Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

FINDIK ÜRETİMİNİN PLANLANMASI VE DİKİM ALANLARININ BELİRLENMESİ İLE FINDIK YERİNE ALTERNATİF ÜRÜN YETİŞTİRMEYİ TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE VE BU ÜRETİCİLERE TEKNİK YARDIM SAĞLANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  FINDIK ÜRETİMİNİN PLANLANMASI VE DİKİM ALANLARININ BELİRLENMESİ İLE FINDIK YERİNE ALTERNATİF ÜRÜN YETİŞTİRMEYİ TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE VE BU ÜRETİCİLERE TEKNİK YARDIM SAĞLANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 14/04/2003 - 2003/5495

  Dayandığı Kanun Tarihi - No : 16/06/1983 - 2844 ; 03/01/2002 - 4733

  Yayımlandığı Resmi G. Tarihi - No : 19/06/2003 - 25143

  BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

  AMAÇ VE KAPSAM

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, fındık üretiminin planlanması ile fındık üretiminden vazgeçerek alternatif ürün yetiştirmeyi tercih eden üreticilerin desteklenmesi ve bu üreticilere teknik yardım sağlanması, destekleme ödemelerinden ve teknik yardımdan faydalandırılacak fındık üretimi ile iştigal eden üreticilerle, uygulamada görev alan kurum ve kuruluşların belirlenmesi ile teknik yardımın kapsamı ve yapılacak ödeme tutarı kriterleri ve ödemeye ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  DAYANAK

  Madde 2 - Bu Yönetmelik,4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesi ile 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

  TANIMLAR

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nı,

  Devlet Bakanlığı: Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı'nı,

  Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığı'nı,

  Bakanlık Merkez Teşkilatı: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nü (TÜGEM),

  Banka: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi'ni,

  İl/İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüğü'nü,

  İl Fındık Komisyonu: İllerde Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında; Bakanlık, Defterdarlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Odaları, Ziraat Odası ve Fiskobirlik'in ildeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan Komisyonu,

  İlçe Fındık Komisyonu: İlçelerde Kaymakam başkanlığında; Bakanlık, Mal Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve varsa Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ziraat Odası ve Fiskobirlik'in İlçedeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan Komisyonu,

  Üretici: Tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak fındık üretenler ile fındık üretiminden vazgeçerek alternatif ürün yetiştirecek ve desteklemeden yararlanacak olan gerçek kişileri,

  Çiftçi Belgesi: Maliye Bakanlığının 02/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 237 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca Ziraat Odası bulunan yerlerde, bu Oda tarafından verilen; Ziraat Odası bulunmayan yerlerde ise İl/İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeyi,

  Beyanname: Fındık üretiminde bulunan üreticilerin kimlik bilgileri yanında; üretim yapılan alanın tapu kaydını ve üretim alanı miktarını gösterir matbu belgeyi (Ek-1),

  Taahhütname I : Yeni fındık bahçesi kuracak ve yenileme yapacak üreticilerin çeşit, dikim, bakım ve teraslama gibi kültürel faaliyetlerine ait konularda İl/İlçe Müdürlüğünün tavsiyelerine uyacaklarına dair imzaladıkları belgeyi (Ek-2),

  Taahhütname II: Arazi sahibinin kiraya ve/veya sökümüne izin verdiği fındık bahçesinden Alternatif Ürün Desteğinden yararlanmayacağına dair noter tasdikli belgeyi, (Ek-3),

  Fındık Üretici Belgesi: 27/11/2001 tarihli ve 24596 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen arazilerde fındık üretiminde bulunan üreticinin kimlik bilgileri, fındık bahçesine ait tapu kaydı bilgileri ile bahçenin yaşı, meyil durumu, arazi sınıfı, dikilen fındık bitkisinin çeşidi ve üretim miktarına ait bilgileri kapsayan, Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından onaylanarak verilen belgeyi,

  Fındık Bahçesi: Toplam alanı 500 m

  den büyük ve dekarında en az 30 adet fındık ocağı veya 180 adet fındık dalı bulunan yerleri,

  Arazi Kullanma Kabiliyeti Sınıfı:Toprakların tabii niteliklerine bağlı olarak üretkenliklerini belirleyen bir derecelendirmeyi,

  Meyil:Toprak düzeyinin meyilini,

  Yeni Dikim: Boş araziye fındık bahçesi tesisini,

  Yenileme:Mevcut fındık bahçesinin ne sebeple olursa olsun sökülerek yeniden fındık bahçesi yapılmasını,

  Kütük:İl/İlçe Müdürlüğü tarafından Fındık Üretici Belgelerinin işlendiği resmi kayıt defterini,

  Kanun : 16/06/1983 tarihli ve 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun'u,

  Bakanlar Kurulu Kararı : 27/11/2001 tarihli ve 24596 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

  İşletmeci : Fındık bahçesini işleyen üreticileri,

  Teknik Yardım : Fındık üretiminden vazgeçerek alternatif ürün yetiştirmeyi tercih eden üreticilere üretilecek alternatif ürünün seçimi ve yetiştirilmesi doğrultusunda sağlanacak yardımı,

  Alternatif Ürün: Fındık üretiminden vazgeçilen arazilerde yetiştirilecek bitkisel ürün çeşidini,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : YENİ FINDIK BAHÇESİ TESİSİNE VEYA YENİLENMESİNE İZİN VERİLME USUL VE ESASLARI

  FINDIK ÜRETİMİ YAPILACAK ALANLAR

  Madde 4 - Fındık üretimi, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirtilen il ve ilçelerde;

  a) Rakımı 750 metreye kadar olan alanlarda,

  b) Meyili % 6 dan daha fazla olan 3 üncü sınıf tarım arazilerinde,

  c) Arazi kullanma kabiliyeti sınıfı 4 üncü sınıf ve daha yukarı sınıflardaki arazilerde,

  yapılır.

  TESİS VEYA YENİLEME İÇİN MÜRACAAT

  Madde 5 - İlan edilen yeni fındık dikim alanlarında fındık bahçesi tesis etmek veya yenilemede bulunmak isteyenler bir dilekçe ile bulundukları İl/İlçe Müdürlüğüne başvurur. Dilekçede arazinin yeri, hudutları, yüzölçümü ve talep açıkça belirtilir ve varsa çaplı tasarruf vesikası eklenir.

  MÜRACAATLARIN İNCELENMESİ

  Madde 6 - Müracaatlar üzerine yeni dikim alanlarına ait arazi kullanma kabiliyeti sınıfları, İl/İlçe Müdürlüğünce, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ülke çapında yayımlanmış İl arazi varlığı raporları ekinde bulunan arazi varlığı haritalarından yararlanılarak tespit edilir. Bundan sonra İl/İlçe Müdürlüğünce arazide gerekli incelemeler yapılır. İncelemeler sonucunda isteği uygun görülenlere fındık bahçesi kurma ve yenileme izni verilir. Fındık bahçesi kurma ve yenileme izni verilen yerlerde, üreticilere tesisin 5 inci yılında yapılacak kontrollerden sonra Fındık Üretici Belgesi verilir.

  TAAHHÜT BELGESİ VERİLMESİ

  Madde 7 - İl/İlçe Müdürlüğünden alınan izne göre, yeni fındık bahçesi kuracaklar ile yenileme yapacaklar; çeşit, dikim, bakım, teraslama gibi konularda İl/İlçe Müdürlüğünün tavsiyelerine uygun faaliyet göstereceklerine dair taahhütnameyi (Ek-2) imzalar.

  Üreticinin bu taahhüdüne karşılık, İl/İlçe Müdürlüğünce üreticiye tavsiye edilen çeşitlerden köklü fidan bulunması ve proje yapılmasında yardımcı olunur.

  İZİNSİZ BAHÇE TESİSİ VE YENİLEME

  Madde 8 - Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen yerlerde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; izin almadan, fındık bahçeleri yenilenemez ve yeni fındık bahçeleri kurulamaz. Belirtilen yerler dışında, fındık bahçesi kurulamaz ve mevcut fındık bahçeleri yenilenemez. İzin almadan yenilenen veya yeni kurulan fındık bahçeleriyle ilgili olarak Kanun hükümleri uygulanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : FINDIK BAHÇELERİNE AİT BEYANNAME VERME USUL VE ŞARTLARI

  BEYANNAME VERME DUYURUSU

  Madde 9 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen İllerdeki tüm fındık üreticilerine Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü yeni beyanname verme mükellefiyetini duyurur. Üreticiler bu mükellefiyetlerini aşağıdaki maddelerde belirlenen usul ve esaslar dahilinde yerine getirir.

  BEYANNAME VERİLECEK ARAZİLER

  Madde 10 - Beyanname verilecek araziler şunlardır:

  a) Mevcut fındık bahçeleri,

  b) Yenilenen mevcut fındık bahçeleri,

  c) Yeni kurulacak fındık bahçeleri.

  BEYANNAME VERECEK KİŞİLER

  Madde 11 - Beyanname verecek kişiler aşağıda gösterilmiştir:

  a) Tapulu fındık bahçelerinde malik,

  b) Tapusuz fındık bahçelerinde malik sıfatıyla zilliyet,

  c) Velayet ve vesayet altındaki kişiler için veli, vasi veya kayyım,

  d) Hukuken ihtilaflı bahçelerde hak iddiasında bulunanlardan her biri,

  e) Müşterek ve iştirak halindeki mülkiyette hissedarların tamamı adına kanuni temsilcileri veya hissedarlardan biri veya yalnız kendi hissesi için hissedarlardan her biri,

  f) Özel hukuk tüzel kişileri,

  g) Mülhak ve mazbut vakıflar,

  h) Kamu kurum ve kuruluşları,

  i) Bu durumlar dışında kiracı, yarıcı veya ortakçı durumda olan fındık bahçesi işletmecileri.

  BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ YER

  Madde 12 - Beyanname verme zorunluluğunda olan yükümlüler, bu Yönetmeliğin ekinde (Ek-1) yer alan beyannameyi arazilerinin bulunduğu yerdeki İl/İlçe Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında verirler.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : BEYANNAMELERİN İNCELENMESİ, ÜRETİCİ BELGESİ VERİLMESİ VE ÜRETİCİ BELGELERİNİN İPTALİ

  BEYANNAMELERİN İNCELENMESİ VE KONTROLÜ

  Madde 13 - Beyannamenin verilmesinden sonra İl/İlçe Müdürlüğünce Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ülke çapında yayımlanmış İl arazi varlığı raporları ekinde bulunan arazi varlığı haritalarından yararlanılarak kontrollere başlanır ve en geç 1 yıl içerisinde gerekli inceleme ve kontroller tamamlanır. Bu inceleme ve kontrollerle fındık bahçelerinin yerleri, yüzölçümleri, tesis tarihleri gibi beyanname bilgileri tespit edilir.

  FINDIK ÜRETİCİ BELGESİ

  Madde 14 - Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen alanlardan, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan büro ve arazi çalışmaları sonucunda İl/İlçe Müdürlüğünün tespitlerinden sonra kesinlik kazanan alanlarda beyanname sahiplerine Bakanlıkça hazırlanacak olan Fındık Üretici Belgesi verilir ve kütüğe işlenir. Bakanlıkça bu yetki gerektiğinde İl Müdürlüğüne devredilebilir.

  FINDIK ÜRETİCİ BELGELERİNİN İPTALİ

  Madde 15 -Aşağıdaki hallerde üretici ve işletmecilere verilen fındık üretici belgeleri iptal edilir:

  a) Belgeyi alan fındık bahçesi maliki veya işleticinin her ne suretle olursa olsun değişmesi,

  b) Yanlış bilgi ve belge verilmesi,

  c) Üreticinin kendi isteği ile fındık üreticiliğinden vazgeçmesi,

  d) Arazinin istimlak, heyelan, tuzluluk, alkalilik v.b. nedenlerle fındık üretimine uygunluğunun kalmaması,

  e) Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belirlenmiş araziler dışında üretim yapılması.

  İptal edilen fındık üretici belgeleri kütüğe işlenir ve iptal sebepleri belirtilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : ALTERNATİF ÜRÜN PROGRAMI UYGULAMASI

  UYGULAMADA GÖREVLİ KURUM VE KURULUŞLAR

  Madde 16 - Uygulama, teknik olarak Bakanlık Merkez Teşkilatı ile İl/İlçe Müdürlüğü tarafından, ödemeler ise İl/İlçe Fındık Komisyonu kararları doğrultusunda Müsteşarlık tarafından Banka aracılığı ile yapılır. Merkez ilçelerde ve bağlı köylerde, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlerine ilave olarak, İl Tarım Müdürlüğü İlçe Tarım Müdürlüğünün, İl Fındık Komisyonu da İlçe Fındık Komisyonunun görevlerini üstlenir.

  UYGULAMA ALANI VE UYGULAMA KAPSAMINDAKİ ÜRETİCİLER

  Madde 17 - Alternatif Ürün Programının uygulanacağı iller Artvin, Düzce, Giresun, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak ve Bartın'dır.

  Bu illerde rakımı 750 metrenin üzerindeki araziler hariç olmak üzere, Alternatif Ürün Programının uygulanacağı illerdeki 1 inci ve 2 nci sınıf tarım arazileri ile % 6'dan daha az eğimli 3 üncü sınıf tarım arazilerinde, fındık üretiminden vazgeçerek alternatif ürün yetiştiren üreticilere; üretilecek alternatif ürünün seçimi ve yetiştirilmesi için teknik yardım sağlanır ve bu üreticilerin söküm ve girdi-bakım-hasat kapsamındaki masrafları bir defaya mahsus olmak üzere nakden karşılanır. Söküm, bizzat çiftçi tarafından veya yeterli başvuru olması durumunda ihale yoluyla firmalarca yapılır. Söküm ödemeleri; söküm ihale yoluyla yapıldıysa ihale yoluyla tespit edilen firmalara yapılır. Söküm ödemeleri, söküm üreticiler tarafından yapıldıysa üreticilere yapılır.

  ALTERNATİF ÜRÜN PROGRAMINA İLİŞKİN DUYURUNUN YAPILMASI

  Madde 18 - Bakanlık İlçe Müdürlüğü vasıtasıyla Alternatif Ürün Programı konusunda üreticiler bilgilendirilir. Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Alternatif Ürün Listesi" ile üreticinin kendi şartlarına uygun ürünü seçmesine yardımcı olacak "Bilgi Çizelgesi" Bakanlık İlçe Müdürlüğünden temin edilebilir.

  Alternatif Ürün Programına son başvuru tarihleri bu Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren her yıl Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Bakanlık tarafından duyurulur.

  FINDIK ÜRETİMİNDEN VAZGEÇEREK ALTERNATİF ÜRÜN EKİMİNİ/DİKİMİNİ TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN BELİRLENMESİ

  Madde 19 - Alternatif Ürün Programının uygulandığı alanlarda fındık üreten ve söz konusu üretimden vazgeçerek alternatif ürün ekimini/dikimini tercih eden üreticiler, program kapsamındaki teknik yardımdan yada yardım kapsamındaki hususlara karşılık gelen ödemelerden yararlanabilmek amacıyla aşağıda belirtilen belgeleri, üretimin yapıldığı yerdeki İlçe Müdürlüğüne teslim ederler. İlçe Müdürlüğü, başvuran üreticilerin 17 nci madde kapsamına girip girmediğini de belirler. Başvuru sırasında istenen belgeler şunlardır:

  a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını gösterir Nüfus Kayıt Örneği veya T.C Kimlik Numarası olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

  b) Yılı içinde alınmış Çiftçi Belgesinin asıl nüshası üzerine görünür şekilde "Alternatif Ürün Programı Ödemesinde Esas Alınmıştır" ibaresi konularak İl/İlçe Müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi (Asıl nüsha üreticiye iade edilir. Üreticinin Çiftçi Belgesinin aslını beş yıl süreyle saklaması zorunludur.),

  c) Vergi kimlik numarasını gösterir belge,

  d) Alternatif Ürün Programından Yararlanma Ön Başvuru Formu (Ek-4),

  e) Bakanlar Kurulu Kararı ile fındık üretimine izin verilen sahalar dışında bulunan tarım arazisinin aidiyetini gösterir belge. Bu belgede dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmektedir:

  1) Tarım arazisi başvuru sahibi üreticiye ait ise, tapu sureti,

  2) Tarım arazisi hisseli ise, tarım arazisine ait tapu sureti ile birlikte, diğer hissedarlara ait bilgileri içeren onaylı Alternatif Ürün Programından Yararlanma Ön Başvuru Formu (Ek-4),

  3) Tarım arazisinin maliki ölmüş ise intikali gösterir tapu sureti,

  4) Kendisine ait olmayan ve sahibi ve/veya sahipleri tarafından Alternatif Ürün Programı uygulaması için başvuru yapılmamış olan bir tarım arazisi üzerinde üretim yapan kiracı, yarıcı, ortakçı veya benzer suretle tarımsal üretimle iştigal eden üreticilerden, kira sözleşmesi, arazinin tapu sureti, arazi sahibinin ilgili arazide söküm işleminin yapılabilmesi ve Alternatif Ürün Programı desteğinden yararlanmayacağına dair noterden tasdikli Taahhütname II (Ek -3 ),

  5) Tarım arazisi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise, bu arazinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Milli Emlak Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,

  6) Tarım arazisinin tapusu padişahlık döneminden kalma ise;

  Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmış ise, bu arazi 16/02/1995 tarihli ve 4071 sayılı Kanun uyarınca Hazine adına tescil edilmiş olduğundan, tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Milli Emlak Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,

  Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmamış ise, bu tip taşınmaz mallar üzerinde üretim yapanların taşınmaz mala ilişkin yoklama kaydı, tapu kaydı veya vergi kayıtları,

  7) Tarım arazisinin mülkiyeti Vakıflara ait ise; ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve fındık bahçesinin sökümü için ilgili vakfın onayı ve onaylı tapu sureti,

  8) Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise; muhtar ve ihtiyar heyetinden alınacak köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir tapu kaydı, bu araziye ilişkin kira sözleşmesi ve fındık bahçesinin sökümüne ilişkin ihtiyar heyeti onayı,

  9) Tarım arazisinin mülkiyeti ihtilaflı veya dava konusu ise;

  Kadastro sırasında tapu kaydı uygulanarak tapu maliki ve mirasçıları adına tespit işlemi yapılmış ise, malların Kadastro Beyannamesi veya Tapulama Tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs veya mirasçısı tarafından halen kullanıldığına ilişkin olarak İlçe Müdürlüğü tarafından görevlendirilen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

  Kadastro sırasında tapu kaydının bulunmaması nedeniyle vergi kaydına göre veya herhangi bir belgeye dayanmadan zilyetliğe istinaden tespit yapılmış ise; bu malların Kadastro Beyannamesi veya Tapulama Tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs tarafından halen kullanıldığına ilişkin olarak İlçe Müdürlüğü tarafından görevlendirilen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

  10) Tapunun niteliği tahsis bölümünde tarla, bağ ve benzeri bir ibare bulunan yerlerde; İlçe Müdürlüğü tarafından üretimin yapıldığı mahalde inceleme yapılarak söz konusu arazide fındık üretimi yapıldığının tespit edildiğine dair keşif raporu,

  11) Tarım arazisinin sahibi ölmüş ve mirasçıları bulunamıyor ise; üreticinin uzun süreden beri tarım arazisini ektiğini, arazinin mahallinde ikamet ettiğini ve tarım arazisinde fındık üretimiyle iştigal ettiğini gösterir İlçe Müdürlüğünce görevlendirilen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

  12) Kadastro geçmeyen tarım arazilerinin sahipleri ise; üreticinin uzun süreden beri mevcut tarım arazisinde fiilen fındık üretimi yaptığına dair muhtar ve ihtiyar heyetinin beyanları doğrultusunda İlçe Müdürlüğünce görevlendirilen teknik eleman ile muhtar ve üretici tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu.

  ÖDEMENİN TESPİTİNE VE TEKNİK YARDIMA İLİŞKİN ESASLAR

  Madde 20 - Üreticilere yapılacak söküm ve girdi-bakım-hasat ödeme miktarları ayrı ayrı ABD Doları bazında Bakanlık ve Müsteşarlıkça tespit edilir. İhale yoluyla gerçekleştirilen söküm işlerinde, ihale bedeli dikkate alınır. Ödeme tutarları Bakanlıkça çıkartılan genelge ile İl/İlçe Fındık Komisyonuna duyurulur. Ödemeler, aşağıda belirtilen sürecin tamamlanmasından sonra Müsteşarlık tarafından yapılır. Söküm ödemesi ancak fındık bahçesi söküldükten sonra; girdi-bakım-hasat ödemesi ise tek yıllık ve/veya çok yıllık tarla bitkilerinde çıkış sonrasında, meyvelerde dikim sonrasında yapılır.

  a) Söküm Ödemesi:. İlçe Müdürlüğü son başvuru süresine kadar beyanname veren üreticilerden, Alternatif Ürün Programından Yararlanma Ön Başvuru Formu (Ek-4) ile diğer ekleri alır ve her üretici adına bir dosya açar.

  Söküm, üreticinin tercihine göre ihale yoluyla firmalarca veya bizzat üretici tarafından yapılabileceğinden; İlçe Müdürlüğü ihale yoluyla söküm yaptırmak isteyen üreticilerin başvurularını son başvuru tarihine kadar kabul eder ve İhale Yoluyla Söküm Yaptırmak İsteyen Üreticilerin Listesini (Ek-5) hazırlar.

  İlçe Müdürlüğü, tüm üreticilerden aldığı tapu suretlerinin kontrolü için Tapu Belgesi Kontrol İcmalini (Ek-6) Tapu Sicil Müdürlüğüne resmi yazı ile toplu olarak onaya gönderir. Doğruluğu tasdik edilen tapu suretlerini üreticilerin dosyasına koyar. Bu işlemler İlçe Müdürlüğü tarafından son başvuru tarihini takiben en geç 15 gün içerisinde tamamlanır. Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylanmayan tapu suretleri işlemlerde dikkate alınmaz.

  Gerekli yazışma ve incelemeleri tamamlayan İlçe Müdürlüğü başvuru belgeleri doğru olan üreticileri belirler ve en geç 20 gün içinde arazi kontrollerini yaparak Fındık Bahçesi Kontrol ve Söküm Onay Formunu (Ek-7) düzenler.

  İlçe Müdürlüğü yaptığı arazi kontrolleri sonucu Alternatif Ürün Programından faydalanabilecek üreticilerin Fındık Ön Denetim Listesi (Ek-8) ile daha önce düzenlemiş oldukları belgeleri (Ek-4, Ek-5 ve Ek-7) en geç 2 gün içinde İlçe Fındık Komisyonuna onaylanmak üzere gönderir.

  İlçe Fındık Komisyonu, gönderilen Ek-5 ve Ek-8'leri Köy veya Mahalle merkezinde 5 gün süreyle askıda bırakır. İlçe Fındık Komisyonu askı süresinin bitiminde, varsa şikayet veya itirazları da değerlendirerek en geç 5 gün içinde askıda bırakılan Ek-5 ve Ek-8'leri kesinleştirerek İl Fındık Komisyonuna iletir. İlçe Fındık Komisyonu inceleme döneminde sonuçlandıramadığı şikayet veya itirazları Ek-5 ve Ek-8'in ilişiğinde İl Fındık Komisyonuna gönderir.

  İl Fındık Komisyonu en geç 2 gün içinde, Ek-5 ve Ek-8'leri ön denetimin başlatılması için Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilmek üzere, Bakanlık Merkez Teşkilatına gönderir. İl Fındık Komisyonu, varsa sonuçlandırılamayan şikayet veya itirazları da Ek-5 ve Ek-8'in ekinde gönderir.

  Bakanlık Merkez Teşkilatı illerden gelen Ek-5 ve Ek-8'leri, varsa şikayet veya itirazları ile birlikte ön denetimin başlatılması için en geç 2 gün içinde bir yazı ile Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirir. Bu tarihten itibaren en fazla 40 gün içinde, Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlendireceği müfettişler örnekleme yöntemi ile söküm ödemelerine ilişkin ön denetimi ve varsa kendisine intikal eden şikayet veya itirazları da sonuçlandırıp tamamlar. Teftiş Kurulu Başkanlığı ön denetimlerle ilgili sonucu bir yazı ile İl Fındık Komisyonlarına bildirir. İl Fındık Komisyonu sonuçları aynı gün İlçe Fındık Komisyonuna iletir. İlçe Fındık Komisyonu, ön denetim sonuçlarına göre yeniden Ek-5'i kesinleştirir ve Ek-8'e göre sökümü uygun görülen fındık bahçeleri sahiplerine ait bir listeyi Ek-5 ile birlikte onaylayarak İlçe Müdürlüğüne bildirir.

  İlçe müdürlükleri en geç 2 gün içinde İhale Yoluyla Söküm Yaptırmak İsteyen Üreticilerin Listesini ( Ek-5) Müsteşarlığa bildirilmek üzere Bakanlık Merkez Teşkilatına gönderir.

  İlçe Müdürlüğü, sökümü uygun görülen fındık bahçeleri sahiplerine ait listeye göre en geç 3 gün içinde, kendisi söküm yapacak üreticilere 90 gün içinde söküm yapmaları gerektiğini tebliğ eder. Söküm yapan üreticiler söküm yaptıklarını ve ekimini/dikimini yapacakları Alternatif Ürün Ekim/Dikim Beyan Formunu (Ek-9) İlçe Müdürlüğüne verir. Beyan Formunu alan İlçe Müdürlüğü beyanı takip eden en geç 20 gün içinde arazi söküm kontrollerini yapar ve Fındık Bahçesi Söküm Kontrol Formunu (Ek-10) düzenler. İlçe Müdürlüğü arazi kontrollerini yaptıktan sonra, Alternatif Ürün Programı Fındık Söküm Ödemesi Hakediş Belgesi (Ek-11) ve Söküm Ödemesi Hakediş İcmal Listesini (Ek-12) arazi söküm kontrolleri için verilen 20 gün içinde düzenler. İlçe Fındık Komisyonu kendisine intikal eden Ek-11 ve Ek-12'yi en geç 2 gün içinde onaylar ve İl Fındık Komisyonuna gönderir. İlçe Müdürlüğü, başvurusu kabul edilen üreticiler için çiftçi eğitim çalışmalarına başlar.

  İl Fındık Komisyonu tüm İlçe Fındık Komisyonlarından gelen Ek-11 ve Ek-12'lerin asıllarını ve elektronik ortamda hazırlanacak bir kopyasını, hak sahipleri ile hakediş tutarlarının toplamını gösterir bilgileri içeren Ek-13'teki yazı örneği ekinde Müsteşarlığa gönderir. Müsteşarlığa elektronik ortamda iletilecek bilgi ve belgelerin tüm İl Komisyonlarınca aynı formatta gönderilmesi gerekli olup; Müsteşarlık kendisine asıl belge ve elektronik ortamda hazırlanacak kopyalar intikal ettirilmediği takdirde ödemede bulunmaz.

  Tüm ödemeler, gerekli kaynakların Müsteşarlık tarafından Bankaya aktarılması sonrasında, bankanın üreticilerin hesabına alacak kaydını yaptığı tarihteki T.C. Merkez Bankası ABD Doları döviz alış kuru esas alınmak suretiyle Türk Lirası olarak yapılır.

  Müsteşarlık kendisine İhale Yoluyla Söküm Yaptırmak İsteyen Üreticilerin Listesi (Ek-5) ile intikal eden söküm taleplerini, ihale için 1000 dekardan az olmamak kaydıyla yeterli miktarda başvurunun yapılıp yapılmadığına göre değerlendirir. İhale için gerekli şartların oluşması sonrasında ihale edilen söküm işleri gerçekleştirildikten sonra, İl Müdürlüğünün raporları doğrultusunda Müsteşarlık yüklenicilere söküm ödemesini yapar. İhale için gerekli şartların oluşmaması durumunda en geç 3 gün içinde Müsteşarlık sökümün üretici tarafından yapılması gerektiğini Bakanlık Merkez Teşkilatına, Merkez Teşkilatı da bu durumu ilgili İl Müdürlüklerine bildirir.

  b) Girdi-Bakım-Hasat Ödemesi: İlçe Müdürlüğü Alternatif Ürün Ekim/Dikim Beyan Formunda belirtilen alternatif ürünlerin çıkış/dikim zamanlarını dikkate alarak arazi kontrollerini yapar ve Alternatif Ürün Kontrol ve Onay Formunu (Ek-14) düzenler. Bu kontroller sonucunda üretici bazında Alternatif Ürün Programı Fındık Girdi-Bakım-Hasat Ödemesi Hakediş Belgesi (Ek-15) ile Girdi-Bakım-Hasat Ödemesi Hakediş İcmal Listesini (Ek-16) düzenler ve onaylanmak üzere İlçe Fındık Komisyonuna gönderir. İlçe Müdürlüğü alternatif ürünleri hasada kadar kontrollerine devam eder. İlçe Fındık Komisyonu onayladığı Ek-15 ve Ek-16'yı en geç 2 gün içinde İl Fındık Komisyonuna iletir.

  İl Fındık Komisyonu Ek-16'ları en geç 5 gün içinde ön denetimin başlatılması için Bakanlık Merkez Teşkilatına gönderir. Bakanlık Merkez Teşkilatı illerden gelen Ek-16'ları ön denetimin başlatılması için en geç 2 gün içinde bir yazı ile Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirir. Bu tarihten itibaren en fazla 40 gün içinde, Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlendireceği müfettişler örnekleme yöntemi ile girdi-bakım-hasat ödemelerine ilişkin ön denetimi tamamlar. Teftiş Kurulu Başkanlığı ön denetimlerle ilgili sonucu bir yazı ile İl Fındık Komisyonuna bildirir.

  İl Fındık Komisyonu ön denetimi tamamlanan Ek-15 ve Ek-16'ların asıllarını ve elektronik ortamda hazırlanacak bir kopyasını, hak sahipleri ile hakediş tutarlarının toplamını gösterir bilgileri içeren Ek-17'deki yazı örneği ekinde Müsteşarlığa gönderir. Müsteşarlığa elektronik ortamda iletilecek bilgi ve belgelerin tüm İl Komisyonlarınca aynı formatta gönderilmesi gerekli olup; Müsteşarlık kendisine asıl belge ve elektronik ortamda hazırlanacak kopyalar intikal ettirilmediği takdirde ödemede bulunmaz.

  Tüm ödemeler, gerekli kaynakların Müsteşarlık tarafından Bankaya aktarılması sonrasında, bankanın üreticilerin hesabına alacak kaydını yaptığı tarihteki T.C. Merkez Bankası ABD Doları döviz alış kuru esas alınmak suretiyle Türk Lirası olarak yapılır.

  ÖDEMELERİN DENETİMİNE İLİŞKİN GÖREV VE YETKİLER

  Madde 21 - Uygulamaya yönelik işlemlere yapılacak olan denetim Bakanlık tarafından yürütülür.

  Ön denetim yapılan veya yapılmayan il ve ilçelerde daha sonra tespit edilebilecek usulsüz işlemlerle ilgili sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön denetimin yanında ilgili mevzuatın ön gördüğü her türlü denetime de tabidir.

  Alternatif Ürün Programına yönelik işlemlere ilişkin yapılacak gerekli denetimler Bakanlık adına Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır. Bakanlık müfettişlerinin denetimi; örnekleme yöntemiyle belirlenecek il, ilçe, köy/mahallede fındık üretimiyle iştigal eden üreticiler üzerinden yapılır. Bu denetimler sırasında, fındık üretimi ile iştigal eden üreticilerin müracaatları esnasında beyan ettikleri bilgilerde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edildiğinde, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

  Haksız yere ödeme yapılmasına neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyenler, kullananlar ve beyanda bulunanlar hakkında gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler yapılır.Haksız yere Alternatif Ürün Programından yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun" hükümleri çerçevesinde geri alınır.

  ÖDEMELER İÇİN GEREKLİ FİNANSMAN

  Madde 22 - Fındık üretiminden vazgeçerek alternatif ürün ekimini/dikimini tercih eden, proje kapsamındaki illerdeki üreticilere yapılacak ödemeler için gerekli finansman ve program kapsamında yapılacak diğer ödemeler uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kaynaklardan ve/veya bütçenin ilgili harcama kalemlerinden karşılanır.

  ÖDEMEYE İLİŞKİN ESASLAR

  Madde 23 - Ödemelere ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık ile Banka arasında yapılan protokolle belirlenir. Müsteşarlık kendisine intikal eden ödemeye esas belgeler kapsamında Bankaya ödeme talimatı gönderir. Bankaya hizmetleri karşılığı olarak, üreticilere yapılacak ödemelerin % 0,5'i tutarında komisyon ödenir.

  ALTERNATİF ÜRÜN DESTEĞİ VERİLMESİNİ ENGELLEYEN DURUMLAR

  Madde 24 - Alternatif ürün desteğinden;

  a) Fındık üretimiyle iştigal edip alternatif ürün desteğinden faydalanmak üzere müracaat eden üreticilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar,

  b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan arazilerde; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 999 uncu maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinin (B) bendi ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri uyarınca özel mülkiyet konusu olamayacağından bu taşınmaz mallar üzerinde fındık üretimi yapan üreticiler,

  c) Kamulaştırılan yerlerde fındık üretimi yapan üreticiler,

  d) Fındık üretimiyle iştigal eden özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşları,

  e) Orman arazilerinde ve rakımı 750 metrenin üzerindeki alanlarda fındık üretimiyle iştigal eden üreticiler,

  faydalanamazlar.

  ALTINCI BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

  Madde 25 - 22/11/2001 tarihli ve 2001/3438 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi ile Fındık Yerine Alternatif Ürün Yetiştirmeyi Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin Alternatif Ürün Programı ile ilgili bölümleri söz konusu Program için uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kaynaklara ilişkin projeler sona erdiğinde yürürlükten kalkar.

  Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen Fındık Üretici Belgeleri 2004 yılı sonuna kadar geçerlidir.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 26 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100