Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

3704 NUMARALI KANUNA TEVFİKAN KÖY ÖĞRETMEN OKULLARI İLE KÖY EĞİTMEN KURSLARINA TAHSİS EDİLECEK ARAZİ TALİMATNAMESİ

  3704 NUMARALI KANUNA TEVFİKAN KÖY ÖĞRETMEN OKULLARI İLE KÖY EĞİTMEN KURSLARINA TAHSİS EDİLECEK ARAZİ TALİMATNAMESİ

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 09/03/1940, No: 2/13013

  Dayandığı Kanunun Tarihi : 07/07/1939, No: 3704

  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 20/03/1940, No: 4463

  Madde 1 - Devletin hususi mülkiyetindeki gayri menkullerle, hüküm ve tasarrufu altındaki topraklardan umumun istifadesine veyahud resmi dairelere tahsis ve usulüne tevfikan yerli halka veyahud muhacirlere tevzi olunmamış bulunanları ihtiyaç nisbetinde, açılmış ve açılacak olan eğitmen ve öğretmen okullarile kurslarına aşağıdaki maddelerle tesbit olunan şartlar dairesinde tahsis olunur.

  Madde 2 - Okul ve kursların bulundukları mıntıka dahilinde bu müesseselerin ihtiyaçlarına elverişli ve lüzumlu olan Devlete ait gayri menkuller Maarif Vekaletince tesbit olunur.

  Bu tesbit sırasında, tahsisi istenen gayri menkulün tahsise mani sebeblerden ari olduğu mahalli maliyesinden tahkik ve tevsik olunur.

  Madde 3 - Okul ve kursların ihtiyaçlarına elverişli gayri menkullerin tesbiti için yapılacak tedkikata esas olmak üzere Maarif Vekaletince veyahud bu vekaletin salahiyetli vilayet teşkilatınca lüzumlu görülen bilcümle malümatı, bütün Devlet daireleri geciktirmeden verir.

  Madde 4 - Okul ve eğitmen kurslarına tahsis edilen gayri menkullerin vergi ve resimleri tahsis tarihini takib eden taksitten itibaren okul veya kursun mütedavil sermayesinden ödenir.

  Madde 5 - Kurs ve okul idareleri; tahsis edilen arazi üzerinde, bina ve sabit tesisat vücuda getirmek, gayri menkullerin istimal tarzını, cinsini ve heyetini değiştirmek gibi, bu emvalden azami istifadeyi temin için lüzumlu gördükleri hukuki ve maddi tasarruf ve muameleleri yapabilirler.

  Şu kadar ki, ipotek tesisi, mübadele gibi mülkiyetin naklini veya takyidini tazammun eden tasarruflar Maarif Vekaletinin teklifi ve Maliye Vekaletinin reyinin inzimamile yapılabilir.

  Madde 6 - Tahsisi istenen gayri menkul, o mıntıkada kadastro faaliyeti başlamış ise Tapu - Kadostro İdaresince; kadastro faaliyetine başlanmamış yerlerde, varsa tapu fen heyetince; tapu fen heyeti bulunmayan yerlerde Nafıa İdaresince, 2613 numaralı Kadastro ve Tapu Tahrir Kanunu ile Nizamnamesi hükümlerine tevfikan planlara rabtolunur.

  Zaruret halinde bu muamele tahsisten sonraya da bırakılabilir.

  Madde 7 - Gayri menkullerle tesisatın ve mütedavil sermayenin kullanılması, muhasebe kayıt ve muamelatı Maliye Vekaletile müştereken ve umumiyet itibarile okul ve kursların faaliyet tarzı Maarif Vekaletince tanzim kılınacak hususi talimatnamelerine tabidir.

  Madde 8 - Bu talimatname hükümlerinin yürütülmesi Maarif Vekaletine mevdu olup tatbik ve icrasına bütün idare şubeleri memurdur.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100