Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

31/05/1940 TARİHLİ VE 2/13629 NUMARALI KARARNAMENİN TATBİK ŞEKLİNİ GÖSTERMEK ÜZERE MALİYE VE DAHİLİYE VEKALETLERİNCE MÜŞTEREKEN HAZIRLANAN TALİMATNAME

  31/05/1940 TARİHLİ VE 2/13629 NUMARALI KARARNAMENİN TATBİK ŞEKLİNİ GÖSTERMEK ÜZERE MALİYE VE DAHİLİYE VEKALETLERİNCE MÜŞTEREKEN HAZIRLANAN TALİMATNAME

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 31/05/1940, No:2/13629

  Dayandığı Kanunun Tarihi : 30/06/1939, No:3658

  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : - No: -

  Madde 1 - Hatay'ın Anavatana ilhakı dolayısiyle Türkiye haricine göç eden şahıslardan metrük gayrimenkullerin harabinden vikaye ve muhafazalarını temin maksadiyle Vekiller Heyetince müttehaz 31/05/1940 tarih ve 2/13629 numaralı Kararname Hatay Vilayetince işbu talimatname dairesinde tatbik olunur.

  Madde 2 - Metrük gayrimenkullerin tesbit ve idareleri: Vilayet merkezine bağlı Valinin riyaseti altında defterdar, Jandarma Kumandanı ve Tapu Sicil Muhafızından, Kazalarda, Kaymakamın Riyaseti altında Malmüdürlüğü, Jandarma Kumandanı ve Tapu Sicili Memurundan, müteşekkil Komisyonlar tarafından yapılır.

  Vali ve Kaymakam'ın bulunduğu toplantılarda komisyona Defterdar veya Malmüdürü riyaset eder.

  Kaza toplantılarının 4. maddesinin tatbiki hakkında ittihaz edecekleri kararlar Vilayet komisyonunun tasdiki ile tekamül eder.

  Madde 3 - Metrük emlakin evvel emirde bir defteri tanzim olunur. Bu defterde gayrimenkullerin tapu ve vergi kayıtları, mesaha, müştemilat ve evsafı gösterilir (Numune: 1).

  Madde 4 - Tarla, bağ, bahçe, meyvelik ve emsali topraklar içindeki evlerle birlikte, bunların hukuki vaziyetleri teayyün ettikten sonra kendilerine tefviz imkanları araştırılmak üzere, bu yerleri işletecek evsaf ve kabiliyetteki metrük ziraat erbabını idare ve muhafazaları altına konur. Ve bu gayrimenkullerin hasılatı, muhafaza ücreti olarak kendilerine terk olunur.

  Madde 5 - Yukarıdaki madde gereğince metrük gayrimenkullerin yerleştirilen şahıslardan idarece lüzum ve zaruret halinde gayrimenkulu derhal tahliye edeceklerini ve kendi sui'taksiri ile gayrimenkule arız olacak zarar ve ziyanı ödeyeceklerine dair Noterden musaddak taahhütname alınır. Bu taahhütnamede, gayrimenkulün Tapu Sicili ile birlikte halihazır vaziyeti tam ve sahih bir surette gösterilir. Gayrimenkulün tesellümü keyfiyeti taahhütname metninde zikredilir.

  Madde 6 - Ziraat erbabının muhafazasına mevdu gayrimenkuller için ayrıca bir defter tutulur.

  Madde 7 - Şehir ve kasaba dahilindeki binalar kiraya verilmek suretiyle idare edilir. Ancak muhacir, mülteci ve naklolunan şahıslar 4 - 5. maddelerdeki şartlar dahilinde bu binalara yerleştirilebilirler. İcara verilen gayrimenkuller için ayrıca bir defter tanzim olunur.

  Madde 8 - Tarla, bağ, bahçe, meyvelik ve emsali ziraat topraklarından, bunların 4 üncü madde mucibince ziraat erbabının muhafazasına tevdiine kadar temin edilen hasılat ile şehir ve kasaba dahilindeki binaların kiraları mal sandıklarınca tahsil ve emanet hesabına kayıt olunur.

  Gayrimenkullerin mucip olduğu maksatlar mezkur hesaptan reddiyat suretiyle tasfiye olunur.

  Madde 9 - Bu talimatname mucibince defterler, alınacak taahhütname vesair vesikalar Vilayette Milli Emlak Müdürlüğünde, Kazalarda Milli Emlak olan yerlerde bu memurlukça, olmayan yerlerde Varidat Memurluğunca tutulur ve muhafaza olunur.

  Madde 10 - 8. maddenin son fıkrası mucibince ihtiyar olunacak masraf 2 nci maddede yazılı komisyonların kararlarına müsteniden tasfiye olunur. Şu kadar ki:

  200 liradan fazla olan masraflar için kaza komisyonunca müttehaz kararlar, Vilayet Komisyonu ve 500 liradan fazla masraflar için Vilayet Komisyonunca müttehaz kararlar Maliye Vekaletinin tasdiki ile tekamül eder.

  Madde 11 - 7 nci madde mucibince icara verilmek suretiyle idare edilecek gayrimenkullerin İcar müzayeleri 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanunları hükümleri dairesinde yapılır.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100