Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ADLİ TIP KURUMU DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  ADLİ TIP KURUMU DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Adalet Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/09/1999

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23806

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Adalet Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Adli Tıp Kurumu Başkanlığında; Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluşu, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü ile hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, bunların yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Adalet Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Adli Tıp Kurumu Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrası kapsamına giren memurlar ile sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakan : Adalet Bakanını,

  Bakanlık : Adalet Bakanlığını,

  Başkanlık : Adli Tıp Kurumu Başkanlığını,

  Bağlı Kuruluş : Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu Başkanlığını,

  Merkez Teşkilatı : İstanbul'da bulunan Adli Tıp Kurumu Başkanlığının merkez birimlerini,

  Taşra Teşkilatı : Taşradaki Adli Tıp Kurumu grup başkanlıklarını ve şube müdürlüklerini,

  Grup Başkanlığı : Adli Tıp Kurumuna bağlı taşradaki grup başkanlıklarını,

  Şube Müdürlükleri : Adli Tıp Kurumu Başkanlığına bağlı taşradaki Adli Tıp Kurumu şube müdürlüklerini,

  Disiplin Amiri : Yönetmeliğe ekli cetvelde disiplin amiri olarak gösterilen kişileri,

  Üst Disiplin Amiri : Yönetmeliğe ekli cetvelde üst disiplin amiri olarak gösterilen görevli kişileri,

  En Üst Disiplin Amiri : a) Atama amiri Adalet Bakanı olan personel ile müşterek kararnameyle atanan personel için Adalet Bakanını,

  b) Atama amiri Adli Tıp Kurumu Başkanı olan personel için Adli Tıp Kurumu Başkanını,

  Disiplin Kurulu : a) Atama amiri Adalet Bakanı olan personel ile müşterek kararname ile atanan personel için, Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulunu,

  b) Atama amiri Adli Tıp Kurumu Başkanı olan personel için Adli Tıp Kurumu Disiplin

  Kurulunu,

  Yüksek Disiplin Kurulu: a) Atama amiri Adalet Bakanı olan personel ile müşterek kararnameyle atanan personel için, Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunu,

  b) Atama amiri Adli Tıp Kurumu Başkanı olan personel için de, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulunu, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Disiplin Cezaları ve Disiplin Amirleri

  Disiplin Cezaları

  Madde 5 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi gereğince, Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  A - Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

  Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

  b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,

  c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

  d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

  e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

  f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

  g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

  h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

  B - Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

  Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,

  b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,

  c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

  d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

  e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

  f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

  g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

  h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

  ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

  j) Verilen emirlere itiraz etmek,

  k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

  l) Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.

  C - Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

  Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

  b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

  c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

  d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

  e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

  f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

  g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek,

  h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,

  ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

  j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.

  D - Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır.

  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

  b) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek,

  c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

  d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak

  e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

  f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

  g) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek,

  h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

  ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

  j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

  k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

  l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

  m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

  n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

  o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

  E - Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

  Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

  b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

  c) Siyasi partiye girmek,

  d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

  e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

  f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

  g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

  h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

  ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden aranılanları görev mahallinde gizlemek,

  j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

  k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

  Disiplin Amirleri

  Madde 6 - Adli Tıp Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkili disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

  Cetvelde disiplin amiri olarak tespit edilen unvanlara ait görevleri yetki ile veya vekaleten yürütenler de, bu görevi yürüttükleri sürece disiplin amirliği yetkisine sahiptir.

  Cetvelde gösterilen disiplin amiri unvanını taşıyan birden fazla kişi olması durumunda, yapılan işbölümüne göre ilgili olan, ilgili birden fazla ise kıdemli olan disiplin amirliği yetkisini kullanır.

  Disiplin amiri olarak tespit edilen unvanlara ait kadroların münhal bulunması halinde, disiplin amirliği yetkisi cetvelde gösterilen üst disiplin amirince kullanılır.

  Üst Disiplin Amirleri

  Madde 7 - Bakan, bağlı kuruluşta görevli bütün memurların en üst disiplin amiridir.

  Adli Tıp Kurumu Başkanı da, birimlerindeki bütün personelin diğer disiplin amirlerine göre en üst disiplin amiridir.

  En üst disiplin amirleri, bu sıfatla haiz oldukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilirler.

  Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar

  Madde 8 - Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının, bu Yönetmeliğe ekli cetvelde belirtilen disiplin amirleri tarafından, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde verilmesi zorunludur.

  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, bu yönetmeliğin 17 nci maddesinde gösterilen usule uygun olarak ve ilgisine göre, 13 üncü maddede belirtilen Adli Tıp Kurumu Disiplin Kurulunun veya Bakanlık Disiplin Kurulunun uygun görüşü alınmak suretiyle atamaya yetkili amirce; devlet memurluğundan çıkarma cezası da, 12 nci maddede belirtilen Yüksek Disiplin Kurullarınca, 18 inci maddedeki usule göre verilir.

  Başka Yerde Görevlendirilenlerin Disiplin Amirleri

  Madde 9 - Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde görevlendirilen personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptığı yere göre belirlenir.

  İkinci görev olarak Başkanlıkta, ya da bağlı grup başkanlıklarında veya şube müdürlüklerinde görevlendirilenler de, bu görevleriyle ilgili disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri nedeniyle, bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler.

  Yetkili Disiplin Amirleri

  Madde 10 - Disiplin cezasını gerektirir fiil veya halin, disiplin soruşturmasının yapılması ve karara bağlanmasında, suçun işlendiği yerdeki disiplin amiri yetkilidir.

  Disiplin Amirlerinin Görev ve Yetkileri

  Madde 11 - Disiplin amirleri; yapılan soruşturma sonucunda disipline aykırı eylem, ya da hali tespit edilen memurlara, durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre disiplin cezalarını vermeye,

  Adli Tıp Kurumu Disiplin Kurulu ile Bakanlık Disiplin Kurulunca reddedilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ve Adli Tıp Kurumu Yüksek Disiplin Kurulu ile Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu tarafından red edilen Devlet memurluğundan çıkarma cezası yerine, red kararının alındığı tarihi izleyen on beş gün içinde başka bir disiplin cezası vermeye,

  Üst disiplin amiri sıfatıyla uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları inceleyerek verilen cezayı aynen kabule, hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya, Yetkilidirler.

  Disiplin Kurulları ile Yüksek Disiplin Kurullarının, ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya red ederler. Red halinde atamaya yetkili amirler, 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Disiplin Kurulları

  Adli Tıp Kurumu Yüksek Disiplin Kurulu

  Madde 12 - Adli Tıp Kurumu Yüksek Disiplin Kurulu, Bakanlık Müsteşarının teklifi ve Bakanın onayı ile, Adli Tıp Kurumu Başkanının Başkanlığında; varsa hukuk müşaviri ile ihtisas kurulları başkanları arasından görevlendirilecek üç üyeden, hukuk müşaviri yoksa ihtisas kurulları başkanları arasından görevlendirilecek dört üyeden oluşturulur.

  Bu kurul, yalnızca Adli Tıp Kurumu Başkanı tarafından atanan personelle ilgili olmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu görevi yapar.

  Ataması Bakanlıkça ve müşterek kararname ile yapılan Adli Tıp Kurumu personelinin ilgili yüksek disiplin kurulu, Bakanlık Yüksek Disiplin Kuruludur.

  Adli Tıp Kurumu Disiplin Kurulu

  Madde 13 - Adli Tıp Kurumunda, Müsteşarın teklifi ve Bakanın onayı ile Adli Tıp Kurumu başkan yardımcısının başkanlığında; varsa hukuk müşaviri ile ihtisas daireleri başkanları arasından görevlendirilecek üç üyenin, hukuk müşaviri yoksa dört üyenin katılması ile, bir Disiplin Kurulu oluşturulur. Bu kurul, yalnızca ataması Adli Tıp Kurumu Başkanı tarafından yapılan personelle ilgili olarak disiplin kurulu görevi yapar.

  Ataması Bakanlıkça ve müşterek kararname ile yapılan Adli Tıp Kurumu personelinin ilgili disiplin kurulu, Bakanlık Disiplin Kuruludur.

  Başkan ve Üyelerin Görev Süresi

  Madde 14 - Kurulların başkan ve üyelerinin görevlendirme süresi iki yıldır. Süresi dolanların yeniden aynı süre ile görevlendirilmeleri mümkündür.

  Kurul Toplantılarına Katılamayacak Olanlar

  Madde 15 - Kurulların başkan ve üyeleri kendilerine, boşanmış olsalar dahi eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına ve disiplin soruşturmasını yaparak, ceza verilmesini bizzat teklif ettikleri memurlara ait işlerle ilgili kurul toplantılarına katılamazlar.

  Kurulların Toplantı ve Çalışmalarına, Görüşme Usullerine ve Karar Yeter Sayısına İlişkin Esaslar

  Madde 16 - Kurullarda toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, Kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması, Başkan tarafından sağlanır.

  Kurullarda raportörlük görevi, Başkanın görevlendireceği bir üye veya bir şube müdürü tarafından yürütülür.

  Üyeler, kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde inceler.

  Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlanması ve görüşmelerin yeterli görülmesi halinde oylama yapılır.

  Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve oyçokluğu ile ve açık oyla karar verir. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar Başkan tarafından açıklanır.

  Karar özeti, üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

  Kurulların başkan ve üyelerinin görev başında bulunmamaları halinde, kurula vekilleri katılır. Kurulların başkanlarının, yukarıdaki maddede sayılan sebeplerle kurula katılamaması halinde en kıdemli üye başkanlık yapar.

  15 inci madde uyarınca toplantılara katılamayan üyeler, toplantı yeter sayısının tespitinde göz önünde bulundurulmaz.

  Disiplin Kurullarının Karar Süresi ve Usulü

  Madde 17 - Atama amiri Adli Tıp Kurumu Başkanı olan personelin, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde, soruşturma dosyası, soruşturmanın tamamlanmasından itibaren onbeş gün içinde, kararını bildirmek üzere Adli Tıp Kurumu Disiplin Kuruluna;

  Atama amiri Bakan olan ve müşterek kararname ile atanan Adli Tıp Kurumu personelinin soruşturma dosyası ise, yine soruşturmanın tamamlanmasından itibaren onbeş gün içinde, kararını bildirmek üzere Bakanlık Disiplin Kuruluna; Gönderilir.

  Her iki disiplin kurulu da, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işlerde, soruşturma dosyasını aldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde, soruşturma evrakına göre karar verir ve atamaya yetkili makama bildirirler. Bunun üzerine atamaya yetkili amir tarafından 30 gün içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.

  Yine Disiplin Kurulu, uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazlarla ilgili işlerde, itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili kararlar, başkaca tahkikat yapılmaksızın münhasıran soruşturma dosyası üzerinden verilir.

  Yüksek Disiplin Kurulunun Karar Süresi ve Usulleri

  Madde 18 - Amirlerin Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin teklifleri, soruşturma dosyasının Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren en geç altı ay içinde karara bağlanır.

  Yüksek Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden dosyaların tetkiki sırasında gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

  Kurulların Ayrı Bir Ceza Tayinine Yetkisi

  Madde 19 - Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun, 657 Sayılı Kanunun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen alt ceza uygulaması hariç, ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur; cezayı kabul veya reddeder. Red halinde, atamaya yetkili amir, 15 gün içinde başka bir disiplin cezası verebilir.

  Kararların Yazılması ve Tebliği

  Madde 20 - Kararlar, karar tarihini izleyen yedi gün içinde, gerekçeli olarak ve oybirliği veya oyçokluğu ile alındığı da belirtilmek suretiyle yazılır. Karşı oy kullananların görüşlerine de kararda yer verilir.

  Kararlar, verildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde ilgililere tebliğ edilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Disiplin Soruşturması

  Disiplin Soruşturmasına Başlama

  Madde 21 - Memurun disipline aykırı davranışının öğrenilmesi üzerine, disiplin amiri veya görevlendireceği bir muhakkik tarafından derhal disiplin soruşturmasına başlanır. Muhakkik olarak tayin edilecek kişinin, hakkında soruşturma yapılan memura eşit veya daha üst bir görevde bulunması zorunludur.

  Disiplin cezasını gerektiren fiil ve davranışlarla ilgili olarak, delil niteliğindeki tüm evrak ile bilgi sahibi olanların ifadelerini içeren soruşturma dosyası oluşturulur.

  Savunma Hakkı

  Madde 22 - Memura savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemez.

  Hakkında soruşturma yapılan memura, isnat edilen fiil ve haller açıkça belirtilmek suretiyle, yedi günden az olmamak üzere verilen süre içerisinde savunma yapması, aksi halde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu yazılı olarak bildirilir.

  Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir. Bu hak, savunması alınırken, ilgiliye mutlaka hatırlatılır.

  Soruşturma Sonucu Yapılacak İşlemler

  Madde 23 - Soruşturma sonucu elde edilen bilgiler ve ilgilinin savunması değerlendirilerek, eylemin karşılığı olan disiplin cezası tayin ve tespit edilir.

  Eylemin karşılığı olarak tespit edilen disiplin cezası, uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezalarından biri olduğu takdirde, disiplin amirince söz konusu disiplin cezası verilerek memura yazılı olarak bildirilir.

  Uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezalarından birini gerektiren fiil ve haller nedeniyle yapılan soruşturma sonucunda, fiilin sübut bulmadığı kanaatine varılırsa, disiplin amirince "disiplin cezası verilmesine yer olmadığına" karar verilir. ve bu karar da ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  Soruşturma evrakı, soruşturmaya konu olan eylem, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiriyorsa, ilgisine göre bu konuda karar vermeye yetkili olan Bakanlık Disiplin Kuruluna veya Adli Tıp Kurumu Disiplin Kuruluna; Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiriyorsa, yine ilgisine göre yetkili olan Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu'na veya Adli Tıp Kurumu Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilir.

  Disiplin kurullarına gönderilecek soruşturma evrakına, soruşturmayı yürüten amirin düşünceleri ile memura ait sicil raporları, daha önceki taltifleri ve kesinleşme şerhini havi disiplin cezalarına ilişkin belgeler de eklenir.

  Tekerrür ve Alt Ceza Uygulaması

  Madde 24 - Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren, fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir.

  Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezaların da, bir derece hafif olanı uygulanabilir.

  Zamanaşımı

  Madde 25 - Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hallerde ise altı ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanması zorunludur.

  Belirtilen süreler içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı veya disiplin cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihten itibaren, nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

  Amirin ve İlgililerin Sorumluluğu

  Madde 26 - Ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğramasına sebebiyet veren amir, kurul ve ilgililer hakkında genel hükümlere göre disiplin işlemi ve cezai işlem yapılır.

  Amirlerle Birlikte İşlenen Disiplin Suçları

  Madde 27 - Memurların, Yönetmeliğe ekli cetvelde yer alan disiplin amirleri ile birlikte işledikleri disiplin suçlarında, her iki memur hakkında da suça iştirak eden amirin disiplin amirince soruşturma ikmal edilerek sonucuna göre işlem yapılır.

  Suça iştirak eden disiplin amirinin hakim-savcı sınıfından olması halinde, bu hususta yetkili mercilerce yapılacak soruşturma sonucuna göre memura uygulanacak disiplin cezası, memurun üst disiplin amiri tarafından verilir.

  Ancak, memur yönünden 25 inci maddedeki zamanaşımı süreleri gözetilir.

  Verilen Disiplin Cezasının Hükümsüz Kılınması

  Madde 28 - Yetkisiz bir disiplin amiri tarafından verilmiş ve kesinleşmiş bir disiplin cezasının tesbit edilmesi halinde bu ceza, sicilden silinmesi süresi içinde, en üst disiplin amirince usulüne uygun olarak geri alınıp hükümsüz kılınabilir ve yeniden disiplin soruşturmasına geçilerek gerekli olan disiplin cezası verilir.

  Tek Eylemle Çeşitli Kuralların İhlal Edilmesi

  Madde 29 - Tek bir eylem ile, yasanın çeşitli kurallarını ihlal edip, birden fazla disiplin suçu işleyen memura, o kurallardan en ağır cezayı gerektiren tek bir disiplin cezasının verilmesi zorunludur.

  Görevden Ayrılanlar İçin Disiplin Cezası

  Madde 30 - Devlet memuru iken, disiplin suçu işleyip de, henüz ceza verilmeden istifa etmek veya emekli olmak veya müstafi addedilmek suretiyle memuriyetten ayrılan görevliler için de, disiplin soruşturması yapılarak gerekli olan disiplin cezası verilir.

  Disiplin Cezalarına İtiraz ve Süresi

  Madde 31 - Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa üst disiplin amirine, yoksa disiplin kuruluna yapılabilir.

  İtiraz süresi, kararın ilgiliye tebliğinden itibaren yedi gündür.

  İtirazı inceleyecek olan merciler, itiraz dilekçesi ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar. İtiraz halinde, itiraz mercileri, kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi, cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Kaldırılan cezalar sicilden silinir.

  Süresi içinde itiraz edilmeyen uyarma ve kınama cezası ile ilgili kararlar ve itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz.

  Diğer disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

  Disiplin Cezalarının Bildirimi ve Uygulanması

  Madde 32 - Disiplin amirleri veya disiplin kurullarınca verilen disiplin cezası kararları, gereği yapılmak ve memurun siciline işlenmek üzere ilgili birimlere gönderilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin kararlar, ayrıca Devlet Personel Başkanlığına da gönderilir.

  Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, verildiği tarihi takip eden aybaşında uygulanır.

  Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesi

  Madde 33 - Memurun siciline işlenen disiplin cezaları, cezanın uygulanma tarihinden itibaren;

  a) Uyarma ve kınama cezalarında beş yıl,

  b) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında on yıl, geçtikten sonra, ilgilinin müracaatı üzerine atamaya yetkili makam tarafından sicilden silinebilir.

  Devlet memurluğundan çıkarma cezası hiçbir şekilde sicilden silinemez.

  Disiplin cezasının sicilden silinmesi talebinde bulunan memurun, belirtilen süreler içindeki davranışları, başka bir disiplin suçu işleyip işlemediği gibi hususlar da değerlendirilerek, bu talebi haklı nitelikte görülürse, isteğin yerine getirilmesine karar verilerek, bu karar sicil dosyasına işlenir.

  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında ise, disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

  Ceza Kovuşturması ve Disiplin Soruşturmasının Bir Arada Yürütülmesi

  Madde 34 - Hakkında ceza kovuşturması yapılan memurun eylemi, disiplin yönünden gereğinin takdir ve ifası için derhal disiplin amirine bildirilir. Disiplin amirince, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre işlem yapılır.

  Aynı olaydan dolayı, memur hakkında ceza davası açılmış olması gerekçe gösterilerek, disiplin soruşturmasının geciktirilmeyeceği gibi, ilgilinin mahkum olması veya olmaması, ayrıca disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.

  Memurlar hakkında; görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suçlar ile kişisel suçları sebebiyle cumhuriyet savcıları veya yetkili kurullarca yapılan soruşturma sonunda düzenlenen takipsizlik, men-i muhakeme, iddianame veya lüzumu muhakeme karar suretleri ile, mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri, memurun bağlı olduğu birime gönderilir.

  Yürürlük

  Madde 35 - Bu Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 36 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

  EK

  "ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI" için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100