Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BEDENSEL ENGELLİLER TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL MÜSABAKA YÖNETMELİĞİ

  BEDENSEL ENGELLİLER TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL MÜSABAKA YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/02/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23978

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu ve Dünya Bedensel Engelliler Birliği (IWBF) kuralları uyarınca yurt içinde düzenlenecek bedensel engelliler tekerlekli sandalye basketbol müsabakalarında uygulanacak kuralları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, yurt içinde yapılacak resmi ve özel bütün bedensel engelliler tekerlekli sandalye basketbol müsabakaları ile bu müsabakalara katılan kulüpler, yöneticiler refakatçılar, antrenörler ve sporcuları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

  Federasyon : Engelliler Spor Federasyonunu,

  İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

  İl Temsilciliği : Engelliler Spor İl Temsilciliğini,

  İl Temsilcisi : Engelliler Spor İl Temsilcisini,

  İlçe Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

  IWBF : Dünya Bedensel Engelliler Birliğini,

  İNAS-FMH : Uluslararası Engelliler Spor Birliğini,

  Yönetim Kurulu : Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulunu ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Müsabakalarla İlgili Hükümler

  Müsabaka mevsimi

  Madde 5 - Federasyonun müsabaka mevsimi, 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındadır.

  Müsabakalara katılma

  Madde 6 - Her il veya kulüp temsilcileri müsabakalara katılacak sporcuların isim listesini kategorilerine ve branşlarına göre zamanında silintisiz ve eksiksiz olarak müsabaka tertip kuruluna verir. Zorunlu hallerde değişiklik isteği, ilgili müsabakalardan en az 2 saat önce tertip kuruluna gerekçeli olarak bildirilir.

  Müsabakalara katılacak sporcularda aranacak şartlar

  Madde 7 - Müsabakalara katılacak sporcularda, kategorilerinin yaş sınırlarına uygun olarak kimlik kartları ve lisanslarının vize edilmiş olmaları şartı aranır.

  Müsabaka çeşitleri

  Madde 8 - Bedensel engelliler tekerlekli sandalye basketbol müsabakaları resmi ve özel olmak üzere iki çeşittir.

  a) Resmi müsabakalar

  Resmi müsabakalar, Genel Müdürlük, Federasyon, il veya ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür.

  b) Özel müsabakalar

  Özel müsabakalar, resmi müsabakalar dışında kalan müsabakalardır. İllerde yapılan özel müsabakalar için il müdürlüklerinden, iller arası veya yabancılarla yapılacak özel müsabakalar için, Federasyondan izin almak gerekir.

  Bedensel engelliler tekerlekli sandalye basketbol branşında milletlerarası müsabakalarda ancak, Federasyonca belirlenen isim listesindeki sporcular yarışır.

  Müsabaka usulleri

  Madde 9 - Bedensel engelliler tekerlekli sandalye basketbol müsabakaları, takım ve deplasmanlı lig olmak üzere aşağıdaki sistemlerde yapılır.

  a) Puanlama

  b) Eleme

  İzne tabi müsabakalar

  Madde 10 - İllerde, iller arası veya yabancılarla yapılacak ikili müsabakalar Federasyonun teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır.

  Kategoriler

  Madde 11 - Kategoriler konusunda Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu ve Dünya Bedensel Engelliler Birliği kuralları uygulanır.

  Tertip kurulları

  Madde 12 - Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalar için, müsabaka tertip kurulu kurulur. Bu kurulun başkanı Federasyonca görevlendirilir; başkan yardımcısı ise müsabakanın yapıldığı ilin engelliler spor il temsilcisidir. Ayrıca illeri ve kulüpleri temsilen gelen yöneticilerin kendi aralarında seçecekleri, grup müsabakalarında 3, Türkiye şampiyonalarında 5 kişiden oluşur.

  Tertip kurulların görev ve yetkileri

  Madde 13 - Müsabaka tertip kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Federasyon tarafından gönderilen müsabaka programını uygulamak,

  b) Müsabakaya girecek takımların isim listelerini müsabaka kura çekimi için Merkez Hakem Kuruluna teslim etmek.

  İl tertip kurulunun kuruluşu

  Madde 14 - İl Müdürlüklerince düzenlenecek müsabakalar için il temsilciliklerine yardımcı olmak ve iki yıl görev yapmak üzere il tertip kurulları kurulur. Bu kurulların başkanı il temsilcileri olup kurul üyeleri bedensel engelliler tekerlekli sandalye basketbol faaliyeti gösteren kulüplerin temsilciliklerinden seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden teşekkül eder. Yeterli sayıda tekerlekli sandalye basketbol faaliyeti gösteren kulüp yoksa, eksik kalan üyeler il müdürlüklerince, tekerlekli sandalye basketbol sporundan anlayanlar arasından tamamlanarak kurul oluşturulur.

  İl tertip kurulunun görev ve yetkileri

  Madde 15 - İl tertip kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Federasyonca gönderilen müsabaka programını uygulamak,

  b) Müsabaka yapılacak salonu, il müdürlükleri imkanları ile hazır hale getirmek,

  c) Müsabakalar için gerekli olan her türlü malzeme, araç ve teçhizatı il müdürlükleri kanalı ile temin etmek ve hazır bulundurmak,

  d) Hakem kurulu bulunmayan illerde, İl Temsilcisi tarafından tayin edilen hakemleri görevlendirmek,

  e) Federasyon ve İl Temsilciliğince verilen görevleri yapmak.

  Tescil ve vize şartı

  Madde 16 - Federasyonca düzenlenecek müsabakalara katılacak tescilli kulüp ve sporcuların lisanslarını o yıl içerisinde vize yaptırmaları zorunludur.

  Birleşen veya isim değiştiren kulüpler

  Madde 17 - Birleşen veya isim değiştiren kulüplerin sporcuları, birleşmek veya isim değişikliği yapmak sureti ile meydana gelen yeni kulübün tescili ile bu kulübün sporcusu olurlar.

  Müsabakanın ertelenmesi ve müsabaka yerinin değiştirilmesi

  Madde 18 - Müsabakalar, belirlenen yer ve zamanda başlatılır. Müsabaka ancak, zorunlu nedenler ile başka bir güne bırakılabilir. Zorunlu hallerde erteleme yetkisi tertip kuruluna aittir. Ertelenen müsabakalar tertip kurulunun tespit edeceği yer ve zamanda yapılır. Faaliyet programında yer alan müsabakaların ertelenmesi veya müsabaka yerinin değiştirilmesi, yönetim kurulu kararı, Federasyonun teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır.

  Takım kadroları

  Madde 19 - İl veya kulüp idarecileri, kuralar çekilmeden önce takım sporcularının isim listesini tertip kuruluna vermek zorundadır.

  Müsabaka süreleri

  Madde 20 - Oyun aralarında normal olarak 10 dakikalık bir dinlenme süresi bulunan 20'şer dakikalık iki devreden ibarettir. Bu esaslar İl Müdürlüklerine bildirilir.

  Müsabaka neticeleri

  Madde 21 - Uluslararası kurallara göre sona eren müsabakaların teknik sonuçları hakem raporu ile belli olur.

  Neticelerin ilanı

  Madde 22 - Hükmen yenilmiş veya yenmiş sayılmayı gerektiren müsabakaların sonuçları hakem raporları ve gerekirse yapılacak tahkikata istinaden, o müsabakayı tertip eden makam veya heyetçe tasdik edilir ve ilan olunur.

  Hükmen yenik sayılma

  Madde 23 - Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu ve Dünya Bedensel Engelliler Birliğinin kural ve esaslarına uymayan takım ve sporcu diskalifiye edilir ve hükmen yenik sayılır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hakemler, Temsilciler, Gözlemciler

  Hakemlerin tayini

  Madde 24 - Yurt içinde yapılacak olan ulusal ve uluslararası bütün müsabakalarda görev alacak hakemlerin tayini Merkez Hakem Kurulunun tespiti ve Federasyonun onayı ile yapılır. İllerin düzenleyecekleri özel ve resmi müsabakaların il hakem kurulu üyesi ve hakemlerinin tayini ise, il hakem kurulunun tespiti, il temsilcisinin teklifi ve İl Müdürünün onayı ile yapılır.

  Sporcu kıyafetleri

  Madde 25 - Federasyonca ve illerde düzenlenecek müsabakalara katılacak olan takım sporcularının kıyafetleri Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu ve IWBF kural ve esaslarında belirlenen nitelikte olması gerekir.

  Müsabakaların yönetimi ve hakem sayıları

  Madde 26 - Müsabakalar 2 orta hakem ve 4 masa hakemi olmak üzere toplam 6 hakemle yönetilir. Masa hakemlerinden birisi sınıflandırma puanlarını kontrol etmekle yükümlüdür.

  Hakemlerin müsabakalar öncesi görevleri

  Madde 27 - Hakemlerin müsabakalar öncesi görevleri şunlardır;

  a) Bütün hakemlerin bir araya gelerek salonun fiziki şartlarını, yerleşim düzenini skorbort ve teçhizatın Uluslararası ölçülere uygun olup olmadığını kontrol etmek,

  b) Kronometreleri, sporcu malzemelerini ve kıyafetlerini kontrol etmek.

  Hakemlerin müsabaka sırasındaki görevleri

  Madde 28 - Hakemlerin müsabaka sırasındaki görevleri şunlardır;

  a) Kıyafet talimatına uygun kıyafet giymek,

  b) Merkez Hakem Kurulunca sınıflarına göre belirlenmiş kokartları takmak,

  c) Organizasyonu olumsuz yönde etkileyecek hareket ve davranışlardan kaçınmak,

  d) Yetkili kurullarca verilecek hakemlikle ilgili diğer görevleri yapmak,

  e) Müsabakaların düzenli bir şekilde yürümesi için gerekli tedbirleri almak,

  f) Salonun düzeninin sağlanmasına yardımcı olmak,

  g) Sporcuların sağlık durumlarının tehlikeye girmesine izin vermemek,

  h) Müsabakaların hatasız yapılması için gerekli özen ve dikkati göstermek,

  ı) Müsabaka neticelerinin hatasız ve noksansız olarak işlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

  Hakemlerin müsabaka sonrası görevleri

  Madde 29 - Hakemlerin müsabaka sonrası görevleri şunlardır;

  a) Müsabaka sonuçlarını Federasyon yetkilisine vermek,

  b) Müsabaka ile ilgili yapılması gereken bir açıklama varsa bunu yazılı rapor haline getirmek,

  c) Merkez Hakem Kurulunun hazırladığı raporu usulüne uygun olarak doldurmak ve müsabaka bitim tarihinden itibaren bir hafta içinde Federasyona iletmek.

  Temsilci ve gözlemcilerin görevleri

  Madde 30 - Temsilci ve gözlemcilerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

  a) Müsabakaları izlemek ve sonuçlarını rapor etmek.

  b) Hakemlerin görevlerini yerine getirip getirmediklerini değerlendirmek ve bu konuda düzenledikleri raporu Federasyona vermek.

  c) Müsabaka sonunda teknik ve idari yönden müsabakanın değerlendirmesini yapmak ve düzenleyecekleri raporu Federasyona sunmak.

  Temsilci ve gözlemciler Federasyon tarafından görevlendirilirler ve müsabakalar sırasında hakemlere ve müsabaka organizasyonuna herhangi bir şekilde karışamaz ve müdahale edemezler.

  Ödüller

  Madde 31 - Federasyonca düzenlenen Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda derece elde eden başarılı sporcu, antrenör, teknik direktör ve kulüplere 04/01/1993 tarihli ve 21455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başarılı Sporcular ile Bu Sporcuların Teknik Direktör ve Antrenörlerine Ayni ve Nakdi Yardım Yapılmasına ve Ödül Verilmesine Dair Yönetmelik esaslarına göre ödül verilir.

  İtirazlar

  Madde 32 - İtirazlar aşağıdaki şekilde yapılır.

  a) Müsabakadan önce yapılacak itirazlar takım idarecisi veya takım kaptanı tarafından bizzat baş hakeme müracaat edilerek itiraz nedeni belirtilmek suretiyle yazılı olarak yapılır ve itirazın yapıldığını belirtmek için sayı cetvelindeki itiraz hanesi imzalanır. İtiraz anında idareci yevmiyesinin 10 katı tutarındaki teminat tutanakla Federasyon temsilcisine ödenir.

  b) Müsabaka sırasında yapılacak itirazlar oyunun durması (zamanın ilk ölü olduğu durumda) halinde bizzat baş hakeme yapılır. Her türlü itirazda teminat anında Federasyon temsilcisine yatırılır. Bu bedel yatırılmadığı takdirde itirazlar kabul edilmez.

  c) İtirazın Federasyonun ilgili kurulları tarafından reddedilmesi durumunda bu bedel Genel Müdürlüğün Federasyonlar Fonundaki Amatör Spor Hesabına yatırılır.

  d) İtirazın haklı görülmesi durumunda ise aynı bedel tutanakla birlikte takım yetkilisine iade edilir.

  e) Oyuncu sınıflamaları ile ilgili itirazlar sınıflandırma talimat ve esasları dikkate alınarak değerlendirilir.

  f) Maç sayı cetvelinin baş hakem tarafından imzalanmasından sonra yapılacak itirazlar aynı bedelle Federasyona yapılır.

  Cezalar

  Madde 33 - Bu Yönetmeliğe göre, suç işleyen idareci, refakatçi, antrenör, hakem ve sporcular 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre cezalandırılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Yabancı uyruklu sporcu sayısı

  Madde 34 - Yabancı uyruklu olup en az 1 yıl geçerli ikamet tezkeresi bulunan ve sporcu lisansı, tescil, vize ve transfer işlemini yaptıran sporcular Federasyonca düzenlenecek müsabakalara katılabilirler. Bu sporcular, uyruğunda bulunduğu ülkenin milli maçları hariç, yabancı bir takımda yer alamazlar. Yabancı takımda yer aldıkları tespit edilenlerin durumu Uluslararası Federasyona bildirilir. Yabancı uyruklu sporcu sayısı her yıl Federasyon Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu sporcular milli takımda yarışamazlar, bunların transfer işlemleri 07/08/1998 tarihli ve 23426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

  Yurt dışından gelecek sporcular

  Madde 35 - Türk vatandaşı olup yurt dışında bulunan ve herhangi bir takımda yer almamış sporcular, Türkiye'deki takımların birinde lisans çıkarmak kaydı ile o takım adına yarışabilirler. Bu sporcular başka ülkelerin milli takımlarında yer almamak şartı ile Türk Milli Takımında da yer alabilirler.

  Sporu bırakma töreni

  Madde 36 - Tekerlekli sandalye basketbol sporunu yapan sporcular Federasyonun izniyle sporu bırakma töreni yapabilir. Ancak sporu bırakan sporcu tekrar faal sporculuğa dönemez.

  Yönetmelikte yer almayan hususlar

  Madde 37 - Bu Yönetmelikte yer almayan konularda Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu ve Dünya Bedensel Engelliler Birliğinin kuralları ile Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak kararlar, Genel Müdürlüğün onayından sonra uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 38 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 39 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100