Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HAC VE UMRE SEYAHATLERİYLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

  HAC VE UMRE SEYAHATLERİYLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

  Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik

  Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/05/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24053

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - (Değişik madde: 30/10/2005 - 25981 S.R.G Yön/1.mad)

  Bu Yönetmeliğin amacı, hac farizasını yerine getirmek veya umre yapmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşların bu ziyaretlerini, Devletimizin onuruna yaraşır biçimde, her türlü çıkardan uzak, sağlık ve güvenlik şartları içinde yapmalarını sağlamak, bu ibadetlerin usulüne uygun bir şekilde ifa edilmesinde vatandaşlara yardımcı olmak, bu işlerle ilgili Hac ve Umre Komisyonu ile İhale Komisyonunun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını, denetim, ihale, muhasebe ve harcama usullerini belirlemek ve bu konulardaki diğer hususları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - (Değişik madde: 30/10/2005 - 25981 S.R.G Yön/2.mad)

  Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Başkanlığın denetim ve gözetimi altında, Başkanlık ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca müştereken belirlenecek nitelikleri taşıyan "A" grubu seyahat acentaları tarafından düzenlenecek hac ve umre seyahatleriyle ilgili işleri kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile 10/12/1999 tarihli ve 99/13919 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararın 12 nci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

  Tanımlar

  Madde 4 - (Değişik madde: 07/05/2004 - 25455 S.R.G. Yön./1.mad) Bu Yönetmelikte geçen;

  Başkanlık : Diyanet İşleri Başkanlığını,

  Başkan : Diyanet İşleri Başkanını,

  Kurul : Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunu,

  Komisyon : Hac ve Umre Komisyonunu,

  İhale yetkilisi : Bu Yönetmelik hükümleri gereğince yapılan ihalelerde ihale yapma yetki ve sorumluluğuna sahip Başkanı veya Başkanın yetki verdiği Başkan Yardımcısını,

  Vakıf: (Ek tanım: 30/10/2005 - 25981 S.R.G Yön/3.mad) Türkiye Diyanet Vakfını,

  Acenta: (Ek tanım: 30/10/2005 - 25981 S.R.G Yön/3.mad) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre, A grubu işletme belgeli seyahat acentalarını,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevler

  Başkanlığın görevleri

  Madde 5 - Hac ve umre ibadetlerini ifa amacıyla Suudi Arabistan'a gitmek isteyen vatandaşlar için her yıl hac ve umre seferleri düzenleyen Başkanlığın görevleri şunlardır:

  a) (Değişik bent: 30/10/2005 - 25981 S.R.G Yön/4.mad) Her yıl hac ve umre mevsimi öncesinde Kurulu toplamak ve Kurulun aldığı kararlardan Başkanlıkça icra edilmesi gerekenleri uygulamak,

  b) Kurulun görüşünü de dikkate alarak, hac ve umre seyahat programlarını tespit ve ilan etmek,

  c) (Değişik bent: 30/10/2005 - 25981 S.R.G Yön/4.mad) Başkanlık organizasyonu ile hacca ve umreye gidecek vatandaşlardan alınacak ücretleri tahsil etmek, bu ücretleri Başkanlığın denetiminde Vakıfça açılacak Hac ve Umre Hesabında toplamak ve bu hesaptan Komisyon kararlarına göre yurt içinde ve yurt dışında icabeden yerlere gereken harcamaları yapmak, gerektiğinde bu konularda Vakıfla işbirliği yapmak,

  d) (Değişik bent: 30/10/2005 - 25981 S.R.G Yön/4.mad) Hac ve umreye gidecek vatandaşlar ile görevlilerin pasaport vize işlemlerini takip etmek,

  e) Kafilelerin teşkili, yolcuların vasıtalara yerleştirilmesi, illerden yurt dışına intikal, yurt dışındaki şehirler arası intikaller, karşılama, yerleştirme ve konaklamalar ve dönüş programları konularında ayrıntılı planlar yapmak ve uygulamak,

  f) Mekke ve Medine'de ikamet için gerekli yerleri temin etmek, Arafat ve Mina'da barınma yerlerini kiralamak,

  g) (Değişik bent: 30/10/2005 - 25981 S.R.G Yön/4.mad) Hac ve umreye gidecek vatandaşlara yardım ve rehberlik etmek üzere yurt içinde ve yurt dışında gerekli yerlerde irtibat büroları açmak,

  h) Seyahat süresince vatandaşların sağlıklarının korunması ve icabeden tıbbi müdahalelerin yapılması için gerekli bütün tedbirleri almak, ölüm halinde gerekli işlemleri yapmak,

  ı) (Değişik bent: 30/10/2005 - 25981 S.R.G Yön/4.mad) Hac ve umre ibadetlerinin usulüne uygun olarak ifası için yurt içi ve yurt dışında gerekli eğitim ve irşat hizmetlerini yürütmek.

  i) ( Ek bend : 18/07/2007 - 26586 S.R.G Yön\1.mad) Hac ve umre organizasyonunda vatandaşlarımızın eşyalarının taşınmasına yardımcı olmak amacıyla gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde gerçekl veya tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

  Komisyonun kuruluşu ve görevleri

  Madde 6 - ( Değişik fıkra: 18/07/2007 - 26586 S.R.G Yön\2.mad) Başkanın onayı ile Başkanın veya görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında, Hac Dairesi Başkanı, hukuk müşaviri ile üç birim başkanından oluşan altı kişilik bir Hac ve Umre Komisyonu kurulur. Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üye tekrar Komisyonda görevlendirilebilir.

  Komisyonun görevleri şunlardır:

  a) Yurt içinde ve yurt dışında Başkanlıkça yürütülen hac ve umre işleriyle ilgili hususların uygulama esaslarını tespit etmek,

  b) Hac ve umre yönergelerini hazırlamak,

  c) (Değişik bent: 30/10/2005 - 25981 S.R.G Yön/5.mad) Başkanlık organizasyonu ile hac ve umre yapacakların ödeyecekleri ücret miktarını tespit etmek ve bunlara verilecek hizmet ve malzemeleri belirlemek,

  d) Hac ve umre maksadıyla yurt dışında görevlendirilecek personel için bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesinde tespit edilen gruplarda ve unvanlarda gerektiğinde değişiklikler yapmak,

  e) Hac ve umre seyahatleri için kiralanacak uçaklarla ilgili kararları almak ve gerektiğinde kiralanacak otobüslerin özelliklerini, sayısını, bu otobüsler için ödenecek ücretleri ve otobüslerle ilgili diğer hususları tespit etmek,

  f) Hac ve umre maksadıyla toplanacak paralar ve yapılacak harcamalar için merkezde, taşrada ve yurt dışında hangi bankalarda hesap açılacağına ve bu hesaplardan para çekmek, havale yapmak ve diğer her türlü tasarrufta bulunmak için kimlerin yetkili olacağına karar vermek,

  g) İllerde ve gerektiğinde ilçelerde yapılacak zaruri harcamaların miktarını belirlemek,

  h) Her yıl hac ve umre seyahatleri sonunda bu seyahatlerle ilgili bütün işlerin değerlendirmesini yapmak,

  ı) (Değişik bent: 30/10/2005 - 25981 S.R.G Yön/5.mad) Hac ve umreden artan paraların hangi usulde ve nereye harcanacağına karar vermek,

  j) Hac ve umre seyahatleri ile ilgili olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda karar almak.

  k) ( Ek bend: 18/07/2007 - 26586 S.R.G Yön\2.mad) Hac ve umre organizasyonunda vatandaşlarımızın eşyalarının taşınması ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

  Komisyon ekseriyetle toplanır ve mevcudun ekseriyetiyle karar alır. Eşitlik halinde komisyon başkanının tarafı ekseriyet sayılır.

  Komisyon kararları Başkanın onayı ile yürürlüğe girer.

  İhale Komisyonu

  Madde 7 - (Değişik madde: 07/05/2004 - 25455 S.R.G. Yön./2.mad;Değişik madde: 30/10/2005 - 25981 S.R.G Yön/6.mad)

  İhale yetkilisinin onayı ile, hac ve umre hizmetleri için Hac Dairesi Başkanının, Başkanlığın diğer ihtiyaçları için ilgili birim amirinin, illerde müftünün, eğitim merkezlerinde müdürün başkanlığında ihale ile ilgili konularda tecrübesi bulunan üç kişi ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla en az beş veya bu sayının üzerinde tek sayıda kişiden oluşan İhale Komisyonu kurulur. Yeterli sayıda ve nitelikte personel bulunmaması halinde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından İhale Komisyonuna üye alınabilir.

  Hac ve umre hizmetleri ile ilgili olarak yurt dışında yapılacak mal ve hizmet alımları, Komisyonca yetki verilen en az üç kişiden oluşan heyetler tarafından yapılır. Heyet kararları Hac Dairesinin bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer.

  İhale Komisyonu ve heyet üyeleri eksiksiz olarak toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Kararlarda çekimser kalınmaz. Karşı oy kullanan komisyon ve heyet üyeleri gerekçesini karara yazmak ve imzalamak zorundadır.

  İhale Komisyonu ve heyet üyelerince alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, başkan ve üyelerinin ad, soyad ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

  Hac ve umre ile ilgili alım-satım işlerinde Vakıfla işbirliği yapılması halinde ihale işlemleri Vakfın kendi mevzuatına göre yürütülür.

  Yurt Dışındaki Mal ve Hizmet Alımları

  Madde 8 - (Değişik madde: 07/05/2004 - 25455 S.R.G. Yön./3.mad) Hac ve umre hizmetleri ile ilgili olarak yurt dışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında, Suudi Arabistan Hac Bakanlığınca her yıl çıkarılan Hac Talimatında ve umre ile ilgili talimatlarda belirlenen harcamalar (ev kirası, toprak bastı parası, çadır parası, iç nakliye ve benzeri giderler) ile idare ve hizmet binaları kiralanması, hizmet araçları kiralanması ve ihtiyaç duyulan gıda, temizlik ve diğer malzemelerin satın alınması ve benzeri hizmetler için yapılan harcamalar, bu Yönetmeliğin ihale ile ilgili hükümlerine tabi olmayıp; Komisyonun alacağı kararlarla yetki verilen en az üç kişiden oluşan heyetler tarafından yapılır.

  Bu heyetlerin kararları Hac Dairesinin bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Seyahat Öncesi İşlemler

  Hac ve umre sürelerinin ilanı

  Madde 9 - Hac ve umre seyahatleri için başvuruların hangi tarihte başlayıp hangi tarihte sona ereceği, hac ve umre seyahatleri için hudutlardan çıkış ve giriş günleri gibi hususlar, Kurulun alacağı kararlar doğrultusunda Başkanlıkça ilan olunur.

  Başvuru

  Madde 10 - (Değişik fıkra: 30/10/2005 - 25981 S.R.G Yön/7.mad) Hacca gitmek isteyen vatandaşlar, Başkanlıkça belirlenen tarihlerde, müftülüklere müracaat ederek ön kayıt yaptırırlar. Bunlardan Komisyonca belirlenen miktarda ön kayıt ücreti alınır. Kontenjanların illere göre dağılımı, ön kayıt yaptıran vatandaşların sayısına göre Başkanlıkça belirlenir. Suudi Arabistan makamlarınca kota uygulanması halinde, Başkanlık ve acentalar için tespit edilen oranlara göre iller bazında hacca gideceklerin asıl ve yedeklerini belirlemek üzere Başkanlıkça kur'a çekilir. Kur'a sonunda hacı adayları illere verilecek kontenjanlar oranında Başkanlığa veya A grubu seyahat acentalarına kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kur'aya ilişkin usul ve esaslar ile A grubu seyahat acentalarına verilecek kontenjan oranı ve bunun dağılımına dair esaslar Kurul tarafından belirlenir.

  Başkanlıkça düzenlenecek umreye gidecekler ise, Başkanlıkça belirlenecek süre içerisinde il müftülüklerine form dilekçe ile başvurmak zorundadırlar.

  Bu dilekçelere, Hac ve Umre masraflarını karşılamak üzere tespit edilen miktardaki paranın Hac ve Umre Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzun eklenmesi gerekir.

  Pasaport işleri

  Madde 11 - Hacca veya umreye gidecek vatandaşlar pasaportlarını kendileri çıkarttırıp, Başkanlıkça yapılan ilanda belirtilen yerlere teslim ederler.

  Sağlık işleri

  Madde 12 - Başkanlık, Kurulun karar ve tavsiyelerini de gözönünde bulundurarak, hac ve umreye giden vatandaşların gidiş-dönüş yolculuğu süresince nakil, sağlık ve dinlenme bakımından gerekli her çeşit tedbirleri alır, bu konuda ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

  Hac ve umre büroları

  Madde 13 - Her il müftülüğü ile Başkanlıkça uygun görülecek ilçe müftülüklerinde birer "Hac ve Umre Bürosu" kurulur.

  Hacca ve umreye gitmek isteyenlerin işlemleri bu bürolarca yürütülür. Bu bürolarda müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile yeteri kadar personel görevlendirilir.

  Giriş-çıkış kapıları

  Madde 14 - Kara veya hava yolu ile hac veya umre için giriş-çıkış yapılacak kapılar Kurulca tespit edilip ilgili bakanlık ve kuruluşlara bildirilir.

  Giriş-çıkış kapılarında görevlendirilecekler

  Madde 15 - (Değişik madde: 30/10/2005 - 25981 S.R.G Yön/8.mad)

  Hac ve umre seyahatleri için tespit edilen giriş-çıkış kapılarında giriş ve çıkış süresince Başkanlıkça yeteri kadar personel görevlendirilebilir.

  Bu görevliler hac ve umreye giden vatandaşların giriş-çıkış işlemlerinin düzenli ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinde yardımcı olurlar.

  Kara yolcularının taşınması

  Madde 16 - Gerektiğinde kara yolundan hac veya umreye gidecek vatandaşları taşımak için kara yolu taşımacılığı mevzuatında belirtilen niteliklere uygun yeteri kadar otobüs kiralanır.

  Şoförlerle ilgili hükümler

  Madde 17 - Hac ve umre seferleri için kiralanan her otobüste mevzuata uygun ağır vasıta ehliyetine sahip iki şoför, daha önce hacca gidip gitmediğine bakılmaksızın, görevlendirilir. Bu şoförler pasaportlarını kendileri çıkartır.

  Vatandaşları Aydınlatma

  Madde 18 - Başkanlık, hutbe, vaaz, radyo-televizyon ve diğer yollarla hac ve umre ibadeti, yolculuk ve diğer konularda vatandaşları aydınlatır.

  Görevlendirilecek personel

  Madde 19 - (Değişik fıkra: 30/10/2005 - 25981 S.R.G Yön/9.mad) Başkanlık, hac ve umre hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için Başkanlıktan yeteri kadar personel görevlendirir. İhtisas gerektiren veya özel bilgi ve beceriye ihtiyaç duyulan konularda kamu kurum ve kuruluşlarından, Vakıftan veya serbest meslek sahiplerinden personel görevlendirilebilir. Görevlendirilen personele kadro derecelerine göre hususî veya hizmet damgalı pasaport verilir.

  Başkanlık, hac ve umre için görevlendirilen personeli eğitime tabi tutabilir. Bu takdirde eğitim masrafları hac ve umre hesabından ödenir.

  ( Ek fıkra: 18/07/2007 - 26586 S.R.G Yön\3.mad) Başkanlık, hac ve umre için görevlendireceği personeli gerektiğinde sınav yapmak suretiyle seçebilir. Bu takdirde Başkanlık, sınava gireceklerden sınav masraflarına karşılık olarak Komisyonun tespit edeceği belirli bir ücret alabilir.

  Tek tip elbise giyilmesi

  Madde 20 - Hacca gidecek vatandaşlar Komisyonca tespit edilecek örneğe uygun olarak tek tip elbise giyerler.

  Umre seyahatine gideceklerin, iklim şartlarına uygun ve temiz bir kıyafetle seyahat etmeleri sağlanır.

  Görevlilere de tek tip elbise verilebilir.

  Bağış kabul etme yasağı

  Madde 21 - Hac ve umre hizmetlerinde, müracaat esnasında veya pasaport verilmesi, aşı yapılması ve diğer belgelerin düzenlenmesi sırasında hiçbir vakıf, dernek, kuruluş veya kişi adına bağış istenemez.

  Alınacak ücret

  Madde 22 - Hac ve umre seyahatlerinin gerektirdiği harcamaların karşılığı, Komisyonca tespit edilecek miktarlar üzerinden tahsil edilir. Komisyonca tespit edilecek bu miktarlara ayrıca ihtiyat akçesi olarak %5 (yüzdebeş) eklenir.

  Komisyonca bu miktar tespit edilirken, döviz satın alma tarihine kadar geçecek zaman içinde döviz kurlarında meydana gelmesi muhtemel artışlar dikkate alınır.

  Döviz kurlarında ve diğer harcama kalemlerinde tahmin edilenin üstünde bir artışın meydana gelmesi halinde; uçak biletlerine gelebilecek zam hariç bu artışlar, eklenen %5'lik miktardan karşılanır, yolculardan ayrıca tahsil edilmez.

  Hac ve umreye gideceklerden alınacak ücret döviz olarak da tahsil edilebilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İhale ve Satın Alma İşleri

  İhale ve Satın Alma İşleri

  Madde 23 - (Değişik madde: 07/05/2004 - 25455 S.R.G. Yön./4.mad) Hac ve umre hizmetleri ile Başkanlığın diğer ihtiyaçları için hac ve umre hesabından harcama yapılmak suretiyle yurt içinde yapılacak mal ve hizmet alımları ve yapım işlerinin ihaleleri, Komisyonca verilen kararlar üzerine, ihale komisyonları tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

  Ancak, anılan kanuna tabi olmayan işler ile 4734 sayılı Kanundaki doğrudan temin usulü uygulanarak ihtiyaçların karşılanmasında ve elektrik, şebeke suyu, doğalgaz, telefon hattı, resmî posta ve Resmî Gazete gibi mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde sunulan ve tekel niteliği bulunan mal ve hizmetlerin temininde, ihale usulleri uygulanmayıp, Komisyonun alacağı kararlar üzerine gereken işlemler yapılır ve fatura bedelleri Hac ve Umre Hesabından ödenir.

  24 ilâ 58 madde - (Mülga maddeler : 07/05/2004 - 25455 S.R.G. Yön./5.mad)

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Harcama ve Muhasebe İle İlgili Usul ve Esaslar

  İta amiri, tahakkuk memuru ve mutemetler

  Madde 59 - Hac ve umre işleri için yurt içinde ve yurt dışında yapılan harcamalarda ita amiri Diyanet İşleri Başkanıdır. Başkan bu yetkisini başkan yardımcılarından birine devredebilir.

  Hac ve umre işleri için yurt içinde ve yurt dışında yapılan harcamalarda tahakkuk memuru Hac Dairesi Başkanıdır.

  İta amiri, harcama limitini ve bu limiti aşmamak üzere verilecek avans miktarını da belirlemek suretiyle, yurt içinde ve yurt dışında mutemetler tayin edebilir. Mutemetler aldıkları avansa ilişkin harcama belgelerini ve varsa avanstan artan miktarı muhasebe görevlilerine teslim ederler.

  Hac ve umre hesabı

  Madde 60 - (Değişik madde: 30/10/2005 - 25981 S.R.G Yön/10.mad)

  Hac ve umre işleri için merkezde, taşrada ve yurt dışında, Komisyonun uygun göreceği bankalarda Başkanlık denetiminde Vakıfça Hac ve Umre Hesabı adı altında özel hesaplar açılır. Bu hesaplarda toplanan meblağ, hac ve umre hizmetleri, dini nitelikli hizmet ve faaliyetler ile Başkanlığın diğer hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılır.

  Harcama yetkisi

  Madde 61 - (Değişik madde: 30/10/2005 - 25981 S.R.G Yön/11.mad)

  Yurt içinde ve yurt dışındaki bankalarda bulunan hac ve umre hesaplarından, Komisyon kararları doğrultusunda harcama yapılır. Başkanlığın onayı üzerine, ita amiri, tahakkuk memuru ve Komisyon kararı ile yetkili kılınacak iki kişi olmak üzere, dört kişinin müşterek imzaları ile Hac ve Umre Hesabından tasarrufta bulunulur.

  Harcama belgeleri

  Madde 62 - Hac ve umre işlerinin gerektirdiği harcamalar, fatura; serbest meslek makbuzu; gider pusulası; müstahsil makbuzu; giriş ve yolcu taşıma biletleri ile kanunen bu belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan ve malı satan veya hizmeti yapan ile satın almayı veya hizmeti yaptıranın isim ve imzalarını, satın alınan mal veya hizmetin çeşidini, miktarını ve ödenen parayı ihtiva eden harcama pusulası ve kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen alındı belgesi karşılığında yapılır.

  Bu belgelerden hiç birinin düzenlenemediği hallerde ve özellikle;

  a) Suudi Arabistan Hac Bakanlığınca yayınlanan "Hac Talimatı"nda tespit edilen maktu ödemelerde,

  b) Suudi Arabistan'a gitmek için geçilmesi zorunlu ülkelere yapılan maktu ödemelerde,

  c) Pasaport ve vizeler için yapılan maktu ödemelerde,

  d) Yurt içinde veya yurt dışında harcama pusulası alınmasına imkan olmayan ödemelerde,

  ilgili mutemet ile tahakkuk memurunun imzasını taşıyan tutanak harcama pusulası yerine geçer.

  Harcama belgesine eklenen tediye fişi, tahsil fişi, mahsup fişi, borç dekontu ve benzeri evraktaki "yetkili imzalar" bölümü ile bankalara yazılacak her türlü talimat ve çekler, bu Yönetmeliğin 61 inci maddesinde zikredilen kişiler tarafından imzalanır.

  Muhasebe işleri

  Madde 63 - (Değişik madde: 30/10/2005 - 25981 S.R.G Yön/12.mad)

  Yurt içinde ve yurt dışında hac ve umre işleri için alınan ücretler ile bu ücretlerden yapılan harcamaların muhasebesi Vakıfça yapılır. Vakıf, hac ve umre hesabından yapılan harcamaların muhasebe işlemlerini, Komisyon kararlarına dayalı olarak düzenlenen harcama belgelerine ve kendi muhasebe usullerine göre yürütür.

  Görevlilere ödenecek yolluk, gündelik, ders ve mesai ücretleri

  Madde 64 - (Değişik madde: 30/10/2005 - 25981 S.R.G Yön/13.mad)

  Hac ve umre işleri için görevlendirilen personele yurt içinde yolluk ve gündelik ödenmesi gerektiğinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk ve gündelik ödenir, iaşe ve ibate masrafları karşılanır. Gerekli görüldüğünde, görevlendirilen personelin kadro durumuna ve gideceği mesafeye bakılmaksızın uçakla seyahat yapmasına Komisyonca karar verilebilir.

  Ayrıca, hac ve umre işleri için yapılacak eğitim ve irşat faaliyetleri, konferans, seminer, soru hazırlama, sınav ve mülakatlarda görevlendirilenler ile umre sezonunda görevlendirilen personele yapılacak ödeme Komisyon kararı ile tespit edilir.

  Hac ve umre işleri için yurt dışında görevlendirilen personelin gidiş-dönüş yolculuk biletleri Başkanlıkça temin edildiğinden, görevli personele yol masrafı ödenmeyip sadece gündelik ödenir.

  Yurt dışı gündeliklerinde, hac ve umre görevlerinin özellikleri, görevlinin yükleneceği sorumluluk ve görevin ağırlık derecesi, bütün görevlilere yurt dışında Başkanlıkça ücretsiz yemek ve yatacak yer temin edilmesi gibi hususlar dikkate alınarak aşağıdaki unvanlarla görevlendirilen personele 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun değişik 34 üncü maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararlara istinaden, kanuni gündeliklerinin aşağıda belirtilen yüzdeleri ödenir.

  a) Birinci grup: Hac Organizasyonu Başkan Yardımcısı ve Hac İdare Merkezi Başkanına kanuni gündeliğin %70'i,

  b) İkinci grup: Ekip Başkanı ve Hac İdare Merkezi Başkan Yardımcısına kanuni gündeliğin %60'ı,

  c) ( Değişik fıkra: 18/07/2007 - 26586 S.R.G Yön\4.mad) Üçüncü grup: Fetva ve İrşat Ekibi Üyesi ile Denetim-Gözetim ve Rehberlik Ekibi Üyesine kanuni gündeliğin % 55'i,

  d) ( Değişik fıkra: 18/07/2007 - 26586 S.R.G Yön\4.mad) Dördüncü grup: Ekip Başkan Yardımcısı, Bölge Sorumlusu, Oteller Sorumlusu, Acentalar Sorumlusu, Basın Sorumlusu, Protokol Sorumlusu, Kiralama Muhasebe Sorumlusu ve Baştabip'e kanuni gündeliğin % 50'si,

  e) ( Değişik fıkra: 18/07/2007 - 26586 S.R.G Yön\4.mad) Beşinci grup: Kafile başkanı ve Baştabip Yardımcısına kanuni gündeliğin % 46'sı,

  f) ( Değişik fıkra: 18/07/2007 - 26586 S.R.G Yön\4.mad) Altıncı grup: Tercüman, Din Görevlisi, İrşat Görevlisi, Doktor, Diş Hekimi, Eczacı ve Başhemşireye kanuni gündeliğin % 43'ü,

  g) ( Değişik fıkra: 18/07/2007 - 26586 S.R.G Yön\4.mad) Yukarıda sayılan unvanlar dışında görevlendirilenlere kanuni gündeliğin %40'ı.

  h) ( Mülga bend : 18/07/2007 - 26586 S.R.G Yön\4.mad)

  ( Değişik fıkra : 18/07/2007 - 26586 S.R.G Yön\4.mad) Hac organizasyonunda 20 gün ve daha az süreli olarak görevlendirilen kafile başkanı ve din görevlileri ile üstün başarı gösteren personele, görevin özelliği dikkate alınarak Komisyon kararı ile gündelikleri dışında ilave ücret ödenebilir.

  Hac ve umre organizasyonları dışındaki yurtdışı görevlendirmelerde kanuni harcırah tam olarak ödenir.

  Hac ve umreye gidemeyenlere ücret iadesi

  Madde 65 - Her hangi bir sebeple hac veya umreye gidemeyenlerin ödedikleri ücretin iadesini talep etmeleri durumunda, kendilerinin veya vefat etmeleri halinde kanuni mirasçılarının yazılı müracaat tarihine kadar yapılan masraflar düşülür. Geri kalan meblağ, Komisyonun kararı üzerine hak sahibine iade edilir.

  Harcamalardan artan meblağın sarfı

  Madde 66 - (Değişik madde: 30/10/2005 - 25981 S.R.G Yön/14.mad)

  Hac ve umre harcamalarının tahmin edilenin altında gerçekleşmesi veya ihtiyat akçesinin harcanmasına ihtiyaç duyulmaması halinde, Hac ve Umre Hesabında artan meblağ, Komisyonun alacağı kararlar üzerine, aşağıda belirtilen hizmet ve faaliyetlere sarfedilir:

  a) Müteakip hac ve umre hizmetlerine,

  b) Hac, umre ve diğer dini konularda toplumu aydınlatma faaliyet ve hizmetlerine,

  c) Personelin eğitimine yönelik hizmet ve faaliyetlere,

  d) Eğitim merkezi ve müftülük hizmet binaları ile diğer tesislerin arsa, bina, satınalım, yapım, onarım, elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt ve diğer giderlerine,

  e) Başkanlık teşkilatının ihtiyacı olan ve ödenek yetersizliği sebebiyle alınamayan demirbaş malzeme, araç, gereç ve kırtasiye giderlerine,

  f) Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık veya Başkanlıkça lüzum ve ihtiyaç duyulması halinde, yurt dışında ve yurt içinde cami ve benzeri dini yapıların inşası veya restorasyonu gibi işler için yapılacak giderlere,

  g) Hac ve umre işlerinin alım-satım, muhasebe ve mali işleri ile Komisyon kararları doğrultusunda yapılacak diğer harcamaların muhasebe işlemlerini yürütmesi sebebiyle Vakfa yapılacak ödemeye,

  h) Başkanlıkça yapılacak yayın faaliyetlerine,

  ı) Başkanlığın Vakıfla işbirliği içinde yurt dışında yürüttüğü dini ve hayri nitelikli hizmet ve faaliyetlere,

  j) Başkanlıkça geçici süre ile yurt dışında görevlendirilen personelin bütçe imkanları ile karşılanamayan yolluk, yevmiye vesair ücretlerinin ödenmesine,

  k) Başkanlıkça yürütülen ve bütçe imkanları ile karşılanamayan şura, seminer, konferans, sempozyum ve benzeri toplantılar ile kurs, ders, proje, program, danışmanlık ve eğitim gibi hizmet ve faaliyetlerin giderlerine,

  Bu faaliyetlerde görevlendirilenlerin ücret, yolluk ve yevmiyeleri mevzuattaki emsal düzenlemeler esas alınarak belirlenir.

  l) Başkanlığın Vakıfla işbirliği dahilinde yürüttüğü yurtdışı eğitim, öğretim, araştırma, bilgi ve görgü artırma faaliyetlerine,

  m) Başkanlığın Vakıfla işbirliği içinde yürüttüğü bilimsel proje ve araştırma faaliyetlerine,

  n) Başkanlıkça yürütülen hizmet ve faaliyetler için lüzum ve ihtiyaç duyulacak sair yerlere.

  Denetim-gözetim ve rehberlik

  Madde 67 - ( Değişik madde: 18/07/2007 - 26586 S.R.G Yön\5.mad)

  Hac ve umre seyahatleri Başkanlığın denetim-gözetim ve rehberliği altında yapılır. Başkanlık bu maksatla hac organizasyonunda Kurul ve Komisyon kararlarının uygulanmasında rehberlik yapmak, kontrol, inceleme ve tespitte bulunmak, gerektiğinde çözüm önerileri sunmak üzere daire başkanı, dengi veya üstü görevlerde çalışan Başkanlık personelinden oluşan Denetim-Gözetim ve Rehberlik Ekibi kurar. Bu ekibe Kültür ve Turizm Bakanlığından temsilci istenebilir.

  Hac ve umre seyahatleri ile ilgili iş ve işlemler ile bu maksatla yapılan harcamalar her yıl hac mevsimi sonunda Başkanlık denetim elemanlarınca denetlenir.

  ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  Madde 68 - 30/03/1984 tarihli ve 18357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 69 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 70 - Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100