Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET KONSERVATUVARLARI ORTA VE LİSE DEVRELERİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

  DEVLET KONSERVATUVARLARI ORTA VE LİSE DEVRELERİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 

  Yükseköğretim Kurumundan

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/05/1994

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 19118

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç:

  Madde 1 - Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere yüklendiği görevleri kurum içinde veya dışında yerine getirmeyen, uyulması gerekli hususları uymayan, yasaklanan fiil ve davranışlarda bulunan veya öğrencilik sıfat, şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayan hal ve hareketleri görülen öğrencilere verilecek disiplin cezaları ile usul ve teşkilata ilişkin hükümleri belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.

  Kapsam:

  Madde 2 - Bu yönetmelikte; yükseköğretim kurumlarına bağlı Devlet konservatuvarlarının orta ve lise devrelerinde eğitim-öğretim gören öğrencilere ilişkin disiplin suçları, disiplin cezaları ve bu cezaları ve bu cezaları vermeye yetkili disiplin amirleri, disiplin kurulları ile disiplin soruşturması, disiplin cezalarına itiraz ve bu cezaları uygulama usul ve esasları gösterilmiştir.

  Hukuki Dayanak:

  Madde 3 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 54 üncü maddesi ile 65 inci maddesinin a/9 bendi hükümleri, 2809 Sayılı Kanun'un konservatuvarları üniversitelere bağlayan ilgili maddeleri ile aynı kanunun Geçici 4 üncü maddesi ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 33 üncü maddesi bu yönetmeliğin hukuki dayanağını teşkil eder.

  Tanımlar:

  Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;

  Kurum : Üniversitelere bağlı Devlet konservatuvarlarını,

  Disiplin Kurulu : Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

  Müdür : Devlet Konservatuvarı müdürünü,

  Öğrenci : Yükseköğretim Kurumlarına bağlı Devlet konservatuvarlarının orta ve lise devrelerinde öğrenim gören öğrencileri, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Disiplin Cezaları ve Bu Cezaları Gerektiren Fiil ve Haller

  Disiplin Cezaları:

  Madde 5 - Öğrencilere verilecek disiplin cezaları şunlardır;

  a - Uyarma : Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

  b - Kınama : Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının ve tekrarından kaçınması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

  c - Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma : Öğrenciye, konservatuvardan bir haftaya bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazılı olarak bildirilmesidir.

  Bu cezanın uygulanmasında öğrenci, dersler ve sınavlar dahil olmak üzere kuruma bağlı yerlere giremez. Yatılı öğrenciler ailelerinin yanına gönderilirler.

  Bu ceza öğrencinin devamsızlığında "özürlü devamsızlık " olarak değerlendirilir.

  ç) Bir Öğretim Yılı Uzaklaştırma : Öğrenciye, konservatuvardan bir öğretim yılı ( ik yarı yıl ) uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazılı olarak bildirilmesidir.

  Bu cezanın uygulanmasında;

  1 - Ceza birinci yarı yıl içinde onaylanmış ise, bu cezayı alan öğrenci o öğretim yılının tamamını kaybetmiş; ancak, okuma hakkını kullanmamış sayılır ve ertesi öğretim yılı başına kadar kurumdan uzaklaştırılır.

  2 - Ceza ikinci yarı yıl içinde onaylanmış ise, bu cezayı alan öğrenci ikinci yarı yıl ile ertesi öğretim yılının birinci yarı yılını kaybetmiş; ancak, o öğretim yılında okuma hakkını kullanılmamış sayılır ve ertesi öğretim yılı ikinci yarı yıl başına kadar kurumdan uzaklaştırılır. Öğrencinin devam ettiği birinci yarı yıl notlar ile ertesi öğretim yılında alacağı ikinci yarı yıl notlarına göre işlem yapılır.

  3 - Ceza ikinci yarı yıl bitiminden sonra olmak üzere bir sınav döneminde onaylanmış ise, bu cezayı alan öğrenci birinci ve ikinci yarı yıl notları saklı olarak ertesi öğretim yılının aynı sınav döneminin başına kadar kurumdan uzaklaştırılır. Ve o öğretim yılından okuma hakkını kullanmamış sayılır. Cezanın onaylanması sırasında öğrencinin sınav döneminde girerek başardığı kültür dersleri notu saklı tutulur

  Bu cezayı alan öğrenciler yatılık ve bursluluktan çıkarılarak öğrenimlerine gündüzlü olarak devam ettirilirler. Ancak, bu öğrencilerin zorunlu hizmet yükümlüğü saklı kalır. Öğrenimini sürdüremeyenlerden ise, tazminat alınır.

  a - Bir Öğretim Yılı Uzaklaştırma ve Zorunlu Kurum Değiştirme : Öğrencinin (ç) fıkrasında yazılı cezanın gerektirdiği şekilde konservatuvardan uzaklaştırıldığının ve cezalı bulunduğu sürelerin sonunda başka bir konservatuvarda öğrenime devam etmek üzere kurumla ilişkisinin kesildiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

  Bu cezayı alan öğrenciler, nakledildikleri konservatuvarda cezaları kaldırılmadan ve en az bir takvim yılı geçmeden, önceki kurumlarına dönemezler, yatılılık ve bursluluktan çıkarılarak öğrenimlerine gündüzlü olarak devam ettirilirler. Ancak, bu öğrencilerin zorunlu hizmet yükümlülüğü saklı kalır. Öğrenimi sürdüremeyenlerden ise, tazminat alınır.

  Aynı bölüm, dal, kol, veya sınıfın diğer konservatuvarlarda bulunmaması halinde, bu cezanın "zorunlu kurum değiştirme " ile ilgili kısmı uygulanmaz.

  b - Konservatuvarlardan Çıkarma: Öğrencinin bu yönetmelik kapsamına giren Devlet konservatuvarlarından herhangi birine bir daha alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazılı olarak bildirilmesidir.

  Bu cezayı alan öğrenciler diğer orta öğretim kurumlarına usulüne uygun olarak kaydolunabilirler veya cezayı aldıkları öğretim yılını izleyen en az iki öğretim yılı geçtikten sonra konservatuvarların kabul ve seviye sınavlarına girebilirler.

  Uyarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları:

  Madde 6 - Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır :

  a - Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan, itibar ve güven duygusunu sarsacak tutum ve davranışlarda bulunmak,

  b - Öğretim elemanı veya kurum yöneticileri tarafından verilen ödevleri, sözlü uyarıya rağmen zamanında yapmamak veya başkasına yaptırmak,

  c - Toplu bir eyleme ilişkisi olmaksızın izinsiz olarak ve özür bildirmeden derslere devam etmemek, derse geç gelmek, görevlendirildiği prova, konser, temsil, sanat uygulaması ve benzeri faaliyetlere, uygulama programlarına, kurslara, kurum yönetimince düzenlenen tören ve toplantılara, anasanat dalı başkanlıklarınca hazırlanan ferdi ve toplu çalışmalara katılmamak veya geç katılmak,

  ç - Arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde kaba ve saygısız davranmak, toplantı, tören, konferans, konser, temsil, prova ve benzeri faaliyetler sırasında veya yemekhane, yatakhane, derslik, atölye veya kurumun öteki kesimlerinde gürültü yapmak, bağırmak ve benzeri şekilde başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmak,

  d - Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerleri işgal etmek,

  e - Kurum yönetiminin belirlediği kurallar dışında kuruma misafir getirmek veya kabul etmek,

  f - Kurumu ve çevresini kirletmek,

  g - Konservatuvar öğrenciliği ve sanatçı adayına yakışmayacak şekilde giyinmek, tuvalet ve makyaj yapmak.

  Kınama Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları:

  Madde 7 - Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır :

  a - Kurumun duvarları veya demirbaş eşyaları üzerine yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek; müstehcen nitelikteki yayınları, yazı ve resimleri, ses bandı, film, fotoğraf, diya ve benzeri araçları kuruma, kuruma bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,

  b - Üzerinde veya okuldaki eşyası arasında kumar aracı bulundurmak,

  c - Kurum yetkililerine eksik veya yanlış bilgi vermek veya hiç vermemek,

  d - Kurum yetkililerince tespit edilen yerler dışında ilen asmak.

  e - Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, toplu çalışma ve konferans gibi çalışmaların huzur ve düzenini bozucu davranışlarda bulunmak,

  f - Kurumdaki memurlara kaba ve saygısız davranmak,

  g - Başkalarına ait eşyayı, ders aracı veya müzik aletini sahibinin izni olmadan almak veya kullanmak,

  h - Kurumun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek,

  i - İzinsiz olarak kamu sanat kurum ve kuruluşlarında sürekli veya geçici çalışmak veya görev almak,

  Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları:

  Madde 8 - Konservatuvardan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır :

  a - Arkadaşlarına veya kurum personeline sözle sataşmak, sarkıntılık etmek, hakaret etmek, başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,

  b - Katıldığı derslerden, ders ve sanat uygulamalarından, kurslardan, seminerlerden, laboratuvar ve toplu çalışmalardan, inceleme ve uygulama gezilerinden izin almadan ve özür bildirmeden toplu bir eyleme ilişkisi olmaksızın ayrılmak,

  c - Ders ve çalışma saatleri dışında olsa da kurumda bulunması gereken zamanlarda, kurumdan izinsiz ayrılmak; verilen izin süresini özürsüz olarak uzatmak; yatılı öğrenci ise gece izinsiz veya özürsüz olarak dışarıda kalmak,

  ç - Öğretim elemanının iznini almadan ders notlarını çoğaltarak satmak,

  d - Kopya yapmak, kopya vermek, kopya yapılmasına yardım etmek veya başka bir yolla sınavda hile yapmak,

  e - Müdürden izin almadan konservatuvar adanı kullanarak yurt içinde veya dışında toplu gezi, çay, eğlence, konser, temsil ve benzeri faaliyetleri düzenlemek; sergi açmak, yıllık albüm, rozet vb. bastırmak,

  f - Kurumun ilgili birimlerinden geçici süreyle aldığı müzik aleti, plak, nota vb. araç, gereç ve malzemeleri zamanında geri vermemek, eksik olarak vermek veya satmak,

  g - Kurumun bina, tesir, taşınır ve taşınmaz mallarını kötü kullanmak, zarar vermek veya bunlara genel ahlak ve adaba aykırı yazı yazmak, resim yapmak, bu tür yazı ve resimler ile afiş ve pankart asmak, veya yapıştırmak,

  ğ - Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek,

  h - Kurum içinde veya dışında öğretim elemanlarına, yöneticilere ve Devletin kolluk kuvvetlerine hangi sebeple olursa olsun kaba ve saygısız davranmak,

  ı) Uyarıya rağmen yaşıtlarının gitmesi uygun bulunmayan yerlere gitmek, arkalarını böyle yerlere gitmeye zorlamak,

  i - Kumar oynamak veya oynatmak,

  k - Özel kurum ve kuruluşlardan; tiyatro, gazino, pavyon, diskotek, taverna, ruf, gece kulübü ve benzeri yerlerde çalgıcı, şarkıcı, gösteri sanatçısı ve bunun gibi işlerde geçici veya sürekli olarak çalışmak,

  l - Törenlerde tören düzenini bozacak, tören programını ihlal edecek davranışlarda bulunmak,.

  m - Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerleri, uyarıya rağmen işgale devam etmek,

  n - Kuruma içkili gelmek veya ders, seminer, konferans ve uygulama faaliyetlerine içkili olarak katılmak, kurum içinde sigara içmek,

  o - Başkasına ait ders araç ve gereçlerini sahiplerinin izni olmadan almak suretiyle onların sınavlara hazırlanmasına engel olmak.

  Bir Öğretim Yılı Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları:

  Madde 9 - Konservatuvardan bir öğretim yılı uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

  a - Kendi yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,

  b - Hırsızlık yapmak ve yüz kızartıcı suçlar işlemek,

  c - Kurumda alkollü içki içmek, kuruma içkili gelerek olay çıkartmak.

  ç - Kurum binalarında yetkililerden izin almaksızın, toplantı düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak; öğrencileri temsil yetkisi olmadığı halde öğrenci temsilcisi sıfatı takınarak beyanatta bulunmak, bildiri yayınlamak veya dağıtmak,

  d - Kurum ile ilişiği olmayan kimseleri müdürlüğün iznini almadan kurumda veya kuruma ait yerlerde barındırmak,

  e - Tek başına veya toplu olarak Yükseköğretim Kurumları yöneticilerinin ve öğretim elemanlarının şahısları veya kararları aleyhine saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak, bunlar aleyhine öğrencileri kışkırtmak, verilen görevlerin yapılmasına engel olmak veya bu gibi fiillere teşebbüs etmek,

  f - Kurumca verilen kimlik kartı, paso, şebeke veya başka belgelerde değişiklik yapmak, sahte belge düzenlemek; sahte veya değiştirilmiş belgeler kullanmak, bunların sağlandığı haklardan başkalarını yararlandırmak,

  g - Siyasi ve ideolojik amaçlar dışında boykot, işgal, engelleme gibi eylemlere teşebbüs etmek suretiyle kurumunun hizmetlerini aksatacak davranışta bulunmak,

  ğ - Kurum içinde veya dışında konservatuvar öğrenciliği, sanatçı adaylığı ile ahlak kuralları toplumun değer yargılarıyla bağdaşmayan müstehcen yayınlar, yasaklanmış kitap, dergi, gazete, broşür, beyanname, ilan, bildiri ve benzerlerini okul araç ve gereçlerini kullanarak veya kullanmadan dışarıda başmak, yayınlamak,

  h - Kurum içindeki herhangi bir yeri kurum yönetiminin izni olmadan eğitim ve öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak veya girilmesi yasak olduğu halde, bu karara itaatsizlik etmek veya yetkili organlarca kapatılan binalara girmek, zarar vermek veya tahrip etmek,

  ı) - Dil, ırk, renk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açan faaliyette bulunmak,

  i - Öğrenme ve öğretme hürriyetini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlamak,

  j - Dernek vb. kuruluşlarda faaliyette bulunmak,

  k - Yöneticilerin uygun bulduğu kişiler hariç olmak üzere öğrenciler arasında gruplaşmalara, sürtüşmelere ve çatışmalara sebep olabilecek (ölü veya sağ ) kişilerle ilgili olarak kurum içinde veya dışında gösteri veya tören düzenlemek; bu kişilerin yazdıkları yazılar ile haklarında yazılmış yazılar dağıtmak veya propagandalarını yapmak,

  l - Tehditle bir kimseyi veya grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle eylemlere katılmaya, yalan ve yanlış delil göstermeye ve suçu yüklemeye zorlamak.

  Bir Öğretim Yılı Uzaklaştırma ve Zorunlu Kurum Değiştirme Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları:

  Madde 10 - Konservatuvardan bir öğretim yılı uzaklaştırma ve zorunlu kurum değiştirme cezasını gerektiren disiplin suçları şunlardır :

  a - Kurumda veya kuruma bağlı yerlerde, yetkisi olmaksızın arama yapmak, bir kimsenin eşyasına el koymak, postalarını kasıtlı olarak açmak ve benzeri eylemler düzenlemek, kışkırtmak ve bu eylemlerde görev almak,

  b - Görevleri, yetkili ve sorumlulukları kanunlarla belirtilmiş kimselerin görevlerini üstlenmek anlamına gelecek şekilde kişisel, toplu veya bir örgüt adına eylem düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, bu eylemlerde görev almak,

  c - Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezheplerine göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan, bölücü, kişisel, toplu veya örgütsel eylem düzenlemesini kışkırtmak, bu eylemlere etkin biçimde katılmak,

  ç - Başkalarının vicdan ve dini inanç hürriyetini engellemek, inanç ve istekleri dışında tören, toplantı yapmaya veya bu toplantılara katılmaya zorlamak.

  Konservatuvardan Çıkarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları:

  Madde 11 - Konservatuvardan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  a - Zor kullanarak veya tehditle kopya yapmak veya yapılmasını sağlamak veya yerine başkasını sınava sokmak,

  b - Disiplin soruşturması ile ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını tehditle veya zor kullanarak engellemeye çalışmak,

  c - Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, taşımak veya ticaretini yapmak,

  ç - Bir kimsenin iffet ve namusuna tecavüz etmek,

  d - Devlet güvenlik görevleri tarafından aranan kişileri kurumda veya kuruma ait yerlerde saklamak veya barındırmak,

  e - Kuruma, derslere ve sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, dersteki veya sınavdaki öğrencileri dışarı çıkarmak, çıkarmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak,

  f - " 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun"a muhalefet ederek ateşli silah, mermi, bıçak, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri ve patlayıcı maddeleri taşımak, kurun içinde bulundurmak veya bu suçlardan mahkum olmak,

  g - Kurum içinde veya dışında tek veya toplu halde kurumun yönetici, öğretim elemanı ve diğer personeli ile devletin kolluk görevlilerine karşı fiili tecavüzde bulunmak veya bu gibi hareketleri kışkırtmak,

  ğ - Bir kişiye veya bir gruba hangi sebeple olursa olsun maddi ve manevi eziyet ve işkence yapmak veya yaptırmak,

  h - Yasa dışı kuruluş ve derneklere üye olmak, buralarda faaliyet göstermek veya propagandalarını yapmak,

  ı - Kurumda siyasi ve ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurum binalarına veya binalardaki eşyalar üzerine yazmak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak,

  i - Kurumda siyasi ve ideolojik amaçlarla huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak veya boykot, işgal, engelleme, personelin işini yavaşlatma gibi eylemlere katılmak, bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek,

  j - Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış olmak,

  k - Bayrak törenlerini engelleyici tutum ve davranışta bulunmak veya tören esnasında gereken saygıyı ideolojik amaçlar ve kasten göstermemek,

  l - Kurum içinde veya bağlı yerlerde siyasi partilerin, bu partilerin yan kuruluşlarının, ideolojik amaçlı dernek, sendika, birlik ve benzeri kuruluşların siyasal ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemler düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak.

  Öngörülmemiş Disiplin Suçları:

  Madde 12 - Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezası verilir.

  Zarar Ödeme:

  Madde 13 - Disiplin suçu işleyen öğrenci, disiplin suçunu işlerken maddi hasara da sebep olmuş ise, bu hasarın bedeli kendisine ödettirilir.

  Tekerrür:

  Madde 14 - Hakkında bu yönetmelikte belirtilen cezalardan biri verilen öğrenci, uyarma ve kınama cezalarında cezanın kesinleştiği, diğer cezalarda uzaklaştırmanın sona erdiği tarihten itibaren aynı türden bir fiili, uyarma ve kınama cezasını gerektiren hallerde iki, diğer cezaları gerektiren hallerde üç yıl içinde tekrar işlerse, son suç için öğrenciye verilecek ceza, o suç öngörülmüş olan cezanın bir üstüdür.

  Bu maddenin uygulanmasında disiplin cezalarının silinmemiş olması gerekir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Disiplin Soruşturması

  Soruşturma Yaptırmaya Yetkili Amir:

  Madde 15 - Disiplin soruşturmasını yaptırmaya yetkili amir, müdürdür. Müdür soruşturmayı bizzat yapabileceği gibi, soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilir.

  Soruşturma Süresi:

  Madde 16 - Disiplin soruşturmasına, olayın öğrenilmesini izleyen ilk iş gününde başlanır, soruşturmanın tayini suretiyle yapılması halinde, soruşturma kararı geciktirilmeden soruşturmacıya bildirilir. Soruşturmacı, soruşturmayı kararın kendisine tebliğinden itibaren onbeş gün içinde bitirir. Bu süre içinde soruşturmanın tamamlanamaması halinde, soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talebinde bulunur. Disiplin amiri ek süre verebilir.

  Soruşturma Yapılış Şekli:

  Madde 17 - Soruşturmacı tanık dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi, bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığını, işlemin mahiyeti. Kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise, sorular ve cevapları belirtilecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı ve katip ile ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar tarafından imzalanır. İstinabe talimatında tanığın hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtildiği gibi tanığa sorulacak sorular, tanığa yemin ettirilmesi hususu belirtilir ve yaptırılacak yeminin şekli de yazılır.

  Yükseköğretim kurumlarının bütün personeli, soruşturmacıların istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiç bir gecikmeye mahal bırakmaksızın vermeye ve istenecek yardımları yerine getirmeye mecburdurlar.

  Savunma Hakkı:

  Madde 18 - Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye işlendiği iddia olunan suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az üç gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda

  Öğrenciden savunması yapmak üzere belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunması istenir. Tebligat yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, öğrencinin savunmasını yapmak üzere soruşturmacıya başvurması hususu, kurumun belirli yerlerinde ilan edilir.

  Öğrenciye yollanacak davetiyede, çağrıya özürsüz olarak uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği kaydolunur.

  Makbul sayılan bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan öğrenci ye yeniden uygun bir süre verilir veya belirtilecek bir süre içinde yazılı savunmasını göndermesi istenir. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak gönderebilecekleri duyurulur.

  Her türlü tebligat işlerinde, bu yönetmeliğin 38. ve 40. Maddeleri hükümleri uygulanır.

  Soruşturma, öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkan verecek şekilde yürütülür. Ancak, savunma bahanesiyle soruşturmanın uzatılmasına imkan verilmez.

  Soruşturma Raporu:

  Madde 19 - Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda; soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alının savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delilere göre suçun sabit olup olmadığını tartışılır ve uygulanacak disiplin cezası teklif edilir. Varsa, belgelerin asıl ve suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir.

  Soruşturma raporu, dosya ile birlikte geciktirilmeden müdürlüğe verilir.

  Soruşturma Sırasında Tedbir:

  Madde 20 - Soruşturmacılar zorunlu gördükleri takdirde haklarında soruşturma yapılan öğrencilerin soruşturma süresince kurum binalarına girmelerinin yasaklanması hususunda karar verilmesini müdürden isteyebilirler.

  Öğrencinin disiplin suçunu işledikten sonra yer değiştirmesi veya kurumdan ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararın alınmasına engel teşkil etmez.

  Ceza Kovuşturması ile Disiplin Soruşturmasının Bir Arada Yürütülmesi:

  Madde 21 - Aynı olaydan dolayı öğrenci hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, disiplin soruşturmasını geciktiremez.

  Sanığın, Ceza Kanununa göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının uygulamasına engel teşkil etmez.

  Soruşturmanın Sonuçlandırılması:

  Madde 22 - Soruşturma raporu ve dosyası müdür tarafından incelenerek ya doğrudan sonuçlandırılır veya derhal yetkili disiplin kuruluna verilir. Disiplin kurulu en geç üç gün içinde toplanarak gerekli incelemelere girişir.

  Soruşturma dosyasını inceleyen müdür veya disiplin kurulu, gerekli görürse noksan saydığı belirli soruşturma işlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya disiplin kurulunun bir üyesinden isteyebilir.

  Müdür veya disiplin Kurulu, disiplin cezasını vermeden önce öğrencinin yeniden savunmasını alır. Bu takdirde 18. maddedeki esaslara uyulur.

  Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar:

  Madde 23 - Uyarma, kınama ve bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları doğrudan doğruya müdürce, bir öğretim yılı uzaklaştırma ve zorunlu kurum değiştirme cezaları ile konservatuvardan çıkarma cezası disiplin kurulunca verilir.

  Disiplin Kurulunun Toplanması:

  Madde 24 - Disiplin Kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.

  Madde 25 - Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi başkan tarafından sağlanır.

  Toplantı Nisabı:

  Madde 26 - Disiplin Kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır.

  Raportörlük:

  Madde 27 - Kurullarda raportörlük görevi başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki gün içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar.

  Görüşme Usulü:

  Madde 28 - Kurulda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşmesine geçilir. Kurul, gerek görürse soruşturmacıları da dinleyebilir. Konumun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.

  Oylama:

  Madde 29 - Disiplin kurullarında çekimser oy kullanılmaz.

  Her üye, oyunu kabul veya red şeklinde vermekle görevlidir. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu tarafın oylarına itibar edilir. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

  Karar:

  Madde 30 - Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu, soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir. Gerekçelerini göstermek kayıt ve şartıyla, lehe veya aleyhe başka bir disiplin cezası da verebilir.

  Karar Süresi:

  Madde 31 - Disiplin cezası vermeye yetkili amirler; uyarma, kınama ve bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren beş gün içinde vermek zorundadırlar.

  Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde dosya, derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin Kurulu dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadır.

  Kurul Çalışmalarının Düzenlenmesi: Disiplin Cezası Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar:

  Madde 32 - Öğrencinin davranışının niteliğine, kendisinin kurum içinde ve dışında genel durumuna, yaşına, derslerindeki ilgi ve başarısına, aynı öğretim yılı içinde daha önce ceza alıp almadığına, davranışın ne gibi şartlar altında yapıldığına, bu davranışta bulunduğu zamanki psikolojik durumuna bakılarak ve varsa gereken durumlarda rehberlik servisinin kayıtlarından da yararlanılarak bir alt derece ceza verilebilir.

  Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçlular tek tek tespit edilmediği takdirde, topluluğu oluşturan öğrencilerin her birine yetkili amir veya kurullarca uygun görülecek ceza verilir.

  Tek başlarına ve kasıtsız olarak işlendikleri zaman yalın bir disiplin olayı görünümünü verebilecek davranışlardan öğrenim özgürlüğüne, can güvenliğine ve kurum yönetimine sağlıklı işleyişine doğrudan yönelik veya toplu bir eylemin parçası olarak yapıldığı tespit edilenleri işlemiş olan bir öğrenci ağır cezayı gerektiren davranışlarda bulunmuş sayılır ve niteliklerine göre 5. maddenin c, d, e, f, fıkralarında gösterilen cezalardan biriyle cezalandırılır.

  Konservatuvarın orta devresinde kayıtlı ve 15 yaşından küçük olan öğrencilere uyarma, kınama ve bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarından başka ceza verilmez.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Uygulama ve İtiraz

  Cezanın Tebliği:

  Madde 33 - Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza soruşturma yaptırmaya yetkili amir tarafından :

  a - Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye

  b - Öğrencinin ana veya babası, yoklukları halinde öğrencinin göstermiş bulunduğu en yakın aile mensubuna,

  c - Ceza alan öğrenciye burs veya kredi veren kamu kuruluşu, özel kuruluş veya kişilere,

  ç - Yükseköğretim Kuruluna,

  d - Konservatuvardan çıkarma cezası verildiği takdirde yukarıdakilere ilaveten;

  1 - Bütün Konservatuvarlara,

  2 - Emniyet Makamlarına,

  3 - İlgili Askerlik Şubelerine, bildirilir.

  Disiplin cezası öğrenciye müdür tarafından gerekli eğitici konuşmalarla bildirilir.

  Disiplin cezaları, gerekirse ilgili kurumda veya bunlara bağlı kuruluşlarda ilan yoluyla da tebliğ edilebilir.

  Uygulama:

  Madde 34 - Disiplin cezaları, yetkili amir veya kurullarca verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır.

  İtiraz Süresi ve İdari Yargı Yolu:

  Madde 35 - Disiplin amirleri tarafından soruşturma dosyasına dayanılarak resen verilen uyarma ve kınama cezaları kesin olup, bunlara karşı idari yargı yoluna gidilemez.

  Disiplin amirlerince verilen bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarına veya disiplin kurullarınca kararlaştırılan bir öğretim yılı uzaklaştırma, bir öğretim yılı uzaklaştırma ve zorunlu kurum değiştirme cezalarına karşı herhangi bir üst idari mercie itiraz edilemez. Ancak, bu cezalara karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

  Disiplin kurulları tarafından verilen konservatuvardan çıkarma kararına karşı ise, onbeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz halinde, üniversite yönetim kurulu, kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder.

  Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri, red gerekçesini de göz önünde bulundurarak verilecek cezayı tayin eder. Üniversite yönetim kurulunun kararına karşı idari yargı yolu açıktır.

  Zamanaşımı:

  Madde 36 - Bu yönetmelikte sayılan disiplin suçlarını işleyen öğrenciler hakkında suçun işlendiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren;

  a - Uyarma, kınama ve bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarını gerektiren suçlar bakınandan bir ay içinde,

  b - Bir öğretim yılı uzaklaştırma, bir öğretim yılı uzaklaştırma ve zorunlu kurum değiştirme cezaları ile konservatuvardan çıkarma cezasını gerektiren suçlar bakımından altı ay içinde disiplin soruşturmasına başlandığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

  Disiplin cezasını gerektiren suçların işlendiği tarihten iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ise, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ancak, disiplin amir veya kurulu tarafından bir adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Anılan ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya adli yargı hükmüne ihtiyaç duyulduğu hallerde bu zamanaşımı süresi kurulunun alacağı bir ara kararı ile tespit edilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Cezaların Öğrencinin Dosyasında Silinmesi:

  Madde 37 - Ceza alan öğrencinin daha sonra durumunun düzeltildiği anlaşılır ve iyi davranışları tespit edilir ise;

  a - Uyarma, kınama ve konservatuvardan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları, müdürün teklifi üzerine en erken o öğretim yılı sonunda olmak üzere disiplin kurulu kararı ile,

  b - Bir öğretim yılı uzaklaştırma cezası ile bir öğretim yılı uzaklaştırma ve zorunlu kurum değiştirme cezası, ilgilinin başvurması veya disiplin kurulunun kararına dayanarak müdürün teklifi üzerine devre sonunda üniversite yönetim kurulu kararı ile silinebilir.

  c - Konservatuvardan çıkarma cezası kaldırılamaz veya değiştirilemez.

  ç - Bir öğretim yılı uzaklaştırma veya bir öğretim yılı uzaklaştırma ve zorunlu kurum değiştirme cezalarının sonucu olarak yatılılık veya bursluluktan çıkarılan, bu cezalarının silinmesi halinde, o sırada kontenjan bulunmadığı takdirde, en geç ertesi öğretim yılı başında haklarından yararlandırılırlar.

  Cezanın silinmiş olduğu, 33. Maddede belirtilen kişi ve kurumları bildirilir.

  Tebligat ve Adres Bildirme:

  Madde 38 - Disiplin soruşturması dolayısıyla her türlü tebligat, öğrencinin konservatuvara kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak, tebliğ varakası konservatuvarda ilan edilmek veya doğrudan doğruya zimmetle öğrenciye verilmek suretiyle tamamlanmamış sayılır.

  Konservatuvara kaydolurken verdikleri adresi değiştirdikleri halde, değişikliği bildirmeyen veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, tebligatın kaydolurken verdikleri adreslerine yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

  Dosya Teslimi:

  Madde 39 - Disiplin soruşturmasına ait dosyalar dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir. Teslim alınan dizi pusulasının altında, teslim eden ve alanın imzaları bulunur.

  Yazışma Şekli:

  Madde 40 - Kişilerle olan yazışmalar iadeli taahhütlü olarak yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde, imzalı belge dosyasında saklanır.

  Tebliğlerde, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, yönetmeliğin 38. Maddesindeki tebliğ şekli saklanır.

  Yasaklar:

  Madde 41 - Soruşturmanın her safhasında gizlilik esastır. Buna uymayanlar hakkında, idari işlemlerle birlikte duruma göre bu Yönetmeliğin veya " Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği "nin hükümleri uygulanır.

  Yürürlülük:

  Madde 42 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş bulunan ve disiplin cezasını gerektiren suçlar hakkında bu konuları düzenleyen ve daha önce yürürlükte olan ceza hükümleri uygulanır.

  Yönetmeliğin 36. Maddesinde yer alan disiplin soruşturmasına başlama ile ilgili zamanaşımı süresine ilişkin hükümler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce işlenen suçlara uygulanmaz. Ancak bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce işlenmiş suçları ilişkin işlemler, yayım tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde sonuçlandırılır.

  Yürütme:

  Madde 43 - Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100