Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

  BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30/9/1996, No: 96/8716

  Dayandığı Kanunun Tarihi : - No: -

  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 9/1/1997, No: 22872

  Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 26 S.:

  AMAÇ

  Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kriz durumlarında faaliyet gösterecek olan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin, teşkilatlanmasını, tertiplenmesini, çalışma usullerini, görev ve sorumluluklarını belirlemek ve bu suretle, krize neden olan olayların başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde;

  a) Krizi yaratan olayın önlenmesi, ortadan kaldırılması veya milli menfaatler doğrultusunda sona erdirilmesi maksadı ile gereken hazırlık ve faaliyetlerin yönlendirilmesini,

  b) Hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon, işbirliği, sürat ve etkinlik sağlayarak krizin en az zararla ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda atlatılmasını,

  sağlamaktır.

  KAPSAM

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, kamu kurum ve kuruluşlarını ve ilgili özel kuruluşları kapsar.

  SORUMLULUKLAR

  Madde 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasından Başbakan veya görevlendireceği bir Devlet Bakanı; hizmetlerin yürütülmesinden Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile kamu kurum ve kuruluşların en üst düzey yöneticileri sorumludur.

  (Değişik fıkra: 04/07/2002 - 2002/4518 S.Yön./1. md.) Aşağıda belirtilen bakanlık ve kurumlardan;

  a) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği; Bu Yönetmelik esaslarına göre kurulan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin devamlı faal halde tutulmasından, sistem içerisinde yer alan birimlerin bilgilendirilmesinden ve Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriz hallerine ait faaliyetleri Başbakan adına koordine etmekten,

  b) Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c), (d), (f), (g) ve (ı) bentlerinde belirtilen kriz hallerini koordine etmekten,

  c) Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (h) bendinde belirtilen kriz halini koordine etmekten,

  d) Sağlık Bakanlığı; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen kriz halini koordine etmekten,

  sorumludur.

  TANIMLAR

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık; Bütün bakanlıkları,

  b) Kriz hali; Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile milli hedef ve menfaatlerine yönelik hasmane tutum ve davranışların, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketlerinin, tabi afetlerin, tehlikeli ve salgın hastalıkların, büyük yangınların, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olayların, ağır ekonomik bunalımların ve iltica ve büyük nüfus hareketlerinin ayrı ayrı veya birlikte vuku bulduğu halleri,

  c) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi; Krizle ilgili hususları çözümlemek ve krizi sona erdirmek üzere Başbakanlık sorumluluğunda Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde teşkil edilen merkezi,

  d) (Ek bend: 04/07/2002 - 2002/4518 S. Yön./2. md.) Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü; 3056 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (e) bendi ile kurulan Genel Müdürlüğü,

  e) Bölge Kriz Yönetim Merkezi; Muhtemel veya mevcut kriz bölgesinde, merkezden görevlendirilen elemanlarca tesis edilen ve Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi ile, ilgili kriz merkezlerine bağlı olarak kurulan merkez veya merkezleri,

  f) (Değişik bend: 04/07/2002 - 2002/4518 S. Yön./2. md.) Kriz Merkezi; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile il ve ilçelerde kurulan merkezleri,

  g) Olağanüstü Hal; Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıkları veya ağır ekonomik bunalım halleri ile, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzeninin veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi bir şekilde bozulması durumunu,

  h) Seferberlik; Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırılması halini,

  i) Seferberlik Hali; Seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten, kaldırıldığı güne kadar devam eden durumu,

  j) Savaş; Devletin bekasını temin etmek, milli menfaatleri sağlamak ve milli hedefleri elde etmek amacı ile, başta askeri güç olmak üzere Devletin maddi ve manevi tüm güç ve kaynaklarının hiç bir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadeleyi,

  k) Savaş Hali; Savaş ilanına karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam eden süre içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumu,

  l) Diğer Haller, Yukarıda belirtilenler dışında olup, normal tedbirlere ilaveten olağan dışı tedbirleri ve düzenlemeleri gerektiren halleri,

  m) İlgili Özel Kuruluşlar; Kriz bölgesinde hizmeti talep edilen özel kuruluşları,

  ifade eder.

  KRİZ YÖNETİMİNİ GEREKTİREN HALLER

  Madde 5 - Kriz yönetimini gerektiren haller şunlardır:

  a) Yurt dışında; Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına, milli hedef ve menfaatlerine yönelik tehdit emarelerinin belirmesi ve gelişme göstermesi,

  b) Yurt içinde; Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin bozulması;

  1) Terör olayları,

  2) Kanunsuz grev, lokavt ve işi bırakma eylemleri,

  3) Etnik yapı, din ve mezhep farklılıklarından kaynaklanan olaylar;

  c) Tabi afetler;

  1) Deprem,

  2) Sel baskını,

  3) Çığ düşmesi,

  4) (Değişik alt bend: 04/07/2002 - 2002/4518 S.Yön./3. md.) Toprak kayması ve kaya düşmesi,

  5) ( Ek alt bend: 04/07/2002 - 2002/4518 S.Yön./3. md.) Büyük ölçekteki kazalar (Kara, deniz ve havada meydana gelen),

  6) (Ek alt bend: 04/07/2002 - 2002/4518 S.Yön./3. md.) Diğer meteorolojik afetler.

  d) İltica ve büyük nüfus hareketleri,

  e) Tehlikeli ve salgın hastalıklar,

  f) Büyük yangınlar,

  1) Bina ve tesis yangınları,

  2) Orman yangınları,

  3) Gemi yangınları,

  g ) (Değişik bend: 04/07/2002 - 2002/4518 S.Yön./3. md.) Nükleer ve kimyasal madde kazaları,

  h) Ağır ekonomik bunalımlar,

  ı) Diğer haller.

  KRİZ YÖNETİM ESASLARI

  Madde 6 - Kriz yönetim esasları şunlardır:

  a) Müessir bir kriz yönetimi için; kriz durumlarının zamanında teşhisi, kriz durumlarında takip edilecek usullerin önceden tesbiti, işler olarak muhafazası ve kriz tedbirlerinin gecikmeden uygulamaya konması

  esastır. Kriz Yönetimi, bir kriz durumunun teşhisinden başlayarak, gerekli yönlendirici kararların alınmasına, uygulanmasına, takip ve kontrolüne kadar uzanan bir seri faaliyetlerin manzumesidir. Kriz hallerinde

  yönetim ve birimlerin aralarındaki ilişkileri gösteren yapı, EK-A şemada olduğu gibidir.

  b ) (Değişik cümle: 04/07/2002 - 2002/4518 S.Yön./4. md.) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi; kriz emarelerinin belirmesi ve başlaması ile birlikte ilgili organlardan birinin (MGK, Bakanlar Kurulu, ilgili Bakanlar, MGK Genel Sekreteri ve Başbakanlık Müsteşarı) teklifi ve Başbakan'ın direktifi ile faaliyete geçer. Ancak, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Sekretaryası, bu yönetmeliğin yayınlanmasını müteakip Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Topyekün Savunma Hizmetleri Başkanı başkanlığında çekirdek olarak Milli Güvenlik kurulu Genel Sekreterliği nezdinde kurulur ve çalıştırılır. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi faaliyete geçirildiğinde personeli tamamlanır.

  c) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi başlangıçta krizin şiddeti, ihtiyaç duyulan tedbirlerin özellikleri ve merkezin faaliyete geçme maksadının gizlilik derecesi dikkate alınarak, EK-B, C ve D

  de (+) olarak işaretlenen kurum ve kuruluşlardan Başbakan tarafından seçilen bir kaçı ile faaliyete geçirilebilir. Bunlar çekirdek kadro olarak mütalaa edilir.

  d) Kriz önlenemediği veya giderek tırmanma eğilimi gösterdiği hallerde, durumun gelişmesine göre Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hal ilan edilmesi Kriz Koordinasyon Kurulu

  nca yasalara uygun yöntemlerle ilgili mercilere önerilir. Bu hallerin ilan edilmesine kadar geçen sürede olaylar önlenememiş ise, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi ve Kriz Merkezleri, harekat merkezleri haline dönüşür. Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Halleri ilan edilen durumlarda ise Kriz Merkezleri, Başbakan tarafından aksi emredilmediği takdirde, ilgili mevzuatta belirtilen Koordinasyon Kurulu

  na ve/veya Hükümet Harekat Merkezi

  ne alt yapı oluşturur. Kriz ve/veya Harekat bu kurullarca aynı mahalden sevk ve idare edilir.

  e) Kriz esnasında, Kriz Merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar bilgi, haber ve istihbaratı periyodik raporlarla Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi

  ne iletmekle yükümlüdür.

  BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ

  NİN TEŞKİLATI

  Madde 7 - Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi

  nin organları şunlardır:

  a) Kriz Koordinasyon Kurulu,

  b) Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu,

  c) Sekretarya.

  KRİZ KOORDİNASYON KURULU VE GÖREVLERİ

  Madde 8 - Kriz Koordinasyon Kurulu

  nun oluşumu ve görevleri aşağıda gösterilmiştir:

  a) Kriz Koordinasyon Kurulu

  nun oluşumu: Kriz Koordinasyon Kurulu, Başbakan veya yetki vereceği bir Devlet Bakanı başkanlığında krizin cinsine göre EK-B

  deki yetkilerden oluşan ve kriz ile ilgili sorunların çözüme kavuşturulacağı en üst kuruldur. Kurul, Kurul Başkanı'nın veya Kurul üyelerinin isteği üzerine toplanır, gerektiğinde Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

  b) Kriz Koordinasyon Kurulu'nun görevleri:

  (1) Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklarla, Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'ndan gelen bilgi ve önerileri değerlendirir. Konu ile ilgili politik direktif esaslarını belirler, mevcut politik direktif veya Milli Güvenlik Siyaset Belgelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklere ait kararlar alır.

  (2) Değerlendirme sonucuna göre, sorunlar ile ilgili konularda gerekli kararı alır ve uygulanmasını sağlar. Gerektiği hallerde Bakanlar Kurulu Kararı alınması için girişimlerde bulunur.

  (3) Krize neden olan olayların özelliğine göre Genelkurmay Başkanlığı, ilgili Bakanlık ve gerekli görülen il ve ilçelerde "Kriz Merkezleri" kurulmasına ve krizden etkilenen bölgede (muhtemel kriz alanında) merkezden görevlendireceği personel ile "Bölge Kriz Yönetim Merkezi" teşkiline karar verir.

  (4) Kriz yönetimi için, gereken konularda ilgili makamlarla koordinasyon ve işbirliği sağlar.

  (5) Gerektiğinde Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali ilan edilmesini teklif eder.

  (6) Genelkurmay Başkanlığı, ilgili Bakanlıklar ile, bölge ve il Valilerince Kurul'a gönderilecek raporların muhtevasını, şeklini ve gönderilme zamanlarını kriz halinin konusuna göre belirler.

  (7) Lüzum gördüğü hizmet ve faaliyetlerde Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'nu yetkilendirir.

  KRİZ DEĞERLENDİRME VE TAKİP KURULU VE GÖREVLERİ

  Madde 9 - Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'nun oluşumu ve görevleri aşağıda gösterilmiştir.

  a) Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'nun oluşumu: Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu, Başbakanlık Müsteşarı'nın başkanlığında, krizin cinsine göre EK-C deki yetkililerden oluşur ve krizin şiddetine göre Koordinatör'ün teklifi, Kurul'un kararı ile uygun görülecek periyodlarda toplanır. Gerektiğinde Sekretarya tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

  b) Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'nun görevleri: Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu, kriz yaratan olayların önlenmesi, ortadan kaldırılması ve milli menfaatler doğrultusunda yönlendirilmesi için Kriz Koordinasyon Kurulu tarafından verilen yetkiler çerçevesinde teknik ve bürokratik çalışmaları yürütür.

  (1) Krize ilişkin bilgi ve haberleri değerlendirir, değerlendirme sonuçlarına göre alınacak önlemleri belirler ve bunların uygulanması için girişimlerde bulunur, görevlendirme yapar.

  (2) Yapacağı bu çalışmalarla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlıklar ve gerekli görülecek kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlar.

  (3) Kamu kaynaklarından temin edilecek araç, gereç, personel ve diğer imkanlarının hizmete tahsisini yönlendirir.

  (4) Kriz konusunda Bakanlar Kurulu ve Kriz Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararların veya verilen direktiflerin yerine getirilmesini sağlar ve uygulamalarını takip eder.

  (5) Gerektiğinde Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali ilan edilmesini Kriz Koordinasyon Kurulu'na teklif eder.

  (6) Yetkilerini aşan hususların çözüme kavuşturulması için Kriz Koordinasyon Kurulu'nu toplantıya davet eder.

  (7) Lüzum gördüğü hizmet ve faaliyetlerde Sekretarya'yı yetkilendirir.

  SEKRETARYA, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA DÜZENİ

  Madde 10 - Sekretaryanın oluşumu, görevleri ve çalışma düzeni aşağıda gösterilmiştir.

  a) Sekretaryanın Oluşumu: Sekretarya bu maksatla görevlendirilecek bir Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının başkanlığında krizin cinsine göre EK-D'deki yetkililerden oluşur.

  Sekreterya, bu Yönetmeliğin yayınlanması ile birlikte Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği nezdinde çekirdek olarak kurulur, faaliyetlerini yürütür ve krizin başlaması ile birlikte personeli tamamlanır. Seferberlik ve Savaş Hali ilan edildiğinde ilgili mevzuatta belirtilen personeli tamamlanarak ve ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşların personeli çağrılarak Hükümet Harekat Merkezi Sekreteryası'na dönüştürülür.

  Sekreteryanın çekirdek kadrosu ve personeli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nin teklifi ve Başbakan'ın onayı ile ihdas edilir ve görevlendirilir.

  Sekretaryada Başbakanlık Merkez Teşkilatı (Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü)'ndan, Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve diğer kurum ve kuruluşlardan, kurumun görev özelliklerini iyi bilen, güvenirliği tam, kendi alanında başarılı uzman personel görevlendirilir.

  b) Sekretaryanın görevleri şunlardır,

  (1) Normal durumlarda çekirdek kadro ile yapacağı görevler,

  (a) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'ndeki cihaz, araç, gereç ve malzemenin bakım muhafaza ve idamesini sağlar.

  (b) Muhabere devrelerini kontrol eder ve faal durumda bulundurur.

  (c) Kriz esnasında Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlık, kurum, kuruluş ve illerde teşkili öngörülen kriz merkezlerinde görev alacak ilgili personelin eğitilmesi ve muhabere şebekelerinin denenmesi için tatbikatlar planlar ve icra eder.

  (d) Kriz yönetimi ile ilgili mevzuatı takip eder, buna göre gerekli planlamaları yapar ve yazılı hale getirir.

  (e) Mevcut kriz merkezlerinin durumunu inceler. Başbakan'a sonuç raporu halinde bildirir.

  (2) Kriz Durumundaki Görevleri:

  (a) İç ve dış kaynaklardan gelen krizle ilgili bilgileri toplar, gerekenleri ilgili makamlara iletir veya Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'na sunar.

  (b) Kriz konusundaki uygulamaları; takip eder ve yapacağı değerlendirme sonuçlarına göre, ihtiyaç duyulacak alternatifli yeni hal tarzları hazırlar, yetkisi dahilinde olanları çözüme kavuşturur, yetkisini aşanları Kriz Değerlendirme ve Takip Kuruluna sunar,

  (c) Üst Kurullardan verilecek direktiflere göre, gerekli çalışma ve hazırlıkları yapar, brifingler hazırlar ve gerekiyorsa koordinasyon faaliyetlerinde bulunur. Kendisine irtibatlı merkezlerle krizi yönetir,

  (d) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin mevcut irtibat ve muhabere sistemi ile ilgili ihtiyaçlarını karşılar, diğer idari ve sosyal hizmetleri yerine getirir,

  (e) Üst kurullardan verilecek direktiflere göre gerekli çalışma ve hazırlıkları yapar, brifingler hazırlar ve gerekiyorsa kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon faaliyetlerinde bulunur,

  (f) Gerekli görüldüğünde, krizle ilgili devletlerin ve/veya Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası kuruluşların kriz yönetim merkeziyle koordinasyon ve işbirliği sağlar,

  (g) Verilen yetkiler dahilinde, kamuoyunu aydınlatmak üzere basın, yayın, radyo ve televizyon aracılığıyla gerekli görülen bilgilerin yayımlanmasını sağlar,

  (h) Üst kurullar tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

  c) Sekretaryanın çalışma düzeni aşağıdaki şekildedir:

  (1) Bakanlıkların Müsteşarları ile Genelkurmay, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, Merkez Bankası, TRT, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı ve Kızılay ile doğrudan haber akışı sağlayan yeterli sayıda iletişim aracı ile donatılır.

  (2) Ulusal ve uluslararası her türlü haber ajanslarına açık olacak şekilde telefon, telefax ve görüntülü muhabere cihazları ile donatılır.

  (3) Uydu haberleşmesi ile yurdun ve dünyanın her tarafına ulaşabilme imkanı sağlanır.

  (4) Kriz Koordinasyon Kurulu'nun olayların gelişmesini anında izleyebilmesi için, kapalı devre görüntülü sistemleri tesis edilir.

  (5) Elde ettiği kayıtları istatistiki olarak derleyecek ve bunların değerlendirilmesini "Kriz Tahmini" şeklinde yapabilecek "Uzman" bilgi işlem sistemleri temin edilir.

  (6) Kriz anında niteliğine göre Sekretarya tarafından gerekli görülen sayıda, önceden belirlenmiş ve kendi kuruluşlarında görevli personel Sekretarya'ya çağrılır. Bu personel önceden eğitilmiş, "Kriz Yönetimi" Sekretarya'lığı tecrübesi olan seçkin ve güvenilir personel grubudur. Vardiyalar halinde 24 saat çalışacak şekilde organize edilir.

  (7) Kriz dönemlerinde, Kriz Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmiş yetkililer dışında basına ve kamuoyuna bilgi verilmez. Yapılacak açıklamalar için ne gibi işlemlerin uygulanacağı önceden belirlenir.

  KRİZ MERKEZLERİ VE GÖREVLERİ:

  Madde 11 - Kriz Merkezleri Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile krizin meydana geldiği il ve ilçelerden en üst düzey yöneticilerin başkanlığında kurulur. İl ve ilçelerde var ise ilgili kuruluş amirleri de Kriz Merkezi'ne dahil edilir.

  Kriz Merkezleri'nin görevleri şunlardır;

  (1) Krizle ilgili durumları izler ve değerlendirir, değerlendirme sonuçlarına göre kararlar alır ve uygular,

  (2) Sorumluluk alanındaki ihtiyaçları belirler, imkan dahilindeki ihtiyaçları karşılar, imkan dışındaki ihtiyaçları bir üst merkeze bildirir,

  (3) Birimler arası koordinasyonu sağlar,

  (4) Gelişme ve uygulamalarla ilgili hususları Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezine bildirir,

  (5) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin düzenleyeceği tatbikatlara katılır.

  BÖLGE KRİZ YÖNETİM MERKEZİ

  Madde 12 - Başbakanlık Kiriz Yönetim Merkezi'nin kriz bölgesindeki ünitesi olarak, bölgedeki uygulamaları takip ve kontrol eder, birimler arası hizmetlerin koordinasyonunu sağlar, problemlerin çözümlenmesinde ve merkezden yapılan yardım ve desteğin zamanında ve yerinde kullanılmasında mülki amirlere yardımcı olur.

  BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ'NİN VE KRİZ MERKEZLERİNİN BÜTÇESİ

  Madde 13- Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin bütçe ihtiyaçları Başbakanlık bütçesinden Kriz Merkezlerinin bütçe ihtiyaçları ilgili kuruluş bütçelerinden karşılanır.

  KRİZ HALİNİN SONA ERMESİ

  Madde 14 - Kriz hali, krize neden olan durumun ortadan kalkması veya gerginliğin tırmanması ile ülkede Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali uygulamasına geçildiğinde sona erer.

  Kriz halinin Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Haline dönüşmesi durumunda, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Sekretaryası Başbakan tarafından aksi emredilmediği takdirde ilan edilen halin mevzuatındaki Koordinasyon Kurulu'na, Seferberlik ve Savaş Haline dönüşmesi durumunda ise Hükümet Harekat Merkezi'ne alt yapı oluşturarak krizi ve/veya harekatı sevk ve idare eder.

  KRİZ MERKEZLERİ YÖNERGESİ

  Madde 15 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde Kriz Merkezi açması gereken makamlar kendi yönergelerini hazırlar ve ast birimlerine yayımlar.

  Genelkurmay Başkanlığı'nın ve Bakanlıkların onaylı yönergesini alan ast birimler ikinci ay içerisinde kendi yönergelerini hazırlayarak ilgili makamın onayını müteakip kendi ast birimlerine yayımlar.

  Kaymakamlıklar ve Garnizon Komutanlıkları dahil ast birimler ise kendi üst makamlarından aldıkları onaylı yönergelere uyumlu kendi yönergelerini üçüncü iki ay içerisinde hazırlayarak bağlı bulundukları makama onaylatır.

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

  Madde 16 - Bakanlar Kurulu'nun 22.07.1976 tarihli ve 7/12310 sayılı kararı ile kabul edilen "Buhran Değerlendirme Kurulu kurulması, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Hakkında Karar" yürürlükten kaldırılmıştır.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 18 - Bu Yönetmelik Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  EKLER

  EK-A Kriz hallerinde yönetim ve birimlerin aralarındaki ilişkileri gösteren yapı. (Şeması için 09/01/1997 tarih ve 22872 S. Resmi Gazeteye bakınız..)

  EK-B Kriz Koordinasyon Kurulu'nda görev alacak Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar.(Tablosu için 09/01/1997 tarih ve 22872 S. Resmi Gazeteye bakınız..)

  EK-C Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'nda görev alacak Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar. (Tablosu için 09/01/1997 tarih ve 22872 S. Resmi Gazeteye bakınız..)

  EK-D Sekretarya'da görev alacak Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar. (Tablosu için 09/01/1997 tarih ve 22872 S. Resmi Gazeteye bakınız..)

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100