Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BOĞAZİÇİ YÖNETMELİĞİ

  BOĞAZİÇİ YÖNETMELİĞİ

 

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/11/1985

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18933

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Madde 1.01 - 3194 sayılı Kanunun 46, 47, 48 ve geçici 7. Maddelerinin uygulanması ile ilgili aynı kanunun geçici 8. Maddesine istinaden hazırlanan bu yönetmelik 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ile sınırları belirlenmiş bulunan tüm Boğaziçi alanında uygulanır.

  Madde 1.02 - Bu Yönetmelik, geçici maddelerinde yazılı haklar saklı kalmak kaydı ile, İmar Planlarında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde uygulanır.

  Madde 1.03 - İmar planlarında açıklanmamış ve bu Yönetmelikte yer almamış hususlarda, lüzum ve ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şeklin takdirinde ilgili belediye başkanlıkları yetkilidir. Tereddüt edilen konularda Büyükşehir Belediye Başkanlığının görüşü alınarak buna uyulur, emsal olaylarda bu görüşe uyularak işlem yapılır.

  Madde 1.04 - Boğaziçi alanındaki sahil şeridi, öngörünüm bölgelerinin tamamına ait proje uygulamalarındaki bina cephe ve vaziyet planlarına ilişkin incelemeler, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Danışma Kurulunun görüşü ve Büyükşehir Belediye Başkanının onayı alınmak suretiyle sürdürülecektir. Diğer bölgelerde, Boğaziçi'nin karakteristiğini gösteren tip cephe etütleri genel hatları ile Danışma Kurulunca hazırlanır. İlçe Belediye Başkanlıkları uygulamada Danışma Kurulunun söz konusu tavsiye kararına uyarlar.

  İKİNCİ BÖLÜM : Tanımlar

  Madde 2.01 - Bitmiş Bina: Kontur ve gabarisi tamamlanarak kat tavan betonu dökülmüş olan yapıdır.

  Madde 2.02 - Mevcut Çekme Kat: İnşa edildiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmış çekme kattır.

  2981 sayılı Kanuna göre af kapsamına dahil edilerek aynen veya ıslah edilerek muhafazası mümkün olan çekme katlarda mevcut çekme kat kabul edilir.

  Madde 2.03 - Mevcut Yapı: Gecekondu, hisseli tapulu alanlarda yapılmış kaçak bina, imar mevzuatına ve affına girmiş uygun yapılarda halen kullanılmakta olan yapılardır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Arsalarla İlgili Hükümler

  Madde 3.01 - Boğaziçi alanında öngörünüm ve sahil şeridinde ifraz yapılamaz.

  Ancak,

  a- Plan gereği kamu hizmet ve tesislerine ayrılan alanlar ile yol ve yeşil alan terkinleriyle ilgili ifrazlar yapılır.

  b- Öngörünüm ve geri görünüm veya etkilenme bölgesini ayıran çizgi bir parseli bölüyorsa, çizgi ifraz hattı kabul edilir. Bu parselle ilgili ifraz işlemi de bağlı olduğu İlçe Belediye Başkanlığınca yapılır.

  Madde 3.02 - Öngörünüm bölgesinde konut inşaatı yapılabilecek en az 5000 m

  'lik parsel alanı kadastral alanıdır.

  Madde 3.03 - Geri görünüm ve etkilenme bölgelerinde 22/07/1983 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli plan notlarına göre Boğaziçi İmar Heyetince tasdik edilmesi gerekli olan avan proje ve vaziyet planları bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarınca onaylanacaktır. Daha önce Boğaziçi İmar İdare Heyetince onaylanmış avan proje ve vaziyet planları geçerli olup, bunlarda yapılacak değişiklikler de ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarınca sürdürülecektir.

  Madde 3.04 - 22/07/1983 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli geri görünüm planlarında şehir merkezine bağımlı etkilenme bölgesinde içinde, şartları değiştirilecek iskan alanlarında veya köy içlerinde 1/5000 ölçekli 22/07/1983 tasdik tarihli Nazım İmar Planlarındaki şartlara uygun olmak koşulu ile 1/1000 ölçekli planlara göre uygulama yapılır.

  Madde 3.05 - Sahil şeridinde ve öngörünüm bölgesinde 3194 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde belirtilen yerler dışında kalan alanlarda yola terk işlemi yapılmaksızın uygulama yapılamaz.

  Madde 3.06 - Tevhid uygulama sırasında aranacaktır.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100