Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN ÇEŞİTLİ HARÇLARLA İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN ÇEŞİTLİ HARÇLARLA İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

  İçişleri Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/08/1981

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 17435

  GENEL HÜKÜMLER

  Amaç:

  Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı 26/05/1981 gün ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ikinci kısmının sekizinci bölümünde yer alan çeşitli haçların uygulanma esaslarını göstermektir.

  Kapsam:

  Madde 2 - Bu yönetmelik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun

  a) Kayıt ve Suret Harçları ile ilgili 79 uncu,

  b) İmar ile ilgili Harçlara ait 80 inci,

  c) İşyeri Açma İzni Harcı ile ilgili 81 inci,

  d) Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı ile ilgili 82 nci,

  e) Sağlık Belgesi Harcı ile ilgili 83 üncü, maddeleri ile, bu harçlara ilişkin tarifeleri gösterir 84'üncü ve uygulanma esasları ve ödenmeleri ile ilgili 85'inci maddede yer alan hükümleri kapsar.

  Yasal Dayanak:

  Madde 3 - Bu yönetmelik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 85 inci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanmıştır.

  UYGULAMA ESASLARI

  Kayıt ve Suret Harcı:

  Madde 4 - Belediyeler ve Belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretleriyle, gayrimenkullerle ilgili harita, plan, proje ve kroki suretlerinin verilmesi bu harca tabidir.

  Harcın Hesaplanması:

  Madde 5 - Bu harcın hesaplanmasında sahifeye bağlı suretlerde sahife adedi, sahifeye bağlı olmayan suretlerde ise normal bir daktilo sahifesinin alanı birim kabul edilir, bulunacak itibarı sahife adedi esas alınır. Harcın hesaplanmasında yarım ve yarımı aşan sahifeler tam sahife sayılır.

  Harita, plan ve krokilerin suretlerine ait harçların hesaplanmasında, alanı 1 metrekareden küçük olan suretler 1 metrekare sayılır, metrekareyi aşan miktarlar hesaplamada tama çıkarılır.

  İmar ile İlgili Harçlar:

  Madde 6 - Bu harçlar İmar Mevzuatı gereğince Belediyeler tarafından ilk parselasyon, ifraz ve tevhid, plan ve proje tasdiki, zemin açma ve toprak hafriyatı izni, yapı izni ve denetlenmesi ile yapı kullanma izni karşılığında tahsil edilir.

  Tanımlar:

  Madde 7 - Yukardaki maddede yer alan deyimlerden

  a)İlk parselasyon: Bir taşınmazın onaylı 1/1000 ölçekli İmar Uygulama planları gereğince tapuya tescil edilebilecek ve üzerinde imar mevzuatına uygun inşaat yapılabilecek parçalara bölünmesidir.

  b) İfraz: Bir taşınmazın imar mevzuatı yönünden inşaata elverişli parsellere bölünmesidir.

  c) Tevhid (Birleştirme): Birden fazla parseli, üzerinde bina yapılabilecek şekilde birleştirmektir.

  d) Plan ve Proje Tasdiki: 6785 sayılı İmar Kanununun 20/07/1972 tarih ve 1605 sayılı Kanunla değişik 4'üncü maddesinde belirtilen ve yapı ruhsatı almak için dilekçe ekinde belediyeye verilmesi gereken mimarı, statik ve tesisat, plan, proje, resim ve hesapların tasdikidir.

  e) Zemin Açma ve Toprak Hafriyatı

  1- Zemin Açma: Gayrimenkul sahiplerince plan su mecralarının yapının bulunduğu sokaktaki lağım şebekesine veya varsa umumi fosseptiğe bağlanması veya elektrik, temiz su, PTT hattı gibi teknik alt yapı hizmetlerinin götürülmesi amacı ile belediyelerce tespit edilecek esaslar dahilinde yol, kaldırım, meydan veya benzeri yerlerin kazanılmasıdır.

  2- Toprak Hafriyatı: Temel kazısı ile inşaat sahasında daha önceden mevcut olup da bu inşaat sebebiyle kaldırılması gereken yıkım artığı malzemenin belediyece gösterilecek yere dökülmesi ve bu yerlerin tesviyesi faaliyetlerinin bütünüdür.

  f) Yapı İzni ve Denetleme: İmar Nizamnamesinin 7'nci maddesi uyarınca yapı yerinin gösterilmesi, temel vizesi ve inşaat süresince belediyelerce sürdürülecek denetleme işlemlerinin bütünüdür.

  g) Yapı Kullanma İzni: Belediye Fen ve Sağlık görevlilerince yapının tamamlanmasını müteakip, 6785 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre yapılan kontrol sonucunda verilen iskan (oturma) iznidir.

  İmar ile İlgili Harçların Hesaplanması:

  Madde 8 - İmar Mevzuatı gereğince alınacak harçlar, Belediye Gelirleri Kanununun 96'ncı maddesi gereğince Bakanlar Kurulunca tayin ve tespit edilecek esaslar dahilinde aynı Kanunun 84'üncü maddesinde belirlenmiş tarifeye göre hesaplanır.

  Kanunun Geçici 3'üncü maddesi hükmü saklıdır.

  İmarla ilgili harçların ödenme zamanı ve şekli belediye meclislerince tespit edilir. Şu kadar ki mükellef arzu ettiği takdirde adına tahakkuk edecek harç miktarının tamamını peşin olarak ödeyebilir.

  İstisnalar:

  Madde 9 - a) Teşvik belgesini haiz Organize Sanayii Bölgelerinde yapılacak parselasyon işlemleri ilk parselasyon harcından,

  b) 7269 sayılı Umumi Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler, imar ile ilgili harçların tümünden, müstesnadır.

  İşyeri Açma İzni Harcı:

  Madde 10 - Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyeri açmak, İşyeri Açma İzni Harcına tabidir.

  Bu harcın uygulanmasında işyeri, mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, fabrika, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence, dinlenme ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai ve mesleki bir faaliyetle başka bir iş ve girişimin yapılmasına ayrılan ya da bu faaliyet, iş ve teşebbüslerde kullanılan yerlerdir.

  Harcın Hesaplanması:

  Madde 11 - İşyeri Açma İzni Harcı, Belediye Gelirleri Kanununun 96'ncı maddesi gereğince Belediye Meclislerince gösterilen esaslar içinde, aynı Kanunun 84'üncü maddesinde belirlenen tarifeye göre hesaplanır.

  (Değişik fıkra: R.G. 11/02/1982 - 17602) Harcın hesaplanmasında, gösterilen faaliyet alanında faydalanılma şartıyla işyerinin üzerinde kurulduğu arsanın tamamı gözönünde tutulur. Şu kadar ki bu şekilde hesaplanan işyerinin kapalı ve açık alanlarının toplam 5000 m

  'ye kadar olan kısmı harca tabidir. Bu miktarı aşan kısımlardan İşyeri Açma İzni Harcı alınamaz.

  Faaliyet Türünün veya Müstecirin Değişmesi:

  Madde 12 - Bir işyerindeki faaliyet türünün veya müstecirin değişmesi belediye Gelirleri Kanununun uygulanması bakımından yeniden işyeri açma sayılır.

  Başvurma:

  Madde 13 - Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde yeni bir işyeri açacak olan veya mevcut işyerindeki faaliyet türünü değiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerini faaliyete geçirmeden önce belediyeye, işyerine ait bilgileri içeren bir beyanname vermeye ve hesaplanacak harç miktarını ödemeye mecburdurlar. Diğer yasaların işyeri açılışları için koydukları hükümler saklıdır.

  Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı:

  Madde 14 - (Değişik madde: R.G. 11/02/1982-17602)

  Mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı olarak belediyeler veya bağlı kuruluşları tarafından düzenlenen her türlü tıbbi, baytarı ve fenni muayeneler ile kimyevi ve bakteriyolojik tahliller sonucunda düzenlenen raporlardan alınacak muayene, ruhsat ve Rapor Harcı, Kanunun 96'ncı maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu'nca tayin ve tesbit edilen belediye grubu ve hadler esas alınarak, 84'üncü maddede gösterilen tarife cetveline göre Bakanlar Kurulunca belirlenir.

  Kanunun Geçici 3'üncü maddesi hükmü saklıdır.

  Harcın Ödenmesi:

  Madde 15 - Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı, harç konusu muayenenin yapılması, ruhsat veya raporun verilmesi sırasında belediye veya ilgili bağlı kuruluşuna makbuz karşılığında ödenir.

  Sağlık Belgesi Harcı:

  Madde 16 - İşçilerin 1580 sayılı Belediye ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha kanunları ve diğer kanunlar gereğince belediyelerden aldıkları belgeler ve bunların belli aralıklarla yenilenmeleri Sağlık Belgesi Harcına tabidir.

  Harcın Hesaplanması:

  Madde 17 - (Değişik madde: R.G. 11/12/1982-17602)

  Sağlık Belgesi Harcının miktarı, Kanunun 84'üncü maddesindeki tarife cetvelinde yazılı miktarlar üzerinden 96'ncı maddeye göre Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek belediye grubu esas alınarak Bakanlar Kurulunca tesbit olunur.

  Kanunun Geçici 3'üncü maddesi hükmü saklıdır.

  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  Harca Konu İşlemlerden Ayrıca Ücret Alınamayacağı

  Madde 18 - Belediyeler bu Yönetmelikte sayılan harç konusu hizmetlerinden dolayı mükelleflerden, her ne ad altında olursa olsun başkaca bir karşılık isteyemezler.

  Kanunun 97'nci maddesindeki ücrete tabi işlerle ilgili hükümler saklıdır.

  Yürürlük:

  Madde 19 - Bu yönetmelik 1 Temmuz 1981 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme:

  Madde 20 - Bu yönetmelik hükümleri İçişleri Bakanlığı'nca yürütülür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100