Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÜMRÜK KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ

  GÜMRÜK KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1999

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23783

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Gümrük Kontrolörlerinin göreve alınması ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Gümrük Kontrolörlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, atanma ve özlük haklarını, çalışma usul ve esasları ile denetlenenlerin sorumluluklarını kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık: Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığı,

  b) Bakan: Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanı,

  c) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,

  d) Müsteşar: Gümrük Müsteşarını,

  e) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,

  f) Genel Müdür: Gümrükler Genel Müdürünü,

  g) Başkanlık: Gümrük Kontrolörleri Başkanlığını,

  h) Başkan: Gümrük Kontrolörleri Başkanını,

  i) Başkan Yardımcısı: Gümrük Kontrolörleri Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Kontrolörü,

  j) Kontrolör: Gümrük Başkontrolörü, Gümrük Kontrolörü ve Stajyer Gümrük Kontrolörünü,

  k) Stajyer Gümrük Kontrolörü: Yetkili ve yetkisiz Stajyer Gümrük Kontrolörünü, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Yönetim

  Görev merkezi

  Madde 5 - (Değişik madde: 18/10/2001 - 24557 sayılı RG./1. md.)

  Kontrolörlerin görev merkezi Ankara'dır. Ancak iş yoğunluğuna göre Genel Müdürün onayı ile İstanbul ve İzmir'de de gruplar oluşturularak buralarda Kontrolör görevlendirilebilir.

  Gruplarda görevlendirme yapılırken Kontrolörlerin istekleri de gözönünde bulundurulur. Ancak yeterli istekli bulunmaması veya kamu yararı gözetilerek yapılacak idari tasarrufların söz konusu olması durumunda, Genel Müdür takdir yetkisini kullanarak görevlendirme yapar.

  Yönetim

  Madde 6 - Gümrük Kontrolörleri doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak görev yapar. Kontrolörlerin yönetim ve çalışmalarını düzenlemek üzere Genel Müdürün onayı ile bir Başkontrolör Başkan olarak görevlendirilir.

  Genel Müdür gerekli gördüğü hallerde Başkana yardımcı olmak üzere; Başkanın teklif edeceği yeterli sayıda Kontrolörü bir yıl süreyle Başkan Yardımcısı olarak görevlendirebilir.

  Başkanın görevleri

  Madde 7 - Genel Müdüre yardımcı olmak üzere Başkan aşağıdaki işleri yapmakla görevlidir:

  a) Bakanlık, Müsteşarlık ve Genel Müdürlük Makamlarından alınan onaylar üzerine; teftiş, inceleme, soruşturma ve diğer işler için Kontrolörleri görevlendirmek, görevin yerine getirilmesini ve çalışmalarını izlemek,

  b) Gerektiğinde faaliyet programları hazırlamak ve Makam onayına istinaden uygulanmasını sağlamak,

  c) Kontrolörlerce soruşturma izni istenilen veya el konulan işler konusunda gerekli incelemeleri yapıp Genel Müdüre sunmak ve alınacak talimata göre gereğini yerine getirmek,

  d) Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre Kontrolörlerin muhakkiklik taleplerini inceleyip, muhakkiklik onayının alınmasını sağlamak,

  e) Kontrolörlerce düzenlenen raporları usul ve esas yönünden incelemek, değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,

  f) Uygun görülen raporları işlem görmek üzere ilgili mercilere intikal ettirmek ve izlemek,

  g) Kontrolörlerin çalışmalarında yöntem belirlenmesi ve mevcut yöntemlerin geliştirilmesi, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak,

  h) Alınacak onaylar doğrultusunda; mesleğe giriş, yetki ve yeterlik sınavlarının yapılmasını sağlamak,

  i) Kontrolörlerin meslekte yetiştirilmesini ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak,

  j) Başkan Yardımcılarının görev ve yetkilerini belirlemek,

  k) Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

  Büro ve görevleri

  Madde 8 - Genel Müdürlük onayına istinaden Başkanın emrinde, yeterli sayıda büro müdürü, şef, memur ve diğer görevlilerden oluşan bir büro bulunur.

  Büro, Başkanlıkça verilecek talimatlar ve yapılacak işbölümü çerçevesinde kayıt, dosya ve yazışma işlemlerini süresinde ve düzgün olarak yürütmek, yazıların gönderilmesini sağlamak, gelen yazı ve belgeleri ilgililere ulaştırmak, kırtasiye gereksinimini karşılamak, Kontrolörlerden gelen rapor ve fezlekeler ile yazıların Başkana intikalini sağlamak, Başkanın havalesine göre yazıları ilgili mercilere göndermek, işlemleri biten evrak ve dosyaları düzenli biçimde saklamak, hakediş belgelerini inceleyerek bütçe ve tahakkuka ilişkin işlemleri ve Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapmakla görevlidir.

  Büronun idaresinden büro müdürü ve şefleri sorumludur.

  Büroda çalışanlar görevleri dolayısıyla öğrendikleri bilgileri, her çeşit belge, evrak, fezleke, rapor ve yazıları Başkanın izni olmaksızın hiçbir merci veya kişiye gösteremez, veremez ve açıklayamazlar.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kontrolörler

  Kontrolörlerin görev ve yetkileri

  Madde 9 - Kontrolörler Genel Müdüre bağlı olup, Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı ile diğer hususlarda aşağıda sayılan görev ve yetkilere sahiptirler.

  a) Gümrükler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile bunların denetimi altında bulunan kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri çerçevesinde teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

  b) 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 70 inci maddesine istinaden ikinci muayene yapmak, bu Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan karar, tüzük ve yönetmelik hükümleri uyarınca Kontrolörlere verilen görevleri yapmak,

  c) Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri çerçevesinde 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümleri uyarınca arama yapmak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek,

  d) Çeşitli kanun, karar, tüzük ve yönetmeliklerin Gümrükler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına tanıdığı denetim yetkilerini kullanmak ve soruşturma yapmak,

  e) Gerek Genel Müdürlükçe verilecek işler nedeniyle, gerekse yaptıkları denetim, inceleme veya soruşturma sırasında bilgi sahibi oldukları, konusu suç teşkil eden hususlarda; gümrük amir ve memurları ile ilgili diğer kişiler hakkında soruşturma yapmak ve diğer kamu personeli hakkında da yetkili mercilere gerekli bildirimde bulunmak,

  f) Gümrük işlemlerinin daha iyi yürütülmesini sağlamak bakımından alınmasını gerekli gördükleri önlemleri, Müsteşarlığı ilgilendiren karar, yönetmelik ve genelgeler hakkındaki görüşlerini Genel Müdürlüğe bildirmek,

  g) Müsteşarlıkça ve Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

  Görevden uzaklaştırma

  Madde 10 - Kontrolörler, denetleme ve soruşturma sırasında; 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 17 nci maddesinde yer alan suçları işledikleri belirlenen ve/veya kamu hizmetlerinin gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca görülen amir ve memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137 ile 145 inci maddeleri hükümleri uyarınca görevden uzaklaştırılmalarının temini için Genel Müdürlüğe teklifte bulunurlar.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kontrolörlüğe Giriş

  Kontrolör olma koşulları

  Madde 11 - Kontrolör olabilmek için 12 nci maddede belirtilen koşulları taşımak ve 13 üncü maddede belirtilen giriş sınavında başarılı olmak zorunludur. Giriş sınavını kazananlar önce Stajyer Gümrük Kontrolörü olarak atanırlar.

  Giriş sınavı koşulları

  Madde 12 - Kontrolörlük giriş sınavına katılabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel nitelikleri taşımak,

  b) İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve eğitim programları itibarıyla denkliği Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu veya yetkili kılınacak merciler tarafından kabul olunan yerli ve yabancı öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

  c) Sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

  d) Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

  e) Başkanlıkça yapılan inceleme ve araştırmada; sicil, tutum ve davranış yönünden Kontrolörlük yapabilecek niteliklere sahip bulunmak, gerekir.

  Mesleğe Giriş Sınavları

  Madde 13 - (Değişik madde: 18/10/2001 - 24557 sayılı RG./2. md.)

  Stajyer Gümrük Kontrolörlüğüne Giriş Sınavları; Eleme Sınavı ve Giriş Sınavı olmak üzere iki ayrı bölümden oluşur.

  Eleme sınavı

  Madde 14 - (Değişik madde: 18/10/2001 - 24557 sayılı RG./3. md.)

  Stajyer Gümrük Kontrolörlüğüne girişte, 06/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 17/01/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan eleme sınavında başarılı olma şartı aranır.

  Giriş Sınavı

  Madde 15 - (Değişik madde: 18/10/2001 - 24557 sayılı RG./3. md.)

  Eleme sınavını kazananlardan 12 nci maddede belirtilen koşulları taşıyanlar giriş sınavına girme hakkını elde ederler. Giriş sınavı iki veya daha fazla günlük gazetede ilk sınav tarihinden en az bir ay önce olmak üzere asgari iki defa yayınlanır. Meslek Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki ayrı bölümden oluşur.

  Sınav yerleri

  Madde 16 - Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe belirlenecek yerlerde, yazılı sınavda başarı gösterenlerin sözlü sınavı da Ankara'da yapılır.

  Yazılı sınavda başarı gösteremeyenler sözlü sınava alınmazlar.

  Giriş Sınavı Komisyonu

  Madde 17 - Sınav Komisyonu Genel Müdürün onayı ile belirlenir. Sınav Komisyonu Genel Müdürün başkanlığında, Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Kontrolörden oluşur. Ayrıca, Kontrolörler arasından iki yedek üye seçilir.

  Giriş Sınavı Esasları

  Madde 18 - Yazılı sınav soruları, Sınav Komisyonu tarafından hazırlanıp imzalandıktan sonra mühürlü zarf içine konulur ve Komisyon tarafından saklanır.

  Yazılı sınavlarda, Başkanca görevlendirilen Kontrolörler gözetim yaparlar. Adayların kimlikleri saptandıktan sonra, kapalı ve mühürlü olduğu anlaşılan soru zarfları açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır.

  Sınavlar sonunda toplanan sınav kağıtları bir zarf içine konulur ve zarf kapatılıp mühürlendikten sonra durum bir tutanakla saptanır ve bilahare okunmak üzere Sınav Komisyonu tarafından saklanır.

  Sınav konuları

  Madde 19 - Yazılı ve sözlü sınavlar aşağıdaki konulardan yapılır.

  a) Maliye grubu (Genel maliye teorisi, bütçe, kamu giderleri),

  b) Ekonomi grubu (Genel ekonomi teorisi, para ve kredi, dış ticaret politikası; uluslararası ekonomik ilişkiler, anlaşmalar ve ödeme usulleri ile dış ticaret kısıntıları),

  c) Kamu hukuku grubu (Anayasa; Genel esaslar, temel hak ve ödevler, devletin temel kuruluşları; İdare Hukuku: Genel esaslar, idari yargının teşekkülü, idari davaların çeşitli özellikleri ve Danıştay Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu'nun ana hatları; Ceza Hukuku: Türk Ceza Kanunu'nun esas hükümleri ile Devlet idaresi aleyhine işlenen suçlar; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu: Bu Kanunun soruşturma usullerine ait hükümleri),

  d) Özel hukuk grubu (Medeni Hukuk: Şahsın hukuku, medeni hakları kullanma ve bunlardan faydalanma ehliyeti, Borçlar Hukuku: Borçların menşei, ifası, ifa edilmemesinden doğan sonuçlar, borçların sukutu, akit şekilleri, akdi bozan sebepler ve akdin çeşitleri hakkında genel bilgiler; Ticaret Hukuku: Ticari defterler ve kıymetli evrak, donatan, kaptan ve navlun mukavelesi),

  e) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca),

  f) Muhasebe grubu (Genel muhasebe, bilanço teorisi ve ticari hesap).

  Yazılı sınavın başarılması

  Madde 20 - Yazılı sınavı başarmış olabilmek için her bir sınav grubundan alınan notların 50'den aşağıda ve sınav gruplarından alınan notların ortalamasının da 70'ten aşağı olmaması gerekir.

  Sözlü sınav

  Madde 21 - Yazılı sınavı kazananlar kendilerine gönderilecek bir yazı ile sözlü sınava çağrılırlar.

  Bu adaylardan sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgelerin aslı veya noterlikçe onaylı sureti istenir;

  a) Nüfus Cüzdan sureti veya tasdikli fotokopisi,

  b) 2 adet vesikalık fotoğraf,

  c) Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi,

  d) Kendi el yazısı ile özgeçmişi.

  Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenir;

  a) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

  b) Erkek adayların askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belge.

  Başvuru şartlarına uymayanlar sınava kabul edilmezler. Yanlış bilgi ve belge verenlerin yasal sorumlulukları saklı kalmak üzere sınavı kazanmış olsalar bile atamaları yapılmaz.

  Sözlü sınavda adayların zeka, kavrayış, intikal sürati, anlatım ve kurumu temsil yeteneği, tutum ve davranışları gibi kişisel özellikleri de göz önünde bulundurulur.

  Sözlü sınavın başarılı sayılabilmesi için bu sınavdan alınan notun 70'ten aşağı olmaması gerekir.

  Giriş Sınavı Notları

  Madde 22 - (Değişik madde: 18/10/2001 - 24557 sayılı RG./7. md.)

  Giriş sınavında notlar, yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100 puan esasına göre belirlenir.

  Giriş Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

  Madde 23 - (Değişik madde: 18/10/2001 - 24557 sayılı RG./8. md.)

  Giriş sınavı notu; yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

  Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa, giriş sınavı notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

  Sınav sonuçları, Sınav Komisyonu tarafından tutanakla saptanır ve yukarıdaki esaslar doğrultusunda ataması yapılacaklara Müsteşarlıkça gerekli duyuru yapılır.

  Sınava tekrar girebilme

  Madde 24 - (Değişik madde: 18/10/2001 - 24557 sayılı RG./9. md.)

  Daha önce Stajyer Gümrük Kontrolörlüğü sınavına iki kere katılıp da kazanamamış olanlar, Stajyer Gümrük Kontrolörlüğü giriş sınavına kabul edilmezler.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Stajyer Gümrük Kontrolörlerinin Yetiştirilmesi

  Yetiştirmede gözetilecek amaçlar

  Madde 25 - Stajyer Gümrük Kontrolörlerinin yetiştirilmesinde;

  a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

  b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile denetleme ve soruşturma konularında deneyim ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

  c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

  d) Yabancı dil bilgilerini geliştirmek,

  e) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak, esaslarına uyulur.

  Yetiştirme programı

  Madde 26 - Stajyer Gümrük Kontrolörleri en az 3 yıllık staj döneminde;

  a) Kontrolörlük görev ve yetki alanına giren denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın öğretilmesi amacıyla kurs düzenlenmesi,

  b) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi,

  c) Görevlerini bilgisayar ortamında da yapabilecek bilgi ve beceri kazandırılması,

  d) Teftiş, soruşturma usulleri ve mevzuat tatbikatının Kontrolörler refakatinde sağlanması,

  e) İki yıllık sürede; hizmet içi eğitim sırasında aldıkları notlar refakatlerinde çalıştıkları Kontrolörler tarafından düzenlenen gizli görüş belgesinde kayıtlı notların ve dönem sonunda yapılan yetki sınavında alınan notların değerlendirilerek başarılı olanlara, Başkanın teklifi Genel Müdürün onayı ile re'sen teftiş, inceleme ve soruşturma yapma yetkisi verilmesi, başarısız olanların durumlarının 3 ay içinde yeniden değerlendirilmesi,

  f) Yetkili dönemde teftiş, soruşturma, inceleme ve bilimsel araştırma yaptırılması, şeklinde yetiştirilirler.

  Yetiştirme ile ilgili program Başkan tarafından hazırlanıp Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe konulur.

  Gizli görüş belgesi

  Madde 27 - Stajyer Gümrük Kontrolörleri hakkında, refakatlerinde çalıştıkları Kontrolörlerce refakat dönemi sonunda mesleki başarılarına ve kişisel davranış durumuna göre gizli görüş belgesi düzenlenir. Bu belgenin şekli ve esasları Başkan tarafından belirlenir.

  ALTINCI BÖLÜM : Yeterlik Sınavı

  Yeterlik sınavı

  Madde 28 - Stajyer Gümrük Kontrolörleri üç yıllık hizmet içi eğitim ve yetişme dönemi geçirirler ve bu dönem sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Sınav, 17 nci maddede belirtilen esaslara göre seçilen komisyon tarafından yapılır.

  Yeterlik sınavı konuları

  Madde 29 - Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıda belirtilen konulardan yapılır:

  a) Gümrük mevzuatı ve uygulaması,

  b) Teftiş usulleri,

  c) Tahkik usulleri.

  Yeterlik sınavı notu

  Madde 30 - Yeterlik sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notları ile üç yıllık staj dönemindeki yetiştirme genel notunun ortalamasından meydana gelir.

  Tam not, yetiştirme genel notu ile yazılı sınavda ayrı ayrı ve sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür.

  Yetiştirme genel notunun unsurları aşağıda belirtilmiştir:

  a) Refakatinde çalıştıkları Kontrolörlerin verdikleri görüş bildirimlerine dayanarak Başkanca verilen not,

  b) Kurs veya seminere devam ettirilmiş ise, bu seminer veya kurs sonunda yapılacak sınavlarda alınacak notların ortalaması,

  c) Gerek Başkanlıkça gerekse Stajyer Gümrük Kontrolörünün kendisince seçilen görevle ilgili konularda yapılan inceleme ve araştırmalara Başkanlıkça verilen notların ortalaması,

  d) Yetkili Stajyer Gümrük Kontrolörlerinin yaptıkları teftişler sonucunda düzenledikleri raporlara Başkanlıkça verilen genel not,

  e) Yetkili Stajyer Gümrük Kontrolörlerinin yaptıkları soruşturmalar sonucunda düzenledikleri soruşturma raporlarına ve fezlekelere Başkanlıkça verilen genel not.

  Bu notlar 100 tam puan üzerinden verilir.

  Yeterlik sınavını başarmış sayılmak için;

  a) Yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 50'den ve ortalamasının 60'tan,

  b) Sözlü sınav notunun 60'tan,

  c) Yetiştirme genel notu, yazılı not ortalaması ve sözlü not ortalamaları toplamının üçe bölünmesinden elde edilen notun 60'tan, aşağıda olmaması gerekir.

  Yeterlik sınavını kazanamayanlar ve sınava girmeyenler

  Madde 31 - Yeterlik sınavını kazanamayan veya zorunlu neden olmadan sınava girmeyenler Müsteşarlık teşkilatında durumlarına ve derecelerine uygun görülecek bir göreve atanırlar.

  Yeterlik sınavından önce görevden çıkarılma

  Madde 32 - Stajyer Gümrük Kontrolörlerinden, mesleğin gerektirdiği karakter ve nitelikler ile bağdaşmayacak durum ve davranışları saptananlar Başkanın teklifi ve Genel Müdürün uygun görüşü üzerine yeterlik sınavı beklenmeksizin Müsteşarlıkça başka bir göreve atanırlar.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Yükselme, Kıdem ve Güvence

  Kıdem esası ve yükselme

  Madde 33 - Kontrolörlük kıdemine esas süre, Stajyer Gümrük Kontrolörlüğünde, Kontrolörlükte, Kontrolörlük sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli-ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

  Kontrolörlük kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; atanma tarihleri farklılığına bakılmaksızın Stajyer Gümrük Kontrolörleri açısından giriş sınavındaki, Kontrolörler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

  Başkontrolörler arasındaki kıdem sırasının tespitinde Başkontrolörlüğe atanma tarihi (aynı promosyon için bu tarih dikkate alınmaz), aynı tarihte atananlar için Kontrolörlük kıdemi esas alınır. Kıdem sıralamasında Başkontrolörler, Kontrolörlerden önce gelir.

  Başkontrolörlüğe yükselmede, mesleki kıdem ve Başkanlıkta en az 10 yıl çalışmış olma şartı aranır.

  Protokol, temsil ve yurt dışına bilgi, görgü, mesleki konularda inceleme ve araştırma amacıyla gönderilme, her türlü özlük ve sosyal hakların verilmesinde ve Başkanlığın diğer çalışmalarında, mesleki başarı ile kişisel hal ve durum da göz önünde bulundurulur.

  Güvence ve kontrolörlüğe geri dönme

  Madde 34 - Denetim hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Kontrolörler, kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere rızaları olmadan atanamazlar.

  Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin: sağlık kurulu raporu, yargı kararı, kontrolör/müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

  Yeterlik sınavını müteakip Kontrolörlük unvanını kazandıktan sonra devlet memuru statüsünde başka bir göreve naklen ayrılanların Kontrolörlüğe tekrar kabulleri gerekli nitelikleri taşımaları kaydıyla Başkanın teklifi, Genel Müdürün uygun görüşü ve Müsteşarın onayına bağlıdır.

  Tekrar Kontrolörlüğe atananların kıdemi 33 üncü madde çerçevesinde belirlenir.

  Yurt dışına gönderilme

  Madde 35 - Kontrolörler mesleki uzmanlıklarını geliştirmek, bilgi ve görgülerini artırmak, mesleki konularda inceleme ve araştırma yapmak, Gümrük Birliği sürecinde deneyim ve bilgi edinmek üzere Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile en çok bir yıl süreyle yurt dışına gönderilebilirler. Başkan ve Başkan Yardımcılığı yapanlar mesleki konularda inceleme araştırma yapmak üzere en çok üç ay süreyle yurt dışına gönderilebilirler.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çalışma Düzeni

  İş bölümü

  Madde 36 - Kontrolörler ilke olarak müstakil görev yaparlar. Başkanın gerekli gördüğü durumlarda ya da işin gereği olarak komisyon ve/veya ekip halinde görevlendirme yapılabilir. Bu durumda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi, iş bölümü ve Kontrolörler arasındaki koordinasyon en kıdemli Kontrolörce sağlanır.

  Görev devri

  Madde 37 - Kontrolörler, kendilerine verilen görevleri bizzat sonuçlandırmakla yükümlüdürler. İşler Başkanın yazılı izni olmadan devredilemez.

  İşin devri gerektiğinde, üç nüsha "Devir Notu" düzenlenir. Devir notunda, işin konusu, yapılan işler aşamaları itibarıyla ayrıntılı olarak belirtilir. İşle ilgili belgeler ek listesiyle devir notuna eklenir.

  Haberleşme

  Madde 38 - Kontrolörler görevleriyle ilgili konularda resmi ve özel tüm kuruluş, makam ve kişilerle yazışma talimatları çerçevesinde doğrudan haberleşirler.

  Başbakanlık, Bakanlıklar ve Müsteşarlık merkez teşkilatı birimleri ile yazışmalar Başkanlık aracılığıyla yapılır.

  Başlama ve ayrılış bildirimi

  Madde 39 - Kontrolörler, görevli gittikleri yerlere varışlarını ve gümrük idaresi olmayan yerlerde bulundukları iş adresi ve telefonlarını en seri haberleşme araçlarıyla aynı gün Başkanlığa bildirirler. Telefon bildirimleri ayrıca yazıya bağlanır.

  Kontrolörler, Başkanın yazılı iznini almadan bulundukları yerlerden ayrılamazlar. Ayrılışlar birinci fıkrada belirtilen şekilde Başkanlığa bildirilir.

  Dosya düzeni

  Madde 40 - Kontrolörler yazdıkları rapor, fezleke ve yazıların ekleriyle beraber birer nüshasını ve Başkanlıktan gönderilen yazıları özel dosyalarında saklarlar. Gelen ve giden yazıları evrak kayıt defterine işlerler.

  Yazdıkları yazılara mühür numaraları ile başlayan ve takvim yılı başından itibaren müteselsil olarak özel sayılarını verirler.

  İş cetveli

  Madde 41 - Her Kontrolör, kendisine verilen veya kendisi tarafından el konulan bütün işlerini aylık iş cetveline kaydeder. Re'sen el konulan işler de derhal Genel Müdürlüğe bildirilir.

  İş cetveli iki nüsha olarak düzenlenir. İş cetvelinin ilk nüshası "Çalışma ve Hakediş Cetveli" ile birlikte Başkanlığa gönderilir, diğeri de Kontrolörde kalır.

  İş cetvellerine ve bu cetvele kaydedilen işlere yıl başından başlamak üzere müteselsil sıra numarası verilir.

  Verilen iş sonuçlandırıldığında iş cetvelinden çıkartılır ve yazılan fezleke veya raporun sayı ve günü bu cetvelde gösterilir.

  İşin bir başka Kontrolöre devredilmesi halinde de aynı işlem yapılır.

  Turne esası

  Madde 42 - Kontrolörlerin çalışmaları turne esasına göre yapılır. Turne süresi, yıllık iş durumuna göre belirlenir. Verilen iş bitirilmeden turneden dönülemez.

  Acele ve önemli işlerde turne sürelerine bağlı kalınmaksızın Genel Müdür tarafından ayrıca görev verilebilir. İnceleme ve soruşturma yapılırken turne esaslarına bağlı kalınmaz.

  Turne bölgeleri

  Madde 43 - Turne esası Ek-1'de belirtilen 4 bölgeye göre uygulanır.

  Kontrolörler, turne bölgelerinde bölge sırasına ve daha önce görev yaptıkları bölgelere göre görevlendirilirler. Stajyerlik döneminde bölge esası uygulanmaz.

  Turne programları

  Madde 44 - Turne programları, Ek-1'de yer alan bölgelerin iklim ve iş durumları göz önüne alınarak Başkan tarafından hazırlanır ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe konulur.

  Bu programlar, Kontrolörlerin gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri kapsar.

  Merkez emri

  Madde 45 - Turne bölgeleri saptanırken Kontrolörlerden hangisinin merkez emrinde kalacakları da belirlenir.

  Merkez emrinde bulunan Kontrolörler, bölge ile kayıtlı olmaksızın verilecek her türlü görevi yerine getirirler.

  Teftiş programının uygulanması

  Madde 46 - Denetim programlarındaki yerlerin iş, iklim ve yol durumlarının göz önüne alınarak denetlenmesi esastır.

  DOKUZUNCU BÖLÜM : Rapor Düzeni

  Genel esaslar

  Madde 47 - Kontrolörler yaptıkları denetim, soruşturma veya inceleme sonucunda aşağıda belirtilen rapor çeşitlerinden bir veya birkaçını düzenlerler.

  1) Fezleke

  2) Soruşturma raporu

  3) İnceleme raporu

  4) Teklif raporu

  5) Cevaplı rapor

  6) Genel Teftiş raporu

  Re'sen rapor düzenlemeye başlanmasından Kontrolörlük görevi sona erinceye kadar rapor cinsi ayırt edilmeksizin raporlara müteselsil bir sayı ile başlayan ve ayrıca her takvim yılı başından sonuna kadar devam eden ikinci bir sayı verilir.

  Müşterek yürütülen işlerde düzenlenen raporlara her Kontrolörün sayısı kıdem sırasına göre verilir. Kontrolörler iş cetveli ve rapor kayıt defterlerine kendi müteselsil sayılarını verirler.

  Fezleke

  Madde 48 - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan soruşturma sonuçları fezlekeye bağlanır.

  Fezlekede; soruşturma konuları, işlenen suçun unsurları ile sonuçlar hakkında hangi kanun hükümlerine göre kovuşturma yapılması gerektiği, suçun saptanıp saptanmaması durumlarına göre muhakemenin lüzumuna veya men'ine karar verilmesi talep ve nedenleri belirtilir.

  Düzenlenen fezleke asılları, gereği yapılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

  Soruşturma raporu

  Madde 49 - Fezlekeye bağlanması gerekmeyen tahkikat sonucunda, soruşturma raporu düzenlenir.

  3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nda yazılı suçlarla, irtikap, rüşvet, zimmete para geçirme, kaçakçılık, resmi ihale ile alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten dolayı yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen raporların asılları Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilir.

  Diğer hususlarla ilgili olarak düzenlenen soruşturma raporlarının asılları da gereği yapılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

  İnceleme raporu

  Madde 50 - İnceleme raporu;

  a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genelgelerde ve bunların uygulamasında görülen aksaklıkların düzeltilmesi yollarıyla, tavsiye olunan hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve öneriler,

  b) Denetimde cevaplı rapora bağlanmasına gerek görülmeyen durumlar ve konular,

  c) Müsteşarlıkça inceleme yaptırılan çeşitli konulara ilişkin düşünceler,

  d) Teftiş edilen memurlar hakkında müşahade ve teklifler,

  e) Şikayet ve ihbarlar üzerine veya doğrudan doğruya yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda adli ve idari cezai kovuşturmayı gerektirmeyen durumlar, için düzenlenir.

  İnceleme raporları, konularının ilgili olduğu birimler göz önüne alınarak yeter sayıda düzenlenir. Bir örnek Kontrolörlerce saklanır, diğerleri ise ilgili merkez birimlerine iletilmek üzere Başkanlığa gönderilir.

  Teklif raporu

  Madde 51 - Teklif raporu yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen fezleke veya adli soruşturma raporuna dayanılarak Müsteşarlık veya Genel Müdürlükçe alınması gereken tedbirleri veya uygulanması

  gereken müeyyideleri kapsayan raporlardır.

  Cevaplı rapor

  Madde 52 - Cevaplı rapor, yapılan denetimlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri kapsar.

  Bu raporlarda; denetlenen servis ile denetimin kapsadığı dönem, eleştirilen işlemler ve düzeltme yolları belirtilir.

  Raporun kabına, denetlenen memurun adı, soyadı, sicil numarası ve memuriyet unvanı da kaydedilir.

  Cevaplı raporlar, servisler itibarıyla veya ikinci muayene sonuçlarına göre ayrı ayrı düzenlenir.

  Cevaplı raporun seyri

  Madde 53 - Bir asıl ve üç örnek olarak düzenlenen cevaplı raporun aslı ile iki örneği teftiş edilen birimin amirine verilir.

  Birim amiri tarafından işlemleri teftiş edilen memurlara cevaplı rapor iletilir. İlgili memurdan sonra, birim amirinin ve ikinci derecedeki amirlerin her biri de raporu inceleyip cevaplandırdıktan sonra, raporun birim amirine teslim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde birim amirince raporun aslının teftiş edilen idarenin bağlı olduğu Başmüdürlüğe verilmesi veya gönderilmesi zorunludur.

  Başmüdürlükçe; mütalaalar ve rapor aslı intikal tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Kontrolöre gönderilir.

  Raporun verildiği birim, raporun cevaplandırılmış bir örneğini kendilerinde bulunan teftiş dosyasında saklar. Cevaplı raporlara ilişkin alınan talimat ve yazışmalar da düzenli bir biçimde bu dosyada tutulur.

  Cevaplı raporlarda eleştiri konusu yapılan hususları cevaplandırmak için ek süre gerektiğinde; birim amiri raporu ne kadar sürede cevaplandırılabileceğini gerekçeli olarak yazı ile Kontrolöre bildirir. Ancak, ek süre talebinin raporun alındığı tarihten başlayarak 5 iş günü içinde yapılması ve alınacak ek sürenin 15 günü geçmemesi gerekir.

  Kendilerine cevaplı rapor verilenlerle her kademedeki memurlar, eleştirilen işlemleri yürürlükteki mevzuat doğrultusunda düzeltmek ve bunu cevaplarında belirtmek zorundadırlar. Eleştirilen konularda ayrı düşünceye sahipseler, bu konudaki haklı ve kanuni nedenleri rapora verdikleri cevaplarda açık ve kısa biçimde belirtirler ve bu konuda Genel Müdürlükten alınacak talimat doğrultusunda hareket ederler.

  Kontrolörler, ilgililerce cevaplandırıldıktan sonra kendilerine gönderilen cevaplı raporları değerlendirirler ve son düşüncelerini de ekleyerek Başkanlığa gönderirler.

  Genel Müdürlük birimlerinin görüşlerinin Kontrolöre intikalinden sonra bunlara iştirak edilmemesi halinde 58 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

  Cevaplı raporların zamanında cevaplandırılmasını Kontrolörler bizzat takip ederler. Haklı nedene dayanmaksızın zamanında raporu cevaplandırmayan ilgililer hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını teminen durum Kontrolörlerce Başkanlığa bildirilir.

  Kontrolörün hastalık, askerlik ve diğer nedenlerle görevi başında bulunmaması hallerinde son mütalaa Başkanlıkça yazılır.

  Genel teftiş raporu

  Madde 54 - Genel teftiş raporu, turne süresince denetlenen ünitelerdeki genel durumu yansıtmak üzere turne sonlarında yazılır.

  Bu raporlarda;

  a) Gidilen birimde denetlenen servisler ve düzenlenen raporlar,

  b) Denetlenen birimlerdeki kadroların yeterli olup olmadığı,

  c) Denetlenen birimlerde görülen ortak uygulama noksanlıkları,

  d) Birimlerin yerleşim, araç, gereç ve malzeme durumları, gösterilir.

  Bu rapor üç nüsha olarak düzenlenir. İki nüshası Başkanlığa gönderilir, bir nüshası da Kontrolörde kalır.

  Ayrıca; Kontrolörler muamele ve işlemlerini teftiş ettikleri gümrük görevlileri hakkında edindikleri bilgi ve kanaatlerine göre kısa ve açık birer gizli tezkiye varakası tanzim ederek memur ve hizmetlilerin gizli tezkiye varakalarını muhafaza ile mükellef makamlara gönderirler.

  Rapor biçimi

  Madde 55 - Raporlar genel olarak, giriş, konu, inceleme ve soruşturma, mevzuat ve değerlendirme, sonuç olmak üzere beş ana kısma ayrılarak düzenlenir.

  a) Giriş: Denetlemenin dayanağı, yazıların tarih ve sayıları belirtilir.

  b) Konu: Denetleme konusu açık bir şekilde belirtilir.

  c) İnceleme ve Soruşturma: Denetlemenin ne şekilde yapıldığı, takip edilen husus, denetlenenler hakkında genel bilgiler, yapılan tespitler ve ifadeler yer alır.

  d) Mevzuat ve Değerlendirme: Denetleme konusunun özeti, denetleme konusu ile ilgili mevzuat hükümleri ve mevzuata aykırılıklar belirtilir. Tespitlerin mevzuat karşısındaki durumu değerlendirilir.

  e) Sonuç: Denetlenenlerin isim, unvan ve adresleri, tespit edilen fiiller ve uygulanması gereken müeyyideler ile yapılması gereken işlem açık ve net bir ifade ile belirtilir.

  Raporların düzenlenmesinde uygulanacak esaslar Başkanlıkça yayımlanacak yönergelerle belirlenir.

  Rapor dili

  Madde 56 - Raporların düzgün cümleler kullanılarak, uygun bir dille ve raporda adları geçen kişi ve kurumları rencide edebilecek deyim ve yakıştırmalar bulundurulmadan yazılmasına, hiçbir tereddüde mahal vermeyecek açıklıkta olmasına, konu ile ilgisi bulunmayan ayrıntılara yer verilmemesine özen gösterilir.

  Raporların sevki

  Madde 57 - Kontrolörlerce düzenlenen raporların Başkanlığa intikalinden sonra incelenip uygun görülenler ilgili adli ve idari makamlara sevk edilir. Sevkleri uygun bulunmayan raporlar ilgili Kontrolöre gerekçeli olarak gönderilir.

  Ancak; Kontrolör tarafından ikinci kez gönderilen raporların Başkanlıkça gerekli görülecek hallerde ilgili birimlere sevki uygun görülmediği takdirde bu raporları incelemek üzere rapor okuma komisyonu oluşturulabilir. Komisyonun teşekkülü, çalışma esasları ve üyelerin sayısı ile görev süreleri Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenir.

  Raporların merkezde göreceği işlem, derkenar ve saklıya çıkarılması

  Madde 58 - Gümrük Kontrolörlerinden Gümrük Kontrolörleri Başkanlığına gönderilen inceleme, idari soruşturma ve cevaplı raporlar ile genel teftiş raporları Başkanlıkça incelenir. Bunlardan yapılacak işlemi bulunmadığı anlaşılanlar ile gönderilmesinde fayda görülmeyenler saklıya çıkarılır ve bu durum Kontrolöre bildirilir, bunun dışındakiler ise ilgili şubelere gönderilir ve sonuçlar izlenir.

  Raporların gönderildiği şubelerde incelenmesi sonucunda Kontrolörün görüş ve önerilerine ilk aşamada iştirak edilmesi halinde hemen yerine getirilmesi için durum mahalline bildirilir. Sorumlu memurlar bu bildirim üzerine yanlış ve eksiklikleri gecikmeden düzeltmek ve tamamlamakla ve idare amirleri de yerine getirilmesini sağlamak ve sonucunu denetlemekle yükümlüdür.

  Raporların gönderildiği Genel Müdürlük merkez şubelerinde ya da ilgili idare ve kurumlarda rapora ilişkin olarak yazılacak görüş ya da mahalline yapılacak bildirimin ikişer örneği Başkanlık aracılığıyla Kontrolöre gönderilir. Kontrolör bu bildirim örneklerinden birini dosyasında alıkoyar, Düşünce ya da bildirimi uygun görüyorsa bu konuyu belirterek belgenin diğer nüshasını Genel Müdürlüğe geri gönderir. Aksi durumda görüşünü bir derkenarla Genel Müdürlüğe bildirir. Bu derkenara Başkanlıkça katılınması durumunda rapor ve derkenar ilgili şubeye verilir. Bu derkenara ilgili mercilerin verecekleri karşılıklar da aynı şekilde Kontrolöre gönderilir. Kontrolörce bunlar ya yeterli görülür ya da ikinci bir derkenarla karşılanır.

  Kontrolörün bu ikinci derkenarına Başkanlıkça katılınması durumunda rapor ve derkenarlar idareye verilir, aksi durumda Başkanlıkça saklıya alınır.

  İkinci derkenar üzerine idare ile Kontrolör arasındaki görüş ayrılığı giderilememiş ise konu Gümrük Kontrolörleri Başkanı ve İdarenin görüşü alınarak Genel Müdürlük makamınca sonuca bağlanır.

  Her iki durumda da Kontrolör yapılan işlemden haberdar edilir.

  Derkenarlar asıl raporun sayısını alır ve kaçıncı derkenar oldukları gösterilir. İşi biten raporlar Gümrük Kontrolörleri Başkanlığınca saklanır.

  Raporların yukarıda sözü edilen aşamalarının her birinde inceleme süresi 15'er gündür Haklı bir neden bulunması durumunda merkez şubelere tanınan bu süre en çok üç aya kadar uzatılır. Haklı neden üç aydan daha çok uzatmayı gerektiriyorsa durum nedenleriyle birlikte ilgili birimlerce Genel Müdürün onayı alındıktan sonra Gümrük Kontrolörleri Başkanlığına bildirilir.

  Raporlar üzerinde yapılan bildirimin Kontrolörce inceleme süresi en çok bir aydır.

  Gümrük Kontrolörleri tarafından tanzim edilen raporlara istinaden açılan kamu davalarının mahkeme kararlarına ait kesinleşen ilamların onaylı birer örneği, davalara müdahil sıfatı ile katılma veya takiple görevli gümrük idareleri tarafından, idareye intikalinden itibaren en geç 1 ay içinde Gümrük Kontrolörleri Başkanlığına gönderilir.

  ONUNCU BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Bilgi-belge verme ve yardım zorunluluğu

  Madde 59 - Kontrolörlere görevleri sırasında ilgililerce bilgi-belge verme ve yardımda bulunma hususları aşağıda belirtilmiştir.

  a) 1) Kontrolörler, görevleri sırasında; ilgililerden gerekli yardımı, bilgiyi, evrak, kayıt ve belgelerin onaylı örneklerini ve bir yolsuzluğun kanıtını oluşturuyorsa asıllarını re'sen isterler.

  2) Kontrolörler, görevleriyle ilgili mevzuatın kendilerine verdiği yetkileri kullanırlar. Gerekirse yurt dışında da çalışma yapabilirler.

  3) İlgili kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça, Kontrolörlerce istenilen belge ve bilgilerin gösterilmesi ve/veya verilmesi zorunludur.

  b) Müsteşarlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görevli bulunanlar, gizli de olsa tüm belge, defter ve dosyaları para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, eşya ve malları ilk talepte Kontrolörlere göstermek, inceleme ve sayımına yardımcı olmak zorundadırlar. Görevliler bu konuda hiçbir engel gösteremez.

  c) Teftiş, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların amir veya yöneticileri, Kontrolörlerin görevlerini yürütebilmeleri için gereken önlemleri almak ve Kontrolörlere görevleri süresince uygun çalışma koşulları sağlamak zorundadır.

  d) Teftiş ya da soruşturmaya başlanan birim görevlilerinin hastalık ve benzeri nedenler dışında izne ayrılmalarına, Kontrolörün olumlu görüşü alındıktan sonra birim amirlerince karar verilir.

  İdari işlere müdahale edilemeyeceği

  Madde 60 - Kontrolörler esas olarak idari işlere müdahale edemezler. Ancak, idarenin işleyişinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve bürokratik işlemlerin en aza indirilmesi konusundaki önerilerini, düzenleyecekleri bir rapor ile Başkanlığa bildirirler.

  Kimlik belgesi ve resmi mühür

  Madde 61 - Kontrolörlere, Genel Müdür ve Müsteşar tarafından imzalanmış, kimlik belgesi verilir. Bu belgede görev ve yetkileri açıkça belirtilir.

  Kontrolörlere zimmetli olarak birer resmi mühür verilir.

  Meslekten ayrılma halinde bunlar Başkanlığa iade edilir.

  Kredi cüzdanı ve çek karnesi

  Madde 62 - Kontrolörlerin maaş, yevmiye, yolluk ve diğer haklarını gümrük saymanlıkları ile gümrük vezneleri ve mal sandıklarından almak üzere kredi cüzdanı ve çek karnesi verilir.

  Tamamen kullanılan kredi cüzdanı ile çek karnesi dip koçanı yenisi alınmak üzere Başkanlığa gönderilir.

  Kontrolörler, hakedişlerini gümrük saymanlıkları veya gümrük veznelerinden veya mal sandıklarından bu çeklerle alırlar. Çekilen paranın hakedişi aşmaması gerekir. Ertesi aya zimmet devri ancak ay sonlarında görevle ilgili yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir.

  Hakedişler

  Madde 63 - Kontrolörler, çalışmalarını, bununla ilgili maaş, yolluk ve diğer haklarını aylık olarak düzenleyecekleri "Çalışma ve Hakediş Cetveli"nde gösterirler.

  Bu cetvellerin ait olduğu ayı izleyen ayın en geç 5 inci günü akşamına kadar Başkanlığa gönderilmesi gerekir.

  Bu cetvelde ay içindeki yolculuklara ait giderler ve diğer hakedişlerle bunlara karşılık alınan paralar gösterilir.

  Çalışma ve hakediş cetveline, iş cetveli, yolluk bildirimi, çek yaprağı, varsa posta ve diğer giderlere ait belgeler eklenir.

  Çalışma ve hakediş cetveline yıl başından başlamak üzere numara verilir.

  Demirbaş eşya

  Madde 64 - Kontrolörler, kendilerine demirbaş eşya olarak verilenleri itina ile kullanmak ve meslekten ayrılışlarında iade etmek zorundadırlar.

  Yönerge çıkarılması

  Madde 65 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasına açıklık getirecek usul ve esaslar Başkanlıkça çıkarılacak yönergelerle belirlenir.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  Madde 66 - 01/12/1990 tarihli ve 20712 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gümrük Kontrolörleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 67 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 68 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

  EK - 1

  BÖLGELER

  1. BÖLGE:  2. BÖLGE:  3. BÖLGE: 4. BÖLGE:

  --------- --------- ---------  ---------

  AnkaraAdanaAmasya Adıyaman

  AntalyaAfyonArtvinAğrı

  BalıkesirAksaray BayburtArdahan

  BursaAydınÇankırıBatman

  EdirneBartınÇorumBingöl

  İçel BilecikErzincan Bitlis

  İstanbulBoluErzurum Diyarbakır

  İzmirBurdurGaziantep Elazığ

  KırklareliÇanakkale Gümüşhane Hakkari

  KocaeliDenizliGiresunIğdır

  SakaryaEskişehir IspartaKars

  TekirdağHatayKahramanmaraş Mardin

  YalovaKarabük Kastamonu Muş

  ZonguldakKaraman KırşehirSiirt

   KayseriKilisŞırnak

   Kırıkkale MalatyaTunceli

   KonyaNevşehir Şanlıurfa

   Kütahya NiğdeVan

   ManisaRize

   MuğlaSinop

   Samsun Sivas

   OrduTokat

   TrabzonOsmaniye

   UşakYozgat

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100