Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA 2984 SAYILI KANUNLA EKLENEN GEÇİCİ MADDE HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA ESASLARINI BELİRTEN YÖNETMELİK

  2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA 2984 SAYILI KANUNLA EKLENEN GEÇİCİ MADDE HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA ESASLARINI BELİRTEN YÖNETMELİK

 

  Yükseköğretim Kurumundan

  Amaç:

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa bir geçici madde eklenmesine dair olan 2984 sayılı Kanunun uygulama esaslarını göstermektir.

  Kapsam:

  Madde 2 - Bu Yönetmelik 1976-1977 eğitim-öğretim yılının başından 1983-1984 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar kaydı silinen veya silinme durumuna gelen veya kendi isteği ile ayrılan öğrencilerin (yabancı uyruklu öğrenciler dahil ) öğrenimlerine devam edebilmeleri için yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

  Başvurma Süreleri:

  Madde 3 - a) 1976-1977 eğitim-öğretim yılının başından 1983-1984 eğitim öğretim yılının sonuna kadar Yükseköğretim Kurumlarının hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programları ile yüksekokulların ( 2809 sayılı Kanunla adı ve yapısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarının öğrencileri dahil) herhangi bir sınıfında kaydı silinen veya silinme durumuna gelen veya kendi isteği ile ayrılan öğrenciler 2984 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik Hükümlerine göre eğitim-öğretim programlarına bıraktıkları yerden devam etmek üzere Kanunun yürürlüğe girdiği 8 mart 1984 tarihinden başlamak üzere 3 ay içinde ve en geç 8 Haziran 1984 Cuma günü çalışma saati sonuna kadar ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurabilirler.

  b) 1983-1984 eğitim - öğretim yılı içinde veya sonunda ilişkileri kesilenler; ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir hafta içinde ilgili yükseköğrenim kurumuna başvurabilirler.

  c) 1983-1984 eğitim-öğretim yılı içinde 2984 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ( 8 mart 1984 'den önce ) yükseköğretim kurumları ile ilişikleri kesilenlerin 15 Mart 1984 akşamına kadar kayıtları yenilenir.

  Bunların 15 Mart 1984 akşamına kadar kayıtları yenilenmemiş bulunanlar, bu maddenin (a ) fıkrası hükmünden faydalanırlar.

  İlişiği kesilmiş, kesilme durumuna gelmiş veya kendi isteği ile ayrılmış öğrencilerin, halen bir başka yükseköğretim programını takip etmeleri veya bunu tamamlamış bulunmaları, ayrılmış oldukları programa kayıt yenilemek için başvurmaları engellenmez.

  Ancak; iki yükseköğretim programına aynı zamanda devam edemezler. Bu mecburiyete aşağıdaki hallerde uyulmaz:

  aa) Kaydı yenilenen öğrencilerin izlemiş olduğu eğitim-öğretim programları açık öğretim programlarında mevcut olduğu ve öğrenciler de kendi istekleri ile bu programına yazıldığı takdirde, bu gibi öğrencilerin iki yükseköğrenim programına aynı zamanda devam etmeleri mümkündür.

  bb) 2984 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik Hükümlerine göre, devam mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokulların son sınıfında tek dersten başarısız duruma düşmüş öğrenciler için devam şartı aramadığından bu durumda olan öğrencilerin iki yükseköğretim programına aynı zamanda devam etmelerine yasal bir engel yoktur.

  cc) Halen bir yükseköğretim kurumuna devam eden öğrencilerden 2984 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik Hükümlerine göre kayıt yenileme hakkından faydalanarak ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptıranları bağlı oldukları üniversiteler tarafından bildirilen öğrenime başlama yılı ve programı halen devam ettikleri yükseköğrenim programı ile zaman itibariyle çatışmadığı takdirde sözü edilen öğrencilerin bu konudaki hakları saklıdır.

  Başvurulacak Yükseköğretim Kurumları:

  Madde 4 - Öğrenciler kayıtlarının silinmiş bulunduğu eğitim - öğretim programının sürdüğü yükseköğretim kurumlarına ( üniversitelere, fakültelere, enstitülere, yüksekokullara, konservatuvarlara ve meslek yüksekokulları) başvururlar. 20 Temmuz 1982 tarihinden önce kayıtları silenmiş veya silinme durumuna gelmiş veya kendi arzusu ile ayrılmış öğrencilerin ayrılmış oldukları kurumun 2809 sayılı Kanunla bağlandığı üniversite rektörlüğüne başvurmaları gerekir.

  Askerlik Hizmetini Yapmakta Olanların Kayıt Yenileme Hakları:

  Madde 5 - 2984 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevi yapmakta olanlar ile öğrenimleri sırasında yaş haddi sebebiyle askere alınanlar ve askerlik süresi gelmiş olanlardan adı geçen Kanuna göre verilmiş hakları kullanamadan askerliğe sevk edilenlerin;

  Üç aylık başvurma süresi, askerlik hizmetinin bitim tarihinden ( terhisleri tarihinden ) itibaren başlar.

  Bu hizmet süresinin başlangıç ve, bitim tarihi, terhis belgesi veya askerlik hizmeti kayıtlı nüfus cüzdanı ile kanıtlanır.

  Mücbir Sebep Hallerinde Kullanılarak Kayıt Yenileme Hakkı:

  Madde 6 - 2984 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte veya bu Kanunun uygulamasına ilişkin başvurma süreleri içinde aşağıda yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar öğrencinin kayıt yenileme hakkı saklı kalır. Üç aylık başvurma süreci bu mücbir sebep halinin kalktığı tarihten başlar.

  Mücbir Sebepler :

  a - Başvurunun yapılmasına engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;

  b - Başvurma hakkının kullanılmasına engel olacak yangın, deprem ve sel gibi afetler;

  c - Öğrencinin iradesi dışında vukua gelen gaybubetler; ( gözaltına alınma hali dahil);

  Gibi hallerdir.

  Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat ve tevsik edilmesi lazımdır.

  Mücbir sebepler, başvuran her öğrenci için eğitim - öğretim programının bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

  Başvurma Şekli:

  Madde 7 - Kayıt yenileme hakkından faydalanmak suretiyle yeniden öğretime başlayacak veya bu öğretimi sürdürecek olan öğrenciler;

  İlgili yükseköğretim kurumuna (üniversiteye, fakülteye, enstitüye, yüksekokula, konservatuvara, meslek yüksekokuluna) bizzat verecekleri veya posta ile taahhütlü olarak gönderecekleri dilekçelerle başvurmak suretiyle kayıtlarının yenilenmesini isteyebilirler.

  Dilekçelerin postaya verildiği tarih ilgili yükseköğrenim kurumuna başvurma tarihi yerine geçer.

  Hatalı Başvurmalar:

  Madde 8 - Dilekçelerin verildiği yükseköğretim kurumu kendisini görevsiz veya yetkisiz gördüğü takdirde, söz konusu yükseköğretim kurumu aldığı ve kayıtlarına geçtiği dilekçeyi derhal yetkili ve görevli yükseköğretim kurumuna gönderir ve bu husus ayrıca yazılı olarak öğrenciye bildirilir.

  Hatalı başvurular öğrencinin kayıt yenileme hakkını düşürmez.

  İntibak ve Öğrenime başlama:

  Madde 9 - Başvuran öğrenciler, eğitim-öğretim programına bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından eğitim-öğretim programına bıraktıkları yerden intibak ettirilirler. Öğrenciler, intibak ettirdikleri yarıyıldan önceki yarıyıllarda yeniden konmuş veya değiştirilmiş derslerden sorumlu tutulmazlar. Ancak önceki yarıyıllarda olup başarısız olduğu dersleri veya bunlar yerine konmuş veya bunlar yerine konmuş dersleri alırlar. Öğrencinin kaydının silinmiş olduğu eğitim-öğretim programı, o yükseköğretim kurumundan kaldırılmış ise, öğrenci eğitim-öğretim programının mevcut olduğu başka bir yükseköğretim kurumuna nakledilir. Eğitim-öğretim programı hiçbir yükseköğretim kurumanda mevcut değilse, öğrenci, kaydının silinmiş olduğu eğitim-öğretim programına yakın bir programa intibak ettirilir. Böyle intibak hallerinde öğrencinin almış ve başarmış olduğu derslerle, yakın eğitim-öğretim programının o yarıyıllardaki dersleri arasında denklik kurulur.

  Yükseköğretim Kurumlarının Yapacağı İşler:

  Madde 10 - A) Başvuran öğrencilerin hangi eğitim-öğretim yılında öğretime başlayacakları ilgili üniversiteler tarafından 8 Eylül 1984 tarihine kadar belirlenir ve öğrenciler yazılı olarak bildirir.

  b) İlişiği 1983-1984 eğitim-öğretim yılı içinde kesilen veya kesilme durumuna gelen öğrencilerin hafta içinde müracaatları halinde bir defa içinde müracaatları halinde, müracaatları müteakip bir hafta içinde durumları karırı bağlanır ve öğrenimlerine devam imkanı sağlanır.

  c) İlişiği 1983-1984 eğitim-öğretim yılı sonunda, kesilenler için üniversiteler ilişik kesime tarihinden itibaren iki hafta içinde hangi ders yılında öğrenime başlayacaklarına karar verir.

  ç) Askerlikten terhis edilen, terhislerinden sonraki ilk ders yılında öğrenimlerine devam edebilirler.

  d) Mücbir sebeplerin kalkması üzerine başvuran öğrencilerin hangi ders yılında öğrenime başlayacakları ilgili üniversitelerce 15 gün içinde karara bağlanır ve öğrenciye tebliğ edilir.

  Öğrencinin Öğrenime Başlama İlkeleri:

  Madde 11 - Kayıt yenileme hakkından faydalanmak suretiyle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuran öğrencilerin hangi eğitim-öğretime yılında öğrenime başlayacakları ve alınacak öğrenci sayısı, bu kurumların sınıf kontenjanları ve ilave kontenjanlarına göre aşağıda sıralanan ilke ve öncelikler gözönünüde tutularak, kanunun yürürlüğe girdiği 08/03/1984 tarihinden itibaren azami 6 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumlarınca tesbit edilir ve bu süre içinde öğrencilere yazılı olarak bildirilir.

  a - 1983-1984 eğitim-öğretim yılı içinde ilişiği kesilenlerin bu öğretim yılı içinde öğrenimlerine devamları sağlanır.

  b - 1976-1977 eğitim-öğretim yılından 1983-1984 eğitim-öğretim yılı başına kadar ilişiği kesilenler ile 1983-1984 eğitim-öğretim yılı sonunda ilişiği kesilenlerden;

  1-Son sınıflardan ayrılanlar arasında az dersten başarısız olanlardan başlamak üzere ders sayıısı fazla olanlara doğru.

  2-İleri sınıflardan alt sınıflara doğru ve az dersten ilişiği kesilenlerden çok dersten ilişiği kesilenlere doğru.

  3- 1982-1983 eğitim-öğretim yılından 1976-1977 eğitim-öğretim yılına doğru,

  Öğrenim imkanları sağlanır.

  4-Askerliğini yapmamış olanlardan 29 yaşında ve daha yaşlı olanların erteleme hakları kalmadığı için bunların öğrenime başlamaları askerlik hizmetlerini yapmalarını müteakip eğitim ve öğretim döneminde planlanır.

  5- Askerlik hizmetini yapmamış öğrencilerden bu Kanundan yararlanarak tamamlayacakları normal öğrenim süresini 29 yaşına kadar bitirecek olanlar arasında, normal olarak sürdürecekleri öğretim süresi ile yaşları dikkate alınacak, yaşlardan daha gençlere doğru sıralama yapılır.

  Öğrenim Süresi:

  Madde 12 - Öğrenciler Üniversiteler tarafından kendilerine bildirilen öğrenime başlama tarihinden itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ve öğrenim gördükleri kurumun " Öğretim ve Sınav Yönetmeliği " hükümlerine göre öğrenimlerini sürdürürler. Her ne sebeple olursa olsun başarısız kaldıkları dersleri aldırlarında o dersi ilk defa alıyor sayılırlar. Bu öğrencilerin azami öğrenim süresi önceki sürelerine bakılmaksızın intibak ettirildikleri yarıyılın normal öğrencilerinin öğrenim süresi kadardır.

  Öğrencilerin Tercih Hakları:

  Madde 13 - Kayıtları yenilenen öğrenciler izlemiş, oldukları eğitim-öğretim programları açık öğretim programında mevcut olduğu takdirde, kendi istekleri ile bu programlara veya eşdeğer program yürüten yükseköğretim Kurumlarına naklen yazılabilme hakkına sahiptir. Bunun için keyfiyeti kayıt yenilemek için başvurdukları yükseköğretim kurumuna (Üniversiteye ) yazılı olarak bildirmeleri yeterlidir. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi; naklen yapılmak istenilen yükseköğretim kuruma kontenjanının müsait olmasına bağlıdır.

  Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne başvuran açıköğretim öğrencilerinin daha önce gördükleri, meslek yüksekokulu birince sınıf düzeyindeki programları esas alınarak açıköğretim programları sürdürülür. Bu öğrencilerden "Mektupla Öğretim " adı altında öğrenim görmüş olanlar içinde aynı işlem yapılır. Ancak isteyen açık öğretim öğrencileri meslek yüksekokullarının birinci sınıflarına, mektupla öğretim öğrencileri ise, eğitim yüksekokullarına yerleştirilir.

  Ayrıca öğrencilerin öğrenim gördükleri eğitim-öğretim programında halen ekstern öğrenci statüsü uygulanıyorsa, istedikleri takdirde kendileri de dışarıdan öğretim (ekstern) öğrencisi olarak öğrenimlerini sürdürürler.

  Askerlik İşlemleri:

  Madde 14 - İlişiği kesilen öğrencilerden süresi içinde başvuranların kayıtları askerlik durumlarına bakılmaksızın 2984 sayılı Kanununa göre yenilenir. Bunların eğitim- öğretime başlama tarihlerinin planlaması askerlik durumlarına göre aşağıda açıklandığı gibi yapılır.

  1 - 1983-1984 eğitim-öğretim yılı içinde ilişiği kesilip bu kanundan yararlanarak kayıtlarını yenilemek için başvuranların, kayıtları süresi içinde yenilenir ve askerlik şubesine Örnek - 1 belge gönderilir.

  2 - Daha önceki yıllarda ilişiği kesilip, askerlik hizmetin yapmış olanların nüfus cüzdanında terhisine dair kayıtlarını veya terhis belgelerini göstermeleri halinde eğitim-öğretim planlanmasına alınır. Askerlik şubesine bilgi verilmez. Keza herhangi bir sağlık durumu nedeniyle "askerliğe elverişli değildir" raporu bulunan öğrenciler de eğitim- öğretim planlamasına alınır. Askerlik şubesine bilgi verilmez.

  3 - İlişikleri kesilen öğrencilerden 29 yaşında veya daha yaşlı olanlardan askerlik hizmetini yapmamış bulunanların kayıtları yenilenmekle beraber eğitim ve öğretime çağrılmaları askerlik hizmetini tamamlayıp terhislerinden sonraki döneme planlanır. Bunların askere alınacakları ve terhis edilecekleri tarihi belirlemek için ( Örnek 2) form doldurularak, askerlik şubesine gönderilir ve alınacak cevaba göre eğitim - öğretime katılacağı dönem tesbit edilir.

  4 - İlişikleri kesildiği sınıf ve sömestre dikkate alınarak eğitim ve öğretim için planlanan öğretim yılından itibaren fakülte ve yüksekokulu bitirmeleri geçecek normal süre ile öğrenci 29 yaşını aşmıyorsa kayıtları yenilenmekle beraber, askerlik şubesine ( Örnek 1) belge gönderilir.

  5 - Tamamlayacakları eğitim-öğretim normal süresi ile öğrenci 29 yasında fakülte veya yüksekokulu bitiremiyorsa bunların kaydı yenilenmekle birlikte eğitim ve öğretime başlama tarihleri, öğrencinin de tercihleri sorulacak:

  aa- Askerlik hizmetini tamamlayıp terhisini takip eden ilk eğitim öğretim dönemine bırakması veya,

  bb-Askere gitmeden 29 yaşına kadar eğitim ve öğretime devam etmesi şeklinde tespit edilir.(Ancak öğrenci 29 yaşına doldurduğu ve öğrenimini tamamlamadığı halde askere çağrılması durumunda üniversitenin bu çağrıya uyacağı öğrenciye açıklanır) Bunlar için de (Örnek 1 ) belge askerlik şubesine gönderilir Bu duruma eğitim ve öğretim süresi içinde askere alınanlar, askerlik süresine izinli sayılırlar.

  6 - Kaydı yenilenip eğitim ve öğretime başlayan öğrencilerin askerliklerinin erteleme işlemleri diğer öğrenciler gibi zamanı geldikçe yürütülür.

  Kayıt Yenileme Hakkından Faydalanamayacak Olanlar:

  Madde 15 - 1402 sayılı Kanunun uygulanması neticesinde kurumların ile ilişkisi kesilenler ile Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm giyenler ve 04/11/1981 tarihinden sonra disiplin cezası alarak üniversiteden ilişiği kesilenler 2984 sayılı Kanun Hükümlerinden istifade edemezler. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar sebebiyle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hüküm giymemiş olanların kayıt yenileme hakları saklıdır. Bunlardan öğrenimleri sırasında Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar sebebiyle hüküm giyenler hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 ve müteakip maddeleri uyarınca işlem yapılır. Ayrıca haklarında disiplin soruşturması yapılması gerekenlerin işlemleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır.

  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavlarında kendi yerine bir başkasını sınava soktuğu tespit edilen ve bu yüzden yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenler, haksız yere bu kurumlara girmiş olduklarından, ilişiği hangi tarihte ve nasıl kesilmiş olursa olsun 2984 sayılı Kanun Hükümlerinden yararlanamazlar.

  Yükseköğretim Kuruluna Başvurulacak Haller:

  Madde 16 - Bu yönetmelikte açıkça belirlenmeyen hususlar hakkında Yüksek öğretim Kurulunca karar verilir.

  Koordinasyon Komitesinin Kurulması:

  Madde 17 - Bu Yönetmelikte Hükümlerinin uygulanmasında koordinasyon sağlamak üzere Rektörler Komitesi bir Koordinasyon Komitesi kurabilir.

  Yönetmeliğin Diğer Uygulama Alanları:

  Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümleri, arada lisans diploması vermeden doğrudan doğruya yükseklisans düzeyinde eğitim yapan, Tıp, Diş, Hekimliği, Veterinerlik öğrencilerine de uygulanır.

  Tek Ders ile İlgili Uygulama:

  Madde 19 - Eğitim - öğretim programlarını tek ders dışında başarılı ile tamamlamış öğrenciler, bu tek dersin uygulama devam ve ara sınav şartlarını tamamlamış iseler bu derse devam etmek ve uygulamalarını tekrar etmek zorunda değildirler. Ancak bu öğrenciler bu dersin iki müteakip sınav döneminde başarılı olamadıkları takdirde kendilerinin üniversite ile ilişkileri kesilir.

  Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Kapatılan Enstitülerin Öğrencileri:

  Madde 20 - 41 sayılı kanun hükmünde Kararnamenin çıkışından önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapatılan yükseköğretim kurumları öğrencileri ekli listelerdeki kurumlarda kayıt yenileyebilirler.

  Zorunlu Hallerde Öğrenciye İzin:

  Madde 21 - Sadece birinci yarıyılda (Güz) açılabilen ve ikinci yarıyılda (Bahar) açılamayan dersten birine 2984 sayılı Kanun ile eğitim-öğretim hakkı verilen öğrenciden 15 mart 1984 'e kadar kayıt yaptırması gerekenlerin bu hakkı saklı tutulur. Bunun için öğrencinin üniversiteye kaydı derhal yapılır. Ancak kendisine ikinci yarıyılda alması gereken dersi yoksa, ilgili yönetim kurulu kararı ile dersin verilebileceği ilk yarıyıl başına kadar izin verilir.

  Devamsızlık Hakkındaki Esaslar:

  Madde 22 - 1983-1984 eğitim - öğretim yılı içinde ve Kanunun yürürlüğe girdiği 8 Mart 1984 tarihinden önce kurumları ile ilişkileri kesilen veya kesilme durumuna gelen öğrenciler 15 Mart 1984 akşamına kadar kayıtlarının yenilenmesi halinde kayıtlarının silinmesinden sonraki devamsızlıkları nazarı dikkate alınmadan öğrenimlerini sürdürmeleri sağlanır.

  MEB Yaygın Yükseköğretim Kurumlarının Açıköğretim Programları Öğrencileri:

  Madde 23 - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken kaldırılan Yaygın Yükseköğretim Kurumunun uyguladığı açıköğretim programlarından " ara insangücü " yetiştirmeye yönelik önlisans düzeyinde Teknik Bilimler, Sosyal Bilinler ve Hayati Bilimler bölümleri programlarına kayıtlı öğrenciler, öğrencilik durumlarını belirtmek suretiyle, bu programların uygulandığı ve öğrenimlerini sürdürmek istedikleri meslek yüksekokullarından birine (yabancı dille eğitim yapan meslek yüksekokullar hariç ) başvururlar.

  Rektörlükler; başvuran her öğrenci hakkında, 2984 sayılı Kanun kapsamında yapılacak işlemleri saptamak üzere Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığından bilgi isterler.

  Lisans Tamamlama Eğitimine Tabi Olanlar:

  Madde 24 - İlkokul öğretmenleri için eğitim yüksekokulları bünyelerinde eskiden yürütülmekte olan sınıf öğretmenliği tamamlama programlarında ve iki yıllık yabancı diller yüksekokulu mezunlarına lisans düzeyinde öğrenim imkanları sağlanması için eğitim fakülteleri bünyesinde açılan lisans tamamlama eğitimi programından kaydı silinmiş olan veya silinecek olanlar öğrenciler de 2984 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabilir.

  Uygulamada üniversite rektörlerinin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon Ve işbirliği yapmaları gerekir.

  Yürürlük:

  Madde 25 - Bu Yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme:

  Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100