Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

  ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/06/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24092

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselmesini, hizmet gerekleri, kariyer, liyakat, sicil, kıdem, sınav ve benzeri ölçütlere göre düzenlemek, hizmette etkinlik ve verimliliği artırmaktır.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelden Müdür ve daha alt düzeydeki kadrolara yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamalarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Müdürlük: Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdürlük Teşkilatı: Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

  Personel: Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışanları,

  Hizmet Süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışılan süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,

  Hizmet Grupları: Benzer yahut eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Genel Müdürlükçe görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi, Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitiminde başarılı bulunanlar için Genel Müdürlükçe Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavları,

  Sözlü Sınav: Bilgileri ölçmek amacıyla sözlü olarak Yapılan Sınavları,

  Uygulamalı Sınav: Bilgi ve becerilerin uygulamalı olarak ölçülmesi amacıyla yapılan sınavları,

  Sınav Tarihi: Sınavların başladığı ilk günü, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselmeye İlişkin Öğrenim ve Çalışma Esasları

  Görevde Yükselme Şartları

  Madde 5 - Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan görevlerden,

  a) Birim Müdürü, Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda;

  1) Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak,

  2) En az 3 yılı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde geçmek üzere en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

  3) En az 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

  5) Her biri olumlu olmak koşuluyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması (80) puandan aşağı olmamak,

  b) APK Uzmanı ve Uzman kadrolarına yapılacak atamalarda;

  1) Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak,

  2) En az 2 yılı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde geçmek üzere en az 7 yıl hizmeti olmak,

  3) En az 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

  5) Her biri olumlu olmak koşuluyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması (75) puandan aşağı olmamak,

  c) Şef ve Ayniyat Saymanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

  1) Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak,

  2) En az 1 yılı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde geçmek üzere en az 5 yıl hizmeti olmak,

  3) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

  5) Her biri olumlu olmak koşuluyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması (70) puandan aşağı olmamak, şartları aranır.

  Görevde yükselme ile ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde Genel Müdürlük Teşkilatında çalışma süresi şartı aranmaz.

  Görevde Yükselme Eğitimine ve Sınavına Tabi Olmayan Personel

  Madde 6 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde, Bölge Müdürü, Daire Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı ve daha üst yönetim kadrolarına atanacaklar bu Yönetmelikte öngörülen eğitim ve görevde yükselme sınavına tabi değildirler.

  Ancak, bu kadrolara atanabilmek için, Arsa Ofisi mevzuatıyla ilgili eğitim ve öğretim veren en az 4 (dört) yıllık bir yüksek okuldan mezun olmak ve en az 10 (on) yıllık hizmeti olmak şartları aranır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitiminin Usul ve Esasları

  Sınav Şartı

  Madde 7 - Görevde yükselme eğitimi sonunda başarılı olanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan kadrolara atanabilmeleri için yapılacak görevde yükselme sınavına katılmaları ve başarılı olmaları zorunludur. Sınavlar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre yılda en çok iki kez yapılabilir.

  Sınav Duyurusu

  Madde 8 - Görevde yükselme sınavları için yapılacak duyuruda aşağıdaki bilgilere yer verilir;

  a) Atama yapılacak boş kadroların unvanı, derecesi ve birimi,

  b) Sınava girecek personelde aranacak şartlar,

  c) Son başvuru tarihi,

  d) Sınavların yapılacağı yer ve tarih.

  Bu bilgiler sınav tarihinden en az bir ay önce Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Genel Müdürlük Teşkilatına duyurulur. İdarece ivedilik ve zorunluluk görülen hallerde bu duyuru süresi yarısına kadar kısaltılabilir.

  Başvuru

  Madde 9 - Görevde yükselme sınavlarına ilişkin duyuru üzerine başvuranların dilekçeleri, birimleri aracılığıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir.

  Başvuranların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir ve sınava girmesi uygun görülen adaylara fotoğraflı bir "Sınava Giriş Belgesi" gönderilir; uygun görülmeyenlere ise, durum bir yazıyla bildirilir.

  Görevde Yükselme Eğitiminin Şekil ve Gerekleri

  Madde 10 - Görevde yükselme sınavına girecek olanlar, sınavdan önce, atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitiminden geçirilirler. Bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Başvuranların sayısının, boş kadro sayısının iki katından fazla olması durumunda eğitime alınacaklar öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disipline ilişkin değerlendirmeye tabi tutularak Sınav Kurulu tarafından belirlenir. Bu eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Başka kurumlarda aynı görevler için benzer eğitim almış olmaları ve Genel Müdürlükçe kabul edilmesi şartıyla, nakil yoluyla ataması yapılanların bu hakları geçerlidir.

  Eğitimler, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı yönetiminde ilgili birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

  Görevde yükselme eğitiminde, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra bütün personelinden hizmetin gereklerine göre eğitimci olarak yararlanılır.

  Görevde yükselme sınavına gireceklerin eğitimlere devamı zorunludur. Eğitim sonunda, katılımcılara bitirme belgesi verilir.

  Eğitim programı iki haftadan az, sekiz haftadan çok olamaz. Görevde yükselme eğitiminin yapılacağı yer ve zaman Devlet Personel Başkanlığı ve Genel Müdürlükçe belirlenir.

  Eğitime katılanlar geçici görevli sayılırlar.

  Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

  Madde 11 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

  a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası;

  1) Genel Esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları,

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ve ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  e) Türkçe, dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Arsa Ofisi ile ilgili mevzuat ve taşınmaza ilişkin teknik ve idari bilgiler,

  h) Türk Ceza Kanununda yer alan, zimmet, ihtilas, Devlet alım ve satımlarında menfaat sağlama, irtikap, rüşvet, memuriyet görevini suistimal ve ihmal, evrakta sahtecilik, emniyeti suiistimal suçları ve diğer yüz kızartıcı suçlar,

  ı) Memurun yargılanması usulü,

  j) Kamu yönetimi,

  k) Dosyalama, tasnif, evrak ve arşiv.

  Soruların %40'ı yukarıdaki (a) ile (f) bentleri arasında belirtilen konulardan ve %60'ı ise (g) ile (k) bentleri arasında belirtilen konulardan seçilir.

  Eğitimde Başarılı Olanların Belirlenmesi

  Madde 12 - Görevde yükselme eğitimi sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar görevde yükselme sınavlarına katılmaya hak kazanırlar.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Sınavının Usul ve Esasları

  Sınavın Yapılış Sıra ve Şekilleri

  Madde 13 - Yazılı sınav yapılması şarttır. Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yazılı sınavlar, Genel Müdürlükçe, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yahut Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır.

  Yazılı sınavdan sonra görevin özellikleri de dikkate alınarak, sözlü ve/veya uygulamalı sınavlar yapılır.

  Hem sözlü ve hem de uygulamalı sınav yapılmasına karar verilmesi halinde sınavlar önce sözlü ve sonra da uygulamalı olarak yapılır.

  Sınav Kurulu

  Madde 14 - Sınav kurulu Genel Müdür oluru ile oluşturulur.

  Sınav kurulu, bir Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve boş kadroların ait olduğu merkez teşkilatı birim üst yöneticilerinin katılımıyla bir başkan ve dört üyeden oluşur. Gerekli görülen durumlarda üniversitelerden de üye alınabilir.

  Sınav kurulu üye tam sayısıyla toplanır, kararlar çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz.

  Sınav Kurulunun Görevleri

  Madde 15 - Sınav kurulunun görevleri şunlardır;

  1 - Atanılacak kadronun niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konuları ve süresini belirlemek,

  2 - Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  3 - Yazılı sınavlarda sorulacak sorulara ilişkin soru bankasını hazırlamak,

  4 - Sözlü ve/veya uygulamalı sınavları yapmak,

  5 - Başarı listelerini tespit etmek,

  6 - Sınav sonuçlarını ilan etmek ve ilgililere duyurmak,

  7 - Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak.

  Değerlendirme

  Madde 16 - Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve daha yüksek puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Yazılı sınavda başarılı olamayanlar diğer sınavlara kabul edilemezler.

  Her sınav sonunda bir "Sınav Sonuç Tutanağı" düzenlenir. Sonuç tutanaklarında sınava girenler sınava başvuru numarası esasına göre sıralanıp gösterilirler.

  Yapılan bütün sınavlarda alınan notlar toplamının aritmetik ortalaması "Başarı Notu" dur.

  Sınavların sonunda bütün notların gösterildiği bir "Sınav Başarı Tutanağı" düzenlenir. Başarı tutanaklarında, sınavda başarılı olanlar, başarı notlarının yüksekliği esasına göre sıralanıp gösterilirler.

  Tutanaklar sınav kurulu başkan ve üyelerince imzalanır.

  Sınav Sonuçlarının Açıklanması

  Madde 17 - Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sınavların sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde ilan yoluyla duyurulur ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  Sınav Sonuçlarına İtiraz

  Madde 18 - Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilgililere bildirilmesinden başlayarak 5 iş günü içinde bir dilekçeyle bağlı bulunduğu birim amiri kanalıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılır.

  Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, bu itirazları toplar ve toplu olarak sınav kuruluna gönderir.

  Bu itirazlar, sınav kurulunca en geç 5 iş günü içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  Sınav Belgelerinin Saklanması

  Madde 19 - Sınavla ilgili belgeler özlük dosyalarında saklanır.

  Sınavı Kazananların Atanması

  Madde 20 - Yapılan sınav sonunda başarılı olanlar arasından, sınavda başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Başarı notunun aynı olması halinde Genel Müdürlükte geçen hizmet süresi daha fazla bulunanlara öncelik tanınır.

  Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Nakil Yoluyla Atamalar

  Madde 21 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, kazanmış oldukları unvanlarından daha üst unvanlara olmamak şartıyla Genel Müdürlüğe ait bir kadroya naklen atanabilir.

  Nakil yoluyla atamalarda da bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki hizmet, öğrenim, disiplin ve sicil şartları aranır.

  Üst Görevlerden Daha Alt Bir Göreve Atananların Yükselmeleri

  Madde 22 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce bulunduğu bir görevden daha alt bir göreve atanmış olanların, eski görevlerine atanmalarında görevde yükselme eğitim ve sınavına girme şartı aranmaz.

  Özürlülerin Eğitim ve Sınavları

  Madde 23 - Bu Yönetmelik gereğince özürlülerin eğitimleri ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır.

  Kazanılmış Hakların Saklılığı

  Madde 24 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ilgili mevzuatları uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

  Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 25 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

  Geçici Madde

  Geçici Madde 1 - 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yayımı tarihinde Arsa Ofisinde görevlerde bulunanlardan 2 (iki) yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından 4 (dört) yıllık yüksek öğrenim görmüş gibi sınava kabul edilirler.

  Yürürlük

  Madde 26 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerini Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100