Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR MÜŞAVİRLERİ ATANMA VE ÇALIŞTIRMA YÖNETMELİĞİ

  GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR MÜŞAVİRLERİ ATANMA VE ÇALIŞTIRMA YÖNETMELİĞİ

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 02/07/2001 - 2001/3002

  Dayandığı Kanun Tarihi - No : 21/05/1986 - 3289

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 26/10/2001 - 24565

  BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

  AMAÇ

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla dünya şampiyonluğu kazananların spor müşaviri olarak atanmaları ve çalıştırılmalarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

  KAPSAM

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla dünya şampiyonluğu kazanan sporcular ile bunların spor müşaviri olarak atanmaları, çalıştırılmaları, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

  DAYANAK

  Madde 3 - Bu Yönetmelik; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4644 sayılı Kanunla değişik 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  TANIMLAR

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakan : Spordan Sorumlu Bakanı,

  Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

  Spor Müşaviri : Olimpiyat şampiyonluğu veya büyükler kategorisinde olimpik spor dallarından birinde birden fazla dünya şampiyonluğu kazanan 30 yaşını doldurmuş ve 65 yaşından büyük olmayan kişileri,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : ESAS HÜKÜMLER

  SPOR MÜŞAVİRLİĞİNE ATANABİLME ŞARTLARI

  Madde 5 - Spor müşavirliğine atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  a) T.C. vatandaşı olmak,

  b) 30 yaşını doldurmuş ve 65 yaşından büyük olmamak,

  c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

  e) Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazanmış olmak.

  f) (Değişik bend: 25/06/2003 - 2003/5831 S.Yön./1. md.) Ömür boyu hak mahrumiyeti veya olimpiyat ve Dünya şampiyonalarında doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

  ATAMA

  Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan şartları taşıyan spor müşaviri adayları istenilen belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvururlar. Spor müşavirleri Bakanın uygun görüşü ve teklifi Başbakanın onayı ile atanabilirler.

  ÇALIŞTIRILMA ŞEKLİ

  Madde 7 - Spor müşavirleri Bakanlık veya Genel Müdürlük bünyesinde çalıştırılır. Aylık ve özlük hakları bakımından Bakanlık müşavirleri hakkında uygulanan hükümlere tabidir.

  GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

  Madde 8 - Spor müşavirlerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

  a) Sporun ve branşının gelişmesi için çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak,

  b) Sporun genel konularında ve branşı ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunmak,

  c) Branşı ile ilgili federasyonun eğitim çalışmalarını izlemek ve katkıda bulunmak,

  d) Sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

  e) Bakan veya Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

  Spor müşavirleri görevlendirildikleri konularda düzenleyecekleri yazı, rapor, bilgi ve belgeleri süresi içerisinde tamamlayıp ilgili makama sunmakla yükümlüdür.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

  YÜRÜRLÜK

  Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100