Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ENFORMATİK MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

  ENFORMATİK MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

 

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/03/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23980

  Amaç

  Madde 1 - Enformatik Milli Komitesinin amacı, yükseköğretim kurumlarında iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim ve enformatik alanlarında, eğitim-öğretim olanaklarının planlanması ve eğitim etkinliğinin artırılması maksadıyla, üniversitelerle işbirliği içinde araştırma, inceleme ve değerlendirmeler yaparak Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

  Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (b) ve (m) bentlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

  Kuruluş ve İşleyiş

  Madde 3 - Enformatik Milli Komitesi;

  a) Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri arasından, Genel Kurulca belirlenen 2 üye,

  b) Üniversitelerde enformatik (bilişim) alanında araştırma yapan ilgili bilim adamları arasından Yükseköğretim Genel Kurulunca belirlenen 14 üye,

  c) Türk Telekomünikasyon AŞ. (Türk Telekom) tarafından belirlenen konu ile ilgili üst düzeyde yetkili 1 üye,

  d) TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından belirlenen konu ile ilgili üst düzeyde yetkili 1 üye, olmak üzere toplam 18 üyeden oluşur.

  Enformatik Milli Komitesinin Başkanı ve Başkan Yardımcısı, üyeler arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanınca görevlendirilir. Milli Komitenin Sekreteryası Yükseköğretim Kurulunun ilgili birimi tarafından yürütülür. Komite Sekreteri toplantılara oy hakkı olmaksızın raportör olarak katılır.

  Komite Başkan ve üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyelikten ayrılan kişinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Başkan ve Yardımcısının görevi, üyelik süresi bitmeden de görevlendirildiği usulle sona erdirilebilir.

  Komite, amaçlarını gerçekleştirmek ve çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunun onayı ile alt komisyonlar kurabilir.

  Komitenin Görevleri

  Madde 4 - Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

  a) Yükseköğretimde enformatik (bilişim) alanında, eğitim, öğretim ve altyapı konularında, ilkeleri belirlemek, stratejik planlamaları yapmak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak.

  b) Üniversitelerce yapılan çalışmaları izlemek, değerlendirmek, koordine etmek ve Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulunmak.

  c) Enformatik ve uzaktan eğitim alanında faaliyette bulunan yurt içi, yurt dışı kamu ve özel kesim kuruluşları ve yükseköğretim kurumları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

  d) "Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği"nin Enformatik Milli Komitesine verdiği görevleri yerine getirmek.

  e) Enformatik ve uzaktan öğretim alanlarında çalışmalar yapan yükseköğretim kuruluşlarına ve mensuplarına, çalışmalarında yardımcı olmak, Komite ve Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla projeler vermek, projeleri izlemek ve proje sonuçlarının ülke çapında etkili bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak.

  f) Enformatik ve uzaktan öğretim alanlarında çalışma yapan, kişi ve kuruluşların, Komite ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış projeler kapsamında olmak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında yapacakları, toplantı, temas ve kısa süreli çalışmalarına destek sağlamak.

  g) Uzaktan öğretim ve enformatik kapsamında, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

  Komitenin Toplanma Usulü

  Madde 5 - Komite, Başkanının çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Toplantı yer ve zamanı Komite Başkanınca belirlenir.

  Mali Hükümler

  Madde 6 - (Değişik madde: 06/02/2001 - 24310 Sayılı R.G ile)

  Komite, her yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinde milli komiteler için tahsis edilen toplu ödenekten Yükseköğretim Kurulu kararıyla ayrılan kısmı kullanır.

  Yürütme

  Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürürlük

  Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100