Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELEBİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ

  EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELEBİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 11/02/2000 - 2000/251

  Dayandığı Kanun Tarihi - No : 10/09/1337 -151 ; 09/01/1985 - 3146

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 21/03/2000 - 23996

  BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

  AMAÇ

  Madde 1 - Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı, üyelerine ekonomik ve sosyal yardımlar sağlamak üzere kurulmuş bir sandıktır.

  KAPSAM

  Madde 2 - Sandık hizmetleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi Çatalağzı-B İşletme Müdürlüğü ile Kuzey-Batı Anadolu Şebeke İşletme Grup Müdürlüğünün Havza-i Fahmiyye sınırları içinde ve bu kurumlar iş yerlerinde çalışırken herhangi bir nedenle aynı kurumun Havza-i Fahmiyye dışındaki iş yerlerinde görevlendirilen işçileri ile kurumların redevance ve kiraya verdikleri iş yerlerinde çalışan diğer tüm işçileri kapsar.

  Sandığın, yönetim, işleyiş, sağladığı yardımlar ile denetim ve seçim sistemi bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

  HUKUKİ DAYANAK

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 10/09/1337 tarihli ve 151 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 09/01/1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun 30 ve 34 üncü maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

  KURULUŞ

  Madde 4 - Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı, idari ve mali bakımdan özerk, tüzel kişiliği haiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir kuruluştur.

  Sandık merkez kuruluşu ile Merkez, Karadon, Gelik, Üzülmez, Kozlu, Amasra, Armutçuk ve Çates şubelerinden oluşur.

  TANIMLAR

  Madde 5 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

  Sandık : Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığını,

  Kurum : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi Çatalağzı-B İşletme Müdürlüğü Kuzey-Batı Anadolu Şebeke İşletme Grup Müdürlüğünün Havza-i Fahmiyye sınırları içindeki iş yerlerini,

  İşyeri : Yukarıda sayılan kurumlarca Havza-i Fahmiyye sınırları içinde redevance ve kiraya verilen iş yerlerini,

  Üye : Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları taşıyanları,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : ÜYELİK VE ŞARTLARI

  SANDIĞIN ÜYELERİ

  Madde 6 - Sandığın üyeleri aşağıda sayılmıştır.

  a) Zorunlu üyeler: Kurum iş yerlerinde çalışan bütün işçiler ve kurum iş yerinde çalışırken herhangi bir nedenle aynı Kurumun Havza-i Fahmiyye dışındaki iş yerlerinde görevlendirilen işçiler ile Havza-i Fahmiyye sınırları içinde kurumlarca redevance ve kiraya verilen iş yerlerinde çalışan diğer işçiler.

  b) İsteğe bağlı üyeler: İşçi kuruluşlarının yönetim organlarında görev almaları sebebiyle kurumlarınca geçici olarak iş akitleri askıya alınanlar ile Sandıktaki son yardımlarını almamak koşuluyla kurumlarından herhangi bir nedenle ayrılanlar isteğe bağlı üye olabilirler. Üyelikten ayrılan isteğe bağlı üyeler tekrar Sandık üyesi olamaz.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SANDIĞIN ORGANLARI VE PERSONELİ

  ORGANLARI

  Madde 7 - Sandığın organları şunlardır;

  a) Danışma Kurulu,

  b) Merkez Yönetim Kurulu,

  c) Şube Yönetim kurulları,

  d) Denetleme Kurulu.

  SANDIK DANIŞMA KURULUNUN OLUŞUMU

  Madde 8 - (Değişik madde: 07/11/2000 - 2000/1590 S.Yön./1. md.)

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının görevlendireceği bir kişinin başkanlığında; ikisi Bakanlık merkez birimlerinden, biri Zonguldak Bölge Müdürü, biri İş Teftiş Kurulu Zonguldak Grup Başkanlığından olmak üzere Bakanlıkça görevlendirilecek dört, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca görevlendirilecek bir, Türkiye Taş Kömürü Kurumundan görevlendirilecek beş, Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi Çatalağzı-B İşletme Grup Müdürlüğünün Havza-i Fahmiyye içindeki işyerlerinden iki, İl Özel İdaresinden bir, Belediyeden bir ve yerel üniversitelerden katılacak birer temsilci, Sandık Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Merkez Yönetim Kurulunda görev almayan Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyelerinden oluşur.

  DANIŞMA KURULUNUN TOPLANTI YERİ VE ZAMANI

  Madde 9 - Danışma Kurulu her yıl Ekim ayının son haftasında iki gün süreyle Zonguldak'ta toplanır.

  Bakanın gerekli görmesi halinde Danışma Kurulu olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

  DANIŞMA KURULU TOPLANTI HAZIRLIKLARI

  Madde 10 - Sandık Başkanlığı, Bakanlığın Onayını alarak toplantı tarihini ve gündemi belirlemek ve toplantıyı düzenlemekle yükümlüdür.

  Sandık Merkez Yönetim Kurulu 8 inci maddeye göre Kurula katılması gereken üyelerin listesini belirler. Danışma Kuruluna katılacak üyeler, en az on beş gün önceden toplantı gün, saat, yer ve gündem belirlenmek suretiyle toplantıya çağırılır. Sandık Başkanlığınca üyelere çağrı ile birlikte önceki yıla ait faaliyet ve hesap raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve Denetleme Kurulu raporunun gönderilmesi zorunludur.

  Merkez Yönetim Kurulu kararı ve Bakanlık Onayı ile toplantının herhangi bir sebeple geri bırakılması durumunda, geri bırakılma sebepleri bildirilmek suretiyle Sandık Başkanlığı tarafından üyelere duyurulur. İkinci toplantı, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır. Üyeler, ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre çağırılır.

  DANIŞMA KURULU TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ

  Madde 11 - Danışma Kurulu toplantısı, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Kurula katılacak üyeler, Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler.

  Açılıştan sonra toplantıyı Başkan yönetir. Üyeler arasından bir başkan yardımcısı ile raportör seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur.

  BAŞKANLIK DİVANIN GÖREVLERİ

  Madde 12 - Danışma Kurulu Başkanlık Divanının görevleri;

  a) Toplantıya ait davet ve işlemlerin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,

  b) Görüşmeleri ve alınan kararları bir tutanağa geçirmek,

  c) Toplantı sonunda hazırlanacak tutanak ve belgeleri Bakanlık ve Merkez Yönetim Kuruluna göndermektir.

  TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

  Madde 13 - Danışma Kurulu toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/4'ü tarafından görüşülmesi istenen konularla Denetleme Kurulunun görüşülmesini önerdiği konuların gündeme alınması zorunludur.

  DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ

  Madde 14 - Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

  a) Sandığın işlem ve hesapları ile mali durumu hakkında Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun hazırladıkları raporları incelemek ve değerlendirmek,

  b) Bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinde yazılı esaslar dahilinde yapılacak teknik bilançoları ve Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan bir sonraki yıla ait Çalışma Programını incelemek,

  c) Sandığın işlem ve hesaplarının yerindeliği hakkında görüşlerini bildirmek,

  d) Sandığın etkin ve verimli çalışması için teklifte bulunmak.

  MERKEZ YÖNETİM KURULU

  Madde 15 - Merkez Yönetim Kurulu Sandığın karar organı olup, Sandığın Yönetimine ilişkin en yüksek yetki ve sorumluluğu taşır. Sandığın tüm işlemleri bir Başkan ile her şubeden üç yıl için seçilen birer işçi ile birer işveren üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

  SANDIK BAŞKANI

  Madde 16 - Sandık Başkanı Yönetim Kurulunun da Başkanıdır.

  Sandık Başkanlığına atanacakların, en az 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler ve mühendislik fakültelerinden mezun olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki nitelikleri taşıması, başkanlık görevini yerine getirebilecek bilgi ve deneyime sahip olması, kamu kuruluşlarında en az 12 yıl görev yapmış olma özelliklerini taşıması şarttır.

  Sandık Başkanı Bakanlıkça bir yıllık süre için atanır.

  Sandık Başkanı, Sandık Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Sandığın bütün işlerini Merkez Yönetim Kurulu kararları ile yönetmelikler ve yönetmeliklere göre çıkarılacak yönergeler doğrultusunda yürütmek ve Sandığı temsil etmekle görevlidir.

  Sandık Başkan Yardımcısı, Başkanın görevli, izinli veya Başkanlık kadrosunun boş olması halinde Başkan Vekili olarak Sandığı Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetir.

  MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

  Madde 17 - Merkez Yönetim Kurulunun çalışma esasları aşağıda belirtildiği gibidir.

  a) Toplantı ve karar yeter sayısı:

  1 - Üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanılır.

  2 - Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

  3 - Merkez Yönetim Kurulu haftada bir defa olağan olarak toplanır. Ayrıca gerek görüldüğünde Başkanın çağrısı veya üyelerin en az 1/3'ünün yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanır. Olağanüstü toplantıların sayısı yılda altıyı geçemez. Olağan ve olağanüstü toplantıların yeri, günü ve saati Başkan tarafından tespit edilen gündem ile birlikte toplantı gününden en az 24 saat önce üyelere duyurulur.

  4 - Bütün toplantılarda Başkan ve üyelerin hazır bulunması asıldır. Üyelerden geçerli mazereti olanlar toplantıdan evvel özürlerini yazılı ve sözlü olarak Başkana bildirmeleri, hasta olanların hastalıklarını ilgili mevzuat uyarınca alacakları sağlık raporu ile belgelemeleri zorunludur.

  5 - Toplantılara özürsüz olarak üst üste üç defa veya bir yılda toplam olarak altı defa katılmayan üyenin üyeliği düşer. Bu durumda seçimle gelen üyelerin yedekleri, atanan üyelerin yenisi Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine getirilir.

  b) Görüşmeler:

  1 - Kurulun toplantıları açıldıktan sonra gündem sırasına göre görüşmelere başlanır.

  2 - Gündem maddelerinin sırasında değişiklik yapılması ve gündem dışı olarak önemli ve ivedi konularda verilecek önerilerin gündeme alınmasına oylama ile karar verilir.

  3 - Toplantılarda konuşmak isteyen üyeler Başkandan söz isterler ve Başkan talep sırasına göre söz verir.

  4 - Konuşmalar Başkana hitaben yapılır. Üyeler arasında karşılıklı konuşma yapılamaz.

  5 - Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına dinleyici alınmaması esas olup, gündem gereği bilgisine başvurulabilecekler toplantıya alınabilir.

  c) Oylama:

  1 - Oylamaların açık oyla yapılması esastır. Kurul kararı ile gizli oylama yapılabilir.

  2 - Oylama sonucunda kararın oy çokluğu veya oy birliği ile alındığı Başkan tarafından Kurula açıklanır.

  d) Raportör:

  1 - Merkez Yönetim Kurulunun Başkanca gizliliği bildirilmemiş toplantılarına Sandık İdari ve Mali İşler Müdürü raportör olarak katılır. Çeşitli nedenlerle İdari ve Mali İşler Müdürünün görevde olmaması halinde bu göreve vekalet eden raportörlük görevini yürütür. Gizli toplantılarda bu görevi en genç üye yapar.

  2 - Toplantı tutanakları toplantıya katılmış olanlar tarafından imzalanarak noterlikçe onaylanmış bir deftere kayıt ve kopya edilir. Kararlara muhalif kalan üyeler muhalefet şerhini tutanağa yazıp imza etmek zorundadır.

  3 - Karara her takvim yılı başında itibaren bir sıra numarası verilir.

  4 - Merkez Yönetim Kurulunca alınarak deftere yazılan kararların muntazam bir suretle saklanması için gerekli önlemlerin alınması, gizli oturum kararlarının açıklanmaması Başkan tarafından sağlanır.

  5 - Sandık organlarının bir yıllık çalışma sürelerine Birleşim Yılı bir günlük çalışma süresine Birleşim ve bir gün içinde ara verilerek yapılan çalışma sürelerine Oturum denir.

  e) Alt Komisyon:

  1 - Sandık Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında bütçe, kanun, tüzük, yönetmelik taslakları ve diğer idari ve teknik incelemeleri yapmak üzere Sandık Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasında alt komisyon oluşturulur.

  2 - Alt komisyona kimin başkanlık edeceği ve çalışma süresi, komisyonun oluşturulması sırasında kararlaştırılır.

  3 - Alt komisyon en az üç kurul üyesinden oluşur. Bu komisyonlarda bilgisine başvurulacak Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden başka kişiler de bulunabilir.

  4 - Alt komisyon kurulması konusunda alınan karar, Başkan tarafından toplantı gün ve saati gösterilmek suretiyle komisyon üyelerine duyurulur. Komisyon üyeleri belirtilen gün ve saatte toplanarak kendisine verilen konuyu görüşür ve çoğunlukla karar verir.

  5 - Alt komisyon yaptığı çalışmanın sonuçlarını bir raporla Merkez Yönetim Kuruluna sunar. Bu raporda yapılması gereken hususlar gerekçesi ile birlikte belirtilir.

  6 - Alt komisyon üyelerine herhangi bir ücret ödenmez.

  MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

  Madde 18 - Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Seçimlerden sonra yapılacak ilk toplantıda başkan olma özelliklerini taşıyan bir üyeyi Başkan Yardımcısı olarak seçmek ve Bakanlığın Onayına sunmak,

  b) Sandık mevzuatına ait teklif ve değişiklikleri karara bağlayarak Bakanlığın Onayına sunmak,

  c) Başkanlıkça hazırlanan bütçe ve kadro cetvellerini görüşüp Bakanlığın Onayına sunmak,

  d) Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen Sandık gelirlerinden, bankalarda değerlendirilenler hariç, işletilmesi ile ilgili kararları alıp Bakanlık Onayına sunmak,

  e) Sandığın Personel Yönetmeliği ile verilen görevleri yerine getirmek,

  f) Sandığın mali durumuna göre üyelere yapılacak yardımları tespit etmek. Yardımlarla ilgili olarak istenecek her türlü bilgi ve belgeleri belirlemek, yapılacak yardımlardan, şube yönetim kurullarında karara bağlanmasında yarar görülenleri tespit ederek bu konuda ve şube yönetim kurullarına yetki devretmek,

  g) Bu Yönetmelikte sayılan yardımların dışında Sandığın mali durumu göz önünde bulundurularak yeni bir yardım yapılmasını ve tüm yardımların yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere yönergeler hazırlamak ve Bakanlığın Onayına sunmak,

  h) Yönetmeliklerde sayılan hizmetlerin yürütülmesine ilişkin yönergeler hazırlayarak uygulanmasını sağlamak,

  ı) Sandık işleriyle ilgili alt komisyonlar oluşturmak.

  SANDIK ŞUBE YÖNETİM KURULLARININ OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

  Madde 19 - Sandık şube yönetim kurulları; 26 ncı maddeye göre yapılacak seçimler sonucunda yedekleriyle beraber üç yıl için seçilecek iki işçi temsilci ile kurumlarınca görevlendirilecek bir işveren temsilciden oluşur.

  Sandık şube yönetim kurullarının görevleri:

  a) Seçimden sonra yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir üyeyi başkan, bir üyeyi muhasip, bir üyeyi sekreter üye olarak seçmek ve yine bu birleşimde Sandık Merkez Yönetim Kurulunda görev alacak işveren temsilci ile bir işçi temsilciyi belirlemek,

  b) Üyelerin bu Yönetmeliğe uygun yardım taleplerini incelemek ve Merkez Yönetim Kurulunun yetki verdiği konularda yardım taleplerini incelemek ve ödeme kararlarını almak, ödünç para yardımının iş yerlerinde ödenmesini sağlamak,

  c) Tabii afet yardımları ile ilgili müracaatları inceleyerek uygun olanlarını ve konut kredisi ile öğrenim yardımı taleplerini Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek,

  d) Üyelerin görüş ve taleplerini dikkate alarak Sandık bütçesi hakkında Merkez Yönetim Kuruluna görüş bildirmek,

  e) İşçiler, kurumlar ve iş yerleri tarafından intikal ettirilen konuları inceleyerek çözüme kavuşturulmayanları Merkez Yönetim Kuruluna bildirmektir.

  Atama ve seçim yoluyla göreve gelen üyenin seçim dönemi içerisinde herhangi bir nedenle şube yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi halinde yerine yedeği getirilir. Bu şekilde göreve gelenler yerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar.

  Sandık şube yönetim kurulları bu Yönetmelikle sayılan görevlerini yerine getirmek üzere haftada iki gün toplanırlar.

  DENETLEME KURULU

  Madde 20 - Denetleme Kurulu; şube yönetim kurulu üye seçimi sonuçlandıktan sonraki on gün içerisinde şube yönetim kurullarının kendi aralarında toplanarak Merkez Yönetim Kurulunda görev almayan üyeler arasından üç yıl için yedekleri ile birlikte seçecekleri iki işçi ile biri Türkiye Taşkömürü Kurumundan, biri Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi Çatalağzı-B İşletme Müdürlüğünden atanacak iki işveren temsilciden olmak üzere toplam dört üyeden oluşur.

  Denetleme Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Herhangi bir şekilde üyeliği düşenlerin yerine geçen üyenin üyelik süresi yerlerini aldıkları üyenin görev süresi tamamlanıncaya kadar devam eder.

  DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

  Madde 21 - Denetleme Kurulunun görevleri:

  a) Üyeler adına Sandığın bütün işlem ve hesaplarını tetkik etmek,

  b) Sandık hesaplarının ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunu ve yerindeliğini incelemek,

  c) Gördükleri noksan ve hataların giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak üzere ilgili makam ve organları haberdar etmek,

  d) Üç ayda bir denetim raporu hazırlayarak Merkez Yönetim Kuruluna ve Bakanlığa vermek,

  e) Danışma Kuruluna Sandığın işlemleri, mali durumu, plasmanları hakkında rapor hazırlamak, Danışma Kurulunda görüşülmesini istediği konuların gündeme alınmasını önermektir.

  ORGANLARDAKİ ÜYELİKLERİN SONA ERMESİ

  Madde 22 - Sandık organlarında görev alan işçi üyelerden Sandıkla ilişiği kesilenler ile atanan üyelerden kurumları ile ilişiği kesilenlerin görevleri sona erer.

  KURUMLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  Madde 23 - Kurumlar;

  a) Sandık şube yönetim kurulları ve Merkez Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunda, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulacak alt komisyonlarda görev alan memur, işçi ve işveren üyelerin görevlerine muntazam bir şekilde devam etmeleri için gerekli olanakları sağlamakla,

  b) Seçim tarihini takip eden bir hafta içinde Sandık şube yönetim kurullarında ve Denetleme Kurulunda görev alacak işveren üyeleri bildirmekle ve görevlendirmekle,

  c) İşveren temsilcilerini en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler ve mühendislik fakültelerinden mezun deneyimli kimseler arasından atamakla,

  d) Kendilerini temsil eden üyelerin herhangi bir nedenle görevinden ayrılmaları halinde yerlerine en geç bir hafta içinde atama yapmakla,

  e) Kira ve redevance sözleşmesi yaptıkları iş yerlerini sözleşmenin onayını takip eden ayın sonuna kadar Sandığa bildirmekle, yükümlüdür.

  PERSONEL KADROSU

  Madde 24 - Sandığın işlemlerini yürütmek için yeteri kadar personel çalıştırılır. Personelin alınması ile ilgili hususlar, çalışma şartları, ilerleme ve yükselmeleri, ödev, hak ve sorumlulukları Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Bakanlıkça Onaylanarak yürürlüğe konulan Sandık Personel Yönetmeliği ile belirlenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : SEÇİM HÜKÜMLERİ

  SEÇİM DÖNEMLERİ

  Madde 25 - Şube Yönetim kurullarında görev alacak işçi üyelerin seçimi üç yılda bir Mayıs ayında yapılır. Zorunlu hallerde seçimler Bakanlıkça bir ay ertelenebilir.

  SEÇİM KURULLARI

  Madde 26 - Sandık şube yönetim kurullarında görev alacak işçi üyelerin seçimini yapmak üzere, Sandık Başkanının başkanlığında, Bakanlıktan bir temsilcinin, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek bir üst düzey yöneticinin ve Sandık Hukuk Müşavirinin katılımı ile Merkez Seçim Kurulu oluşturulur.

  Merkez Seçim Kurulu seçimlerinin usul ve esasları, oy kullanma, adaylık ve seçilme şartları, seçmen listelerinin hazırlanması, askıya çıkarılması ve kesinleştirilmesi işlemlerini düzenleyen bir yönerge hazırlar.

  Merkez Seçim Kurulu her seçim merkezinde bir şube seçim kurulu oluşturur. Şube seçim kurulu seçim merkezlerindeki kurumca görevlendirilecek bir memur yöneticinin başkanlığında, bir Sandık personeli ve aday olmayan bir işçi temsilciden oluşur. Seçim günü görev yapacak yeteri kadar oy sandık kurulu oluşturulur. Oy sandık kurulları Kurumca görevlendirilecek bir personelin başkanlığında bir Sandık personeli ile aday olmayan Sandık üyesi bir işçiden oluşur.

  Şube seçim kurullarının görevleri ile oy sandık kurullarının görevleri Merkez Seçim Kurulunca çıkarılacak bir yönerge ile tespit edilir.

  Merkez Seçim Kurulu seçim yılının Nisan ayında oluşturulur ve seçimi müteakip kazanan adaylara mazbatalarının verilmesi ile görevi sona erer.

  Merkez Seçim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Oylamada çekimser kalınmaz.

  SEÇİM MERKEZLERİ

  Madde 27 - Karadon, Gelik, Üzülmez, Kozlu, Amasra, Armutçuk, Çates ve Merkez iş yerleri ayrı birer seçim merkezidir. Bu iş yerlerinde çalışan işçiler iş yerinde kurulan seçim sandıklarında oylarını kullanırlar.

  Kurumlarca Havza-i Fahmiyye sınırları içinde redevance veya kiraya verilen iş yerlerinde çalışan tüm diğer işçiler ile isteğe bağlı üyeler bulundukları yerlerdeki en yakın seçim merkezlerinde seçime katılır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : MALİ HÜKÜMLER

  SANDIĞIN GELİRLERİ

  Madde 28 - Sandığın gelirleri;

  a) Üyelik aidatları,

  b) Taşınır ve taşınmaz malların getireceği gelirler,

  c) Yatırımlar ile ortaklık ve işletmecilikten elde edilecek gelirler,

  d) Devletçe yapılacak yardımlar,

  e) Gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı bağışlar ve yardımlar,

  f) Ölen üyenin kanuni mirasçılarının bulunmaması sonucu Sandığa intikal edecek gelirler,

  g) Diğer gelirlerdir.

  ÜYELİK AİDATI

  Madde 29 - Üyelik aidatı üyenin brüt ücretinin %3'ü dür. Bunun yarısını işçi, yarısını da işveren karşılar.

  İsteğe bağlı üyelerin aidatları, 1475 sayılı İş Kanununa göre tespit edilen asgari ücretten az olmamak üzere aldıkları aylık üzerinden işveren hissesi de dahil olmak üzere kendileri tarafından ödenir.

  AİDATLARIN ÖDENMESİ

  Madde 30 - Kurumlar ve iş yerleri, bir ay içinde çalıştırdıkları üyelerin aylık brüt ücretleri üzerinden bu Yönetmelik gereğince hesaplayacakları aidatları kesmek ve işveren payını da bu miktara ekleyerek kesintinin yapıldığı günü takip eden 20 iş günü içinde Sandığa ödemek ve üyelerin sicil numarası, ad ve soyadları ile ücretlerini gösterir bordroları Sandığa vermekle yükümlüdürler.

  Kurumlar ve iş yerleri bu işlemler için Sandıktan herhangi bir masraf talep edemezler.

  Süresi içinde ödenmeyen aidatların tahsilinde kanuni faiz uygulanır.

  İsteğe bağlı üyeler aidatlarını cari ay sonuna kadar öderler. Mücbir sebepler hariç peş peşe üç ay aidat ödemeyen isteğe bağlı üyenin üyeliği sona erer.

  SANDIK GELİRLERİNİN İŞLETİLMESİ

  Madde 31 - Her hesap yılı sonunda Sandığın bütün gelirlerinden, Sandıkça yapılması zorunlu yardım ve yönetim giderleri çıktıktan sonra yıl sonu itibarıyla biriken Sandık Fonunun;

  a) %25'i üyelere ihtiyaç kredisi olarak dağıtılır. Krediler; ikraz, konut ve onarım (yangın ve tabii afetler nedeniyle evinin zarar görmesi halinde) amacıyla verilir.

  Kredilerin çeşitlerine göre hangi oranlarda dağıtılacağı, miktarları ve faiz oranları Merkez Yönetim Kurulunca yıllık bütçede tespit edilerek Bakanlıkça onaylanır.

  b) %25'i ihtiyat olarak milli bankalarda değerlendirilir.

  c) %50'si, fabrika yapmak, ortaklıklara girmek, iş yerleri, eğitim, sağlık, sosyal tesisler ve huzur evleri açmak, işletmek, gayrimenkul almak ve kiralamak, menkul değerlere yatırmak suretiyle değerlendirilir. Menkul değerler; vadeli, vadesiz Türk Lirası mevduat, döviz tevdiat hesabı, yatırım fonu katılım payları, Hazine bonosu, Devlet tahvilleri, gelir ortaklığı senedi, banka ve finansman bonoları, varlığa dayalı menkul değerler, hisse senetleri, gayrimenkul sertifikası ve repodur.

  Ancak; banka mevduat hesapları hariç, diğer yatırım alanlarına ayrılacak pay yatırıma ayrılan toplam payın %33'ünü geçemez. Hisse senedi alımı oranı da %33'lük payın % 5'ini geçemez.

  SANDIK BAŞKANININ ÜCRETİ

  Madde 32 - Sandık Başkanının aylık ücret ve ödenekleri Bakanlık genel müdürlerine ödenen aylık ücret, zam ve tazminatlar tutarı kadar olup Sandık Bütçesinden ödenir. Başkanlık kadrosunun boşalması halinde yerine vekalet eden Başkan yardımcısına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 175 inci maddesinde tespit edilen tutar kadar vekalet ücreti ödenir.

  HARCIRAH

  Madde 33 - Sandığın organlarında görev alan kurul üyeleri ve diğer personelin harcırahları, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit olunan miktarları aşmamak ve Kanunun genel esasları dışına çıkmamak şartıyla bunların unvan ve dereceleri ile yürüttükleri görevin özellikleri de dikkate alınarak her yıl Sandık bütçesi ile tespit olunur.

  Danışma Kurulu üyelerinden 6245 sayılı Kanuna tabi kurumlarda çalışanlara bu Kanuna göre, diğerlerine de birinci fıkraya göre belirlenen miktarı aşmamak üzere Yönetim Kurulunca tespit olunacak miktarlar üzerinden hesaplanacak gündelikleri ve yol giderleri Sandık bütçesinden ödenir.

  KURUL ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI

  Madde 34 - Bakanlık bağlı kuruluşlarında Yönetim Kurulu Başkanı olan genel müdürlere ödenen huzur hakkı kadar, Merkez Yönetim Kurulu Başkanı olan Sandık Başkanına, bu miktarın 2/3'ü Merkez Yönetim Kurulu üyelerine, 1/3'ü şube yönetim kurulu başkan ve üyelerine, 1/5'i Denetleme Kurulu başkan ve üyelerine aylık huzur hakkı olarak ödenir.

  PERSONEL ÜCRETLERİ

  Madde 35 - Personel ücretleri Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Bakanlıkça Onaylanarak yürürlüğe konulan Sandık Personel Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre Sandık bütçesinden ödenir.

  SEÇİM ÖDENEKLERİ

  Madde 36 - Seçim kurullarında görev alanlara Yüksek Seçim Kurulunun seçim ödeneklerine ilişkin olarak yürürlükte bulunan kararına göre il ve ilçe seçim kurulları ile sandık kurulları için öngörülen ödenekler esas alınarak gündelik ödenir.

  Seçim kurullarının harcırah ve gündelik ödenekler ile seçimlerle ilgili diğer harcamalar için yeterli ödenek Sandık bütçesine konur.

  YÖNETİM GİDERLERİ

  Madde 37 - Sandık genel yönetim giderleri Sandığın toplam gelirlerinin %10'unu aşamaz.

  AİDATLARIN İADESİ

  Madde 38 - Yanlış ve yersiz olarak alındığı tespit edilen aidatlar, Sandık üyesine ve ölümleri halinde hak sahiplerine kanuni faizi ile birlikte 5 yıl içinde iade edilir.

  ALTINCI BÖLÜM : YARDIMLAR, YARDIMLARIN YAPILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

  GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK YARDIMI

  Madde 39 - Geçici iş göremezlik yardımı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

  a) Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı tedavi kurumlarınca hastalık nedeniyle dinlenme raporu alan üyelerle geçici iş göremezliğe uğradığı belirlenen üyelerden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 37 nci maddesi gereğince geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanamayan ve kurumlarınca da bir ödemede bulunulmayan üyelere bu ödeneğe hak kazanacakları güne kadar olan süre için geçici iş göremezlik yardımı yapılır. Ancak, ilgililere ödenecek geçici iş göremezlik süresi 24 ayı geçemez.

  b) Üyelere geçici iş göremezliğin başladığı günden önceki çalıştığı son gündeki brüt yevmiyesinin, üyenin geçindirmekle yükümlü olduğu aile bireyi varsa 2/3, yoksa 1/3 oranında hesaplanacak gündelik tutar geçici iş göremezlik süresiyle çarpılarak ödenir.

  c) Bir aya kadar olan geçici iş göremezlik yardımı peşin olarak bir defada, bir ayın üzerinde olan geçici iş göremezlik yardımı birer aylık bölümlere ayrılarak birer ay arayla peşin olarak ödenir. Ancak, hava değişikliğine ilişkin geçici iş göremezlik yardımının tümü peşin olarak bir defada Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile ödenebilir.

  TEDAVİ YARDIMI

  Madde 40 - Tedavi yardımı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

  a) Tedavi yardımından, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun sağlık yardımlarından yararlanmaması şartı ile üyenin öz veya üvey kardeşi ile üvey annesi ve üvey babası yararlanır.

  b) Üyenin kız kardeşleri ile üvey annesi evlenecekleri tarihe kadar, erkek kardeşlerden öğrenim görmeyenler 18 yaşına, orta öğrenim görenler 20 yaşına, yüksek öğrenim görenler 25 yaşına kadar bu yardımdan yararlandırılır.

  Hiç bir iş göremeyecek derecede malul olduğu üniversite veya Devlet Hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belirlenen aile bireylerine yapılacak tedavi yardımında yaş sınırı şartı aranmaz.

  c) (a) bendinde belirtilen üyenin aile bireylerinin; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 33 üncü maddesinde belirtilen sağlık yardımları, her hastalık olayı için bu Yönetmeliğin 39 uncu maddenin (a) bendinde belirtilen süreyi aşmamak üzere, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Teşkilatı Yönetmeliği gereğince, Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesislerinde ayakta veya yatarak yapılan muayene ve tedavi masraflarını tedavi için anılan Kanunun 102 nci maddesinde öngörülen yol paraları ile zaruri masraf giderlerini kapsar.

  d) Üyenin aile bireylerinin (c) bendinde belirtilen tedavi giderleri ilaç bedelinin %20'si hariç olmak üzere Sandıkça, Sosyal Sigortalar Kurumuna dekont ve masrafları gösteren liste karşılığında ödenir.

  SON YARDIM

  Madde 41 - Sandık üyelerinin üyeliklerinin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi durumunda aidat ödediği her gün için Sandık bütçesinde tespit edilen miktar üzerinden son yardım yapılır.

  Sandık üyesinin ölümü halinde hesaplanacak son yardım, üyenin kanuni mirasçılarına veraset ilamına göre ödenir.

  Son yardım alan zorunlu üyenin yeniden işe girmesi halinde, Sandıktan aldığı son yardım işe giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde kanuni faiziyle birlikte iade edilerek önceki üyelik hakları yeniden kazanılır. Aksi takdirde yeni üye gibi işlem görür.

  ÖĞRENİM YARDIMI

  Madde 42 - Sandık üyelerinin, Sandık üyelerinden %80 ve üzerindeki bir oranda maluliyeti nedeniyle iş akdi sona erdirilenlerin ve üye iken 01/03/1988 tarihinden sonra iş kazası sonucunda veya başka bir nedenle ölenlerin, yüksek öğrenim gören çocuklarına Sandık bütçesinde belirtilen miktar üzerinden ve Yönerge ile belirlenecek esaslar dahilinde karşılıksız öğrenim yardımı yapılır.

  CENAZE DEFİN YARDIMI

  Madde 43 - Sandık üyelerinin bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri ile anne ve babasının ölümü halinde Sandık bütçesinde belirlenen miktar üzerinden üyeye, üyenin ölümü halinde veraset ilamında belirtilen hak sahiplerine Sandık bütçesinde belirlenen miktarda cenaze defin yardımı yapılır.

  İŞ KAZASI YARDIMI

  Madde 44 - Kurullarda görev yapan üyeler ile Sandık personelinin, Sandık işleri ile ilgili görevleri esnasında meydana gelecek kaza sonucu çalışamayacak derecede malul kalmaları halinde kendilerine, vefat etmeleri halinde veraset ilamında belirtilen hak sahiplerine üç maaşları tutarında Sandık bütçesinden yardım yapılır.

  KREDİ YARDIMLARI

  Madde 45 - Sandık üyelerine istekleri halinde, Yönerge ile belirlenecek esaslar dahilinde Sandık bütçesinde belirtilen miktar ve şartlarda 31 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kredi yardımları yapılır.

  KONAKLAMA YARDIMI

  Madde 46 - Sandık üyelerine, personeline, bunların emeklilerine, Sandığın misafirhanelerinden yararlanmaları halinde konaklama yardımı yapılır.

  Sandık üyelerinin, Sandık personelinin, bunların emeklilerinin ve aile bireylerinin tedavi amacıyla sevkli veya refakatçi olarak ve resmi görev nedeniyle konaklamaları halinde, Sandık Başkanlığı tarafından teklif edilen ve her yıl dinlenme tesisleri ve misafirhanelerle ilgili olarak yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatı dikkate alınarak Bakanlıkça Onaylandıktan sonra yürürlüğe giren Misafirhane Ücret Tarifesinde belirlenen yatak ücretinin 4/5'i, özel nedenlerle konaklamaları halinde belirlenen yatak ücretinin 3/5'i konaklama yardımı olarak Sandık bütçesinden karşılanır.

  YEDİNCİ BÖLÜM : ORTAK HÜKÜMLER

  YARDIMLARIN ÜYELERE ÖDENMESİ

  Madde 47 - Yardımlar, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile şube yönetim kurullarına devredilen yetkiler doğrultusunda şube yönetim kurulları kararı ile ödenir.

  ZAMANAŞIMI

  Madde 48 - Bu Yönetmelikte öngörülen yardımlar 5 yıl içinde alınmazsa zamanaşımına uğrayarak Sandığa gelir yazılır. Ancak, kredilerden ikraz yardımı 30 gün içerisinde alınmazsa iptal olur.

  YARDIMLARIN TAHSİLİ

  Madde 49 - Sandıkça ödenen kredilerden dolayı borçlu üyelerin borç taksitleri çalıştığı kuruma veya iş yerine bildirilir. Bildirilen taksit miktarları bildirimi takip eden aybaşından itibaren kurumlar ve iş yerlerince üyelerin aylık istihkaklarından kesilir. Borç tutarları kesintinin yapıldığı ayı takip eden ilk 20 iş günü içinde Sandığın bildireceği banka hesabına kurum veya iş yerince yatırılır.

  Bu yardımları alıp da borcu bitmeden üyeliği sona erenlerin kalan borçları Sandıktaki alacaklarından, yetmediği taktirde kurum veya işyerindeki alacaklarından defaten kesilir. Bu durumda olan üyelerden tahsil edilen peşin kredi faizleri, krediyi kullandığı aylarla orantılı olarak iade edilir.

  Kesintilerin yapıldığı listeler dekontla birlikte Sandığa gönderilir. Kurumlar veya iş yerleri bu işlemler için herhangi bir ücret talebinde bulunamazlar.

  Belirlenen zaman içinde yapılan kesintilerin Sandığa ödenmemesi durumunda alacakların tahsilinde kanuni faiz uygulanır.

  İsteğe bağlı üyeler borç taksitlerini her ayın sonuna kadar Sandık hesaplarına yatırırlar.

  Üç ay peş peşe mücbir sebepler hariç hiç borç taksiti ödemeyen üye hakkında yasal işlem yapılır.

  TEKNİK BİLANÇO

  Madde 50 - Sandık Merkez Yönetim Kurulu, her beş senede bir veya Bakanlıkça gerekli görüldüğünde Sandığın serveti ile Sandık lehine tahakkuk edebilecek menfaatlerin halihazır kıymetlerinin, kesinleşmiş ve geleceğe ait taahhütleri karşılamaya yetip yetmeyeceğini gösteren matematik karşılık sistemi üzerine kurulu bir teknik bilanço yapmak veya yaptırmak zorundadır.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM . DENETİM

  DENETİM

  Madde 51 - Sandığın bütün işlem ve hesapları Sandık Denetleme Kurulunca denetlenir. Bakanlıkça gerekli görülen hallerde teftiş ve inceleme yapılır.

  Sandık Başkanı, kurul üyeleri ve Sandık personelinin bu Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı hareket etmeleri, Sandığı zarara uğratacak fiil ve hareketlerde bulunmaları veya kanunların suç saydığı tutum ve davranışlarda bulunmaları halinde, haklarında Bakanlıkça genel hükümlere ve Sandık Personel Yönetmeliği hükümlerine göre inceleme ve soruşturma yapılır.

  DOKUZUNCU BÖLÜM : GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

  Madde 52 - 31/12/1998 tarihli ve 98/12255 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  GEÇİCİ MADDELER

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Sandık Merkez Yönetim Kurulu, şube yönetim kurulları üyeleri ile Denetleme Kurulunun seçilmiş üyelerinin görevleri yapılacak ilk seçime kadar, atanmış üyelerin görev süresi ise bu Yönetmeliğe göre yeniden atama yapılıncaya kadar devam eder.

  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra ilk seçim 2000 yılının Mayıs ayında yapılır. Seçimlere kadar Sandık kurullarında görev yapan üyelere yürürlükten kalkan Yönetmelik hükümlerine göre huzur hakkı ödenir.

  Geçici Madde 2 - Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar redevance veya kiraya verdiği iş yerlerini, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sandığa bildirmekle yükümlüdür.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 53 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 54 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100