Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE EŞ VE ÇOCUKLARA TEMİN EDİLECEK PROTEZ ARAÇ VE GEREÇLERİNE DAİR YÖNETMELİK

  506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE EŞ VE ÇOCUKLARA TEMİN EDİLECEK PROTEZ ARAÇ VE GEREÇLERİNE DAİR YÖNETMELİK

 

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30/12/1999

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23922

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, sigortalılar ile Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malullük ve yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocuklarının ve Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş ve çocukların, iyileşmelerine yarayacak yahut işgöremezliklerini gidermeleri için gerekli görülen protez araç ve gereçlerinin sağlanmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, sigortalılar ile Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malullük ve yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile, Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş ve çocuklarına uygulanır.

  Eş ve çocuklara protez araç ve gereçlerinin temin edilebilmesi için, eş ve çocuğun 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 35 inci, değişik 36 ncı ve 106 ncı maddeleri hükümlerine göre, Kurum sağlık yardımlarına müstahak olmaları gerekmektedir.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik Ek-32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Kurum : Sosyal Sigortalar Kurumunu,

  Sağlık Kurulu : Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesisleri sağlık kurullarını, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Verilecek Protez, Araç ve Gereçler

  İşitme cihazı

  Madde 5 - İşitme cihazının Kurumca temin edilebilmesi için sağlık kurulunca düzenlenecek raporlarda eş ve çocuğun işitme cihazı kullanmasına lüzum gösterilmesi gerekir.

  (Değişik fıkra: 22/05/2007- 26529 S.R.G Yön/1.md.) İşitme cihazının kullanma süresi beş yıl olup, bu süre dolmadan onarılmaz ve yenilenmez.

  Ancak, temin edilen işitme cihazının kullanma süresi dolmadan ilgilinin işitme durumunda değişiklik olması veya ilgililerin kusuru olmaksızın arızalandığı veya kullanılamaz hale geldiğinin Kurumca tespit edilmesi halinde, düzenlenecek sağlık kurulu raporu ile lüzum gösterilecek işitme cihazının onarılması, yenilenmesi mümkündür.

  Malul arabası

  Madde 6 - Kurumca malul arabası temin edilebilmesi için, eş ve çocuğun her iki ayağından yoksun veya iki ayağının da tutmaması ve sağlık raporu ile malul arabası kullanmasına lüzum gösterilmesi ve niteliğinin belirlenmesi gerekir.

  (Mülga fıkra : 22/05/2007- 26529 S.R.G Yön/2.md.)

  (Mülga fıkra : 22/05/2007- 26529 S.R.G Yön/2.md.)

  Ancak, temin edilen malul arabasının Kurumca belirlenen kullanma süresi dolmadan çocuğun yaşı itibarıyla malul arabasını kullanma durumunda değişiklik olması halinde, sağlık kurulu raporu ile lüzum gösterilecek yeni malul arabası verilir, eskisi geri alınır.

  Malul arabasının eş ve çocuğun kusuru olmadan arızalandığı veya kullanılmaz hale geldiği, Kurumca tespit edilmesi halinde onarılır veya yenilenir.

  El, kol, ayak, bacak protezi

  Madde 7 - El, kol, ayak, bacak noksanlığı nedeniyle protez temin edilebilmesi için, sağlık kurulunca düzenlenecek raporlarda eş ve çocuğun protez kullanmasına lüzum gösterilmesi gerekir.

  El, kol, ayak, bacak protezlerinin kullanma süreleri beşer yıldır.

  (Mülga fıkra: 22/05/2007- 26529 S.R.G Yön/6.md.)

  Ancak, çocuklarda kullanılamayacak derecede kısalan, daralan ve tıbben sağlığa zararlı olacağı sağlık kurulunca tespit edilen protezin kullanma süresinden önce yenilenmesi gerekir.

  Temin edilen, el, kol, ayak, bacak protezinin beş yıllık kullanma süresi dolmadan, eş ve çocuğun kusuru olmaksızın eskidiği veya kullanılamayacak hale geldiği sağlık kurulunca tespit edildiği takdirde, bunlar kullanma süresinden önce onarılır veya yenilenir.

  Gözlük cam ve çerçevesi

  Madde 8 - Gözlük cam ve çerçevesinin Kurumca temin edilebilmesi için, Kurumun ilgili uzman hekimince düzenlenecek reçetede eş ve çocuğun gözlük kullanmasına lüzum gösterilmesi gerekir.

  Gözlük cam ve çerçeve bedeli olarak sigortalılara ödenen miktar üzerinden ödeme yapılır.

  (Mülga fıkra: 22/05/2007- 26529 S.R.G Yön/3.md.)

  Gözlük çerçevesinin kullanma süresi iki yıldır .

  Temin edilen gözlük cam ve çerçevesi kullanma süresi dolmadan yenilenmez.

  Ancak, Kurumdan gözlük almış olan eş ve çocuğun, ilgili uzman hekimince yapılan muayenesi sonunda gözlük cam numarasının değişmiş olduğu tespit edildiği takdirde cam belli bir süreye bağlı olmaksızın Kurumca temin edilir. İkinci yılın sonunda ise değişen cam ile birlikte gerekiyor ise, gözlük çerçevesi de değiştirilir.

  Konuşma cihazı

  Madde 9 - Konuşma cihazının Kurumca temin edilebilmesi için, sağlık kurulunca düzenlenecek raporlarda eş ve çocuğun konuşma cihazı kullanmasına lüzum gösterilmesi gerekir.

  Konuşma cihazının kullanma süresi eş ve çocuklar için beş yıl olup, bu süre dolmadan onarılmaz ve yenilenmez.

  Ancak, temin edilen konuşma cihazının kullanma süresi dolmadan ve ilgililerin kusuru olmadan arızalandığı veya kullanılmaz hale geldiğinin Kurumca tespit edilmesi halinde düzenlenecek sağlık kurulu raporuna göre konuşma cihazı onarılır veya yenilenir.

  Ağız protezleri

  Madde 10 - Ağız protezinin temin edilebilmesi için Kurum ilgili hekimlerince düzenlenecek raporlarda eş ve çocuğun ağız protezi kullanmasına lüzum gösterilmesi gerekir.

  Ağız protezlerinin Kurumca sağlanamaması hallerinde 18/08/1978 tarihli ve 16381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 32. Maddesinin (B) Fıkrasında Belirtilen Ağız Protezleri ile İlgili Olarak Yapılacak Yardıma İlişkin Yönetmelik esaslarına göre Genel Müdürlükçe tesbit edilecek tarife üzerinden ödeme yapılır.

  Ağız protezlerinin kullanma süreleri en az 4 yıldır. Bu süre sonunda Kurumun ilgili hekimince lüzum görülmesi halinde ağız protezi onarılır veya yenilenir.

  Diğer protezler

  Madde 11 - Bu Yönetmelikte yer almayan, ancak kullanılması tıbben gerekli görülen protez araç ve gereçlerin temini konusunda karar vermeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Katkı Payı

  Katkı payı

  Madde 12 - Sigortalıların eş ve çocuklarına verilecek protez araç ve gereç bedellerinin %20 si tahsil edilir. Ancak, alınacak katkı miktarı ödeme tarihindeki 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesine göre sanayi kesiminde çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin bir buçuk katından fazla olamaz.

  Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malullük ve yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü bulundukları eşleri ile Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık almakta olan eşlere verilen protez araç ve gereç bedellerinin %10'u tahsil edilir. Ancak, alınacak katkı miktarı ödeme tarihindeki 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesine göre sanayi kesiminde çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücret tutarını geçemez.

  Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malullük ve yaşlılık aylığı almakta olanların çocukları ile Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık almakta olan çocuklara verilen protez araç ve gereçler için katkı payı alınmaz.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  Madde 13 - 16/09/1986 tarihli ve 19223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 3279 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 2 nci Madde Hükmüne Göre, Çocuklara Temin Edilecek Protez, Araç ve Gereçlerine Dair Yönetmelik ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 14 - Bu Yönetmelik 01/01/2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100