Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  Resmi Gazete Tarihi: 10/08/2001

  Resmi Gazete Sayısı: 24489

  Karar Sayısı: 2001/2785

  Bakanlar Kurulundan

  **Ekli "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı'nın 27/06/2001 tarihli ve 502654 sayılı yazısı üzerine, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun değişik 13 üncü ve 55 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 09/07/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

  BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

  AMAÇ

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli rütbeleri, meslek dereceleri, görev unvanları ve görev unvanlarına göre atanma, amir grupları, bekleme süreleri, kıdem sıralaması, rütbe terfileri ve sınavları, meslek içi yöneticilik eğitim kursları, değerlendirme kurullarının çalışmaları ile polis amirliği için açılacak komiser yardımcılığı sınavı ve kursuna ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

  KAPSAM

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personeli, rütbe terfi işlemlerini yapacak kurullar ve sınav komisyonları ile meslek içi yöneticilik eğitim ve komiser yardımcılığı kurslarını yapacak personeli kapsar.

  HUKUKİ DAYANAK

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun değişik 13 üncü ve 55 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  TANIMLAR

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakan : İçişleri Bakanını,

  Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

  Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü,

  Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

  Akademi : Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okulları bulunan ve bilimsel özerkliğe sahip bir yüksek öğretim kurumu olan Polis Akademisini,

  Fakülte : Lisans düzeyinde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan, kendisine birimler bağlanabilen bir yüksek öğretim kurumu olan Güvenlik Birimleri Fakültesi ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu uyarınca kurulacak diğer fakülteleri,

  Enstitü : Polis Akademisi Başkanlığına bağlı lisans üstü eğitim - öğretim, bilimsel araştırma - inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunan ve öğretim elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumunu,

  Bölüm : Akademinin eğitim ve öğretiminde, teşkilatın hizmet konularına göre amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden bilim, teknik ve uygulama dallarından oluşan eğitim, araştırma ve uygulama yapan akademik birimi,

  Polis Meslek Yüksek Okulu : Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim - öğretim ve uygulama yapan yüksek öğretim kurumunu,

  Personel : Emniyet Hizmetleri sınıfı personelini,

  Polis Amiri : Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, 4 üncü sınıf Emniyet Müdürü, 3 üncü sınıf Emniyet Müdürü, 2 nci sınıf Emniyet Müdürü, 2 nci meslek dereceli 1 inci sınıf Emniyet Müdürü, 1 inci meslek dereceli 1 inci sınıf Emniyet Müdürü ve Sınıf Üstü Emniyet Müdürü rütbesindeki Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,

  Görev Unvanları : Emniyet Hizmetleri Sınıfında rütbe ve meslek dereceleri karşılığında gösterilen görevleri,

  Emniyet Müdürü A.P.K. Uzmanı: Genel Müdüre doğrudan bağlı ve Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığında danışmanlık hizmeti veren, 1 ve 2 nci meslek derecesindeki 1 inci Sınıf Emniyet Müdürleri ile 3 üncü meslek derecesindeki 2 nci sınıf emniyet müdürü rütbesindeki personeli,

  Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü : Kriminal Polis Laboratuvarları ihtisas bölümlerinden birinde uzmanlaşmış, Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığına bağlı, kurulduğu il dışında çevre illere de hizmet veren birimin yöneticisi durumundaki 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personeli,

  Polis Akademisi Başkanı : Emniyet Hizmetleri Sınıfından en az yüksek lisans düzeyinde akademik kariyere sahip, 1 inci meslek dereceli 1 inci Sınıf Emniyet Müdürü veya öğretim üyeleri arasından atanan profesör öğretim üyesini,

  Polis Akademisi Başkan Yardımcısı : Emniyet Hizmetleri Sınıfından 2 nci meslek dereceli 1 inci Sınıf Emniyet Müdürünü,

  Dekan Yardımcısı : Emniyet Hizmetleri Sınıfından 2 nci meslek dereceli 1 inci Sınıf Emniyet Müdürünü,

  Emniyet Müdürü Polis Akademisi Öğretim Görevlisi : Akademideki meslek ve ihtisas alanlarıyla ilgili dersleri okutmak üzere atanan, özlük hakları açısından doğrudan Akademi Başkanına bağlı 2 nci meslek derecesindeki 1 inci sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personeli,

  Polis Akademisi Bölüm Başkanı : Görev, yetki ve sorumlulukları, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile düzenlenmiş 2 nci sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personeli,

  Enstitü Sekreteri : Enstitülerdeki idari personelin ve öğrenci işlerinin tüm yönetim, denetim ve gözetiminden Enstitü Müdürüne karşı sorumlu 2 nci sınıf Emniyet Müdürünü,

  Polis Okulu Öğretmeni : Meslek ve ihtisas alanlarıyla ilgili dersleri okutmak üzere atanan, özlük hakları açısından doğrudan Polis Okulu Müdürüne bağlı 2 nci sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personeli,

  Öğretim Görevlisi : Geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders vermek ve uygulama yapmakla yükümlü Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki öğretim elemanını,

  Rütbe : Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin mesleğe girişte veya sonradan öğrenim, fiili çalışma, sicil gibi nitelikler sonucunda sahip olduğu hiyerarşik meslek unvanını,

  Rütbeler : Polis Memuru, Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, 4 üncü sınıf Emniyet Müdürü, 3 üncü sınıf Emniyet Müdürü, 2 nci sınıf Emniyet Müdürü, 2 nci meslek dereceli 1 inci sınıf Emniyet Müdürü, 1 inci meslek dereceli 1 inci sınıf Emniyet Müdürü ve Sınıf Üstü Emniyet Müdürünü,

  Meslek Derecesi : Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin, mesleğe giriş, kıdem ve liyakat esasına göre kazandıkları rütbe ve görev unvanlarının karşılığı olan hiyerarşik yapıdaki mesleki sırasını,

  Terfi : Personelin bulunduğu rütbeden bir üst rütbeye yükselmesini,

  Kıdem : Bir rütbede geçen fiili çalışma süresini,

  Liyakat : Personelin aldığı sicil, ödül ve takdirnamesi, eğitim ve öğrenimle kazanılan bilgi, beceri ve davranışlar ile geçmiş hizmetlerinde almış olduğu cezalar, geçirdiği ve devam eden soruşturmalarının niteliğine göre belirlenecek terfi yeterliliğini,

  Bekleme Süresi : Polis amirlerinin bulundukları gruba göre her rütbede fiili olarak bekleyecekleri zorunlu en az süreyi,

  Sicil notu : Sicillerin düzenlenmesine ilişkin mevzuat gereği, yetkili amirlerce düzenlenen sicil raporlarında verilen not ortalamasını,

  Sicil notu ortalaması : Bulunduğu rütbede zorunlu en az bekleme süresinde almış olduğu son üç yıl sicil notlarının ortalamasını,

  Ödül : Görevlerinde olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu emsallerine göre başarılı görev yapan personele verilen parayı,

  Takdirname : Görevlerinde olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu emsallerine göre başarılı görev yapan personele verilen belgeyi,

  Atama : Personelin rütbe, meslek derecesi ve görev unvanına uygun olarak görevlendirilmesini,

  Sınav : Başkomiserlikten Emniyet Amirliği ile 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne ve polis memurluğundan komiser yardımcılığına terfi edebilmek için yapılacak yazılı sınavı,

  Emniyet Genel Müdürlüğüne Eleman Yetiştirmek Üzere Okutulanlar : Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu branşlarda eleman yetiştirmek üzere, ihtiyaçları Akademi tarafından karşılanmak suretiyle Akademi dışındaki fakülte ve en az 4 yıllık yüksek okullarda okutulanlardan bu okulları bitirenleri,

  Akademi Mezunu sayılanlar : En az 4 yıllık yüksek öğrenimden sonra Akademide 1 yıllık özel eğitim görenler ile 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununa göre Polis Enstitüsünün yüksek kısmından mezun olanları,

  Eğitim programı : Emniyet Teşkilatı eğitim birimlerince yürütülen eğitim faaliyetlerinin amacı, içeriği, dersler, eğitim ortamının hazırlanması, değerlendirme, sınavlar, eğitim araç ve gereçleri, eğitim süresi, ders çizelgesi gibi faaliyetleri,

  Pol-Net: (Ek tanım: 4/7/2005-2005/9130 B.K. Yön/1.mad) Polis Bilgi Sistemi ile iletişim altyapısını,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : RÜTBELER, MESLEK DERECELERİ VE GÖREV UNVANLARI

  RÜTBELER, MESLEK DERECELERİ VE GÖREV UNVANLARI

  Madde 5 - Personelin rütbe, meslek derecesi ve bunların karşılığı olan görev unvanları aşağıda gösterilmiştir;

   Meslek

  Rütbeler:Dereceleri: Görev Unvanları:

  ------------------ ------------------------------------------------

  Sınıf ÜstüDerece

  Emniyet Müdürü ÜstüEmniyet Genel Müdürü,

  Birinci SınıfGenel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı,

  Emniyet Müdürü 1Polis Akademisi Başkanı, Merkez Emniyet Müdürü ,

  Birinci Sınıf

  Emniyet Müdürü 2Daire Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, İl Emniyet Müdürü,

   Polis Başmüfettişi, Emniyet Müdürü Polis Akademisi Öğretim

   Görevlisi, Merkez Emniyet Müdürü , Polis Okulu Müdürü,

   Polis Koleji Müdürü, Polis Eğitim Merkezi Müdürü,

   Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürü, TBMM Koruma Müdürü,

   Başbakanlık Koruma Müdürü, Moral Eğitim Merkezi Müdürü,

   Akademi Başkan Yardımcısı, Dekan Yardımcısı, Polis Meslek

   Yüksek Okulu Müdürü,

  İkinci Sınıf

  Emniyet Müdürü 3Polis Okulu Öğretmeni, Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü,

   İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Polis Akademisi Bölüm Başkanı,

   Polis Müfettişi, Hukuk Müşaviri, Moral Eğitim Merkezi Müdürü,

   Polis Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis Koleji Müdür

   Yardımcısı, Polis Okulu Müdür Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı

   Koruma Müdür Yardımcısı, TBMM Koruma Müdür Yardımcısı,

   Başbakanlık Koruma Müdür Yardımcısı, Daire Başkan

   Yardımcısı, Enstitü Sekreteri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür

   Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Merkez Emniyet Müdürü

  Üçüncü Sınıf Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Hukuk

  Emniyet Müdürü 4Müşaviri, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, Öğretim Görevlisi,

  Dördüncü Sınıf

  Emniyet Müdürü 5Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri,

   Şube Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi,

  Emniyet Amiri 6İlçe Emniyet Amiri, Bürolar Amiri, Birlik Amiri, Çevik Kuvvet

   Grup Amiri, Ekipler Amiri, Tim Amiri, Büro Amiri, Trafik

   İstasyon Amiri, Sınıflar Amiri, Öğretim Görevlisi,

  Başkomiser7Karakol Amiri, Büro Amiri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, İlçe

   Emniyet Komiseri, Birlik Amiri, Tim Amiri, Trafik İstasyon

   Amiri, Trafik Kayıt ve Tescil Büro Amiri, Karakol Amir

   Yardımcısı, Sınıflar Amiri, Grup Amiri, Öğretim Görevlisi,

  Komiser8Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri, Büro Amiri, Karakol Amir

   Yardımcısı, Sınıflar Amiri Yardımcısı, Sınıf Komiseri, Trafik

   İstasyonu Amir Yardımcısı, Öğretim Görevlisi,

  Komiser Yardımcısı 9Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri, Büro Amiri, Karakol Amir

   Yardımcısı, Sınıflar Amiri Yardımcısı, Sınıf Komiseri,

   Öğretim Görevlisi,

  Polis Memuru 10Büro Memuru, Ekip Memuru, Tim Memuru, Karakol Memuru,

   Nokta Memuru, Devriye Memuru, Koruma Memuru, Trafik

   Memuru, Telsiz Memuru, Memur.

  RÜTBE VE MESLEK DERECESİ

  Madde 6 - Emniyet Hizmetlerinin yürütülmesinde; ast üst ilişkilerinde, yetki, görev ve sorumlulukların belirlenmesinde hiyerarşi uygulamalarında 5 inci maddede belirtilen rütbe ve meslek dereceleri esas alınır.

  Rütbe ve meslek dereceleri aynı olan personelden kıdemli olanlar, kıdemsiz olanların emrinde görevlendirilemez ve çalıştırılamaz.

  GÖREV UNVANLARINA ATAMALAR

  Madde 7 - 5 inci maddede belirtilen görev unvanlarına atamalar, karşılığında gösterilen meslek derecesi ve rütbelere göre yapılır.

  Birinci meslek derecesinde olup, kendi isteğiyle ikinci meslek derecesinde görevlendirilmek isteyen personel hariç diğer personel, rütbe ve meslek derecesi karşılığı olan görev unvanından daha alt görev unvanlarına atanamaz ve çalıştırılamaz.

  Personel, rütbe ve meslek derecesi karşılığı olan görev unvanlarından sadece biriyle görevlendirilir.

  Boş olan veya boşalan kadrolara, rütbelerine uygun atama yapılır.

  Atamalarda, görevlilerin ihtisasları dikkate alınır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : RÜTBELERE TERFİ VE KIDEM ESASLARI

  POLİS AMİRLİĞİNE ATANMA VE POLİS AMİRİ GRUPLARI

  Madde 8 - Polis Akademisine bağlı Komiser Yardımcısı yetiştiren fakültelerden mezun olanlar, Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere okutulanlardan, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atananlar ile bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre açılacak komiser yardımcılığı kursunu başarı ile tamamlayanlar, komiser yardımcısı rütbesi ile göreve başlarlar.

  Polis amirlerinden Akademi mezunları, Akademi mezunu sayılanlar ve Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere okutulanlardan en az 4 yıllık fakülte veya yüksek okullardan mezun olanlar (A), komiser yardımcılığı kursunu başarı ile bitirmiş olanlar (B) grubunu oluşturur.

  POLİS AMİRLERİNİN RÜTBE TERFİ

  Madde 9 - Polis amirlerinin rütbelere terfileri, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla kıdem ve liyakata göre yapılır.

  BEKLEME SÜRELERİ

  Madde 10 - Polis amirlerinin, gruplara göre rütbe ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.

  Meslek

  Rütbeler Dereceleri (A) (B)

  ------------------------------------- ---------

  Komiser Yardımcısı94 6

  Komiser 84 6

  Başkomiser 73 Yaş Haddi

  Emniyet Amiri64

  4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü 53

  3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü 43

  2 nci Sınıf Emniyet Müdürü 33

  1 inci Sınıf Emniyet Müdürü 23

  1 inci Sınıf Emniyet Müdürü 1Yaş Haddi

  Sınıf Üstü Emniyet Müdürü Derece Üstü Yaş Haddi

  RÜTBE TERFİ ŞARTLARI

  Madde 11 - Polis amirlerinin bir üst rütbeye yükselme şartları şunlardır;

  a) Üst rütbede boş kadro bulunmak,

  b) Bulunduğu rütbede 10 uncu maddede gösterilen süre kadar fiilen çalışmış olmak,

  c) Bekleme süresi içerisinde, zorunlu en az bekleme süresi kadar olumlu sicil almış olmak,

  d) Başkomiserlikten Emniyet Amirliğine ve 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi edebilmek için yapılacak yazılı sınavda başarılı olmak ve yöneticilikle ilgili hizmet içi eğitimi başarı ile tamamlamış olmak.

  e) (Ek bend: 18/03/2002 - 2002/3855 S. Yön./1. md.) 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 1 inci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi edecek polis amirleri için en az bir kez zorunlu ikinci bölge hizmetini yapmış olmak.

  RÜTBE TERFİİNDE DEĞERLENDİRİLECEK SÜRELER

  Madde 12 - Polis amirlerinin rütbe yükselmelerinde;

  a) Polis amiri olduktan sonra yapılan askerlik hizmeti,

  b) Yurt dışı misyon koruma görevi, yurt dışı ve yurt içi kurs ve diğer görevler sebebiyle geçen süreler,

  c) Tedavi ve istirahat süreleri, değerlendirilir.

  RÜTBE TERFİİNDE DEĞERLENDİRİLMEYECEK SÜRELER

  Madde 13 - Polis amirlerinin rütbe yükselmelerinde;

  a) Aylıksız izinde geçen süreleri,

  b) Uzun ve kısa süreli durdurma cezalarının süresi,

  c) Taksirli suçlar hariç paraya çevrilse veya tecil edilse bile alınan hapis cezalarının süresi,

  d) Meslekten veya memuriyetten men cezalarının süresi,

  e) Emeklilik, çekilme ve benzeri durumlarda geçen süreleri,

  f) Her olumsuz sicil için bir yıllık süre,

  g) Yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, yüksek lisans, doktora ve avukatlık stajı süreleri, değerlendirilmez.

  Ancak, (c) bendinde yer alan hapis cezalarının personelin lehine kesinleşmesi halinde, bu süre rütbe terfiinde değerlendirilir.

  RÜTBE TERFİ İŞLEMLERİNİN DURDURULMASI HALLERİ

  Madde 14 - Devlet memurluğunu sona erdirecek veya meslekten çıkarmayı gerektirecek suçlardan dolayı haklarında adli veya idari soruşturma açılanların, rütbe terfi işlemleri, kurullarca haklarında rütbe terfilerine karar verilmiş olsa dahi durdurulur. Ancak, bu durumda olan personelin, soruşturma konusu isnat edilen fiilin, yapılan görev esnasında ve asılsız olduğuna dair kurul üyelerinde kuvvetli kanaat oluşması halinde, soruşturma sonucu beklenmeksizin terfi ettirilmelerine karar verilebilir.

  Adli veya idari soruşturma sonucunda; rütbe terfiine etki edecek bir ceza almamış olanların terfileri, emsallerinin rütbe terfi tarihi itibariyle yapılır.

  KIDEM ESASI

  Madde 15 - Kıdemin tespitinde, Polis amirlerinin bulundukları rütbeye atandıkları tarih ve rütbe terfiinde değerlendirilen çalışma süreleri esas alınır.

  KIDEM SIRASI

  Madde 16 - Kıdem sırasının tespitinde;

  a) Bulunulan rütbeye atanma tarihi önce olan,

  b) Aynı tarihte terfi edenlerden, bulundukları rütbedeki zorunlu en az bekleme sürelerinde almış oldukları son üç yıl sicil notlarının ortalaması yüksek olan,

  c) Sicil notlarının eşitliği halinde bulunduğu rütbede ödül ve takdirnamesi fazla olan,

  d) Ödül ve takdirnamelerin sayıca eşitliği halinde ise sicil numarası daha küçük olan, diğerine göre daha kıdemli sayılır.

  KIDEM SIRASININ DUYURULMASI

  Madde 17 - Polis amirlerinin bulundukları rütbedeki kıdem sırası, Genel Müdürlükçe her yıl Mart ayında topluca teşkilata duyurulur.

  RÜTBE TERFİ VE ATAMA ZAMANI

  Madde 18 - Polis amirlerinin rütbe terfi ve atamaları, kanuni zorunluluk halleri dışında her yıl 30 Haziran tarihinde topluca yapılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : DEĞERLENDİRME KURULLARININ OLUŞUMU, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ

  MERKEZ DEĞERLENDİRME KURULUNUN OLUŞUMU

  Madde 19 - Merkez Değerlendirme Kurulu; Emniyet Genel Müdürlüğü personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürün uygun göreceği iki Daire Başkanı ile en kıdemli Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısından teşekkül eder.

  YÜKSEK DEĞERLENDİRME KURULUNUN OLUŞUMU

  Madde 20 - Yüksek Değerlendirme Kurulu; Genel Müdürün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Müdürü APK uzmanlarınca seçilecek 1 inci meslek derecesindeki üç Merkez Emniyet Müdürü nden teşekkül eder.

  Yüksek Değerlendirme Kuruluna seçilecek olan 1 inci meslek derecesindeki Emniyet Müdürü APK uzmanlarından bulundukları rütbede; ceza almamış olanların isim listesi, her yıl Mart ayında Personel Daire Başkanlığınca, seçim yapılmak üzere APK Daire Başkanlığına bildirilir.

  Yüksek Değerlendirme Kurulunda görev alacak Merkez Emniyet Müdürü üyelerin seçimi; personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının koordinesinde, Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanının başkanlığında iki Merkez Emniyet Müdürü nün iştiraki ile oluşturulacak komisyon tarafından her yıl Nisan ayında yaptırılır. Bölge çalışma merkezlerinde görevli APK Uzmanları, seçime bölge merkezlerinde oluşturulan komisyon vasıtasıyla katılırlar. Bölge merkezlerinin seçim sonuçları, APK Dairesi Başkanlığına gönderilir. Merkezde toplanan oyların birleştirilmesi sonucu seçim tamamlanır. En yüksek oy alandan başlamak üzere 3 asil, 3 yedek üye belirlenir. Asil üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması veya katılamayacak olması durumunda en yüksek oy alandan başlayarak yedek üyeler Kurula katılır.

  MERKEZ DEĞERLENDİRME KURULUNUN GÖREVLERİ

  Madde 21 - Merkez Değerlendirme Kurulu; üst rütbeye yükselmek için, kıdem şartlarını yerine getirmiş Komiser Yardımcısı, Komiser ve Başkomiserlerin liyakat koşullarını belirlemek, üst rütbedeki boş kadro miktarına göre sıralayarak terfilerini önermekle görevlidir.

  YÜKSEK DEĞERLENDİRME KURULUNUN GÖREVLERİ

  Madde 22 - Yüksek Değerlendirme Kurulu;

  Üst rütbeye yükselmek için, kıdem şartlarını yerine getirmiş Emniyet Amirleri ile 4 üncü, 3 üncü ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerinin liyakat koşullarını belirlemek, üst rütbedeki boş kadro miktarına göre sıralayarak terfilerini ve 2 nci meslek derecesindeki görev unvanlarına ataması yapılacak personeli değerlendirmek ve öneride bulunmakla görevlidir.

  KURULLARA HAZIRLIK VE TOPLANMA ZAMANI

  Madde 23 - Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı yıl içinde terfi edecek polis amirlerinin grubunu, bulundukları rütbedeki bekleme sürelerini, başlama ve bir üst rütbeye terfi tarihlerini, bekleme süresindeki sicil not ortalamalarını, cezalarını, ödül ve takdirnamelerini, rütbede değerlendirilmeyecek süre ve sebeplerini, sınav sonuçlarını, yöneticilik ile ilgili hizmet içi eğitim başarı durumlarını gösteren bir çizelge düzenleyerek terfii önerecek değerlendirme kuruluna verir.

  Merkez ve Yüksek Değerlendirme kurulları her yıl Mayıs ayı başında toplanır.

  Merkez Değerlendirme Kurulunun kararları Genel Müdürün, Yüksek Değerlendirme Kurulunun kararları Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

  Kurulların raportörlük hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Yüksek Değerlendirme Kurulunun raportörü, Personel Dairesi Başkanıdır.

  MERKEZ DEĞERLENDİRME KURULUNUN DEĞERLENDİRME VE KARAR USULÜ

  Madde 24 - Merkez Değerlendirme Kurulu üyeleri; 21 inci maddede belirtilen terfi edecek personel hakkında;

  a) Bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa bile, adli mercilerce verilen kararlar ve bu kararlara dayanak olan fiillerini,

  b) Bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa bile, disiplin kurullarınca verilen disiplin cezalarına veya soruşturma bilgilerine ve bu soruşturmalara dayanak olan fiil ve hareketlerini,

  c) Sicil, ödül ve takdirname bilgilerini,

  d) Meslek içerisindeki bilgi, beceri ve davranışlarını,

  değerlendirerek edinecekleri kanaate göre oy çokluğu ile karar verirler.

  YÜKSEK DEĞERLENDİRME KURULUNUN DEĞERLENDİRME VE KARAR USULÜ

  Madde 25 - Yüksek Değerlendirme Kurulu üyeleri; 22 nci madde belirtilen terfi edecek personel hakkında;

  a) Bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa bile, adli mercilerce verilen kararlar ve bu kararlara dayanak olan fiillerini,

  b) Bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa bile, disiplin kurullarınca verilen disiplin cezalarına veya soruşturma bilgilerine ve bu soruşturmalara dayanak olan fiil ve hareketlerini,

  c) Sicil, ödül ve takdirname bilgilerini,

  d) Meslek içerisindeki bilgi, beceri ve davranışlarını, değerlendirerek edinecekleri kanaate göre oy çokluğu ile karar verirler.

  Kurul üyeleri veya raportör, Kurulda kendileri ile ilgili görüşme olması halinde, görüşme süresince toplantıya ve oylamaya katılamaz. Üyenin ayrılması, toplantının devamına ve karar alınmasına engel teşkil etmez.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : RÜTBE TERFİ SINAVLARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

  SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ VE TEBLİĞİ

  Madde 26 - Başkomiserlik rütbesinden Emniyet Amirliği rütbesine, 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etmek üzere sınava katılacakların isim listeleri, her yıl, Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanarak, listede adı geçenlere tebliğ edilmek üzere kadrolarına ve yazılı sınav işlemlerini yürütecek olan Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

  SINAV YERİ VE TARİHİ

  Madde 27 - Rütbe terfi sınavları Nisan ayının ilk haftasında Ankara'da yapılır.

  Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından sınavın yeri ve tarihi tespit edilerek ilgililere tebliğ edilmek üzere kadrolarına bildirilir.

  SINAVLARIN YÜRÜTÜLMESİ

  Madde 28 - Sınavların yapılması, soruların basımı, dağıtımı, saklanması ile ilgili iş ve işlemler, Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  YAZILI SINAV

  Madde 29 - Yazılı sınavlar, sınav komisyonlarınca yapılır.

  Yazılı sınavda sorulacak sorular, teorik ve pratik yönetim teknikleri konularında Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanır.

  Yazılı sınav, çoktan seçmeli test olarak yapılır ve yüz tam not üzerinden yarışma usulüne göre değerlendirilir. Çoktan seçmeli test cevap kağıtları, bilgisayarda optik okuyucuda okutulur. Başarı sırasının tespitinde eşit puanın önlenmesine yönelik sınav tekniği ve sınavlara ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer hususlar, Eğitim Daire Başkanlığınca yayınlanacak yönerge ile belirlenir. Sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere, o yıl terfi için öngörülen boş kadro sayısı kadar personel başarılı olmuş sayılır.

  Sınavları ve meslek içi yöneticilik eğitimini başarı ile tamamlayarak bir üst rütbeye terfi edecek olanların tespitinde, sınav ve meslek içi yöneticilik eğitimindeki başarı esas alınır.

  Sınav sonuçları, o yıl yapılacak rütbe terfi için geçerlidir.

  SINAV KOMİSYONLARI

  Madde 30 - Emniyet Amiri ve 2 nci sınıf emniyet müdürü rütbelerine terfi sınavları için ayrı ayrı komisyonlar görevlendirilir. Komisyonlar kıdem sırasına göre Daire Başkanları arasından seçilir. Bunlardan en kıdemli ilk beş kişi 2 nci sınıf emniyet müdürü, ikinci beş kişi ise emniyet amiri terfi sınav komisyonu için Genel Müdür onayı ile görevlendirilir.

  Sınav komisyonlarının sekretarya hizmetleri Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

  SINAVI GEÇERSİZ SAYILACAKLAR

  Madde 31 - Sınavlarda;

  a) Kopya girişiminde bulunanların,

  b) Yerine bir başka kişinin sınava girdiği tespit edilenlerin,

  sınavları geçersiz sayılır ve haklarında disiplin işlemi uygulanır.

  SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

  Madde 32 - Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren bir gün içinde sınavı yapan komisyona yazılı itirazda bulunulabilir.

  Sınav komisyonu, maddi hata olup olmadığını inceler ve sonucunu bir gün içinde sınav yerinde duyurur.

  BELGELERİN SAKLANMASI

  Madde 33 - (Değişik fıkra: 4/7/2005-2005/9130 B.K. Yön/2.mad) Sınav soru kitapçıkları hariç sınavlarla ilgili her türlü evrak, tutanak ve diğer belgeler ile cevap kağıtları üç yıl süreyle saklanır.

  Üst rütbeye terfi edenlerin cevap kağıtları özlük dosyalarına konmak üzere Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

  MAZERETİ SEBEBİYLE SINAVA KATILAMAMA

  Madde 34 - Sınava çağrılmalarına rağmen; askerlik hizmeti, yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler ile tedavi ve istirahat mazeretleri sebebiyle sınava giremeyenler, mazeretinin bitiminden sonraki açılacak ilk sınava iştirak ettirilirler. Bu sınavda başarılı olup da bir üst rütbeye terfiine karar verilenler emsalleri gibi terfi etmiş sayılırlar.

  SINAVA KATILMAYANLARIN DURUMU

  Madde 35 - Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde sayılan mazeretler dışında, sınava katılmayanlar, herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

  Sınava çağrılanlar, geçici görevli sayılırlar.

  ALTINCI BÖLÜM : MESLEK İÇİ YÖNETİCİLİK EĞİTİM KURSLARI

  YÖNETİCİLİK EĞİTİMİNE KATILACAKLAR

  Madde 36 - Rütbe terfi sınavlarında başarılı olan Başkomiserler ile 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürleri meslek içi yöneticilik eğitim kursuna katılırlar.

  Rütbelere göre eğitim kursları ayrı ayrı düzenlenir.

  YÖNETİCİLİK EĞİTİM KURSUNUN YERİ, ZAMANI VE SÜRESİ

  Madde 37 - (Değişik madde: 15/3/2005 - 2005/8616 S. Yön/1.mad) *3* Yöneticilik Eğitim Kursu, Polis Akademisi Başkanlığınca sınıf ortamında Ankara'da veya uzaktan eğitim yoluyla düzenlenir.

  YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ

  Madde 38 - Yöneticilik Eğitim Kursunda uygulanacak müfredat programı, kursiyerlerin, başarı, disiplin ve devam durumları Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanacak yönerge ile düzenlenir.

  YÖNETİCİLİK EĞİTİMİNİN SONUCU

  Madde 39 - Meslek İçi Yöneticilik Eğitim Kursunda başarılı olanlar Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurullarında rütbe terfileri görüşülmek üzere gündeme alınır.

  (B) GRUBU POLİS AMİRLERİNİN (A) GRUBUNA GEÇMELERİ

  Madde 40 - (B) Grubu polis amirlerinin en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumunu bitirenlerin (A) grubuna geçmeleri aşağıdaki şartlara bağlıdır:

  a) Başkomiserlik rütbesinde (A) grubu polis amirleri için öngörülen en az bekleme süresi kadar çalışmış olmak,

  b) Başkomiser rütbesinden Emniyet Amiri rütbesine terfide bu grup için yapılacak yazılı sınavda ve meslek içi yöneticilik eğitiminde başarılı olmak,

  c) Değerlendirme Kurulu kararı ile Emniyet Amiri rütbesine terfi etmiş olmak şarttır.

  Ancak, (B) Grubundan (A) Grubuna geçecek olan amirlerin sayısı, o yıl itibariyle (A) Grubundan Başkomiser rütbesinden Emniyet Amirliği rütbesine terfi edenlerin sayısının %10'unu geçemez.

  Bu grup için yapılacak yazılı sınav ve meslek içi yöneticilik eğitimi, Yönetmeliğin Beşinci Bölümündeki yazılı sınav ve bu bölümünde yer alan meslek içi yöneticilik eğitimi şartlarını düzenleyen esas ve usuller çerçevesinde yapılır.

  YEDİNCİ BÖLÜM : POLİS MEMURLUĞUNDAN KOMİSER YARDIMCILIĞINA TERFİ ETME

  KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU

  Madde 41 - Genel Müdürlükçe, kısa ve uzun vadeli kadro planları yapılarak, yıllık amir ve memur ihtiyacı belirlenir. Polis amirine ihtiyaç duyulması halinde; boş kadro sayısına göre polis memurları için komiser yardımcılığı kursu açılır.

  Polis memurlarının komiser yardımcılığına terfi edebilmesi için açılacak komiser yardımcılığı kursunu ve kurs süresi içerisinde kadroda uygulama eğitimini başarı ile tamamlaması şarttır.

  KURSA BAŞVURUDA ARANACAK NİTELİKLER

  Madde 42 - Komiser Yardımcılığı kursuna katılmak isteyen adaylarda;

  a) (Değişik bend: 14/08/2004 - 25553 S.R.G. Yön/1.mad) *1* En az ön lisans seviyesinde bir yükseköğretim programından mezun olmak,

  b) Son başvuru tarihi itibariyle fiilen en az 6 yıl polis memurluğu yapmış olmak,

  c) Son 3 yıl sicilinin olumlu olması,

  d) Son 3 yıl içinde kıdeme müessir ceza almamış olmak,

  e) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak,

  f) Son başvuru tarihi itibariyle 37 yaşından gün almamış olmak,

  g) (Değişik bend: 14/08/2004 - 25553 S.R.G. Yön/1.mad) *1* Yapılacak yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olmak,

  KURSA KATILMA SINAVI

  Madde 43 - Başvuru niteliklerini taşıyan polis memurları, komiser yardımcılığı kursu için hazırlanacak çoktan seçmeli yazılı test sınavına alınırlar.

  (Değişik fıkra: 14/08/2004 - 25553 S.R.G. Yön/2.mad) *2* Yazılı sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır.

  Değerlendirme, yüz tam puan üzerinden yapılır. Çoktan seçmeli test cevap kağıtları, bilgisayarda optik okuyucuda değerlendirilir.

  (Değişik fıkra: 14/08/2004 - 25553 S.R.G. Yön/2.mad) *2* Mülakat sınavı, Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır. Mülakat sınavına, yazılı sınav başarı sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlanarak kontenjan miktarının 3 katı personel çağırılır. Mülakat sınavında adayın 100 tam puan üzerinden; bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, kendine güven duyma, sözlü ifade ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Yazılı ve mülakat sınavı puanlarının toplamına göre en yüksek puandan başlanarak tekrar başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar personel asıl, bu miktarın yarısı kadar personel yedek olarak belirlenir.

  Başarı sırasının tespitinde eşit puanın önlenmesine yönelik sınav tekniği ve bu Yönetmelikte yer almayan polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme ve komiser yardımcılığı kursuna ilişkin diğer hususlar, Eğitim Daire Başkanlığınca yayınlanacak yönerge ile belirlenir.

  SINAVDA SORULACAK SORULAR

  Madde 44 - Sınavda sorulacak soruların konularına göre oranı aşağıda gösterilmiştir.

  a) Anayasa ve İdare Hukuku %10,

  b) Ceza ve Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku %20,

  c) Polisi İlgilendiren Mevzuat %40,

  d) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %10,

  e) İnsan Hakları %10,

  f) Genel Kültür %10,

  EĞİTİM PROGRAMLARI VE SÜRESİ

  Madde 45 - Komiser yardımcılığı kursu eğitim programları, Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanır ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe konulur.

  Kurslar en az 9 ay sürelidir.

  KURS SIRASINDAKİ SINAVLAR

  Madde 46 - Kursta; ara, kurs bitirme, bütünleme, engel, engel bütünleme sınavları yapılır.

  Bir dersin kurs bitirme sınavına girebilmek için devamsız duruma düşmemiş olmak şarttır.

  Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin kurs bitirme, bütünleme, engel ve engel bütünleme sınavlarında başarılı olabilmesi için 100 tam not üzerinden 60 alması şarttır. Ders başarı notu, ara sınav not ortalaması ile kurs bitirme veya bütünleme veya engel veya engel bütünleme sınav notunun aritmetik ortalamasıdır. Bir dersten başarılı olmak için ders başarı notunun en az 60 olması gerekir.

  Bütünleme veya engel bütünleme sınavlarında başarısız olanların kursla ilişiği kesilir.

  KURSA DEVAM MECBURİYETİ

  Madde 47 - İdarece kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle kursun başlama tarihinden en çok 5 ders günü sonra kursa iştirak edenlerin devam etmedikleri süre devamsızlıktan sayılmaz. 5 ders günü içinde kursa katılmayanlar kursa kabul edilmezler.

  Kursiyerlere kurs müddetinin 1/10 ders günü oranında izin verilebilir. İzinli, raporlu veya izinsiz olarak kurs süresinin 1/10 ders gününden fazla devamsızlığı olan personelin kursla ilişiği kesilir. Mazeretsiz olarak devamsızlık sebebiyle ilişiği kesilenler hakkında Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü hükümleri uygulanarak bir daha herhangi bir kursa iştirak ettirilmezler.

  İZİNLER

  Madde 48 - Kursiyerlere, yarı yıl izni, resmi tatil izni, evci izni, mazeret izni, günü birlik izin ve gece yatısı izni olmak üzere 6 tür izin verilebilir.

  Ek Madde 1- (Ek madde: 4/7/2005-2005/9130 B.K. Yön/3.mad)

  Bu Yönetmelikte geçen yazılı sınavların soru ve cevapları, sınavdan sonra 24 saat içinde POL-NET'te yayımlanır.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

  Madde 49 - 09/07/1993 tarihli ve 93/4633 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Rütbe Yükselmeleri ile Görev Unvanlarında Uygulanacak Esaslara Dair Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - 4638 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği 21/04/2001 tarihinden önce, 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak komiser yardımcılığı kursunu bitirenler ile bulunduğu rütbede 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olup (B) Grubundan (A) Grubuna geçen polis amirleri, (A) Grubunda değerlendirilir.

  Geçici Madde 2 - Başkomiserlik rütbesinden Emniyet Amirliği rütbesine ve 3 üncü sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yapılacak yazılı sınav, 01/01/2002 tarihinden sonra terfi edecek personel için uygulanır.

  Geçici Madde 3 - 4638 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 21/04/2001 tarihinde halen Emniyet Amiri rütbesinde bulunan ancak, eğitim yönünden (4) yıllık yüksek okul mezunu olmayan polis amirleri (4) yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları halinde (A) grubu polis amiri olarak değerlendirilir.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 50 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 51 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100