Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

1389 SAYILI KANUNA GÖRE VEKALET ÜCRETİ TEVZİ YÖNETMELİĞİ

  1389 SAYILI KANUNA GÖRE VEKALET ÜCRETİ TEVZİ YÖNETMELİĞİ

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 12/08/1961 - No: 5/1560

  Dayandığı Kanun Tarihi - No: 14/01/1929 - 1389

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 31/08/1961 - 10894

  Madde 1 - Tek Hazine avukatı istihdam edilen yerlerde bu avukat tarafından ikame ve takip olunarak Devlet lehine sonuçlandırılan davada mahkemelerce Hazine lehine hüküm ve tahsil olunan vekalet ücretinin % 70'i o avukata verilir.

  Madde 2 - Birden fazla Hazine avukatı çalıştırılan yerlerde (Merkez dahil) davayı ikame ve takip eden avukata tahsil olunan vekalet ücretinin % 45 i verilir. % 25 i davayı ikame ve takip eden avukat da dahil olmak üzere, o yerde çalıştırılan müşavir avukat ve Hazine avukatları arasında mütesaviyen tevzi olunur.

  Madde 3 - Davanın ikame ve takibi ile sonuçlandırılmasında birbiri ardına veya birlikte bir kaç avukatın hizmeti geçmiş ise yukarıki hükümlere göre dava avukatı için ayrılan hisseler her avukatın hizmet ve karara tesir derecesine göre Baş Hukuk Müşavirliğince, teşkilatı bulunan yerlerde de muhakemat müdürlüklerince bu avukatlar arasında paylaştırılır.

  Madde 4 - İcra takipleri dolayısiyle icra dairelerince hükmedilen vekalet ücretlerinin tevziinde de yukarıki hükümler uygulanır. Şukadarki icra takibi davayı ikame ve takip eden avukattan başka avukat tarafından yapılmışsa, dava sonunda hüküm ve tahsil olunan vekalet ücretinin % 5'i dava avukatının hissesinden indirilerek icra avukatının istihkakına ilave olunur.

  Madde 5 - Vekalet ücretlerinin yukarıki maddelerde yazılı kısmından geri kalan % 30 unun 1/6 i muhakemat müdürlüğü merkezleri dışında mahalli Hazine Avukatlığı memur ve hizmetlilerine almakta oldukları aylık veya ücretlerle mütenasiben tevzi edilir.

  Madde 6 - Beşinci maddeye göre yapılacak tevziden artan hissenin muhakemat müdürlüklerine bağlı yerlerde yarısı muhakemat müdürlüğüne, diğer yarısı Baş Hukuk Müşavirliğine; muhakemat müdürlüklerine bağlı olmayan yerlerde de tamamı Baş Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

  Madde 7 - Muhakemat müdürlükleri merkezlerinde % 30 hissenin yarısı altıncı madde gereğince bağlı yerlerden gönderilen hisselerle birleştirilerek toplamının % 40 ı muhakemat müdürlüklerine verilir; % 60 ı müdürlük memur ve hizmetlilerine almakta oldukları aylık veya ücretlerle mütenasiben paylaştırılır. Şukadar ki müşavir avukat ve avukatlar dışında kalan memur ve hizmetlilerin hisselerinde, hizmet icapları bakımından gerekli gördükleri değişiklikleri yapmağa muhakemat müdürleri yetkilidir.

  % 30 hissenin diğer yarısı Baş Hukuk Müşavirliğine aittir.

  Madde 8 - 6 ncı ve 7 nci maddeler gereğince Baş Hukuk Müşavirliğine gönderilen hisseler toplamının % 25 i Baş Hukuk Müşaviri ile hukuk müşavirleri ve merkez muhakemat müdürüne kadro aylıkları; % 45 i merkez avukat ve müşavir avukatlarına almakta oldukları aylıklar nispetinde tevzi olunur. Artan % 30 diğer memur ve müstahdemlere ait olup ne şekilde tevzie tabi tutulacağı Baş Hukuk Müşavirlince tayin edilir.

  Madde 9 - 19/06/1929 tarihli ve 8156 sayılı kararname ile kabul olunan Yönetmelik tadilleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

  Madde 10 - Bu Yönetmelik 1 Eylül 1961 gününde yürürlüğe girer.

  Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100