Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

  Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik

  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/08/1999

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23778

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatındaki görevlere aday memur olarak atanan Devlet memurlarının yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programlarını, eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve asli memurluğa geçirilmeleriyle ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatına aday memur olarak atananlar hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

  Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

  Aday Memur: Bu Yönetmelikle belirlenen temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitimlere tabi tutulmak üzere Başkanlık teşkilatına ilk defa Devlet memuru olarak atananları,

  Asli Memur: Adaylık süresi içinde temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitimlerin hepsinde başarılı olan ve bu süre sonunda olumlu sicil alarak adaylığı kaldırılan kişileri,

  Adaylık Eğitimi: Aday memurların yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim devrelerini içine alan eğitimi,

  Temel Eğitim: Aday memurlara Devlet memurlarının ortak özellik ve nitelikleriyle ilgili konularda verilen eğitimi,

  Hazırlayıcı Eğitim: Aday memurlara atandıkları unvanlardaki görevleriyle ilgili olarak verilen eğitimi,

  Staj: Aday memurların yetiştirilmesi amacıyla görevleriyle ilgili olarak düzenlenen hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim devrelerini içine alan eğitimi,

  Sınav: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için, aday memurların bilgi ve beceri seviyelerini ölçme işlemini,

  Değerlendirme: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlar ile staj dönemi sonundaki bilgi ve beceri seviyesini ölçme işlemini,

  İlgili Birim: Memurun görevli bulunduğu il veya İlçe müftülüğü ile eğitim merkezi müdürlüğünü veya merkez teşkilatı birimlerini, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Genel İlkeler, Kurullar ve Komisyonlar

  Eğitim ile ilgili genel ilkeler

  Madde 5 - Aday memurların;

  a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Anayasa'da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak, yurt ve vatandaş sevgisiyle dolu, güleryüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur olacak şekilde yetiştirilmeleri,

  b) Hizmetin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak zaman ve kaynak israfına meydan vermeden hizmetlerin en verimli şekilde yerine getirilmesini sağlayacak yönde yetiştirilmeleri,

  c) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve stajın birbirini takip eden bir sıra içinde düzenlenip yürütülmesi,

  d) Atandıkları unvanlar itibarıyla asil memurluğa atanabilmeleri için adaylık eğitimlerinin her devresini başarı ile tamamlamış olmaları,

  e) Temel ve hazırlayıcı eğitimlerin Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca belirlenecek yerlerde, stajların ise atandıkları yerlerde yapılması, esastır.

  Merkezi eğitim yönetme kurulu

  Madde 6 - Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu; Diyanet İşleri Başkanlığının veya eğitimden sorumlu Başkan Yardımcısının başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, Din Hizmetleri Dairesi Başkanı, Din Eğitimi Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanından oluşur. Bu Kurulun sekreterya görevi Din Eğitimi Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Bu Kurul çoğunlukla toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde kurul başkanının tarafı çoğunluk sayılır. Kurul kararları Başkan onayı ile yürürlüğe girer.

  Merkezi eğitim yönetme kurulunun görevleri

  Madde 7 - Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Temel Eğitim programlarını Devlet Personel Başkanlığından temin etmek; hazırlayıcı eğitim programlarını hazırlamak ve bu programların uygulanmasını sağlamak,

  b) Eğitim için gerekli olan araç-gereç ve diğer yardımcı malzemeleri temin etmek,

  c) Eğitici personelin niteliklerini belirlemek,

  d) Eğitim ve sınavların, programları çerçevesinde yapılması ve yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

  e) Eğitim yapılacak yerleri planlamak ve belirlemek,

  f) Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,

  g) Eğitim faaliyetlerini denetlemek veya denetlenmesini sağlamak,

  h) Eğitim devrelerinin sürelerini belirlemek,

  ı) Eğitim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için ilgili birimlerce yapılacak işleri belirlemek,

  j) Başkanlık merkez teşkilatı birimlerinin, aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin tekliflerini değerlendirerek sonuçlandırmak.

  Eğitim ve sınav yürütme komisyonlarının kuruluşu

  Madde 8 - Eğitim ve sınav işlerini yürütmek üzere merkez ve taşra teşkilatında eğitim ve sınav yürütme komisyonları kurulur. Bu komisyonlar 3 kişiden az olmamak üzere;

  a) Merkez teşkilatında: Din Eğitimi Dairesi başkanının başkanlığında, merkezi eğitim yönetme kurulunu oluşturan birimlerin her birinden en az şube müdürü düzeyinde görevlendirilecek üyelerden ve Başkanın onayı ile,

  b) Taşra teşkilatında:

  1) İl Müftülüklerinde; il müftüsünün başkanlığında, il müftü yardımcısı, şube müdürü, Kur'an kursları müdürü, vaiz ve murakıp ile müftünün uygun göreceği yüksek öğrenimli din görevlisinden ve valilik onayı ile,

  2) İlçe Müftülüklerinde; ilçe müftüsünün başkanlığında, vaiz veya murakıp ile müftünün uygun göreceği yüksek öğrenimli din görevlisinden ve kaymakamlık onayı ile,

  3) Eğitim merkezi müdürlüklerinde; eğitim merkezi müdürünün başkanlığında,müdürün uygun göreceği öğretmenlerden, gerektiğinde eğitim uzmanından valilik veya kaymakamlık onayı ile, teşekkül eder.

  Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonlarının görevleri

  Madde 9 - Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonlarının görevleri şunlardır:

  a) Eğitimleri; Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca tespit edilen programlar ve esaslar dahilinde yürütmek.

  b) Sınavların yazılı, sözlü ve uygulamalı usullerden hangisi ile ve nasıl yapılacağına karar vermek.

  c) Sınavlar için aday memurlara yetecek kadar salon temin etmek.

  d) Yeteri kadar sınav uygulayıcısı, gözetmen ve salon başkanını belirlemek.

  e) Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak.

  f) Sınavları belirtilen süre içinde tamamlamak.

  g) Sınavları değerlendirmek ve sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek ve ilgili birimlere göndermek,

  h) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Temel, Hazırlayıcı ve Uygulamalı Eğitim

  Temel eğitimin ilkeleri

  Madde 10 - Temel eğitimle ilgili ilkeler şunlardır:

  a) Temel eğitimin hedefi, aday memurlara Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermektir.

  b) Bu eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde, aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.

  c) Bu eğitim süresi on günden az, iki aydan fazla olamaz.

  d) Temel eğitim için ayrılan süreye, dönem sonunda yapılan sınav süreleri dahildir.

  Temel eğitim programı

  Madde 11 - Temel eğitim programı, aday memurların atandıkları görev ve öğrenim durumları dikkate alınarak aşağıdaki konular çerçevesinde hazırlanır.

  a) Atatürk ilkeleri,

  b) T.C. Anayasası,

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Cumhuriyetin temel organları,

  4) Yürütme,

  c) Genel olarak Devlet teşkilatı,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

  1) Ödev ve sorumluluklar,

  2) Genel haklar,

  3) Yasaklar,

  4) Sicil ve disiplin işleri,

  5) Sosyal ve mali haklar,

  6) Amir-memur ilişkileri,

  7) Müracaat ve şikayetler,

  8) Kılık kıyafet,

  9) Yer değiştirme,

  e) Yazışma-dosyalama usulleri,

  f) Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri,

  g) Halkla ilişkiler,

  h) Gizlilik ve gizliliğin önemi,

  ı) İnkılap tarihi,

  j) Milli güvenlik bilgileri,

  k) Haberleşme,

  l) Türkçe dil bilgisi ve imla kuralları,

  m) İnsan hakları.

  Temel eğitim programının uygulanması

  Madde 12 - Temel eğitim programı eğitim ve sınav yürütme komisyonlarının sorumluluğunda uygulanır. Bu uygulama sonunda aday memurların başarı seviyelerini tespit etmek amacıyla sınav yapılır.

  Hazırlayıcı eğitim ilkeleri

  Madde 13 - Hazırlayıcı eğitimin ilkeleri şunlardır:

  a) Hazırlayıcı eğitimin hedefi, aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine uyumlarını sağlamaktır.

  b) Hazırlayıcı eğitim süresi bir aydan az, üç aydan çok olamaz.

  c) Hazırlayıcı eğitim, temel eğitimin bitiminden sonra başlar.

  d) Hazırlayıcı eğitim için ayrılan süreye dönem sonunda yapılan sınav süreleri dahildir.

  Hazırlayıcı eğitim programı

  Madde 14 - Hazırlayıcı eğitim programı aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak aşağıdaki konular çerçevesinde hazırlanır. Bu programda memurun göreviyle ilgili mesleki konulara ağırlık verilir.

  a) Başkanlık teşkilatının;

  1) Tanıtılması,

  2) Görevleri,

  3) İlgili mevzuatı,

  4) Diğer kurumlarla ilişkileri,

  b) Aday memurun göreviyle ilgili mesleki konular,

  c) Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun uygun göreceği diğer konular.

  Hazırlayıcı eğitim programının uygulanması

  Madde 15 - Hazırlayıcı eğitim programı eğitim ve sınav yürütme komisyonlarının sorumluluğunda uygulanır. Bu uygulama sonunda aday memurların başarı seviyelerini tespit etmek amacıyla sınav yapılır.

  Uygulamalı eğitimin ilkeleri

  Madde 16 - Uygulamalı eğitimin ilkeleri şunlardır:

  a) Uygulamalı eğitimin (staj) hedefi, aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır.

  b) Uygulamalı eğitim (staj) hazırlayıcı eğitimden sonra başlar, adaylık süresi içinde tamamlanır.

  c) Uygulamalı eğitimin (staj) süresi iki aydan az olamaz.

  d) Uygulamalı eğitimin (staj) aday memurların atanmış oldukları yerlerde yapılması esastır.

  e) Uygulamalı eğitim (staj) gerektiğinde Başkanlığın diğer bir biriminde veya memurun görevi ile ilgili olmak üzere, diğer bir kurum veya kuruluşta da yaptırılabilir.

  f) Aday memurlar, amirlerince uygun görülen toplantı ile görevlendirildikleri her türlü kurs, seminer ve diğer eğitimle ilgili faaliyetlere katılmak zorundadırlar.

  Uygulamalı eğitim programı

  Madde 17 - Aday memurların uygulamalı eğitim programları, Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde, Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonlarınca aday memurun görevlendirileceği birimin özelliği dikkate alınarak aşağıda belirtilen konulardan hazırlanır.

  a) Görevi ile ilgili mevzuatı bilme ve kurallarına uyma,

  b) Sorumluluğuna verilen araç ve gereçleri kullanma ve bakımını yapma,

  c) Çevre ilişkileri,

  d) Ast-üst ilişkileri,

  e) Güvenlik ve koruma tedbirleri,

  f) Uygulamada tarafsızlık,

  g) Zamanın ve kaynakların verimli şekilde kullanılması,

  h) Görevi ile ilgili diğer mesleki konular.

  Uygulamalı eğitimin yaptırılması

  Madde 18 - Uygulamalı eğitim (staj); belirlenen uygulamalı eğitim programları doğrultusunda aday memurun atandığı yerde ve birim amirinin sorumluluğunda yaptırılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Sınavlara İlişkin İlkeler

  Sınavlarla ilgili ilkeler

  Madde 19 - Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlarla ilgili ilkeler şunlardır:

  a) Sınavlar yazılı, sözlü ve uygulamalı şekilde yapılır. Yazılı sınavlar test veya klasik usulde yapılabilir. Uygun görülen sınav çeşitlerinden bir veya birkaçı birlikte uygulanabilir.

  b) Sınav önceden duyurulan yer, gün ve saatte yapılır. Yazılı sınavlarda sınav soruları, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp, sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının adaylara açıklanmasından sonra dağıtılır.

  c) Yazılı sınavlarda standart kağıt kullanılması zorunludur.

  d) Yazılı sınavlarda sınavın başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan kağıtların ve sınava giren aday sayısını ve her aday memurun kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar salon başkanı ve en az iki gözcü tarafından imzalanır.

  e) Eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak, eğitim sonunda yapılacak sınavlara hazırlamak amacıyla temel ve hazırlayıcı eğitim süreleri içinde ara sınavları yapılabilir.

  Sınav sorularının hazırlanması

  Madde 20 - Hazırlayıcı eğitim sınav soruları, Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu tarafından; aday Memurların kadro, görev ve unvanları dikkate alınarak eğitim programlarında her konu için tespit edilecek zamanlarla orantılı olacak şekilde ve her hizmet sınıfındaki unvanlar için ayrı ayrı hazırlanır.

  Temel eğitim sınav soruları ise, Devlet Personel Başkanlığından temin edilememesi halinde Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunca, yukarıdaki esaslara göre hazırlanır.

  Temel ve hazırlayıcı eğitimin değerlendirilmesi

  Madde 21 - Temel ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavlarda sınav kağıtları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirmede 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılırlar. Ancak hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavda, memurun göreviyle ilgili mesleki konulara yüzde altmış nispetinde ağırlık verilerek değerlendirme yapılır. Başarılı sayılabilmek için memurun mesleki konulardan en az 40, diğer konulardan ise en az 20 puan alması şarttır. Bu değerlendirmelerde yarım ve daha yukarı kesirler tam sayıya tamamlanır, yarımdan az kesirler dikkate alınmaz.

  Başarısız sayılan aday memurların sınav kağıtları komisyonca en geç bir gün sonra bir defa daha okunarak değerlendirmeye alınır.

  Uygulamalı eğitim sonunda sınav yapılması

  Madde 22 - Uygulamalı eğitim sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı sınav yapıldığı takdirde, değerlendirme 21 inci maddedeki hazırlayıcı eğitim ile ilgili hükümlere göre yapılır.

  Sınav sonuçlarının bildirilmesi

  Madde 23 - Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı günü izleyen en geç iki gün içinde ilan edilir. Ayrıca başarısız aday memurlara sonuçlar yazılı olarak tebliğ edilir.

  İtiraz

  Madde 24 - Aday memurlardan sınav sonucunda başarısız olanlar, sınav sonuçlarının kendilerine tebliğini takip eden iki gün içinde dilekçe ile Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığına itiraz edebilirler.

  Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu bu şekilde yapılan itirazları on gün içinde inceler ve karara bağlar. Sonuç itiraz edene yazı ile duyurulur. Sınavlara itiraz edenler, itirazlar sonuçlanıncaya kadar bir sonraki adaylık eğitimine devam ederler.

  İtirazı inceleyen komisyonun verdiği karar kesindir.

  Sınavlara katılmama

  Madde 25 - Sağlık sebepleri dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık sebebiyle sınava katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır.

  Sınavları geçersiz sayılacaklar

  Madde 26 - Aday memurların adaylık eğitim sınavları aşağıdaki durumlarda geçersiz sayılır.

  a) Kopya çekmeye teşebbüs etmek, kopya çekmek veya kopya vermek,

  b) Kendi yerine başkasını sınava sokmak,

  c) Sınav düzenine aykırı davranışta bulunmak.

  Bu durumları bir tutanakla belirlenerek (a) ve (b) bentleri kapsamına giren aday memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56 ve 57 nci maddeleri; (c) bendi kapsamına girenler hakkında ise Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunca verilecek karar doğrultusunda işlem yapılır.

  Ayrıca, kendi yerine başkasını sınava sokanlar hakkında bir tutanak düzenlenerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  Sınav belgelerinin saklanması

  Madde 27 - Sınav belgeleri aşağıda belirtilen sürelerde saklanır.

  a) Soruların cevap anahtarları, cevap kağıtları bir yıl saklanır.

  b) Tutanaklar, değerlendirme fişleri iki yıl saklanır.

  c) Kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakı ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Adaylığın Kaldırılması

  Değerlendirme belgesinin doldurulması

  Madde 28 - Adaylığın kaldırılması için, uygulamalı eğitim (staj) sonunda, (Ek-1)'deki "Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi" doldurulur.

  Başarılı sayılabilmek için, bu belge üzerinde birinci ve ikinci sicil amirlerinin "Meslek Bilgisi"ne verdikleri puanların ortalamasının en az 40 olması kaydıyla toplam puanların ortalamasının 60 olması şarttır.

  Değerlendirme belgesinde düşük puan verilmesinin belgelendirilmesi

  Madde 29 - "Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi"nde, sicil amirlerince verilen puanlar sonucu, aday memurun başarısız olması durumunda, az puan vermeyi gerektiren sebeplerin belgelendirilmesi zorunludur.

  Aday memur ile birlikte çalışma süresi

  Madde 30 - "Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi"ni dolduracak sicil amirlerinin aday memur ile en az altı ay birlikte çalışmaları zorunludur.

  Ancak sicil amirlerinin görev değişikliği, istifa ve emeklilik gibi sebeplerle görevlerinden ayrılmaları dolayısıyla aday memur ile birlikte altı aydan az çalışmaları durumunda değerlendirme belgesi, memurun mevcut sicil amirleri tarafından varsa önceki sicil amirlerinin yazılı görüşleri de alınarak doldurulur.

  Adaylığın kaldırılması teklifi

  Madde 31 - Aday memurlardan uygulamalı eğitim (staj) değerlendirmesi sonunda başarılı olduğu anlaşılanların adaylığının kaldırılması ile ilgili teklifi, değerlendirme belgesiyle birlikte adaylığın kaldırılması gereken asgari süreyi müteakip veya azami süreden bir ay önce;

  a) Merkez teşkilatında ilgili birimler Personel Dairesi Başkanlığına,

  b) Taşra teşkilatında özlük ve sicil dosyaları;

  1) Taşra teşkilatında tutulanlar Valiliğe,

  2) Merkez teşkilatında tutulanlar ise Başkanlığa, bir üst yazı ile gönderilir.

  Adaylığın kaldırılması

  Madde 32 - 31 inci maddede belirtilen süreler içinde ilgili birimlere intikal eden belgeler incelenerek usul ve işlem eksikliği bulunmayanların adaylığı atamaya yetkili amirin onayı ile kaldırılır.

  Usul ve işlem eksikliği bulunanların ise, bu eksiklikleri en kısa sürede tamamlattırılır.

  Adaylık işlemlerinin takibi

  Madde 33 - Adaylık işlemlerini yürüten birimler, işlemlerin Yönetmelikte belirtilen sürelerde yapılıp yapılmadığını takip eder ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri alır.

  Adaylık süresi

  Madde 34 - Aday olarak atanmış olan memurların adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz. (Mülga cümle: 24/12/2005-26033 S.R.G. Yön/1.mad)

  Adaylık süresinin uzatılması

  Madde 35 - Aday memurlar adaylık eğitiminin her hangi bir devresinde başarılı olmadıkça bir üst eğitim devresine alınmazlar.

  Eksik eğitimin tamamlattırılması

  Madde 36 - Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle ders saati olarak belirlenen her programın 1/5'ine devam edemeyenlerin eksik eğitimleri, eğitim programı bütünlüğü içinde tamamlattırılır.

  Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 108 inci maddesinde belirtilen sebeplerle aylıksız izinli sayılmaları veya geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları durumunda aylıksız izin veya görevden uzaklaştırma sonunda tekrar göreve başlamalarını müteakip, durumlarına uygun eğitim programına dahil edilerek kalan eğitimleri tamamlattırılır.

  Adaylık süresi içinde göreve son verme

  Madde 37 - Adaylık eğitiminin her bir devresinde başarısız olanların; disiplin cezası vermeyi gerektirecek veya memuriyetle bağdaşmayacak durumları tespit edilenlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56 ve 57 nci maddelerine göre adaylık eğitimlerini sürdürdükleri yerlerdeki sicil amirlerinin teklifi üzerine, atamaya yetkili amirin onayı ile memuriyetle ilişikleri kesilir.

  Tekrar memuriyete alınma

  Madde 38 - Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim (staj) devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar üç yıl geçmedikçe tekrar Devlet memurluğuna alınmazlar.

  Sağlık sebebiyle kurumları ile ilişikleri kesilenler için bu şart aranmaz. Üç yıllık sürenin tespitinde, göreve son verildiği tarih esas alınır.

  Bildirme işlemi

  Madde 39 - Görevlerine son verilen aday memurlar en geç bir ay içinde Personel Dairesi Başkanlığınca Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu bildirimde göreve son vermeyi gerektiren sebepler açıkça belirtilir.

  ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  İşbirliği ve ortak eğitim

  Madde 40 - Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim (staj) programlarının uygulanmasında diğer kurum ve kuruluşlarla gerektiğinde işbirliği yapılabilir veya ortak eğitim imkanlarından yararlanılabilir.

  Eğitim ve öğretim elemanları

  Madde 41 - Eğitim ve Sınav Komisyonları; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim (staj) faaliyetlerinde;

  a) Kendi personeli arasından görevlendireceği uzman kişilerden,

  b) Diğer kurum ve kuruluşlardaki uzman kişilerden,

  c) Üniversite ve yüksek okulların eğitim ve öğretim elemanları ile diğer eğitim ve öğretim elemanlarından, yararlanırlar.

  Ders ücretleri

  Madde 42 - Eğitim işlerinde eğitim-öğretim elemanı olarak görev alanlara verilecek ücretler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bütçe kanunları hükümleri gereğince ödenir.

  Hüküm bulunmayan haller

  Madde 43 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik" hükümleri ve Devlet memurları ile ilgili genel mevzuat hükümleri uygulanır.

  Geçici Maddeler

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte adaylık eğitimlerine başlanmış olan aday memurlar hakkında bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Yürürlük, Yürütme

  Yürürlük

  Madde 44 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 45 - Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

  EK 1

  "ADAY MEMURLARIN UYGULAMALI EĞİTİM (STAJ) DEĞERLENDİRME BELGESİ" için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100