Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DİVRİĞİ-HEKİMHAN MADENLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA SÖZLEŞMELİ OLARAK ATANACAK PERSONELE İLİŞKİN SINAV YÖNETMELİĞİ

  DİVRİĞİ-HEKİMHAN MADENLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA SÖZLEŞMELİ OLARAK ATANACAK PERSONELE İLİŞKİN SINAV YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/10/1999

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23853

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünde ilk defa sözleşmeli olarak atanacak personelin seçimi için yapılacak sınavlarla ilgili esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri; Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğüne ilk defa sözleşmeli olarak atanacaklar hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Yönetmelikte geçen;

  Şirket: Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

  Sözleşmeli Personel: Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünde sözleşmeli olarak çalışacak personeli,

  Sınav Kurulu: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak sözlü, mülakat veya uygulamalı sınavı yapacak kurulları,

  Sınav: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavı kazananlar arasından ilk defa sözleşmeli olarak atanacaklar için şirketçe düzenlenen sözlü, uygulamalı sınav veya mülakat şeklinde yapılan yeterlik ve yarışma sınavlarını,

  Sözlü Sınav: İlk defa sözleşmeli olarak atanacakların bilgilerini ölçmek maksadıyla sözlü olarak yapılan sınavları,

  Mülakat: İlk defa sözleşmeli olarak atanacak personelin genel durum ve davranışlarını değerlendirmek amacıyla yapılacak görüşmeleri,

  Uygulamalı Sınav: İlk defa sözleşmeli olarak atanacakların bilgi ve becerilerinin ölçülmesi maksadıyla yapılan sınavları, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : İşe Alınacaklarda Aranılacak Şartlar

  Genel şartlar

  Madde 5 - Sözleşmeli olarak atanacaklarda aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

  1) T.C. vatandaşı olmak,

  2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  3) 18 yaşını tamamlamış olmak,

  4) İlk hizmete girişte 30 yaşını aşmamış olmak (lisans ve daha yüksek düzeyde öğrenim görmüş olanlar için 35 yaş esas alınır).

  5) En az lise ve dengi okul mezunu olmak (ancak, lise mezunları arasında personel temini mümkün olmaması halinde ilköğretim okulu mezunları da sınava alınabilirler.)

  6) İlk defa Devlet Memuru olarak atanacaklar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak merkezi sınava katılarak başarılı olmak,

  7) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmamak,

  8) Askerlik durumu itibarıyla;

  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

  b) Askerlik çağına gelmemiş olmak,

  c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut en az bir yıl erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

  10) Daha önce çalıştığı iş yerinden disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak,

  11) Mevzuat hükümleri gereğince haklarında güvenlik soruşturması yapılması gereken personel ile ilgili yapılacak güvenlik soruşturması sonuçlarının olumlu olması.

  Özel şartlar

  Madde 6 - Sözleşmelilerde görev ve hizmetin niteliği dikkate alınarak genel şartlara ilave şartlar aranır. Bu şartlar; hizmet grubunun öngördüğü öğretim ve eğitim kurumları, lisan bilgisi, iş tecrübesi, mesleki ehliyet, kurs gibi konularla Şirket hizmetlerinin gerektirdiği diğer şart ve tercihleri içerir.

  Şartların belgelendirilmesi

  Madde 7 - Sözleşmeli olarak atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlar aşağıdaki şekilde belgelendirilir.

  1) Genel şartlar;

  a) Türk vatandaşı olduklarını ve yaşlarını, nüfus hüviyet cüzdanı veya onaylı örneği,

  b) Öğrenim durumlarını diploma asılları veya onaylı örnekleriyle, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler,

  Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleriyle birlikte denkliğin kabul edildiğine dair Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya Yüksek Öğretim Kurulunca verilecek belgeler,

  Öğrenimini yabancı ülkede yapan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin diplomalarının 1219 ve 6283 sayılı kanunlar gereğince onanıp tescil edildiği, Sağlık Bakanlığı'nca verilecek belgeler,

  c) İlgililerin, hükümlü veya kamu haklarından mahrum bulunmadıkları, ikametgahlarının veya Şirketin bulunduğu yer, mümkün olmadığı takdirde herhangi bir yer Cumhuriyet Savcılığından alacakları belgeler,

  d) Askerlik durumlarını, terhis belgesi asılları veya onaylı örnekleri veya askerlik daire yahut şubelerinden alınacak belgeler,

  e) Sağlık durumlarını devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,

  2) Özel şartlar; görev ve çalışmaları ile ilgili gerekli kurumlardan alacakları belgelerle belgelendirirler.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Duyuru ve Müracaat

  Duyuru

  Madde 8 - Atama yapılacak boş kadroların unvanı, sayısı, çalıştırılacakları yer, alınacak personelde aranacak genel ve özel şartlar, müracaat edilecek merci ve en son müracaat tarihi ile sınav şekli, yeri ve zamanı belirtilir.

  Duyuru, gazetelerle ve işyerindeki ilan tahtalarında müracaat süresinin bitiminden en az 15 gün önce yapılır.

  Müracaat

  Madde 9 - Şirket Personel Biriminden temin edilecek iş talep formu (Ek-1), gerçeğe uygun olarak doldurulup, en son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar son üç ay içerisinde çekilmiş vesikalık bir adet fotoğraf ve ilanda belirtilen belgelerle birlikte şirketin ilgili birimine teslim edilir.

  Sınava alınacak aday sayısı

  Madde 10 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınav puanı yüksek olandan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının iki katı eleman sözlü sınava (sözlü, uygulamalı, mülakat) alınır.

  Puan sıralamasına göre sözlü sınava alınacak adayların isimleri işyeri ana giriş kapısında ilan edilir.

  İş talep formunun incelenmesi

  Madde 11 - İş talep formları, müracaat süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde Personel Birimince, sınava girebilmek için gerekli şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenir. Şartları taşıyanlara fotoğraflı sınava giriş belgeleri verilir. İş talep formlarındaki soruların bir veya bir kaçını cevapsız bırakanlar ile şartları taşımadığı tespit edilenlere durumları bildirilir ve bunlara sınava giriş belgesi verilmez.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Sınavlar, Sınav Kurulu ve Sınav Kurulunun Görevleri

  Sınav kurulunun kuruluş ve görevleri

  Madde 12 - Sınav Kurulu; sınava katılacak personelin ihtisas durumu da dikkate alınarak Genel Müdürün seçeceği bir Başkan, 4 asıl ve 2 yedek üyeden teşekkül eder.

  Sınav Kurulu; sınavı yapmak, sınav sonuçlarını değerlendirmek, buna göre bir başarı listesi düzenlemekle görevlidir.

  Sınav şekilleri

  Madde 13 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak merkezi sınavı kazananlar sözlü veya uygulamalı sınava veya mülakata alınırlar. Bunların bir veya birkaçı birlikte uygulanabilir.

  Yeterlik ve yarışma sınavlarına tabi tutulmadan sözleşmeli personel olarak atanacaklar

  Madde 14 - Bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerindeki şartları taşımaları kaydıyla, Şirketin 657 sayılı Kanuna tabi memur personelinden sözleşmeli personel statüsüne geçecekler, atamalarındaki usule göre herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın sözleşmeli personel pozisyonlarına nakil edilebilirler.

  Sınav soruları

  Madde 15 - Sözlü sınav ve uygulama sınavı, adayın atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi ve becerinin tespiti amacıyla düzenlenir. Sözlü olabileceği gibi iş başında deneme şeklinde de olabilir.

  Mülakat soruları adayın davranışlarını, ifade yeteneğini, zihni kabiliyetini, karakter özelliklerini, bedeni nitelikler ve dış görünüşünü, sosyal ve kültürel eğilimlerini ölçecek şekilde düzenlenir.

  Sınavların yürütülmesi

  Madde 16 - Sınava giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan gün, yer ve saatte başlar. Sınavların sorumluluğu, sınavı yapan kurula aittir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden sınav kurulu başkanı sorumludur.

  Tutanaklar

  Madde 17 - Sınavın bitiminde sınavın başlama ve bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını ve sınavın akışını gösteren bir tutanak düzenlenerek sınavı yapan kurul üyelerince imzalanır.

  Değerlendirme

  Madde 18 - Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması gerekir. Sözlü sınav (sözlü, uygulamalı, mülakat) başarı puanı sınav kurulu üyelerinin yaptığı değerlendirmelerin aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

  Sınava giren adayların nihai başvuru durumu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınav puanı ile sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir.

  Aritmetik ortalama alma işlemlerinde buçuklar tam sayıya tamamlanır.

  Başarı listesi

  Madde 19 - Sınav kurulunca, değerlendirme sonuçları en yüksek ortalama puandan başlamak üzere sıraya konularak bir başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamada puanların eşit olması halinde uygulama ve mesleki bilgiler puanına öncelik verilir. Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar asıl, başarılı olan diğerleri de yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Hazırlanan bu liste sınav kurulu üyeleri ve başkanı tarafından imzalanır ve Genel Müdürlüğe sunulur.

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar

  Madde 20 - Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucunda kazananlardan, iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

  Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere ilgili birimce Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Sınav sonuçlarının duyurulması

  Madde 21 - Sınav sonuçları, sınav bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ilan edilir. Ayrıca, kazanan adaylara bir yazı ile bildirilerek bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen belgelerle birlikte Şirkete başvurmaları istenir. Belirtilen süre içinde başvurmayanlar haklarını kaybeder.

  Sınavı kazananların atanması

  Madde 22 - Sınavı kazananlardan, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen süre içinde müracaat edenlerin atamaları başarı listesindeki sıralamaya göre yapılır.

  Müteakip sınav tarihine kadar emeklilik, ölüm, istifa, kurumlararası nakil, memuriyetten çıkarma gibi çeşitli sebeplerle, sınav duyurusunda belirtilmemekle birlikte, aynı veya benzer unvanlı pozisyonların boşalması halinde, bu pozisyonlara başarı listesindeki sıralamaya göre yedek olarak kazanmış olanlardan atama yapılabilir.

  Sınav belgelerinin saklanması

  Madde 23 - Sınavlar neticelendikten ve değerlendirme tutanakları tutulduktan sonra sınav evrakları müteakip sınav tarihine kadar saklanır.

  Yürürlük

  Madde 24 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

  EK - 1

  "İŞ TALEP FORMU" için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100