Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR'AN KURSLARI İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ

  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR'AN KURSLARI İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ

  Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/03/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23982

  BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Kur'an kurslarının, Kur'an kursu öğrenci yurt veya pansiyonlarının açılış ve çalışmaları, kurslarda verilen eğitim-öğretim hizmetleri ile bunların yönetilmesi ve denetlenmesi esaslarını belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Başkanlığa bağlı Kur'an kursları, Kur'an kursu öğrencileri, yurt veya pansiyonları ile buralarda yürütülen hizmetleri kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen:

  a) Başkanlık; Diyanet İşleri Başkanlığını,

  b) Müftülük; İl ve ilçe müftülüklerini,

  c) Müftü; İl ve ilçe müftülerini,

  d) Müdür; Kur'an kursları müdürünü,

  e) Kurs Yöneticisi; Kur'an kursu yöneticisini,

  f) Yurt veya Pansiyon Yöneticisi; Bu Yönetmeliğe göre açılan yurt veya pansiyonların yöneticisini,

  g) Öğretici; Kur'an kursu öğreticisini,

  h) Nöbetçi Öğretici; Yurt veya pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ve sorunları ile ilgilenen görevliyi,

  ı) Geçici Öğretici; bu Yönetmeliğinin 21 inci maddesine göre görevlendirilen öğreticileri,

  i) Öğrenci; Kurslara devam edenleri,

  j) Kurs; Arzu eden vatandaşlara Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun olarak yüzünden okumayı öğretmek, ibadetler için gerekli sure, ayet ve duaları ezberletmek, hafızlık yaptırmak ve İslam Dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgiler vermek için açılan Kur'an kurslarını,

  k) Yaz Kursu; İlköğretimin 5 inci sınıfını bitirenler için tatillerde ve Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz aylarında açılan Kur'an kurslarını,

  l) Yurt veya pansiyon; Kur'an kursunda okuyan öğrencilerin barınma, yatma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yeri,

  m) (Mülga bend: 23/12/2003 - 25325 sayılı RG./1. md.) ifade eder.

  İKİNCİ KISIM : Kur'an Kursları

  BİRİNCİ BÖLÜM : Kur'an Kurslarının Amacı

  Kursların amacı

  Madde 5 - Kur'an kurslarının amacı, nitelikleri uygun olan vatandaşlara;

  a) Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun olarak, yüzünden okumayı öğretmek,

  b) Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde okumayı sağlayıcı bilgileri (tecvid, tashih-i huruf ve talim) uygulamalı olarak öğretmek,

  c) İbadetler için gerekli sure, ayet ve duaları doğru olarak ezberletmek ve bunların meallerini öğretmek,

  d) Hafızlık yaptırmak,

  e) İslam Dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile Peygamberimizin hayatı ve örnek ahlakı (sireti) hakkında bilgiler vermektir.

  İKİNCİ BÖLÜM : Kursların Açılışı ve Kayıt İşlemleri

  Kursun açılışı

  Madde 6 - Kurslar, Başkanlıkça Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine edilerek gerekli görülen il, ilçe, belde ve köylerde açılır.

  Kurs binaları, imkanlar ölçüsünde Başkanlıkça hazırlatılan projelere uygun olarak yaptırılır. Müftülükler, kendi bölgelerinde kurs yapımı ile ilgili gerçek veya tüzel kişilerce girişilecek teşebbüsleri bu açıdan yönlendirirler ve çevrenin ihtiyacını karşılayacak olan projeyi Başkanlıktan temin ederek uygulanmasını sağlarlar.

  Müftülükler, yeteri kadar derslik, yönetim odası, teneffüs alanı, tuvalet, lavabo ve benzeri bölümleri bulunmayan yerlerde kurs açılması için yapılan başvuruları işleme koymazlar.

  Gerçek veya tüzel kişilere ait binalarda kurs açılabilmesi için ayrıca bina sahibinin en az üç yıl süre ile binanın kullanım hakkını Diyanet İşleri Başkanlığına vermesi şarttır.

  Hazırlanan kurs binaları bizzat ilgili müftü tarafından görülerek bu maddede belirtilen şartlara uygunluğu tespit edildikten sonra açılış için Başkanlığa teklifte bulunulur.

  Açılış şartları

  Madde 7 - Bir yerde kurs açılabilmesi için;

  a) Yönetmeliğin 6 ncı maddesi esaslarına göre en az 20 öğrenci alabilecek kapasitede bir binanın hazırlanması,

  b) Milli eğitim ve sağlık müdürlüklerince bu binanın eğitim-öğretim ve sağlık açısından kurs binası olmaya elverişli olduğuna dair rapor düzenlenmesi,

  c) Eğitim-öğretim için gerekli araç ve gereçlerin temini ile bunların ilgili müftülükçe demirbaş kaydının yapılmış olması,

  d) Kurs açılması için en az 15 öğrencinin, öğrenciler küçük ise kanuni temsilcilerinin başvurması,

  e) Kurs açılma teklifinin Başkanlığa ulaştırılması,

  f) Kurs açılması istenen bina hakkında Başkanlığa intikal eden mevcut bilgilerin ve çevrenin kursa ihtiyacı olup olmadığının Başkanlık müfettişleri veya Din Eğitimi Dairesi Başkanlığınca yerinde tetkik ve tespit edilerek değerlendirilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde Başkanlıkça verilecek yetkiye göre söz konusu değerlendirmenin ilgili il müftüsünce yapılması, gereklidir.

  Başkanlıkça kursun açılması uygun görüldükten ve mahalline gerekli tebligat yapıldıktan sonra kurs açılmış olur.

  Başkanlıkça açılan kurslara standart kurs tabelası asılır.

  Diyanet İşleri Başkanlığı dışında vakıf ve dernekler dahil hiçbir gerçek veya tüzel kişi tarafından kurs açılamaz.

  Kayıt şartları

  Madde 8 - Kursa kayıt olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

  a) Türk vatandaşı olmak (yabancı uyruklu olanlar, Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra, Başkanlığın izni ile kursa kaydedilebilirler),

  b) İlköğretimi bitirmiş olmak.

  Kayıt için gerekli belgeler

  Madde 9 - Kursa kayıt olacaklardan;

  a) Dilekçe,

  b) İlköğretimi bitirdiğini gösteren belgenin aslı veya onaylanmış örneği, yaz Kur'an kursları için ise ilköğretimin 5 inci sınıfını geçtiğini gösteren karnenin okul yönetimince onaylanmış örneği,

  c) Nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi veya örneği,

  d) 2 adet vesikalık fotoğraf, istenir.

  Kayıt işlemleri

  Madde 10 - Başkanlıkça ayrı bir tarih bildirilmediği takdirde kayıt işlemleri her yıl Eylül ayı içinde yapılır. Ancak gerektiğinde Ekim ayında da kayıt yapılabilir.

  Kursa kayıt için başvuranlar, gerekli belgeleri tamamlamaları halinde başvuru sıralarına göre öğrenci sicil defterine kaydedilirler. Hafızlığa çalışan öğrenciler için ayrı sicil defteri tutulur.

  Öğrenci durum çizelgeleri

  Madde 11 - Kursa devam eden öğrencilerin öğrenci durum çizelgeleri, hafızlığa çalışan ve Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyan öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere Ekim ayı sonu itibarıyla ilgili kurs yöneticisi tarafından doldurulup imzalanarak müftülüğe teslim edilir. Bunlardan hafızlığa çalışanların öğrenci durum çizelgeleri müftülükçe onaylandıktan sonra bir nüshası ile yüzünden okuyanların kız-erkek olarak sayıları en geç Kasım ayı sonunda Başkanlıkta olacak şekilde gönderilir. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyanların öğrenci durum çizelgeleri müftülükte muhafaza edilir.

  Öğrenci nakli

  Madde 12 - Kurs öğrencilerinin başka bir kursa naklen gitmeleri halinde, bunların ayrılış ve kayıt işlemleri geciktirilmeden ilgili müftülüklerce yapılır.

  Kayıt silme

  Madde 13 - Aşağıdaki hallerde öğrencilerin kursla ilişkileri kesilir.

  a) Bir ders yılında özürsüz toplam 45 gün veya aralıksız 30 gün devamsızlığı olanlar,

  b) Yönetimce belirlenen kurallara uymayan, kursun düzen ve disiplinini bozan, verilen ödev ve görevleri yapmayan, tutum ve davranışları İslam Dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile bağdaşmayan öğrencilerden yazılı olarak iki defa uyarıldığı halde tutum ve davranışlarında düzelme olmayanlar.

  Kursla ilişkileri kesilen öğrencilerin yurt veya pansiyonla da ilişkileri kesilir ve bunların ayrılış sebepleri ile tarihleri sicil defterine işlenir.

  Kurslarda öğrenci mevcudu

  Madde 14 - Kurslarda sınıf mevcudunun 15 öğrenci olması esastır. Ancak öğretici sayısının yeterli olmadığı hallerde bu sayı 30'a kadar çıkabilir. Öğrenci sayısının 30'u aşması halinde ikinci bir sınıf açılır. Öğretici sayısı elverişli olduğu hallerde mevcut öğrenciler, öğreticiler arasında müftülükçe taksim edilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim ve Öğretim

  Program ve uygulanması

  Madde 15 - Kurslarda Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları uygulanır. Derslerde, Başkanlıkça yayınlanan ders kitapları ile diğer eğitim araçları kullanılır.

  Eğitim-öğretimin başlaması ve sona ermesi

  Madde 16 - Kursta eğitim-öğretim, Ekim ayının ilk haftasında başlar, Mayıs ayının son haftasında sona erer.

  Hafızlık yapacakların seçimi

  Madde 17 - Hafızlığa ayrılacak olan öğrenciler, yıl sonu sınavlarında, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden işlek olarak okuma ve ezber kabiliyetleri de dikkate alınarak, sınav komisyonlarınca seçilirler. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayı kurs dışında öğrenenlerden hafız olmak isteyenlerin seçimi de aynı usul ile yapılır.

  Hafızlığa ayrılan öğrenciler için, komisyonca örneği Başkanlıkça belirlenen bir belge düzenlenir ve kayıtla ilgili diğer belgelerle birlikte öğrenci dosyasında saklanır.

  Bir yerde birden çok kurs olduğu takdirde, hafızlığa çalışan öğrenciler bu amaçla ayrılacak bir kursta toplanabilirler. Hafızlığa başlatılan öğrenciler, hafızlıklarını tamamlayıncaya kadar iki yıl eğitim-öğretime devam ederler. Bu süre en çok bir yıl daha uzatılabilir.

  Dinlenme tatili

  Madde 18 - Kur'an kursları, yarı yıl dinlenme tatiline ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile birlikte girer. Ayrıca, doğal afet, kötü hava şartları ve benzeri sebeplerle okullar tatil edildiği takdirde o yerdeki Kur'an kursları da kendiliğinden tatile girer.

  Haftalık ders saatleri ve ders konularının işlenmesi

  Madde 19 - Kurslarda haftalık ders saatleri:

  a) Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma çalışmaları yapılan kurslarda: 18 saat Kur'an-ı Kerim, 1 saat İtikat, 3 saat İbadet, 1 saat Siyer, 1 saat Ahlak dersi olarak 24 saat zorunlu ders yapılır.

  b) Hafızlık çalışması yapılan kurslarda; haftalık ders programları 24 saat üzerinden düzenlenir. Bu sürenin 20 saati Kur'an-ı Kerim, 1 saati İtikat, 1 saati İbadet, 1 saati Siyer ve 1 saati de Ahlak dersi için ayrılır.

  Gerektiğinde kurslarda ikili öğretim yapılabilir.

  Tekli eğitim-öğretim yapılan kurslarda dersler 45, teneffüsler 15 dakika; ikili eğitim - öğretim yapılan kurslarda ise dersler 40, teneffüsler 10 dakika olarak uygulanır.

  Programlarda yer alan dersin konusu, Öğrenci Yoklama ve Ders Defterine yazılarak dersi işleyen öğretici tarafından imzalanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yönetim

  Kursun yönetimi ve kurs yöneticisi

  Madde 20 - Kursların yönetimi, ilgili müftünün gözetimi altında kurs yöneticisine aittir.

  Birden fazla öğretici olan kurslarda öğreticilerden birisi müftülüğün teklifi ve mülki amirin onayı ile kurs yöneticisi olarak görevlendirilir ve adı Başkanlığa bildirilir. Bir öğretici bulunan kurslardaki öğreticiler aynı zamanda o kursun yöneticisidirler.

  Öğreticilikte geçici olarak görevlendirilecekler

  Madde 21 - (Değişik madde: 23/12/2003 - 25325 sayılı RG./3. md.)

  Kurslarda öğretici ihtiyacının kadrolu öğreticilerle karşılanması esastır. Ancak bu ihtiyaç kadrolu öğreticilerle karşılanamadığı takdirde, Devlet memuru, memur emeklisi veya sigortalı olup Kur'an kursu öğreticiliği yapabilecek niteliğe sahip olanlar, ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile geçici olarak Kur'an kursu öğreticiliğinde görevlendirilebilir.

  Kur'an kursu öğreticilerinde 23/11/1999 tarihli ve 23885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde belirtilen nitelikler aranır.

  Öğreticilerin başka kurslarda geçici olarak görevlendirilmesi

  Madde 22 - Öğrencisi bulunmayan kursların öğreticileri, yaz aylarında öğretici ihtiyacı olan başka kurslarda müftülükçe geçici olarak görevlendirilebilir.

  Memur olmayanların kurslarda çalıştırılması

  Madde 23 - Kadrolu personel dışında, kurslarda ve eklentilerinde görev alacak olanlar, ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile görevlendirilirler.

  İzinler

  Madde 24 - Kur'an kursu öğreticileri, kurslarda eğitim-öğretim devam ettiği sürece yıllık izin kullanamazlar.

  Ek ders ücretleri

  Madde 25 - Kurslarda yönetici ve öğretici olanlar ile öğreticilikte geçici olarak görevlendirilenlerin ek ders ücretleri, 29/08/1984 tarihli ve 84/8502 sayılı Kararnamenin eki Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kurslarında Okutulacak Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretlerine Dair Esaslar'a göre ödenir.

  En az beş öğrenciye hafızlık yaptıran öğreticilere, öğretimin devam etmesi kaydıyla ek ders ücreti yıl boyunca ödenir.

  Kurslarda bulundurulmayacak yayınlar ve yasak faaliyetler

  Madde 26 - Kursta, Başkanlık ve diğer resmi kurum ve kuruluşların yayınları ile Başkanlıkça uygun görülmüş olan yayınların dışında basılı, sesli ve görüntülü yayınlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı mührünü taşımayan Kur'an-ı Kerimler bulundurulamaz ve öğrencilere tavsiye edilemez. Kursta siyasi nitelikte etkinliklere izin verilmez.

  Kurslarda sosyal ve kültürel faaliyetler

  Madde 27 - Kurslarda, Kur'an kurslarını tanıtmak, Kur'an öğretimini yaygınlaştırmak ve verimi artırmak amacıyla derslerin dışındaki vaaz, konferans, seminer ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabilmesi ilgili müftülüğün iznine bağlıdır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Sınavlar ve Belge İşlemleri

  Sınav komisyonları

  Madde 28 - Kursta Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyan öğrencilerin sınavlarını yapacak olan komisyonlar, ilgili müftü, müftü yardımcısı, Kur'an kursu müdürü, vaiz veya murakıbın başkanlığında, sınavı yapılacak kursun yöneticisi ve sınava girecek öğrencinin öğreticisi olmak üzere üç kişiden oluşur. Öğreticisi tek olan kurslarda sınav komisyonu yukarıda belirtilenlerden birinin başkanlığında kurs öğreticisi ve müftünün uygun bulacağı bir din görevlisinden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde bu komisyonların sayısı çoğaltılabilir.

  Yurt içinde ve yurt dışında hafızlık tespit sınavı komisyonları Başkanlıkça oluşturulur. Komisyon üyelerinin çoğunluğunda hafızlık şartı aranır. Yurt dışında Hafızlık Tespit Sınav Komisyonu, din hizmetleri müşavirinin Başkanlığında kurulur, komisyon üyeleri yurt dışında görevli olanlar arasından seçilir.

  Sınavların şekli ve zamanı

  Madde 29 - Kur'an kurslarında okuyan öğrenciler için;

  a) Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma,

  b) Hafızlık tespit, sınavları yapılır.

  Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma kursunu bitirme sınavı, her öğretim yılı sonunda, derslerin kesildiği günü izleyen ilk Pazartesi gününden itibaren programda yer alan konulardan sözlü olarak yapılır.

  Hafızlık tespit sınavı ise Başkanlık merkezinde, Başkanlıkça uygun görülen illerde, yurt dışı din hizmetleri müşavirliklerinde, din hizmetleri müşavirliği bulunmayan yerlerde ise ataşeliklerde sözlü olarak yapılır.

  Dışarıdan hafızlık belgesi almak isteyenler ile Kur'an kurslarına devam edip önceki yıllarda yapılan hafızlık tespit sınavlarında başarılı olamayanlardan tekrar sınava girmek isteyenler, 30 Nisan tarihine kadar bulundukları il müftülüklerine dilekçe ile başvururlar.

  Müftülükler, hafızlık tespit sınavına girecek Kur'an kursu öğrencileri ile dışarıdan sınava girmek için başvuranların isim listelerini ayrı ayrı düzenleyerek 15 Mayıs tarihine kadar Başkanlığa gönderirler.

  Kur'an kursu öğrencisi veya dışarıdan sınava girecek her adaya ilgili müftülüklerce fotoğraflı ve onaylı sınava giriş belgesi verilir. Sınava girecekler, sınava giriş belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi ve sınav giriş belgelerindeki fotoğrafın aynı olan iki adet vesikalık fotoğrafı yanlarında bulundururlar.

  Başkanlık merkezindeki hafızlık tespit sınavına girmek isteyenler ise, bir dilekçe ile, nüfus cüzdanı fotokopisi ve yeni çekilmiş üç adet vesikalık fotoğrafla birlikte Başkanlığa başvururlar. Başkanlıkça kendilerine fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi verilir.

  Yurt dışında sınava girmek isteyenler de yukarıda belirtilen belgelerle birlikte din hizmetleri müşavirliklerine ve ataşeliklerine başvururlar, müşavirlik ve ataşeliklerce kendilerine fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi verilir.

  Değerlendirme

  Madde 30 - Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma kurslarında yapılan sınavlarda değerlendirme, her ders için ayrı ayrı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılabilmek için derslerin her birinden en az 50 puan alınması şarttır.

  Hafızlığa çalışmış olan öğrencilerin hafızlık tespit sınavlarında değerlendirme ise, sadece Kur'an-ı Kerim'i hıfz için 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılabilmek için en az 50 puan alınması şarttır.

  Belge işlemleri

  Madde 31 - Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma kurslarını başarıyla bitiren öğrencilere Başkanlıkça bastırılan ve müdür veya yönetici tarafından imzalanıp ilgili müftü tarafından onaylanan Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayı öğrenenlere mahsus Kur'an Kursu Bitirme Belgesi verilir.

  Bu belgeler, müftülüklerde bulunan belge defterine kaydedildikten sonra ilgililere imza karşılığında teslim edilir.

  Hafızlık tespit sınavında başarılı olanlara Başkanlıkça Hafızlık Belgesi verilir.

  ALTINCI BÖLÜM : Yaz Kursları

  Yaz kursları

  Madde 32 - (Değişik fıkra: 23/12/2003 - 25325 sayılı RG./4. md.) Okulların tatil olduğu zamanlarda, ilköğretimin 5 inci sınıfını tamamlayan öğrenciler için kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak Kur'an-ı Kerim'i ve mealini öğrenebilmeleri ve dini bilgilerini geliştirebilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur'an kursları açılır. Ancak, bu kursların süresi iki ayı ve haftada beş günü aşamaz.

  Kurs binaları, camiler ve müftülüklerce uygun görülecek diğer yerler müftülükçe açılacak bu kurslara tahsis edilebilir. Ayrıca, halk eğitimi hizmeti binalarından ve taşımalı eğitim uygulaması nedeniyle atıl durumdaki ilköğretim okulu binalarından valilik onayı ile bedelsiz olarak yararlanılabilir.

  ( Değişik fıkra: 23/12/2003 - 25325 sayılı RG./4. md.) Bu kurslarda günde üç saat eğitim-öğretim yapılır. Bu sürenin iki saati Kur'an-ı Kerim ve meali, bir saati de itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersi için ayrılır.

  (Değişik fıkra: 23/12/2003 - 25325 sayılı RG./4. md.) Yaz Kur'an kurslarının açılışı, kayıt tarihleri, yer ve sayıları milli eğitim müdürlüklerinin görüşü alınarak müftülüklerce tespit edilir.

  Yaz kurslarına katılanlar için bitirme sınavı yapılmaz.

  (Mülga fıkra: 23/12/2003 - 25325 sayılı RG./4. md .)

  Akşam Kursları

  Madde 32/A - (Mülga madde: 23/12/2003 - 25325 sayılı RG./5. md.)

  YEDİNCİ BÖLÜM : Camilerde Kur'an Eğitimi

  Camilerde Kur'an-ı Kerim Eğitimi

  Madde 33 - Kurs bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap vermeyen yerlerde il veya ilçe müftüsünün teklifi, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün uygun görüşü ve mülki amirin onayı ile camilerde Kur'an-ı Kerim eğitimi verilebilir. Eğitimlerde, müftülüklerce görevlendirilen imam-hatip, müezzin-kayyımlar, arzu eden vatandaşlara Kur'an-ı Kerim'i ve gerekli dini bilgileri öğretirler.

  Bu eğitimlere ilköğretim çağını geçenler katılabilir. Müracaat çok olduğu takdirde, ilgili müftülük yaş gruplarına göre bir sınıflandırma yapar ve ders saatlerini bu sınıflandırmayı göz önünde bulundurarak düzenler.

  Eğitime katılan her gruba her gün iki saat ders verilir. Bu derslerde, Bakanlıkça kurslar için kabul edilen müfredat programlarından ve ders kitaplarından yararlanılır.

  ÜÇÜNCÜ KISIM : Öğrenci Yurt veya Pansiyonları

  BİRİNCİ BÖLÜM : Açılış ve Yönetim

  Açılış

  Madde 34 - Yurt veya pansiyonlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açılan Kur'an Kurslarında okuyan öğrencilerin barınma ve beslenmelerini sağlamak üzere, ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile açılır.

  Açılışta aranacak belgeler

  Madde 35 - Yurt veya pansiyon olarak kullanılacak binanın, kullanış amacına her bakımdan uygun ve yeterli olduğuna dair:

  a) Bayındırlık ve iskan müdürlüğü veya belediye fen işleri müdürlüğü teknik raporu,

  b) Sağlık müdürlüğü raporu,

  c) Milli eğitim müdürlüğü raporu,

  d) İtfaiye müdürlüğü raporu, aranır.

  Yurt veya pansiyonların açılışında aranacak fiziki şartlar

  Madde 36 - Yurt veya pansiyon olarak kullanılacak binalarda açılış izni verilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır.

  a) Bina; kargir, prefabrike veya betonarme olmalı, giriş ve servis kapıları bulunmalı,

  b) Binanın tamamı Başkanlığa en az üç yıllık tahsis edilmiş olmalı,

  c) Bina içinde;

  1 - Yönetici odası,

  2 - Ziyaretçi odası,

  3 - Etüd ve çalışma odası,

  4 - Kitaplık,

  5 - Yatakhane,

  6 - Revir,

  7 - 15 öğrenci için en az bir adet WC,

  8 - 25 öğrenci için en az bir adet banyo,

  9 - 10 öğrenci için en az bir adet lavabo,

  10 - Lokal veya kantin,

  11 - Yemekhane,

  12 - Mutfak, kiler, bulaşık yıkama yeri,

  13 - Yedek su deposu,

  14 - Sağlık şartlarına uygun aydınlatma ve ısıtma sistemi,

  15 - Yangın merdiveni ve yangına karşı yeterli söndürme malzemesi ve tesisatı,

  16 - Telefon, bulunmalıdır.

  Hizmete açılma ve kapanma zamanı

  Madde 37 - (Değişik fıkra: 23/12/2003 - 25325 sayılı RG./6. md.) Yurt veya pansiyonlar eğitim-öğretim yılı devamınca hizmete açık bulundurulur. Yurt veya pansiyonların kapanış saatleri, bulundukları şehirlerin özellikleri ile ulaşım durumu dikkate alınarak yurt veya pansiyon yöneticisi tarafından tespit edilir, müftünün onayı ile uygulanır.

  Öğrenciler yurt veya pansiyondaki etüd, yemek ve yatış saatleri ile yurt veya pansiyonun kapanış saatine riayet etmek mecburiyetindedirler.

  Yurt veya pansiyonlara öğrenci kabulü

  Madde 38 - Yurt veya pansiyonlara öğrenci kabulünde aşağıdaki öncelik sırası dikkate alınır.

  a) Öksüz ve yetim olanlar,

  b) Fakir olanlar,

  c) Anne ve babaları yurt dışında olanlar,

  d) Mahrumiyet bölgesinde olup devam edeceği türde Kur'an kursu bulunmayan yerlerden gelenler,

  e) Mahrumiyet bölgesi dışında olup devam edeceği türde Kur'an kursu bulunmayan yerlerden gelenler.

  İKİNCİ BÖLÜM : Yurt veya Pansiyon Yönetimi

  Yönetim

  Madde 39 - Kur'an kursu öğrencilerinin barındığı yurt veya pansiyonların yönetimi ve diğer hizmetleri müftülüklerce sağlanır.

  Müftü bu hizmetleri yürütmek üzere, Kur'an kursu müdürünü veya kurs öğreticilerinden birini veya bunların bulunmaması halinde müftülük personelinden veya din görevlilerinden uygun görülecek birini mülki amirin onayı ile görevlendirir. Yurt veya pansiyon görevlileri de aynı usulle görevlendirilir.

  Yurt veya pansiyon yöneticisi, yurt veya pansiyonla ilgili hizmetlerin yürütülmesinden müftüye karşı sorumludur.

  Yurt veya pansiyon yöneticisinin görevleri

  Madde 40 - Yurt veya pansiyon yöneticisinin görevleri şunlardır:

  a) Yurt veya pansiyonu yürürlükte bulunan mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yönetir.

  b) Öğrencilerin yurt veya pansiyona kayıt ve kabullerini yapar, beslenme, barınma, ısınma, genel kültürlerini geliştirme ve spor yapma ihtiyaçlarını karşılar. Sağlık problemleri ile ilgilenir. Eğitimlerine yardımcı olur.

  c) Yurt veya pansiyonda disiplin, temizlik, tertip ve düzeni sağlar. Özellikle banyo, çamaşırhane, yatakhane, tuvalet ve lavaboların daima temiz ve tertipli olmasını temin eder. Yurt veya pansiyonun genel temizliğinin yapılmasını sağlar.

  d) Yurt veya pansiyona kayıtlı olmayan öğrenciler ile yabancıların yurt veya pansiyonda barındırılmalarını önler.

  e) Etüdlerin zamanında ve verimli olarak yapılmasını sağlar.

  f) Yurt veya pansiyon binasının ve içindeki her türlü alet ve malzemenin bakım ve onarımını zamanında yaptırır, yangından korunma tedbirlerini alır. Ayrıca yurt veya pansiyonun genel korunma tedbirlerini alır.

  g) Yurt veya pansiyondaki kitaplığın zenginleştirilmesini ve öğrencilerin faydalanmaları için açık bulunmasını sağlar.

  h) Öğrencilerin ziyaretçi kabul etme saatlerini ve yerlerini düzenler.

  ı) Yemekhane, yatakhane ve diğer hizmet yerlerinin açılış kapanış saatlerini tespit eder ve düzenli uygulanmasını sağlar.

  i) Yurt veya pansiyonda çalışan hizmetli, aşçı gibi diğer personelin görevlerini müftünün onayı ile tespit eder, herkesin kendi görevini zamanında ve en iyi şekilde yapmasını sağlar.

  j) Yurt veya pansiyon görevlilerinin veya nöbetçi öğreticilerin nöbet çizelgelerini hazırlar ve uygulanmasını sağlar.

  k) Müftü tarafından yurt ve pansiyonla ilgili verilecek diğer görevleri yapar.

  Nöbetçi öğretici

  Madde 41 - Nöbetçi öğreticinin görevleri şunlardır:

  a) Yurt veya pansiyonda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenir.

  b) Öğrencilerin etüdlerde ders çalışmalarını sağlar, gerektiğinde derslerinde onlara yardımcı olur.

  c) Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygular, etüdlerde yoklama yapar, gece bekçilerini ve diğer görevlileri kontrol eder, onlara gerekli talimatları vererek, disiplin ve emniyeti temin eder.

  d) Öğrencilerin vaktinde yatıp kalkmalarına, düzenli bir şekilde yemek yemelerine ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur.

  e) Öğrencilerin iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve kötü alışkanlıklardan kaçınmalarına yardımcı olur.

  f) Hastalanan öğrencilerin durumları ile ilgilenir, yurt veya pansiyon görevlisine bildirir.

  g) Yurda veya pansiyona gelen misafirlerle ilgilenir, onlara yardımcı olur, disiplinsiz hareketlere imkan vermez.

  h) Yurt veya pansiyon nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazar, önemli olayları en kısa sürede yurt veya pansiyon görevlisine bildirir.

  ı) Müftü ile yurt veya pansiyon yöneticisi tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

  Evci çıkma ve izin

  Madde 42 - Öğrenciler velilerinin yazılı isteği üzerine, kursa dönüşlerinde evde kaldıklarına dair imzalı bir belgeyi yurt veya pansiyon yönetimine vermeleri şartıyla cumartesi, pazar veya resmi tatil günlerinde, yurt veya pansiyonun bulunduğu yerdeki akrabasının yanına evci çıkabilirler. Öğrenciler, velilerinin yazılı izni olmaksızın geceyi hiçbir şekilde yurt veya pansiyon dışında geçiremezler. Aksine hareket edenlerin, velilerine en kısa zamanda haber verilmek suretiyle yurt veya pansiyonla ilişikleri kesilebilir.

  Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için öğrencilere yurt veya pansiyon görevlisinin gözetiminde izin verilebilir.

  Mali işler

  Madde 43 - Yurt veya pansiyonlarda kar amacı güdülmez. Ancak yürütülen hizmetlerin devamını ve iyileştirilmesini sağlamak için, hayırseverlerden ve mecburi olmaksızın, maddi durumu elverişli olan öğrenci velilerinden, makbuz mukabili bağış alınabilir.

  Aynı yardımlar da belge düzenlenerek kabul edilebilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kur'an Kursu, Yurt veya Pansiyonların Denetimi

  Denetim ve gözetim

  Madde 44 - Kur'an kursları ile yurt ve pansiyonların denetimi, Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri, ilgili müftü ve müdürler tarafından yapılır.

  Ayrıca bu kurslar ile yurt ve pansiyonlar üzerinde, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 17 ve 56 ncı maddeleri ile 22/07/1999 tarihli ve 4415 sayılı Kanuna göre Milli Eğitim Bakanlığının ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre de vali ve kaymakamların gözetim ve denetim yetkileri saklıdır.

  Yurt veya pansiyonun kapatılması

  Madde 45 - Yapılan denetleme sonucunda;

  a) Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı hareket edildiği,

  b) Devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozma doğrultusunda faaliyet gösterildiği,

  c) Bölgecilik ve ırkçılık propagandası yapıldığı,

  d) Yapılan ikazlara rağmen tabi oldukları mevzuat hükümlerine ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uyulmadığı,

  e) Sorumlu olduğu öğrencilerin barınma, beslenme, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karşılanmadığı,

  f) Öğrencilerin güvenliğinin sağlanmadığı ve tehlikeye sokulduğu, tespit edilen yurt veya pansiyonlar kapatılır.

  Kapatılma işlemleri mahallin mülki amirinin onayı ile yapılır. Sonuç Başkanlığa bildirilir.

  Kapatılma kararı alınan yurt veya pansiyonlarda kalan öğrencilerin barınmaları konusunda gerekli tedbirler ilgili müftülükçe alınır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Defter, Belge ve Faaliyetler

  Kurslarda, yurt veya pansiyonlarda bulundurulacak defterler ve diğer gerekli belgeler

  Madde 46 - Kurslarda bulundurulacak defterler ve diğer gerekli belgeler şunlardır:

  a) Öğrenci sicil defteri ile öğrenci yoklama ve ders defteri,

  b) Kursun açılış onayı ile kursta öğreticilik yapanların atama onayları,

  c) Öğrenci durum çizelgesi ile belge alanların listeleri,

  d) Kursla ilgili mevzuat,

  e) Gelen ve giden yazılar.

  Yurt veya pansiyonlarda bulundurulacak defterler ve dosyalar şunlardır:

  a) Gelen-giden evrak defteri,

  b) Ambar esas defteri,

  c) Ambar hesaplarını denetleme defteri,

  d) Öğrenci eşya dağıtım defteri,

  e) Revir defteri,

  f) Öğrenci yoklama ve izin defteri,

  g) Öğrenci kütük defteri,

  h) Ziyaretçi defteri,

  ı) Olay kayıt defteri

  i) Kitaplık defteri,

  j) Teftiş defteri ve dosyası,

  k) Öğrenci özel dosyası veya fişi,

  l) Erzak muayene raporlarının saklandığı dosya,

  m) Yazışma dosyaları,

  n) Günlük tabela.

  Faaliyetlerin bildirilmesi

  Madde 47 - Yurt veya pansiyonun yıllık faaliyetleri, her yıl eğitim-öğretim sezonu sonunda, özet bir raporla müftülüğe bildirilir. Bu raporda yeni yıl için ihtiyaç duyulan hususlar hakkındaki tekliflere de yer verilir.

  DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Yönerge

  Madde 48 - Bu Yönetmelikle düzenlenen konularda Başkanlık yönerge çıkarma yetkisine sahiptir.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  Madde 49 - 16/11/1990 tarihli ve 20697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 50 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 51 - Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100