Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİ KİMLİK KARTLARI İLE POLİS KİMLİK KOKARTLARI YÖNETMELİĞİ

  EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİ KİMLİK KARTLARI İLE POLİS KİMLİK KOKARTLARI YÖNETMELİĞİ

  İçişleri Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24104

  BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

  AMAÇ

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatı personeline ve emeklilerine verilecek Kimlik Kartları ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ile emeklilerine verilecek Polis Kimlik Kokartlarının hazırlanması ve verilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

  KAPSAM

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; Emniyet Teşkilatı personeline ve bu Teşkilattan emekli olanlara verilecek Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartlarının cins, şekil ve ölçüleri ile bunların yaptırılma, verilme, değiştirilme, geri alınma ve imha edilme usul ve esaslarını kapsar.

  HUKUKİ DAYANAK

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 109 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  TANIMLAR

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

  Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

  Bakan : İçişleri Bakanını,

  Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü,

  Vakıf : Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfını,

  Vakıf Genel Müdürlüğü: Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünü, Emniyet Teşkilatı

  Personeli : Emniyet Teşkilatında çalışan her sınıftan personeli,

  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli : Polis Memuru, Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, 4. Sınıf Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Sınıf Üstü Emniyet Müdürü rütbesindeki personeli,

  Diğer Hizmet Sınıfı Personeli : Emniyet Teşkilatında görevli; genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, eğitim ve öğretim hizmetleri, sağlık hizmetleri, din hizmetleri, yardımcı hizmetler sınıflarında çalışan personel ile akademik kadro ve döner sermaye personeli ve işçileri,

  Sözleşmeli Personel : Emniyet Teşkilatında görevli sözleşmeli personeli,

  Sivil Savunma Uzmanı : Sivil Savunma Genel Müdürlüğü personeli olup Emniyet Teşkilatında görevli Sivil Savunma Uzmanını,

  ISO : International Organization For Standardization'ı,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : KİMLİK KARTLARININ VE POLİS KİMLİK KOKARTLARININ CİNSİ, ŞEKLİ, TİPİ VE ÖLÇÜLERİ

  KİMLİK KARTLARININ TİPİ

  Madde 5 - (Değişik madde : 21/01/2004-25353 S.R.G. Yön/1.md.)

  Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ile emeklilerine (A) tipi kimlik kartı, Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile emeklilerine (B) tipi kimlik kartı ve diğer hizmet sınıflarında görevli personel, sözleşmeli personel, sivil savunma uzmanları ile işçi personel ve emeklilerine (C) tipi kimlik kartı tanzim edilir."

  KİMLİK KARTLARININ ŞEKİL VE ÖLÇÜLERİ

  Madde 6 - (Değişik madde : 21/01/2004-25353 S.R.G. Yön/2.md.)

  Kimlik kartları ISO standartlarına uygun ölçüdedir.

  a) (Değişik bent : 06/07/2006 - 26220 S.R.G Yön/1.mad) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline verilen kimlik kartının şekil, içerik ve ölçüleri Ek -1'de gösterilmiştir.

  b) (Değişik bent : 06/07/2006 - 26220 S.R.G Yön/1.mad) Çarşı ve Mahalle Bekçilerine verilen kimlik kartının şekil, içerik ve ölçüleri Ek-2'de gösterilmiştir.

  c) (Ek bent : 06/07/2006 - 26220 S.R.G Yön/1.mad) Diğer Hizmetler Sınıfı personeline, sözleşmeli personel, sivil savunma uzmanları, işçi personel ve emeklileri ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri emeklilerine verilen kimlik kartının şekil, içerik ve ölçüleri Diğer Hizmetler Sınıfı personeli kimlik kartı adı altında Ek-3'de gösterilmiştir.

  ç) (Ek bent : 06/07/2006 - 26220 S.R.G Yön/1.mad) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli emeklilerine verilen kimlik kartının şekil, içerik ve ölçüleri Ek-4'de gösterilmiştir.

  Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline verilen kimlik kartlarında kullanılacak fotoğraf üniformalı, emekli personele verilen kartlarda kullanılacak fotoğraf ise sivil kıyafetli olup, çoğaltma veya renkli fotokopi olan fotoğraflar kullanılamaz.

  Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden "İdari Polis" olmalarına karar verilenlerin kimlik kartlarının rütbesi hanesine, rütbesi ile birlikte " İdari Polis" ibaresi yazılır.

  KOKARTLARIN ŞEKLİ

  Madde 7 - Polis Kimlik Kokartlarının ana zemini 3 kısımdan oluşur.

  Birinci Kısım: Sağ ve sol taraftan yukarı doğru "POLİS" yazısına kadar uzanan kabartma defne dallarından oluşur.

  İkinci Kısım: Kabartma orta kısmında üst tarafta "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI", alt tarafta "EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" ibareleri yazılı olup, ortada ise Emniyet Teşkilatını simgeleyen kabartma Polis Yıldızı bulunur.

  Üçüncü Kısım: Alt bölümde ise kabartma, iki başlı Selçuklu Kartalı bulunur.

  Polis Kokartlarının yüzeyleri Emniyet Müdürleri için altın kaplama, diğer rütbedekiler için gümüş kaplamadır. Kokartların şekil ve ölçüleri Şekil-3 ve Şekil-4'te gösterilmiştir.

  KOKARTLARIN VERİLİŞ TARZI

  Madde 8 - (Değişik madde : 06/07/2006 - 26220 S.R.G Yön/2.mad)

  Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline bir defaya mahsus olmak üzere Polis Kimlik Kokartları özel olarak yaptırılan deri cüzdan içerisinde verilir.

  KOKART SERİ NUMARASI

  Madde 9 - Polis Kimlik Kokartları Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde imal ettirilir. Polis Kimlik Kokartlarının arkasında Darphane ve Damga Matbaasının amblemi ile imalata esas seri numarası bulunur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : KİMLİK KARTLARI VE POLİS KİMLİK KOKARTLARININ YAPTIRILMA, VERİLME, DEĞİŞTİRİLME, GERİ ALINMA VE İMHA ESASLARI

  KİMLİK KARTLARININ BASIM VE YAPIM İŞLERİ

  Madde 10 - (Değişik madde : 06/07/2006 - 26220 S.R.G Yön/3.mad)

  Kimlik kartları Genel Müdürlüğün ihtiyacına göre ofset baskısı yapılmış veya personalizasyon işlemi tamamlanmış olarak kendi birimlerince, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Banknot Matbaasına ya da Genel Müdürlükçe uygun görülecek bir basım evinde bastırılır.

  KOKARTLARIN YAPTIRILMASI

  Madde 11 - (Değişik fıkra : 06/07/2006 - 26220 S.R.G Yön/4.mad) Polis Kimlik Kokartları, Genel Müdürlük tarafından Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı yönetim kurulu kararına istinaden vakıf bütçesinden veya genel bütçeden Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde imal ettirilir. *1*

  Polis Kimlik Kokartları veya bu kokartların benzerleri, başka kurum veya kişilerce yapılamaz, satılamaz, kullanılamaz.

  Polis Kimlik Kokartlarının imali, dağıtımı ve imhası konusunda ayrıca bir Yönerge hazırlanabilir.

  KİMLİK KARTLARI VE POLİS KİMLİK KOKARTLARINI VERMEYE YETKİLİ MAKAMLAR

  Madde 12 - (Değişik fıkra : 21/01/2004-25353 S.R.G. Yön/3.md.) Emniyet teşkilatı personeline Kimlik kartı tanzimi ile yetkili birim, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığıdır. Ancak altyapı çalışmaları yapıldıktan sonra bu yetki belirlenecek olan birimlere devredilebilir. (Ek cümle : 06/07/2006 - 26220 S.R.G Yön/5.mad) Personele verilen kimlik kartları Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı tarafından kayıt altına alınır.

  Polis Kimlik Kokartları;

  a) Merkez Teşkilatında çalışan her rütbedeki Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığınca,

  b) Polis Akademisi, Polis Koleji ve Polis Okulu, Polis Eğitim Merkezi ve Polis Moral Eğitim merkezlerinde görevli her rütbedeki Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline, bu birimlerin mutemetliklerince,

  c) İl, İlçe, Bucak ve benzeri emniyet birimlerinde çalışan her rütbedeki Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline İl Emniyet Müdürlüğü mutemetliklerince,

  d) Polis hastaneleri ile Bölge Polis poliklinikleri, Bölge Kriminal Polis laboratuarları ve Milli Sarayları Koruma Müdürlüğünde çalışan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline bulundukları İl Emniyet müdürlükleri mutemetliklerince, verilir.

  (Değişik fıkra : 21/01/2004-25353 S.R.G. Yön/3.md.) Birimlerin ihtiyaç duyduğu miktardaki Polis Kimlik Kokartları, İl Emniyet Müdürlüklerince görevlendirilecek personel vasıtası ile İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı Depo Şube Müdürlüğünden teslim alınır ve Personel Şube Müdürlüğü tarafından kimlik kartları ile birlikte personele imza karşılığında dağıtılır.

  DEĞİŞTİRME ESASLARI

  Madde 13 - (Değişik madde : 21/01/2004-25353 S.R.G. Yön/4.mad.)

  Kimlik kartları ve Polis kimlik kokartlarını değiştirme esasları;

  a) Kimlik kartları;

  1) Rütbe terfii,

  2) Kullanılmayacak derecede yıpranmış olması,

  3) (Mülga paragaraf : 06/07/2006 - 26220)

  4) Emeklilik,

  5) Kaybetme,

  6) Görev silahının değişmesi,

  7) Sınıf ve unvan değişikliği,

  hallerinde yenilenir.

  (Değişik fıkra : 06/07/2006 - 26220 S.R.G Yön/6.mad) Yukarıda belirtilen durumlarda, ilgili birimlerce yeniden kimlik kartı tanzim edilecek personele ait bilgiler ve yeniden kimlik kartı tanzim edilme nedeni en kısa süre içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Ancak kimlik kartını kaybedenlere yeni kimlik kartı tanzim edilene kadar birimleri tarafından polis kimlik kartı bilgilerini içeren Görev Belgesi verilir. Yeni düzenlenen kimlik kartı personele teslim edilirken daha önce verilen Görev Belgesi geri alınır.

  Personel kimlik kartının kendi kusurundan dolayı değiştirilmesine sebep olan personelden ilgili birimlerce bedeli tahsil edilir.

  b) Polis Kimlik Kokartları;

  1) Rütbe terfii,

  2) Kokartın herhangi bir sebeple kullanılamayacak duruma gelmesi,

  3) Kaybedilmesi,

  hallerinde yenilenir.

  KAYBETME HALİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

  Madde 14 - Kimlik Kartı ile Polis Kimlik Kokartını kaybedenlere yenisi verilir. Ancak kendi kusuru ile kaybettiği tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanır. (Mülga cümle : 06/07/2006 - 26220 S.R.G Yön/9.mad)

  KAYDETME İŞLEMLERİ

  Madde 15 - (Mülga madde : 06/07/2006 - 26220 S.R.G Yön/9.mad)

  SÜREKLİ VE GEÇİCİ OLARAK GERİ ALMA ESASLARI

  Madde 16 - (Değişik madde : 21/01/2004-25353 S.R.G. Yön/5.mad.)

  Kimlik kartları ve polis kimlik kokartları;

  a) Sürekli olarak geri alma;

  Kimlik kartları ve polis kimlik kokartları; vefat, istifa, müstafi sayılma, başka kurumlara naklen atanma, meslekten veya memuriyetten çıkarma, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde belirtilen suçlardan mahkum olma ve bu sebepten dolayı memuriyetin sona erdirilmesi ile 56, 57 ve 120 nci madde hükümlerine göre kurumdan ilişik kesilmesi ile sınıf ve unvan değişikliği durumlarında sürekli olarak,

  b) Geçici olarak geri alma;

  Görevden uzaklaştırma, meslekten veya memuriyetten men cezalarının infazında, silah altına alınma, tutuklanma, aylıksız izin, hapis cezalarının infazında, akıl hastalığı veya psikolojik rahatsızlığından dolayı kimlik kartı ve kokartı taşımasının sakıncalı olacağı tespit edilenlerden kimlik kartları geçici olarak,

  geri alınır.

  ( Değişik fıkra: 20/07/2007 - 26588 S.R.G Yön\1.mad) Görevden uzaklaştırılan personelden adlî, idarî, siyasî ve istihbarî birimlerde çalışan ve can güvenliklerinin tehlikeye düşebileceği hususunda açık veya zımni emareler bulunanların, gerek görülmesi hâlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 138 inci maddesinde belirtilen görevden uzaklaştırmaya yetkili amirlerin uygun görüşü üzerine polis kimlik kartları geri alınmayabilir veya alınmış ise iade edilebilir. Geçici olarak geri alınan kimlik kartları ve kokartları personelin çalıştığı birim tarafından ilgili personel göreve başlayana kadar muhafaza edilir.

  Sürekli olarak geri alınan kimlik kartları, birimler tarafından oluşturulacak komisyon tarafından imha edilerek tanzim edilecek "imha tutanakları" Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Polis kokartları ise personelin çalıştığı birimce teslim alınır.

  (Mülga fıkra: 15/03/2007- 26817 S.R.G Yön/1.md.)

  İstifa eden veya müstafi sayılan personel, çalışma süresinin çoğunu Emniyet teşkilatında geçirse ve emeklilik için yeterli süreyi dışarıda bir başka hizmette tamamlayarak emekli olsa dahi kimlik kartı ve kokartı verilmez.

  Yurt dışı misyon koruma ve uluslararası sözleşmeler gereği yurt dışında görevlendirilen veya Devlet tarafından eğitim yapmak üzere yurt dışına gönderilen personelin kimlik kartları ve kokartları geri alınmaz.

  EMEKLİLİK HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

  Madde 17 - (Değişik madde : 21/01/2004-25353 S.R.G. Yön/6.mad.;Değişik madde: 15/03/2007- 26817 S.R.G Yön/2.md.)

  Emniyet teşkilatı personelinin emeklilikleri halinde, emekli kimlik kartının tanzimine esas olmak üzere emeklilik adresi ve bir adet sivil fotoğraf Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Personel Dairesi Başkanlığınca emekli kimlik kartı en kısa sürede tanzim edilerek ilgili birime gönderilir. İlgili birimce, personele zimmet karşılığında yeni kimlik kartı teslim edilerek, eski kimlik kartı imha edilmek üzere teslim alınır.

   Emekli olan Emniyet Teşkilatı personeline, çalışanların kimlik kartı ile aynı olan ancak rütbesi hanesinin ön kısmına "E" harfi eklenen emekli kimlik kartı tanzim edilir. Emekli oluş şekli kimlik kartının rütbesi hanesine yazılır. Emekli olan personelden kimlik kokartı geri alınmaz. Kimlik kokartı emekli olduktan sonra tanıtım aracı olarak kullanılamaz. Kullananlar hakkında gerekli cezai işlem uygulanır. Bu durumda kimlik kokartı geri alınır. Emekli personelin iki defadan fazla kimlik kartını kaybetmesi halinde ve mevcut kokartını kaybetmesi durumunda tekrar emekli kimlik kartı ve kokartı verilmez.

   Meslekten veya memuriyetten çıkarmayı gerektirecek bir suçtan veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde belirtilen suçlardan dolayı, hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen veya bu suçlardan tutuklu veya hükümlü bulunan personelin emekli olması durumunda, 16 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm saklı kalmak kaydıyla, emekli kimlik kartı verilmez. Ancak bu personele suçsuz bulunduklarını belgelendirdikleri takdirde emekli kimlik kartı verilir.

   Hizmet süresini doldurmak suretiyle istifa ederek emekliliği hakediş yaşını bekleyen personelin emekli kimlik kartı, emeklilik yaşını doldurarak emekli işlemi yapıldıktan sonra verilir.

   İstifa eden veya müstafi sayılan personel, çalışma süresinin çoğunu Emniyet Teşkilatında geçirse ve emeklilik için yeterli süreyi dışarıda bir başka hizmette tamamlayarak emekli olsa dahi kimlik kartı ve kokartı verilmez.

   Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve Çarşı ve Mahalle Bekçisi unvanına sahip personelden;

   a) Akıl hastalığı veya psikolojik rahatsızlığı nedeniyle malülen emekli olanlara,

   b) Akıl hastalığı veya psikolojik rahatsızlığına ilişkin sağlık raporu işlem aşamasında iken isteğiyle emekli olanlara,

   bu rahatsızlıklarının geçtiğini tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve raporun Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığındaki Rapor İnceleme Komisyonunda incelenerek uygun görülmesi halinde emekli kimlik kartı verilir.

   Emekli kimlik kartı ve kokartı tanzim edilenlerden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde belirtilen hallerden dolayı aynı kanunun 98 inci maddesi gereğince işlem yapılanlar ile haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası verilenler ve emekli kimlik kartını veya kokartını bir başkasına kullanmak üzere verenler ile bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla araç olarak kullananların emekli kimlik kartı ve kokartı geri alınarak iptal edilir.

   Daha önce işlemiş oldukları suçlardan dolayı meslekten veya memuriyetten çıkarılıp, açıktan emekliye ayrılan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen suçlar hariç olmak üzere, meslekten veya memuriyetten çıkarılmasını gerektiren suçunun, disiplin cezalarının veya adli suçların affıyla ilgili çıkarılan yasalarla af kapsamına alınması halinde, personelin talebi halinde emekli kimlik kartı ve kokartı verilir.

   Diğer hizmet sınıflarında görevli personelin emeklilikleri halinde de aynı işlemler uygulanarak görev ünvanı hanesine "E" ibaresi eklenmek suretiyle emekli kimlik kartı verilir.

  İMHA İŞLEMLERİ

  Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre geri alınan ve iptali öngörülen kimlik kartları, 12 nci maddede belirtilen birimlerin yetkili makamlarınca oluşturulacak üç kişilik bir komisyon huzurunda imha edilir. İmha edilen kimliklerin kimlere ait olduğu, seri numaraları ve imha edilme sebebini belirten listeler ilgili komisyonca onaylanarak her ay Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Gönderilen listelere göre kimlik kartlarına ilişkin bilgiler bilgisayar ortamında Personel Dairesi Başkanlığınca güncelleştirilir.

  ( Mülga fıkra : 21/01/2004-25353 S.R.G. Yön/7.mad)

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

  KALDIRILAN HÜKÜMLER

  Madde 19 - 15/11/1993 tarihli ve 21759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğünün Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Kalan Personeline Verilecek Tanıtma Karneleri Hakkında Yönetmelik ile 07/12/1994 tarihli ve 22134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Verilecek Tanıtma Karneleri ile Polis Kimlik Kokartları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  Ek Madde 1 - (Ek madde: 15/03/2007- 26817 S.R.G Yön/3.md.)

  Emniyet Genel Müdürü görevinde bulunmuş olan personelin talep etmesi durumunda, rütbesi kısmına "Emniyet Eski Genel Müdürü" ve ilaveten varsa "Vali" unvanı yazılarak 6 ncı maddenin (ç) bendinde belirtilen kimlik kartı verilir.

  Ek Madde 2 - (Ek madde: 15/03/2007- 26817 S.R.G Yön/3.md.)

  Personel kimlik kartı fotokopileri, yapılan bir işlem nedeniyle ya da herhangi bir amaçla başka kişi veya kurumlara verilemez. Bu durumda, talepte bulunan kişi veya kurumlara yetkili birimlerce düzenlenen "Görev Belgesi" verilir.

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş ve dağıtılmış bulunan Kimlik Kartları, bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek Kimlik Kartlarıyla değiştirilinceye kadar geçerlidir.

  Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce diğer hizmet sınıflarından emekli olan personelin ikamet ettiği İl Emniyet müdürlükleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına, Kimlik Kartı İçin Bilgi Formu ve eski kimlik kartı ile birlikte müracaatı halinde, emeklilik durumunun belgelenmesi şartıyla yeni tip Emekli Kimlik Kartı tanzim edilir. Emniyet Hizmetleri Sınıfından emekli olan personele de aynı usulle Emekli Kimlik ve Emekli Polis Kimlik Kokartı verilir.

  Ek Madde 2 - (Ek madde: 15/03/2007- 26817 S.R.G Yön/3.md.)

  Personel kimlik kartı fotokopileri, yapılan bir işlem nedeniyle ya da herhangi bir amaçla başka kişi veya kurumlara verilemez. Bu durumda, talepte bulunan kişi veya kurumlara yetkili birimlerce düzenlenen "Görev Belgesi" verilir.

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş ve dağıtılmış bulunan Kimlik Kartları, bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek Kimlik Kartlarıyla değiştirilinceye kadar geçerlidir.

  Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce diğer hizmet sınıflarından emekli olan personelin ikamet ettiği İl Emniyet müdürlükleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına, Kimlik Kartı İçin Bilgi Formu ve eski kimlik kartı ile birlikte müracaatı halinde, emeklilik durumunun belgelenmesi şartıyla yeni tip Emekli Kimlik Kartı tanzim edilir. Emniyet Hizmetleri Sınıfından emekli olan personele de aynı usulle Emekli Kimlik ve Emekli Polis Kimlik Kokartı verilir.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

  **Şekiller için R.G. ye bakınız.**

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100