Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLATI VE PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLATI VE PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 12/12/2001 - 2001/3501

  Dayandığı Kanun Tarihi - No: 20/02/2001 - 4628

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 19/01/2002 - 24645

  Ekli "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 07/12/2001 tarihli ve 30 Sayılı yazısı üzerine, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/12/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik; elektriğin ve doğal gazın yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması maksadıyla kurulan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun teşkilatı, çalışma usul ve esasları ile hizmet birimleri ve bu birimlerin görev ve sorumluluklarının, kadro unvan ve sayılarının, personelinin ücret ve diğer mali hakları ile sosyal güvenlik haklarının ve durumlarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

  Kapsam

  Madde 2 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun teşkilatı, hizmet birimleri ve bu birimlerin görev ve sorumlulukları, kadro unvan ve sayıları, personelinin ücret ve diğer mali hakları ile sosyal güvenlik hakları ve durumları bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

  Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

  Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

  Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

  İkinci Başkan: Başkanın yokluğunda, Başkanın tüm görev ve yetkilerini üstlenen Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş Kurul üyesini,

  Üye: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyelerini,

  Personel: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu asli ve sürekli hizmetlerinde görevlendirilen ve ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeli,

  Kanun: İlgisine göre, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu ve/veya 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununu,

  ifade eder.

  Kuruluş ve hukuki yapısı

  Madde 5 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir.

  Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.

  Kurum teşkilatı; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur. Kurum dağıtım bölgelerinde müşteri ilişkilerini sağlamak üzere irtibat büroları kurabilir.

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirirken yetkilerini Kurul vasıtasıyla kullanır. Kurumun temsil ve karar organı Enerji Piyasası Düzenleme Kuruludur. Kurul Başkanı, aynı zamanda Kurumun da Başkanıdır. Başkan, Kurul kararlarının uygulanmasından, yürütülmesinden ve Kurulun temsilinden sorumludur. Bu sorumluluk, Kurulun işleri ile ilgili olarak kamuya bilgi verilmesi görevini de kapsar.

  İkinci Başkan, Başkanın izin veya hastalık sebebiyle görevinin başında bulunmaması ve görevli olarak yurt içi veya yurt dışında bulunması halleri ile diğer hallerde, Başkanın görevlerini ve yetkilerini üstlenir. Başkan gerekli gördüğü durumlarda bazı görev ve yetkilerini İkinci Başkana ya da Kurulun diğer üyelerine devredebilir.

  İKİNCİ KISIM : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

  BİRİNCİ BÖLÜM : Kurulun Yapısı

  Yapısı

  Madde 6 - Kurul, biri Başkan ve biri İkinci Başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur.

  Kurul üyeleri; hukuk, siyasal bilgiler, idari bilimler, kamu yönetimi, iktisat, mühendislik, işletme ya da maliye dallarında eğitim veren en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş, kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl deneyim sahibi ve mesleğinde temayüz etmiş kişiler arasından Bakanlar Kurulunca atanır. Bakanlar Kurulu, atamayla birlikte Kurul Başkanını ve İkinci Başkanı da görevlendirir.

  Başkanlık tarafından Kurum personeline verilen yetkiler hariç olmak üzere, Kurumun tüm kararları Kurul tarafından alınır.

  Göreve başlama ve görev süresi

  Madde 7 - Kurul Başkanı ve üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda görevlerinin devamı süresince Kurulun işlerini tam bir dikkat ve dürüstlük ile yürüteceklerine, Kanun ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler. Kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

  Kurul Başkanı ve üyelerinin görev süresi altı yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilir. Başkanlık veya üyelikler, görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde, boşalan üyeliklere, kalan süreyi tamamlamak üzere, bir ay içinde atama yapılır.

  Görev ve yetkileri

  Madde 8 - Kurul, Kurumun karar organıdır. Kurul 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Kurul, uygun bulduğu konularda Başkanlığı görevlendirebilir veya yetkilendirebilir.

  Kurul üyeleri ile hizmet birimleri arasındaki organizasyon ve koordinasyon Başkan tarafından sağlanır.

  İKİNCİ BÖLÜM : Üyelerin Teminat ve Hakları

  Teminatları

  Madde 9 - Kurul üyeleri görevlerini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, merci, makam ve kişi Kurulun nihai kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

  Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak, Kanunda öngörülen yasakları ihlal ettiği veya görevleriyle ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı haklarında mahkumiyet kararı kesinleşen Kurul Başkan ve üyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memuru olmak için aranan şartları kaybettikleri tespit edilen veya üç aydan fazla bir süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevlerini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan kısmında görevine devam edemeyeceği, üç aylık süre beklenmeksizin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile tevsik edilen Kurul üyeleri, süreleri dolmadan Bakanlar Kurulu tarafından görevden alınır.

  Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürece eski görevleri ile olan ilişkileri kesilir. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya özel mevzuatla düzenlenmiş personel rejimine tabi olanlar Kuruldaki görevleri sona erdikten sonra, başvuruları halinde, 4628 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili Bakan tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu takdirde Kurumda geçirdikleri süreler, tabi oldukları kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.

  Emeklilik

  Madde 10 - Kurul Başkanı ve üyeleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabidir.

  Emeklilik açısından, Kurul Başkanının Bakanlık Müsteşarına, Kurul üyelerinin ise Bakanlık Müsteşar yardımcısına denk statülerinin olduğu kabul edilir.

  Temsil, ağırlama ve görev harcamaları

  Madde 11 - Kurul Başkanı ve üyelerinin temsil ve ağırlama harcamalarıyla, görevlerinin ifası sırasında yaptıkları harcamalardan hangilerinin Kurum bütçesinden karşılanabileceği Kurul tarafından belirlenir.

  Sağlık yardımı

  Madde 12 - Kurul Başkanı ve üyeleri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, resmi sağlık kuruluşlarındaki sağlık giderleri ile tıp fakültelerinde uygulanan poliklinik, muayene ve tedavi giderlerini geçmemek üzere özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık giderleri Kurulca belirlenen esaslar dairesinde sağlanır.

  ÜÇÜNCÜ KISIM : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

  BİRİNCİ BÖLÜM : Başkanlık Teşkilatı

  Başkanlık

  Madde 13 - Kurul Başkanı, aynı zamanda Kurumun da Başkanıdır.

  Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli biçimde çalışmasını temin etmek, hizmet birimleri ile Kurul arasında organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak ve hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki ihtilaflarını çözmek,

  b) Kurul kararlarına istinaden gerekli gördüğü hizmet birimlerini kurmak,

  c) Kurumun işlevlerini yerine getirebilmesi için Kurulca belirlenecek ilkeler çerçevesinde yeterli sayıda personeli istihdam etmek,

  d) Başkanın önerisi üzerine Kurul tarafından ataması yapılacak 1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadro unvanlı Kurum personeli ile mesleki personel dışındaki, Başkan Danışmanları dahil diğer Kurum personelini atamak, görevlendirmek ve görevden almak,

  e) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek ve toplantıları idare etmek,

  f) Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak ve bu kararların uygulanmasını izlemek,

  g) Kurulu resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek,

  h) Kurumun yıllık bütçesi ile gelir - gider kesin hesabını ve Kurum yıllık raporunu hazırlayarak Kurula sunmak ve Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını, harcamaların yapılmasını sağlamak.

  İKİNCİ BÖLÜM : Hizmet Birimleri

  Teşkilat

  Madde 14 - Kurum teşkilatı; ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur.

  Kurum, dağıtım bölgelerinde müşteri ilişkilerini sağlamak üzere irtibat büroları kurabilir.

  Ana hizmet birimleri

  Madde 15 - Kurumda, doğrudan Başkana bağlı ana hizmet birimleri bulunur. Bunlar;

  a) Elektrik Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığı,

  b) Elektrik Piyasası Düzenleme, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı,

  c) Doğal Gaz Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığı,

  d) Doğal Gaz Piyasası Düzenleme, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı,

  e) Denetim Dairesi Başkanlığı,

  f) Finansman Dairesi Başkanlığı,

  g) Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı,

  dır.

  Danışma hizmet birimleri

  Madde 16 - Kurumda, doğrudan Başkana bağlı danışma hizmet birimleri bulunur. Bunlar;

  a) Hukuk Dairesi Başkanlığı,

  b) Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

  c) Başkan Danışmanlığı,

  d) Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı,

  dır.

  Yardımcı hizmet birimler

  Madde 17 - Kurumda, doğrudan Başkana bağlı yardımcı hizmet birimleri bulunur.

  Bunlar;

  a) Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı,

  b) Yönetim Hizmetleri ve Bilişim Dairesi Başkanlığı,

  c) Kurul Özel Büro Müdürlüğü,

  d) Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü,

  e) Savunma Uzmanlığı,

  dır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hizmet Birimlerinin Görev ve Sorumlulukları

  Ana hizmet birimleri

  Madde 18 - Kurum ana hizmet birimlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

  a) Elektrik Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığı;

  1) Elektrik piyasasında faaliyet gösteren ya da gösterecek tüzel kişilerin sözleşmelerinin Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmesine, lisans uygulamalarına dair her türlü işlemlerinin Kanun ve ilgili lisans yönetmelikleri kapsamında yürütülmesine ilişkin çalışmaları yapmak,

  2) Düzenlemeye tabi tarifelere esas olacak fiyatlandırma yöntemlerini ve tarife formüllerini geliştirmek suretiyle fiyatlandırma esaslarını belirlemek,

  3) Kurul tarafından onaylanan tarife düzenlemeleri ve ilgili yönetmelikler kapsamında tüzel kişilerin Kuruma sundukları tarife tekliflerinin değerlendirmesine ilişkin çalışmaları yapmak,

  4) Lisans ve tarife uygulamalarını izleyerek, yaptırım gerektiren konularda Denetim Dairesi Başkanlığına bilgi vermek,

  5) Lisansların ve tarifelerin onaylanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

  6) Kanunla öngörülen veya Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  b) Elektrik Piyasası Düzenleme, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı;

  1) Kanun kapsamında öngörülen ikincil mevzuatı hazırlamak, bu mevzuatın hazırlanmasında ve güncellenmesinde piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin görüş ve önerilerinin sürekli olarak değerlendirmeye alınabileceği mekanizmaları saptayarak uygulanmasını sağlamaya yönelik işlemleri yürütmek,

  2) Uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyerek, gerekli görülen uyumlaştırma çalışmaları için önerilerde bulunmak,

  3) Gereksinim duyulan faaliyet alanlarında, düzenlemeye tabi ikili anlaşma taslakları hazırlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

  4) Serbest tüketici limitlerinde yapılacak indirimler için gerekli araştırmaları yaparak Başkanlığa önerilerde bulunmak, süresinde serbest tüketici tanımına ilişkin limitlerdeki indirimlerin belirlenmesi ve yenilenmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak,

  5) Otoprodüktör ve otoprodüktör gruplarının serbest piyasaya yapacakları satışa ilişkin limitlerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak,

  6) Piyasada rekabetin tesisi için teşvik edici tedbir uygulamalarını geliştirme çalışmaları yapmak,

  7) Arz çeşitliliği ve arz güvenliği bağlamında analizler yapmak suretiyle Başkanlığa gerekli tedbir önerilerinde bulunmak, yeni ve yenilenebilir kaynakların enerji arzına olan katkısının artırılması için ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulmasını sağlamak,

  8) Elektrik piyasasında mevcut sözleşmelerin serbest rekabete dayalı piyasaya uyumlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak, sözleşmelerin düzenlenmesi, tadili ve sözleşmelere ilişkin ihtilafların halli için arabuluculuk çalışmaları yapmak,

  9) Hizmet kalitesi ve güvenilirlik standartlarının oluşturulmasına ve çevreyi koruyucu ve toplumun güvenliğini sağlayıcı politikaların tespitine ilişkin çalışmalar yapmak,

  10) Kanuna tabi elektrik şirketlerinin piyasa performanslarını izlemek,

  11) Kanunla öngörülen veya Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  c) Doğal Gaz Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığı;

  1) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren ya da gösterecek tüzel kişilerin sözleşmelerinin Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi, lisans ve sertifika uygulamalarına dair her türlü işlemlerinin Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında yürütülmesine ilişkin çalışmaları yapmak,

  2) Düzenlemeye tabi tarifelere esas olacak fiyatlandırma yöntemlerini ve tarife formüllerini geliştirmek,

  3) Kurul tarafından onaylanan tarife düzenlemeleri ve ilgili yönetmelikler kapsamında tüzel kişilerin Kuruma sundukları tarife tekliflerinin değerlendirmesine ilişkin çalışmaları yapmak,

  4) Lisans, sertifika ve tarife uygulamalarını izleyerek, yaptırım gerektiren konularda Denetim Dairesi Başkanlığına bilgi vermek,

  5) Lisansların ve tarifelerin onaylanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

  6) Şehir içi doğal gaz dağıtım hizmeti yapacak şirketlerin belirlenmesi için ihale açma ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

  7) Doğal gaz balansı amaçlı depolama miktarlarının tayin edilmesine ilişkin işlemleri yapmak,

  8) Ulusal doğal gaz tüketim tahminlerini yapmak,

  9) Kanunla öngörülen veya Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  d) Doğal Gaz Piyasası Düzenleme, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı;

  1) Kanun kapsamında öngörülen ikincil mevzuatı hazırlamak, bu mevzuatın hazırlanmasında ve güncellenmesinde piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin görüş ve önerilerinin sürekli olarak değerlendirmeye alınabileceği mekanizmaları saptayarak uygulanmasını sağlamaya yönelik işlemleri yürütmek,

  2) Uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyerek, gerekli görülen uyumlaştırma çalışmaları için önerilerde bulunmak,

  3) Serbest tüketici limitlerinde yapılacak indirimler için gerekli araştırmaları yaparak Başkanlığa önerilerde bulunmak,

  4) Piyasada rekabetin tesisi için teşvik edici tedbir uygulamaları geliştirme çalışmaları yapmak,

  5) Arz kaynağı çeşitliliği ve arz güvenliği bağlamında analiz çalışmaları yapmak ve Başkanlığa gerekli tedbir önerilerinde bulunmak,

  6) Kanunda yer alan sözleşmelere ilişkin olarak, Kuruma düşen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

  7) Hizmet kalitesi ve güvenlik standartları oluşturulmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

  8) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren taraflar arasında çıkabilecek ihtilafların çözülmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

  9) Sisteme giriş talepleri reddedilenlerin başvurularının değerlendirilmesine ilişkin işlemleri yapmak,

  10) Hizmet kalitesi ve güvenilirlik standartlarının oluşturulmasına ve çevreyi koruyucu ve toplumun güvenliğini sağlayıcı politikaların tespitine ilişkin çalışmalar yapmak,

  11) Kanuna tabi doğal gaz şirketlerinin piyasa performanslarını izlemek,

  12) Kanunla öngörülen veya Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

  e) Denetim Dairesi Başkanlığı;

  1) Enerji piyasasına ilişkin yasal düzenlemelere tabi olan tüzel kişilerin işlem ve hesaplarının, ilgili mevzuat uyarınca incelenmesine ve denetlenmesine ilişkin görevleri yapmak,

  2) Kanuna tabi şirketlerin belirlenen performans kriterlerine göre denetimini yapmak,

  3) Tüzel kişilerin faaliyet gösterdikleri tesislere ve faaliyetlerine ilişkin eşitlik - şeffaflık ve güvenlik standartlarına uymalarını sağlamak için faaliyetlerini, uygulamalarını ve ilgili lisans hüküm şartlarına uyup uymadıklarına ilişkin denetim işlemlerini yürütmek,

  4) Tüzel kişilerin denetlenmiş mali tablolarının incelenmesi ve tüzel kişilerin yasal defter ve kayıtlarının denetlenmesi işlemlerini yürütmek,

  5) Tüzel kişilerin hizmet güvenilirliği, hizmet dışı kalmalar ve diğer performans ölçütleri ile ilgili raporlarının kapsamını belirlemek ve denetimini yapmak,

  6) Dağıtım şirketleri talep tahminlerinin ve yatırım planlarının uygunluğunun ve gerçekleşmelerinin incelenmesine ilişkin çalışmaları yapmak,

  7) Enerji piyasasına ilişkin yasal düzenlemelerde öngörülen idari para cezalarının uygulanmasına dair işlemleri yürütmek,

  8) Kanunla öngörülen veya Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  f) Finansman Dairesi Başkanlığı;

  1) Kurumun gelir tahminlerini yapmak ve gider tahminleri ile birleştirerek bütçesini hazırlayıp Başkana sunmak,

  2) İletim ek ücreti oranının belirlenmesi ve iletim ek ücreti tutarının Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından tahsili ile Kuruma ödenmesine ilişkin düzenlemelerin yapılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

  3) Tüzel kişiler tarafından lisanslarla ilgili işlemler ve sair işlemler karşılığında Kuruma ödenecek bedellerin belirlenmesine ilişkin işlemleri yapmak,

  4) Rekabeti sağlamak için iştirakler arası ilişkilerle ilgili standartlar ve kurallar oluşturmaya, uygulamaya ve gerektiğinde bu standartlara ilişkin piyasa faaliyetlerinde karşılıklı iştirak, işletme ve muhasebe konularında kısıtlamaları belirlemeye ilişkin faaliyetleri yürütmek,

  5) Kurumun bütçesine, yıllık iş planına, gelir - gider kesin hesaplarına, yıllık raporuna ve piyasa gelişimi ile ilgili sair raporlarına ilişkin işlemleri yapmak, gerekli hallerde bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

  6) Bir önceki mali yıla ait, konsolide edilmiş gelir tablolarını, bilançoları ve yıllık faaliyetleri esas alan kapsamlı mali tabloları içeren yıllık raporun hazırlanarak ve en geç bir sonraki yılın Nisan ayının sonuna kadar bilgi için Bakanlığa gönderilmesine ilişkin çalışmaları yapmak,

  7) Lisans sahipleri için kabul görmüş muhasebe usulleri uyarınca mali raporlama standartları ve yönetim bilişim sistemlerinin belirlenmesine ve bunların uygulanmasına ilişkin işlemleri yapmak,

  8) Enerji piyasasına ilişkin yasal düzenlemelerde öngörülen faaliyetlerin gerektirmesi halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde yapılacak kamulaştırmalara ilişkin işlemleri yürütmek,

  9) Kanunda öngörülen faaliyetler için gerekli olduğuna Kurul tarafından karar verilen kamuya ait araziler üzerinde, bedeli ilgili tüzel kişi tarafından ödenmek suretiyle mülkiyetin gayri ayni hak tesisini ve bu arazilerin kiralanmasını mal sahibi kuruluştan talep etmek ve bu taleple ilgili işlemleri yürütmek,

  10) Kurumun muhasebe kayıtlarıyla ilgili işlemleri yürütmek,

  11) Kurum gelirlerinin tahsili ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek, nakit varlığını yönetmek ve muhafaza etmek,

  12) Kurumun gelir fazlasının süresi içerisinde Hazine hesaplarına aktarılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

  13) Kanunla öngörülen veya Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  g) Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı;

  1) Tüketici haklarının korunmasını teminen, şikayet ve başvuruları inceleyerek sonuçlandırılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

  2) Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin müşteri hizmetleri açısından sorunlarının tespiti ve çözümlenmesini sağlamaya ilişkin çalışmaları yürütmek,

  3) Enerji piyasasına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar konusunda kamuoyunda tüketici bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak,

  4) Kanunla öngörülen veya Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  Danışma hizmet birimleri

  Madde 19 - Kurum danışma hizmet birimlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

  a) Hukuk Dairesi Başkanlığı;

  1) Başkana ve diğer hizmet birimlerine hukuki danışmanlık hizmeti yapmak,

  2) Kurumun görev alanına giren hususlarda mevzuatı derlemek ve değerlendirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek zamanında Başkan ve hizmet birimlerini bilgilendirmek,

  3) Kuruma ilişkin her türlü uyuşmazlığın takibi ve çözümlenmesi amacıyla Kurumu temsil etmek ve gerektiğinde yasal yollara başvurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

  4) Kurumla ve Kurumun görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin hazırlık ve değişiklik çalışmalarını yapmak,

  5) Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkındaki işlemleri yürütmek,

  6) Hukuki konularda araştırma ve incelemeler yapmak,

  7) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  b) Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığı;

  1) Ülkemizin uluslararası kuruluşlarla enerji piyasası alanındaki ilişkilerinden doğan ve Kuruma düşen sorumlulukların yerine getirilmesi ve koordinesi ile ilgili çalışmaları yapmak,

  2) Enerji piyasasını ilgilendiren konularda, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ve bunların temsilcileri ile istişarelerde bulunmak, uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek,

  3) Kurum personelinin yurt dışı geçici görevlendirmelerine ilişkin gerekli her türlü çalışmayı yapmak ve buna ilişkin diğer işlemleri yürütmek,

  4) Avrupa Birliği ile uyum çalışmalarını yürütmek üzere ilgili birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

  5) Enerji piyasası alanında imzalanacak uluslararası anlaşmalar konusunda, ilgili kamu kurum, kuruluş ve birimleri ile Kurum hizmet birimlerine tavsiyelerde bulunmaya ve teknik yardım sağlamaya ilişkin çalışmaları yapmak,

  6) Kurumun görev alanına giren konularda Türkiye'de düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonuna ilişkin işlemleri yürütmek,

  7) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  c) Başkan Danışmanlığı;

  1) Başkana, Kanun ve diğer mevzuatta yer alan düzenlemeler hakkında danışmanlık hizmeti sunmak,

  2) Başkan tarafından belirlenecek projeleri hazırlamak veya katkıda bulunmak,

  3) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  d) Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı;

  1) Basının, Kurum faaliyetleri hakkındaki yayınlarını izlemek, derlemek ve değerlendirmek, Başkanın gerekli gördüklerine cevap vermek,

  2) Kurumun basın ve yayın kuruluşlarıyla ve halkla ilişkilerini yürütmek,

  3) Kurum faaliyetleri ile ilgili olarak Başkanın izniyle kamuoyunu bilgilendirmek,

  4) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  Yardımcı hizmet birimleri

  Madde 20 - Kurum yardımcı hizmet birimlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

  a) Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı;

  1) Kurumun iş ve insangücü planlaması ile personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak,

  2) Kurum personelinin atama, özlük, sicil, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,

  3) Kurum personelinin yetiştirilmesi, verimliliğinin artırılması ve üst görevlere hazırlanmasına yönelik eğitim planlarını hazırlayarak uygulanmasını sağlamak ve takip etmek,

  4) Kurum personelinin, Kurumun görev alanı ile ilgili hizmetlerde yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilebilmesi, eğitilebilmesi, bilgi ve görgülerinin artırılabilmesi, staj, öğrenim ve ihtisas yaptırılabilmesine ilişkin gerekli planları hazırlayarak uygulanmasını sağlamaya ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek,

  5) Kurum personelinin kadro unvan ve sayıları, ücretleri, uygulanacak ek göstergeler, sağlanacak sosyal ve mali yardımlarla ilgili hususlarda incelemeler ve çalışmalar yapmak ve bu konularda Başkana bilgi vermek,

  6) Kurum iş akışının rasyonel bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması için, üstlenilen görevler ile bunların dağılımı ve kaynakların kullanılış şekil ve metotları konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak,

  7) Kurum organizasyon yapısını, her an en yüksek kalitede hizmet yürütülmesini sağlayacak düzeyde geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve alınacak önlemler konusunda Başkanlığa bilgi vermek,

  8) Kütüphanecilik hizmetlerini yürütmek,

  9) Yurt içi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri koordine etmek ve bunların temsilcileri ile istişarelerde bulunmak,

  10) Kurum hizmet birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak etkin ve verimli hizmet üretimine katkıda bulunmak,

  11) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  b) Yönetim Hizmetleri ve Bilişim Dairesi Başkanlığı;

  1) Kurumun gider tahminlerini yapmak,

  2) Kurum harcamalarının, onaylı bütçe çerçevesinde ve harcama usul ve esasları yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,

  3) Kurum personelinin yurt içi geçici görevlendirmelerinde gerekli her türlü çalışmayı yapmak ve buna ilişkin diğer işlemleri yürütmek,

  4) Kurum hizmetleri için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

  5) İhtiyaç duyulan taşınmazların kiralanması veya satın alınması işlemlerini yürütmek,

  6) Kuruma ait ayniyatla ilgili işlemleri yapmak,

  7) Kurum tarafından çıkarılacak yayınların basım ve dağıtım hizmetlerini yürütmek,

  8) Kurum personelinin ve ailesi fertlerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

  9) Haberleşme, genel evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,

  10) Kurumun temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak,

  11) Kuruma ait hizmet yerleriyle ilgili güvenlik tedbirlerinin alınması, yürütülmesi ve buralara giriş ve çıkışların düzenlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

  12) Kurum hizmet birimlerinin etkin faaliyette bulunulabilmesi için yönetim bilişim sistemlerinin kurulması konusunda gerekli çalışmaları yapmak,

  13) Kurum görev alanına giren konularda ortak veri tabanları oluşturmaya ilişkin işlemleri yürütmek,

  14) Kurumun, Kurum dışı birimlerle bilişim teknolojileri konusundaki iletişiminin sağlanabilmesi için gerekli yazılım, donanım ve standartlar hazırlamak ve uygulanmasının sağlanması için çalışmalar yapmak,

  15) Kurumun internet ağı üzerinden bilgi akışının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak,

  16) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

  17) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  c) Kurul Özel Büro Müdürlüğü;

  1) Kurul toplantılarına ilişkin olarak Başkan tarafından belirlenen gündemi üyelere dağıtmak,

  2) Kurul görüşme ve kararlarını kaleme almak, karar tutanaklarına ve karar defterine kaydetmek, Başkan ve üyelere imzalatmak,

  3) Kurul kararlarını, Başkanın direktifleri doğrultusunda ilgili birimlere intikal ettirmek,

  4) Kurula ait yazışmaları yapmak, karar ve yazışmalara ilişkin arşiv oluşturmak ve bunları muhafaza etmek,

  5) Üyelerin sekreterlik hizmetlerini yürütmek,

  6) Kurul Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  d) Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü;

  1) Başkana ait yazışmaları yapmak, buna ilişkin arşiv oluşturmak ve muhafaza etmek,

  2) Başkanın sekreterlik hizmetlerini yürütmek,

  3) Kurumun protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek,

  4) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  e) Savunma Uzmanlığı;

  09/06/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile diğer kanunlarla verilen görevleri yapar.

  İrtibat büroları

  Madde 21 - İrtibat büroları, Kurum görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak dağıtım bölgelerinde müşterilerle olan ilişkileri yürütür.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kadro Unvan ve Sayıları

  Kadro unvan ve sayıları

  Madde 22 - Kurum asli ve sürekli hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli kadrolara ait unvanlar ile sayılarına ekli 1 sayılı cetvelde yer verilmiştir. Kadro unvan ve sayılarının Kurum hizmet birimleri itibariyle dağılımını yapmaya Kurul yetkilidir.

  Kurumun uzmanlık gerektiren hizmetlerinde, Kurul kararıyla ve sayıları 50'yi geçmemek üzere sözleşmeli yerli ve yabancı uzman istihdam edilebilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Ücret ve Diğer Mali Haklar ile Emeklilik

  Ücret ve diğer mali haklar

  Madde 23 - Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Kurum personeli, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.

  Kurum personelinin ücret ve diğer mali hakları, 04/07/2001 tarih ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnameye dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları ve diğer düzenlemeler çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir.

  Temsil, ağırlama ve görev harcamaları

  Madde 24 - Daire başkanlarının temsil ve ağırlama harcamalarıyla, personelin görevlerinin ifası sırasında yaptıkları harcamalardan hangilerinin Kurum bütçesinden karşılanabileceği Kurul tarafından belirlenir.

  Sağlık yardımı

  Madde 25 - Kurum personeli ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, resmi sağlık kuruluşlarındaki sağlık giderleri ile tıp fakültelerinde uygulanan poliklinik, muayene ve tedavi giderlerini geçmemek üzere özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık giderleri Kurulca belirlenen esaslar dairesinde sağlanır.

  Emeklilik

  Madde 26 - Kurum personeli, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabidir.

  Emeklilik açısından daire başkanları, Bakanlık Genel Müdürleri ile aynı düzeyde kabul edilir. Diğer personelin durumu ve buna ilişkin usul ve esaslar ise, daire başkanlarından aşağı olmak kaydıyla, Kurul tarafından belirlenir.

  DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM : Ortak Hükümler

  Yasaklar

  Madde 27 - Kurul üyeleri, üyelikleri süresince özel bir kanuna dayanmadıkça kamu ya da özel kuruluşlarda hiç bir görev alamazlar. Kurul üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile enerji piyasasında faaliyet gösteren özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamazlar ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez ve enerji piyasasında ticaret ile uğraşamaz.

  Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli, göreve başlamadan önce maliki oldukları Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki, enerji piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisselerini ya da menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri hısımları dışındakilere, görev sürelerinin başlamasından itibaren otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır.

  Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personelinin eşleri ve birinci dereceye kadar kan hısımları, enerji piyasalarında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde, atanma tarihinden itibaren üyelik ve görev süresi boyunca, görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamazlar ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez ve enerji piyasasında ticaret ile uğraşamaz.

  Mal beyanı

  Madde 28 - Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerinden itibaren bir ay içinde ve görevleri devam ettiği sürece her iki yılda bir mal beyanında bulunmak zorundadır. Kurum personeli de, Devlet memurlarının mal bildiriminde bulunmalarına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde mal beyanında bulunurlar.

  Yol giderleri ve gündelikler

  Madde 29 - Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeline ödenecek yol gideri ve gündeliklerin miktarına ilişkin usul ve esaslar Kurul kararı ile belirlenir.

  Konut tahsisi

  Madde 30 - Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeline, Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde Kurul tarafından konut tahsisi yapılır.

  Diğer sosyal haklar ve yardımlar

  Madde 31 - Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeline sağlanacak diğer sosyal hak ve yardımlara ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

  Kamuoyuna yapılacak açıklamalar

  Madde 32 - Kurumun her türlü çalışmaları ile ilgili olarak gerektiğinde basın ve yayın organlarına, ancak Başkan ya da Başkanın görevlendireceği Kurul üyesi veya Kurum personeli tarafından açıklama yapılır.

  Sır saklama

  Madde 33 - Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli, Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve enerji piyasasında yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz.

  Teşkilat değişikliği

  Madde 34 - İhtiyaç duyulması halinde, mevcut hizmet birimlerinin birleştirilmesine, genişletilmesine, kaldırılmasına, görev ve sorumluluklarının değiştirilmesine, yeni hizmet birimlerinin kurulmasına Kurul kararlarına istinaden Başkan yetkilidir.

  Denetim

  Madde 35 - Kurum, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.

  Kurum görev ve hizmetlerinin gerektirdiği her türlü denetim, Başkan tarafından görevlendirilecek Enerji Uzmanları ve Enerji Uzman Yardımcıları tarafından gerçekleştirilir.

  Kurum hizmet birimleri iç teftiş, inceleme ve soruşturma işlemleri, Başkan tarafından görevlendirilecek Kurum personeli tarafından yerine getirilir.

  Kurum varlığından ve işlemlerinden sorumluluk

  Madde 36 - Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı sayılır. Bunlara karşı suç işleyen Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli Devlet memurları gibi cezalandırılır.

  Saklı hükümler

  Madde 37 - Kurum için çalıştıkları süre zarfında, Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurumun bütün personelinin, Kurumdaki görevlerine başlamadan önceki sosyal güvenlik kurumları tarafından sağlanan her türlü hakları saklı kalır.

  Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda, genel hükümleri de göz önünde bulundurarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Kurul yetkilidir.

  İlgili kişi ve kuruluşların sorumluluğu

  Madde 38 - Kamu kurum ve kuruluşları ile Kanuna tabi tüzel kişiler, bunların iştirakleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve tüzel kişiler; iş yerlerinde Kurumun görevlilerine geçici çalışma yeri ve araçları sağlamak konusunda gereken kolaylığı göstermek, görevliler tarafından istenecek her türlü bilgiyi, işlem ve belgelerin örneklerini gizli dahi olsalar vermek ve durumu tespit eden tutanakları imzalamakla yükümlüdür.

  Uygulanmayacak hükümler

  Madde 39 - Kurum hakkında, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümleri ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz.

  İKİNCİ BÖLÜM : Geçici Hükümler

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2002 tarihine kadar olmak üzere;

  a) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, en az dört yıllık yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlar ile,

  b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup da hukuk, siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, mühendislik, işletme ya da maliye dallarında lisans eğitimi yapmış olanlardan en az beş yıl, bu dallardaki lisans eğitimini müteakip yine bu dallardan herhangi birinde lisans üstü eğitim yapmış olanlardan ise en az üç yıl süre ile Kurumun görev alanıyla ilgili konularda ve bu kurum ve kuruluşlarda çalışmış olanlar, kurumlarının muvafakati alınmak suretiyle, Kurulca Enerji Uzmanı olarak atanabilirler.

  Geçici Madde 2 - Kurumda geçici personel görevlendirilmesinin mümkün olduğu hallerde, geçici olarak görevlendirilen personelin bu görevlendirme sebebiyle, kendi kurumlarından her ne ad altında olursa olsun almakta oldukları ücret ve diğer mali ve sosyal haklarında kesinti veya azalma olması halinde, mali kayıplarının tamamı Kurumca karşılanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

  Yürürlük

  Madde 40 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 41 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

  CETVEL

  I SAYILI CETVEL

  KADRO UNVAN VE SAYILARI

  KADRO UNVANI SAYISI

  ------------------- -------

  Daire Başkanı 11

  Başkan Danışmanı 10

  Grup Koordinatörü 11

  Grup Başkanı 40

  Enerji Uzmanı 240

  Enerji Uzman Yardımcısı110

  Avukat20

  Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı 1

  Özel Büro Müdürü 2

  Özel Büro Müdür Yardımcısı4

  İrtibat Büro Müdürü 5

  Çözümleyici3

  Programcı3

  Tabip1

  Hemşire1

  Savunma Uzmanı 1

  Mütercim - Tercüman4

  Teknisyen3

  Tekniker1

  İletişim Görevlisi 30

  Büro Görevlisi 60

  Şoför12

  -----------------

  Toplam 573

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100