Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÜREKLİ MERKEZ HİZMETİ GÖREN PERSONELİNİN ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

  DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÜREKLİ MERKEZ HİZMETİ GÖREN PERSONELİNİN ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

  Dışişleri Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/04/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24015

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, hizmette etkinlik verimlilik ve yeterliliği arttırmak için, liyakat ve eşitlik ilkeleri temelinde Dışişleri Bakanlığı sürekli merkez hizmeti gören personelinin atama ve görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak sürekli merkez hizmeti gören personelin atama ve görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 24/06/1994 tarihli ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 06/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği" ve 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden:

  a) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,

  b) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

  c) Görev unvanı: Bu Yönetmelikte belirtilen görev unvanlarını,

  d) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

  e) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitiminde başarılı olanlar için Bakanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ile Bakanlıkça oluşturulacak sınav kurulunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavları,

  g) Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında çalışılan süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,

  h) Görev Grubu: Benzer görevleri yapan unvanların gruplandırılmasını,

  ı) Alt Görev Grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  i) Personel: Dışişleri Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak sürekli merkez hizmeti gören personeli ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

  Görev Grupları

  Madde 5 - Bu Yönetmeliğe tabi personel, Yönetim, Güvenlik, İdari Personel ve Sağlık olmak üzere dört ana görev grubuna, ana görev grupları da kendi içlerinde alt görev gruplarına ayrılmıştır.

  a) Yönetim Grubu:

  1. Şef

  b) Güvenlik Grubu:

  1. Güvenlik Amiri, Güvenlik Şefi

  c) İdari Personel Grubu:

  1. Bilgisayar İşletmeni, Daktilograf, Memur

  2. Şoför

  d) Sağlık Grubu:

  1. Daire Tabibi

  Görevde Yükselme Koşulları

  Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlerden:

  a) Şef kadrolarına yapılacak atamalarda:

  1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  2 - En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

  3 - En az 15 yılı Bakanlık merkez teşkilatında olmak kaydıyla, Bilgisayar İşletmeni, Memur ve Daktilograf görevlerinden birinde 20 yıl hizmeti bulunmak,

  4 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak,

  5 - Herbiri olumlu olmak koşuluyla son altı yıllık sicil notu ortalaması 85 puandan aşağı olmamak,

  6 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  b) Güvenlik Amiri ve Güvenlik Şefi kadrolarına yapılacak atamalarda:

  1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  2 - En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

  3 - En az 15 yılı Bakanlık merkez teşkilatında olmak kaydıyla, Güvenlik Görevlisi olarak 20 yıl hizmeti bulunmak,

  4 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak,

  5 - Herbiri olumlu olmak koşuluyla son altı yıllık sicil notu ortalaması 85 puandan aşağı olmamak,

  6 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  c) Bilgisayar İşletmeni, Daktilograf ve Memur kadrolarına atanabilmek için:

  1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  2 - En az lise öğrenimi görmüş olmak,

  3 - Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için, en az 10 yılı Bakanlık merkez teşkilatında olmak kaydıyla, Memur ve Daktilograf görevlerinden birinde 15 yıl hizmeti bulunmak; Memur ve Daktilograf kadrolarına atanabilmek için, kesintisiz en az 20 yılı Bakanlık merkez teşkilatında geçmiş olmak kaydıyla, en az 25 yıl hizmeti bulunmak,

  4 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak,

  5 - Herbiri olumlu olmak koşuluyla son altı yıllık sicil notu ortalaması 85 puandan aşağı olmamak,

  6 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  d) Daire Tabibi atanabilmek için:

  1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  2 - Tıp Fakültesi üzerine 4 yıllık tıp ihtisası yapmış olmak,

  3 - En az 5 yılı Bakanlık merkez teşkilatında olmak kaydıyla, Tabip kadrosunda en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

  4 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak,

  5 - Herbiri olumlu olmak koşuluyla son altı yıllık sicil notu ortalaması 85 puandan aşağı olmamak,

  6 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak. koşulları aranacaktır.

  Görevde Yükselme Eğitimi

  Madde 7 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için atanacakları görevin niteliğine göre hazırlanan programlar çerçevesinde iki haftadan az sekiz haftadan çok olmamak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olma şartı aranır. Ortak konularda birlikte eğitim düzenlenebilir. Eğitimler, Personel Dairesi Başkanlığı yönetiminde Eğitim Merkezi Başkanlığı ile işbirliği halinde yürütülür.

  Görevde Yükselme Eğitiminin İlanı ve Başvuru Şekli

  Madde 8 - Görevde yükselme eğitimi, atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı, derecesi, sınav konuları, sınav tarihi ve sınav yeri sınav kurulunca belirlenerek ilan edilir.

  Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

  Madde 9 - Bakanlık, memurlarını bir üst göreve hazırlamak amacıyla, bu görevler için gerekli öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin niteliklerine sahip personeli görevde yükselme eğitimine alır. Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez.

  Atama yapılacak boş kadro sayısı, Personel Dairesi Başkanlığınca Bakanlığın ihtiyacı dikkate alınarak belirlenir.

  Eğitime alınacakların sayısı boş kadro sayısının iki katını geçtiği takdirde, bu Yönetmelikte hükme bağlanmış olan sınav kurulu tarafından öğrenim düzeyi, sicil ve disiplin nitelikleri itibariyle değerlendirme yapılarak eğitime alınacaklar boş kadro sayısının iki katına indirilir. Bu eğitim sonucu yapılan değerlendirme sonunda başarılı sayılanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Başka kurumlarda aynı görevler için benzer eğitim almış olanların hakları Bakanlıkça kabul edilmesi koşuluyla geçerlidir. Eğitim sonucu yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olamayanlar müteakip eğitim programına dahil edilirler.

  Görevde yükselme eğitim programları, personelin görevini ve hizmetini aksatmayacak şekilde yürütülür. Gerektiği takdirde, Eğitim Merkezi Başkanlığı, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim konularına ilişkin özet bilgileri havi bir kitapçık hazırlayarak isteyen adaylara "harici eğitim" imkanı tanır.

  Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

  Madde 10 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

  a) T.C. Anayasası;

  1 - Genel Esaslar,

  2 - Temel hak ve ödevler,

  3 - Devletin temel organları,

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma kuralları,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) 4009 sayılı Kanun,

  h) Evrak, gizlilik, arşivleme ile ilgili konular,

  Eğitim sonunda yapılacak sınavda en az yetmiş puan alanlar görevde yükselme sınavına girmeye hak kazanır.

  Bu maddenin (g) ve (h) bendlerine ilişkin konuların ağırlığı yüzde altmıştır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Sınav Esasları

  Sınav Koşulu

  Madde 11 - Görevde yükselme eğitiminde başarılı olanların, bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için, söz konusu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak sınava katılarak başarılı bulunmaları gerekir.

  Görevde yükselme sınavında başarılı olanlardan başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Kadro boşalmalarında da müteakip sınav yapılıncaya kadar kazanan adaylar arasından sırayla atama yapılır.

  Sınavın Şekli

  Madde 12 - Sınavlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yazılı, Bakanlıkça oluşturulacak sınav kurulunca sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır.

  Sınav Başarı Notu

  Madde 13 - Görevde yükselme suretiyle atanacakların başarılı sayılabilmeleri için her bir sınav notunun 100 üzerinden en az 70 olması şarttır.

  Genel başarı sıralaması sınavlardan alınan notların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

  Sınav Kurulu ve Görevleri

  Madde 14 - Müsteşar İdari İşler Yardımcısı veya onun görevlendireceği Elçi seviyesinde bir meslek memuru başkanlığında ve sınavın konusuna göre Müsteşar İdari İşler Yardımcısı tarafından seçilecek diğer dört üyenin katılımıyla beş kişiden ibaret bir sınav kurulu oluşturulur. Ayrıca her üyenin yedeği de tespit edilir. Kurul, başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

  Sınav kurulu, atamanın yapılacağı unvanlar ve hizmetin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve yetenekleri ölçecek şekilde soruların ve soru bankasının hazırlanması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilanı, sonuçlara yapılacak itirazların değerlendirilmesi ile sınavlarla ilgili diğer işleri sonuçlandırır.

  Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve Atanma

  Madde 15 - Sınav sonuçları sınav kurulu tarafından sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  Yapılan sınav sonunda başarılı bulunanlar arasından, başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Başarı notunun aynı olması halinde hizmet süresi fazla olana, hizmet süresinin aynı olması durumunda sicil notu ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

  Sınav Sonuçlarına İtiraz

  Madde 16 - Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 gün içinde bir dilekçeyle sınav kuruluna yapılır.

  Bu itirazlar, sınav kurulunca en geç 5 gün içinde incelenir ve sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  İtiraz sonucu verilen kararlar kesindir.

  Sınav Belgelerinin Saklanması

  Madde 17 - Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığınca topluca saklanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Görev Grupları Arasında Geçişler

  Madde 18 - Görev grupları arasında geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

  a) Aynı ana görev grubunun, alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

  b) Yönetim grubundaki görevden daha önce çalışılan görev grubundaki görevlere sınavsız atama yapılabilir.

  Naklen Atamalar

  Madde 19 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, bu Yönetmeliğin aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar, bu alt görev grubundaki unvanlara, bu Yönetmelikteki hükümlere bakılmaksızın genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

  Açıktan Atamalar

  Madde 20 - Bakanlık, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan görevlere hizmet gereklerini göz önünde bulundurarak bu Yönetmelikteki hizmet süresini, disiplin ve sicil şartlarını dikkate almaksızın diğer nitelikleri taşıyanları açıktan atayabilir. Bu tür atamalarda 06/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama

  Madde 21 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Kazanılmış Haklar

  Madde 22 - Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde halen Bakanlıkta görevli personel hakkında unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

  Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

  Madde 23 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Geçici Madde

  Geçici Madde 1 - Bakanlığın yurtdışı teşkilatında görevli bulunan Mahalli Katip unvanındaki personelin merkeze atanması sırasında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Yürürlük

  Madde 24 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100