ofis ekiplerince tesbit edilerek kırım (hasat) belgesi tanzim edilerek muhtara verilir. Bu husus muhtar tarafından üreticilere duyurulur.

  MÜLKİ İDARE AMİRLERİ TARAFINDAN YAPILACAK DENETİM

  Madde 16 - Haşhaş ekilmesine izin verilmeyen yerlerde haşhaş ekenlerin araştırılmasını sağlamak ve önleyici bütün tedbirleri almak mahalli mülki idare amirlerinin görevleridir.

  MUHTARLAR, KOLLUK TEŞKİLATI VE DİĞER İLGİLİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  Madde 17 - Köy ve mahalle muhtarları haşhaş ekimi için izin isteyen ekicilerin dilekçelerinin doğruluğunu tasdikle, izin belgesi almadan haşhaş ekenleri tespit etmekle, üretilen haşhaş kapsüllerinin izin belgelerinde gösterilen alım yerleri haricindeki mahallere sevkedilip edilmediğini incelemekle, kontrol ve itiraz heyetlerine doğru bilgi vermekle, bu heyetlerin görevlerini kolaylaştırmakla ve kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı bir durumu mahalli mülki idare amirleri ile Ofise bildirmekle yükümlüdür. Kolluk teşkilatıyla orman muhafaza memurları, kır bekçileri, ihtiyar heyeti üyeleri ve köy kolcuları, bu hususların tatbikinde kanunlara aykırı bir işlemle karşılaştıkları takdirde keyfiyeti bağlı bulundukları mercilere haber vermek zorundadırlar.

  KOVUŞTURMA

  Madde 18 - Bu Yönetmelikte verilen vazifeleri yerine getirmeyen ilgililer hakkında genel hükümlere göre kovuşturma yapılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ALIM İLE İLGİLİ İŞLER

  ALIM İŞLERİ

  Madde 19 - Haşhaş kapsülü alım fiatları Bakanlar Kurulu Kararıyla tesbit edilir.

  Üreticiler, ürettikleri haşhaş kapsülünü belgelerinde belirtilmiş olan miktarın üstünde de olsa o yılın en geç Eylül ayı sonuna kadar tespit edilen bedeli karşılığında Ofise teslim etmek zorundadırlar. Eksperin tespit ettiği bedele itiraz edilmesi halinde bu bedel ödenmekle beraber analiz sonucuna göre mahsubu yapılır.

  NOKSAN TESLİMATTA YAPILACAK İŞLEM

  Madde 20 - Üreticinin teslim ettiği haşhaş kapsülü izin belgesinde yazılı miktardan az olduğu takdirde noksanlık sebepleriyle birlikte alım yerinde tanzim edilecek üç nüshadan ibaret bir tutanakla tesbit edilir (Ek: 3).

  Tutanaklardan biri üreticiye verilir. İkisi de izin belgesine eklenerek ilgili kontrol heyetine tevdi edilir.

  Kontrol heyetleri evrak üzerinde ve icabederse mahallinde inceleme yapar. Lüzum gördüğü takdirde üreticiyi ve diğer ilgilileri dinlemek suretiyle dosyayı mütalaası ve tutanağın bir nüshası ile birlikte Ofis Genel Müdürlüğüne gönderir.

  Bu noksanlıklar hakkındaki üretici beyanı ile kontrol heyeti görüşü Ofis Genel Müdürlüğünce incelenir. Üreticinin mazereti kabule şayan görülmediği takdirde gerekli kanuni işleme başvurulmak üzere Genel Müdürlükçe ilgili teşkilatına talimat gönderilir. Bunun üzerine evrak kanuni kovuşturmanın ifası için Cumhuriyet Savcılığına teslim edilir.

  SÜRESİ İÇİNDE TESLİM ETMEME HALİ

  Madde 21 - Üreticiler tarafından üretilen haşhaş kapsüllerinin engeç Eylül ayı sonuna kadar mahalli Ofis teşkilatına teslim edilmesi gerekir. Ürettikleri haşhaş kapsüllerini süresi içinde teslim etmeyenlerin durumları, 15 Ekim akşamına kadar kanuni kovuşturma yapılmak üzere, mahalli Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilir. Ayrıca durum Ofis Genel Müdürlüğüne de intikal ettirilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : İMALAT VE PAZARLAMA İŞLERİ

  İMALAT

  Madde 22 - Haşhaş kapsülünden ilaç hammaddesi elde edilmesi için Ofis gerekli tesisleri kurarak imalatı gerçekleştirir.

  SATIŞLAR

  Madde 23 - Afyon ve afyon alkaloidleri fabrikası ürünlerinin yurt içinde satışı ihtiyaç sahiplerinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından alacakları izne istinaden Ofisce yapılır.

  Haşhaş kapsülü, afyon ve afyon alkaloid fabrikası ürünlerinin ihracı, ithal eden ülkenin Sağlık kuruluşunun ithal müsaadesine karşılık Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ihraç müsaadesi doğrultusunda Ofisce gerçekleştirilir.

  Özel ve tüzel kişiler de, ihraç edilecek ülkedeki ithalatçının ithal müsaadesi ile birlikte Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ihraç müsaadesi almak ve ihraç etmek kaydıyla aşağıdaki esaslar dahilinde Ofisten ikinci fıkrada belirtilen haşhaş kapsülü, afyon ve diğer ürünleri alabilirler.

  a) İhraç yapacaklar, ihraç ruhsatnamesi, Ticaret Odası faaliyet belgesi kimlik örneği (Tüzel kişilerde yöneticilerin kimlik örnekleri), ikamet belgesi, yetki belgesi, imza sirküleri ile birlikte Ofise müracaat ederek ihraç edilecek ülke ve ihraç miktarını belirtirler.

  b) Ofis, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılacak araştırma ve soruşturma sonucuna göre ihracatçıya ön izin belgesi verir.

  c) Ön izin belgesi alan ihracatçılar Ofisle fiyat, miktar, spesifikasyonlar, teslim şekli, ödeme şekli v.s. içeren ve bilahare imzalanacak olan sözleşme hükümlerini inceleyerek mutabakatlarını bildirirler.

  d) Mutabakatın sağlanmasından sonra ihracatçı tarafından, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'ndan ithalatçı firmanın ülkesindeki Sağlık Bakanlığından temin edeceği ithal permisi karşılığında ihracat permisi ile dahili permi alınır.

  e) Ofisce ithal, ihraç permilerinin suretleri ile dahili perminin karşılığın, da daha önce sağlanan mutabakat çerçevesinde ihracata müsaade edilir.

  f) İhracatçı, malın ithalatçı firmanın talep ettiği şekilde hazırlanabilmesi için detaylı sipariş mektubunun bir fotokopisini Ofis'e verir.

  g) Ofisce ihracatçıya sevkiyatla ilgili evraktan sadece koli listeleri, kalite kontrol raporu (analiz sertifikası) ve talep edildiği takdirde menşe şahadetnamesi verilir, diğer evrak ihracatçı tarafından hazırlanır.

  h) İhraç edilecek malın teslimatı çıkış işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresinde yapılır.

  ı) Ofis tarafından yapılan sevkiyatlarda alınan güvenlik önlemleri, ihracatçı tarafından ihraç edilecek malın sevkiyatında da aynen uygulanır.

  j) İhracatçı gümrük işlemlerini Ofis ve Emniyet Görevlilerinin nezaretinde yapar ve ilgili gümrük çıkış beyannamesi ile nakliyat senedinin birer suretini ve bilahare malın ithalatçı tarafından alındığını belirtir belgeyi Ofise verir.

  k) Tüm ihraç işlemleri ile ilgili bilgiler Ofiste toplanır ve eskiden olduğu gibi Ofisce bu bilgiler gerekli formlara işlenerek Birleşmiş Milletlere gönderilir.

  İTHALAT

  Madde 24 - Yurtiçinde üretilmeyen uyuşturucu madde ve müstahzarlarının ithali 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın izniyle ihtiyaç sahiplerince yapılır.

  ALTINCI BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  TOHUM ISLAHI

  Madde 25 - Ofis haşhaş bitkisinin kalitesini yükseltmek üzere gerekli tohum ıslah birimini kurar. Ayrıca diğer kuruluşların bu konuda yapacakları çalışmalara da gerektiği takdirde iştirak eder.

  MEMUR OLMAYAN GÖREVLİLERİN YOLLUKLARI

  Madde 26 - Kontrol ve itiraz heyetlerinde yardımcı olarak çalıştırılanlardan memur olmayanların yollukları en düşük memur harcırahından Ofisce ödenir.

  YEDİNCİ BÖLÜM : DAYANAK VE YÜRÜRLÜK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

  DAYANAK

  Madde 27 - Bu Yönetmelik, Kanun'un 3 üncü maddesi gereğince çıkartılmıştır.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 28 - Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yürütür.

  EK - 1

  Seri No:

  Sıra No:

  3298 SAYILI KANUNA GÖRE HAŞHAŞ EKİMİ VE KAPSÜL ÜRETİMİ YAPACAK ÜRETİCİNİN TANZİM EDECEĞİ FORM DİLEKÇE

  TANZİM TARİHİ

  .../.../19...

  TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ MÜDÜRLÜĞÜ

  Aşağıda mevkii, krokisi ve evsafı kayıtlı tarlalarımda haşhaş ekimi yapmaya müsaade edilmesini arz ederim.

  (Üreticinin imzası, Mühür veya parmak izi)

  1 - ÜRETİCİNİN:

  Adı ve Soyadı  :

  Baba Adı  :

  Doğum Yeri ve Tarihi :

  2 - EKİM YAPILACAK TARLANIN :

  İli:İlçesi: Bucağı: Köyü veya Mahallesi

  MevkiI. TARLA II. TARLA III. TARLA

  KOMŞULARI Doğu :

  Batı :

  Güney :

  Kuzey :

  Sulanabilir: Taban , Kıraç Taban , Kıraç Taban , Kıraç

  Sulanamaz: Taban , Kıraç Taban , Kıraç Taban , Kıraç

  Ekim Alanı (m

  ):

  Ekim Mevsimi: Kışlık, Yazlık Kışlık, Yazlık Kışlık, Yazlık

  Tohum Rengi:

  Toplam Ekim Alanı :

  Tarlanın Basit Krokisi Tarlanın Basit Krokisi Tarlanın Basit Krokisi

  Dilekçede kayıtlı beyanların doğruluğunu ve üreticinin ilgili kanunlara göre cezalı olmadığını onaylarım.

  Köy veya Mahalle Muhtarı

  Resmi Mühür ve İmza

  AŞHAŞ EKİMİ VE KAPSÜL ÜRETİMİ İZİN BELGESİ (3298 SAYILI KANUNA GÖRE)

  I. KISIMTANZİM TARİHİ

   .../.../19...

  Form dilekçenizde mevkii, krokisi ve evsafı kayıtlı....................ve..............nolu tarlanıza haşhaş ekim ve kapsül üretim izni verilmiştir.

  Ancak, tarlaların ölçüm ve kontrolünde, form dilekçenizde beyan ettiğiniz mevkii ve komşularınızın uymaması veya ekim alanının, ekim için talepte bulunduğunuz tarlalardan 1m

  , 2 

   m

  , 3m

  'den fazla olması, 3298 sayılı Kanuna göre, hakkınızda suç duyurusunda bulunmamızı gerektirecektir.

  Üreticinin İmzası, MühürTanzim Edenin AdıToprak Mahsulleri Ofisi

  Parmak İzi ve Soyadı-İmzası veya Müdürlüğü

  II. KISIM

  Kontrol Heyeti Ölçümü

   I. TARLAII. TARLA III. TARLA

  En. x Boy = m

   En x Boy = m

   En x Boy = m

  Kontrol Heyeti ŞefiÜyeÜyeÜretici veya Muhtar

  İtiraz Heyeti Ölçümü

   I. TARLAII. TARLA III. TARLA

  En. x Boy = m

   En x Boy = m

   En x Boy = m

  İtiraz Heyeti ŞefiÜyeÜyeÜretici veya Muhtar

  Tahmin Heyeti Kapsül Tahmini

  1. Tarla,+ 2. Tarla,+ 3. Tarla=Kg.

  Tahmin Heyeti ŞefiÜyeÜyeÜretici veya Muhtar

  İtiraz Heyetinin Kapsül Tahmini

  1. Tarla,+ 2. Tarla,+ 3. Tarla=Kg.

  İtiraz Heyeti ŞefiÜyeÜyeÜretici veya Temsilcisi

  III. KISIM

  İlgili Kuruluş Alım Yerine Teslim Edilen Kapsül Miktarı Kg.:

  Noksan Teslim Edilen Miktar ve Sebepleri (Üreticinin Görüşü) :

  Toprak Mahsulleri Ofisi

  Noksan Kapsül Teslimatı Halinde Kontrol Heyetinin Görüşü :

  Kontrol Heyeti Başkanı ÜyeÜye

  Toprak Mahsulleri Ofisi Alkaloid Müessesesi Müdürlüğü Kanaatı:

  Toprak Mahsulleri Ofisi

  Alkaloid Müessesesi Müdürlüğü

  EK - 2

  Toprak Mahsulleri OfisiTutanak Tarihi : .../.../19...

  Tutanak No.  :

  Kayıt Tarihi  :

  Kayıt No.  :

  GIYAP TUTANAĞI

  3298 sayılı Kanun gereğince Kontrol Heyetlerinin üretici gıyabında yaptığı tesbitlerde tanzim olunacak. .................... Tip Tutanak .../.../.... tarihinde ..................... semtindeki

  ................... metrekareden ibaret haşhaş tarlanızda yapılan tesbitte ekilen alanın ............ metrekareden ibaret ve buna göre kapsül üretim miktarınız da ............. kg. olacağını belirten işbu tutanak

  tarafımızdan iki nüsha olarak tanzim edilmiştir.

  Kontrol Heyeti Üye Üye Yardımcı Üye Yardımcı Üye

  BaşkanıMuhtar  Polis veya Jandarma

  Tebligatı yapan muhtarınTebellüğ eden üreticinin

  Adı ve Soyadı : Adı ve Soyadı :

  Köyü  : Köyü  :

  EK: 3

   NOKSANLIK TUTANAĞI

  Toprak Mahsulleri Ofisi Tutanak Tarihi:.../.../19...

  Tutanak No.  :

  Kayıt Tarihi  :

  Kayıt No.  :

   Teslim Anındaki Noksanlığa Dair Tip Tutanak

   Üreticinin Adı ve Soyadı :

   Köyü :

  .../.../.... tarih venolu izin belgesinde kayıtlı bulunan,  .............kg. kapsül .................... kg. noksaniyle ................. kg. olarak teslim olunmuştur.

   Üreticinin beyanına göre bu noksanlığın ........................................................................................................................ sebeplerinden ileri geldiğine dair bu tutanak tarafımızdan

  üç nüsha olarak tanzim edilmiştir.

  Toprak Mahsulleri Ofisi  Toprak Mahsulleri Ofisi Toprak Mahsulleri Ofisi  ÜRETİCİ

  Eksperi Depo MemuruTartı Memuru

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100