Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELER VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN DENETİM ELEMANLARINCA YAPILACAK TESPİTLER HAKKINDA YÖNETMELİK

  GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELER VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN DENETİM ELEMANLARINCA YAPILACAK TESPİTLER HAKKINDA YÖNETMELİK

 

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/01/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23929

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin denetim elemanlarınca, kendi mevzuatları gereğince, işyerlerinde yapacakları her türlü denetim ve incelemeler sırasında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu yönünden çalıştırılanların sigortalı olup olmadığının tespitini düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin denetim elemanlarınca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu yönünden çalıştırılanların sigortalı olup olmadıklarının tespitlerini kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - 506 sayılı Kanunun değişik 130 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,

  Ünite: Sosyal Sigortalar Kurumunun ilgili Sigorta Müdürlüğünü,

  Sigortalı: Bir hizmet akdine istinaden bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan kişiyi,

  İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,

  İşveren vekili: İşveren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kişiyi,

  Aracı: Bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde işverenden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran üçüncü kişiyi, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdarelerin Denetim Elemanları Tarafından Yapılacak Tespitler

  Tespit ve kayıt inceleme tutanağı

  Madde 5 - Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin denetim elemanları, kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim ve incelemeler sırasında, işyerlerinde hizmet akdine dayanarak çalıştıranların ilgili mevzuat gereği sigortalı olup olmadığını tespit ederek, sigortasız çalıştırılanları Kuruma bildirirler.

  Sigortasız işçi çalıştırıldığı ya da hizmet süreleri ve kazanç tutarları eksik bildirildiği tespit edildiğine;

  a) Sigortasız işçi çalıştıran işyerinin ünvanı, işverenin adı-soyadı, Kurumda işlem gören işyeri sicil numarası ve adresini,

  b) Sigortasız çalıştırılanların adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi varsa sigorta sicil numarası ile nüfus kaydına ilişkin cilt, sıra ve sayfa numaralarını, ihtiva edecek şekilde örneği, bu Yönetmelik ekinde bulunan tespit ve kayıt inceleme tutanağı (Ek: 1, 2) düzenlenerek bağlı bulunduğu birimin üst yazısı ekinde Kurumun ilgili ünitesine intikal ettirilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Ünitece Yapılacak İşlemler

  Belgelerin istenmesi

  Madde 6 - Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin denetim elemanlarınca bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen tespitler dikkate alınarak, işyerlerinde hizmet akdine istinaden fiilen veya kayden çalıştırıldığı tespit edilen sigortalıların Kuruma bildirilmeyen ya da eksik bildirilen hizmetleri ve ücretleri ile ilgili;

  a) İşe giriş bildirgeleri,

  b) Aylık sigorta primleri bildirgeleri,

  c) Aylık sosyal güvenlik destek primi bordroları,

  d) Dört aylık sigorta primleri bordroları,

  bir aylık süreli tebligat ile işverenden/aracıdan istenir.

  Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içerisinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir.

  Primler

  Madde 7 - Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgeler muhteviyatı primler, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 80 inci maddesi de dikkate alınmak suretiyle Ünitece re'sen hesaplanarak işverene tebliğ olunur. İşveren tebliğden itibaren bir ay içinde öder.

  İtiraz

  Madde 8 - İşveren, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca hesaplanarak tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde prim borcunu tebliğ eden Kurum Ünitesine dilekçe vermek veya bu dilekçeyi taahhütlü olarak posta ile göndermek suretiyle itiraz edebilir. Dilekçenin taahhütlü olarak posta ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilir.

  İtiraza ilişkin dilekçe şekle tabi değildir. Kurum ünitesine itiraz, borcun takibini durdurur.

  İtirazın incelenmesi

  Madde 9 - İtiraz; Kurum Ünitesinde, müdür veya yardımcısının başkanlığında, varsa ünite avukatı, ilgili servis şefi ve bir memurdan oluşan komisyonda incelenerek karara bağlanır.

  Maddi hatalar

  Madde 10 - Maddi hatalar işverence ileri sürülmemiş olsa bile ünite komisyonunca re'sen nazara alınır.

  Karar

  Madde 11 - Ünite İtiraz Komisyonunca yapılan inceleme sonunda, alınan karar üç nüsha düzenlenir. Üyeler tarafından imzalanıp ünite mühürü ile mühürlendikten sonra bir nüshası karar defterine yapıştırılır. Bir nüshası işyeri dosyasında muhafaza edilir. Bir nüshası da itiraz edene tebliğ olunur.

  Dava açma

  Madde 12 - İşveren, İtiraz Komisyonunun kararına karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili mahkemeye başvurabilir.

  Mahkemeye başvuru borcun takip ve tahsilini durdurmaz.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

  Yürürlük

  Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

  Ek: 1

  "GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELER VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN DENETİM ELEMANLARINCA YAPILAN TESPİTE İLİŞKİN TUTANAK" için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100