Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON DENETMENLERİNİN SINAV, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA, ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİ USULÜNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

  DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON DENETMENLERİNİN SINAV, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA, ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİ USULÜNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

  Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin Sınav, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Atama ve Yer Değiştirmeleri Usulüne İlişkin Yönetmelik

  Devlet Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/08/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24135

  BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Dış Ticaret Müsteşarlığı taşra teşkilatında görev yapan dış ticarette standardizasyon denetmenlerinin sınav, görev, yetki ve sorumluluklarına, çalışmalarına, atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı taşra teşkilatında görev yapan dış ticarette standardizasyon denetmenlerini kapsar.

  Hukuki Dayanak

  Madde 3 - (Değişik madde: 10/07/2001 - 24458 sayılı RG./1 md.)

  Bu Yönetmelik, 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun (3-f), (6-a) ve (7-a-d) maddelerine ve 13/03/2001 tarihli ve 24341 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler için Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen Deyimlerden;

  a) Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığını,

  b) Müsteşar : Dış Ticaret Müsteşarını,

  c) Genel Müdürlük : Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğünü,

  d) Genel Müdür : Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürünü,

  e) Personel Dairesi Başkanlığı : Dış Ticaret Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığını,

  f) Bölge Müdürlüğü : Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğünü,

  g) Bölge Müdürü : Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürünü,

  h) Denetmen : Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni ve Denetmen Yardımcısını,

  i) Büro Personeli : Görev merkezlerinde denetmen ve denetmen yardımcısı dışında görev yapan personeli, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Denetmenlerin Bölge Müdürlüklerindeki Teşkilatlanma Esasları, Grup Çalışmaları ve Büro Personelinin Görevleri

  Teşkilatlanma

  Madde 5 - Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan denetmenlerin görev merkezleri bölge müdürlüklerinin bulunduğu illerdir. Genel Müdürün teklifi, Müsteşarlık Makamının onayı ile sürekli ve etkin denetim sağlamak amacıyla Denetmen bulundurulmasına gerek görülen bölge müdürlüklerinin görev alanı içindeki il ve ilçelerde bölge müdürlüklerine bağlı olmak üzere görev merkezleri kurulabilir veya aynı yolla kaldırılabilir.

  Bölge Müdürlüğü bulunan ilin dışındaki il ve ilçelerde kurulan görev merkezlerindeki denetmenler ile büro personelinin sürekli çalışma ve oturma merkezleri bu il ve ilçelerdir.

  Denetmenlerin Grup Çalışması ve Yönetici Denetmenin Görevleri

  Madde 6 - Denetmenler, gerekli görülen hallerde, bölgelerin görev alanına giren il ve ilçelerde kurulacak görev merkezlerinde gruplar halinde çalıştırılabilir. Bu durumda denetmenlerden birisi Genel Müdürlükçe yönetici olarak görevlendirilebilir. Yönetici denetmen, grubun çalışma düzenini ve koordinasyonunu sağlamaktan sorumlu olup aşağıdaki görevleri yürütür.

  a) Dış ticarette standardizasyon mevzuatının uygulanmasını sağlamak,

  b) Dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan standartlar ve madde tüzüklerinin kendi denetim alanına giren yerlerdeki kontrol taleplerini karşılamak üzere denetmenleri görevlendirmek,

  c) Denetmenleri, standardı zorunlu uygulamada bulunan maddelerin, kendi bölgesindeki ekim, üretim, stok ve dış ticaret durumunu izlemek üzere görevlendirmek, bunlara ilişkin hazırlanan raporları Genel Müdürlüğe sunulmak üzere Bölge Müdürlüğüne göndermek,

  d) Geliştirilmesine ihtiyaç duyulan veya görüş bildirilmesi istenilen standartlar hakkında raporlar düzenlemek ve Genel Müdürlüğe sunulmak üzere

  Bölge Müdürlüğüne göndermek,

  e) Standardı bulunan ve dış ticarete konu olan ürünlerden, standardının zorunlu uygulamaya konulmasında yarar görülenleri Genel Müdürlüğe teklif edilmek üzere Bölge Müdürlüğüne göndermek,

  f) Standardı olmayan dış ticarete konu malların standartlarının oluşturulması veya bu konuda teknik düzenlemenin yapılması amacıyla Genel Müdürlüğe sunulmak üzere Bölge Müdürlüğüne rapor göndermek,

  g) Denetmenlerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

  h) Büro personelinin çalışmalarını düzenlemek,

  i) Denetmenlerin verimli ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

  j) Meslek içi eğitim kursları ve ihracatçıların aydınlatılması amacına yönelik seminerler ile konferanslar düzenlenmesini Genel Müdürlüğe teklif edilmek üzere Bölge Müdürlüğüne iletmek ve bu işlerde görevlendirilecek denetmenleri tespit etmek,

  k) Denetmenlerin ve büro personelinin özlük haklarını izlemek,

  l) Yıl sonunda denetmenlerin çalışmaları hakkında rapor düzenleyip Genel Müdürlüğe sunulmak üzere Bölge Müdürlüğüne göndermek,

  m) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğünce verilecek benzeri işleri yapmaktır.

  Büro Personelinin Görevleri

  Madde 7 - Büro personeli, yönetici denetmene bağlı büro şefi ve yeterli sayıda personelden oluşur ve aşağıdaki görevleri yapar.

  a) Büroya intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek,

  b) Kontrol talep beyannamelerinin kaydını müteakip yönetici denetmenin havalesini alıp ilgili denetmene vermek,

  c) Kontrol belgelerini yazarak, denetmene imza ve mühürletip, iş sahibine teslim etmek,

  d) İşleri biten kontrol belgesi suretlerini ve evrakları düzenli bir şekilde dosyalamak,

  e) Ödemelere ilişkin tahakkukları hazırlamak,

  f) Dosya ve arşiv sisteminin düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak,

  g) Kontrol faaliyetleri ile ilgili aylık cetvelleri hazırlamak,

  h) Yönetici denetmen tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

  Büro personeli, büro işlerinde rapor, yazışma ve dosyaları yönetici denetmenin izni olmadan kimseye gösteremez ve görevleri dolayısıyla edindiği bilgileri açıklayamaz.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Denetmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Denetmenlerin Görev ve Yetkileri

  Madde 8 - Denetmenlerin görevleri, dış ticarette standardizasyon mevzuatına uygun olarak;

  a) Standardı dış ticarette zorunlu uygulamada bulunan maddelerin kontrolünü yapmak,

  b) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan görevler ile mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yönündeki önerilerini, yönetici denetmenin talimatları veya kendi düşünceleri doğrultusunda rapor edip Bölge Müdürlüğü kanalıyla Genel Müdürlüğe sunulmak üzere yönetici denetmene vermek,

  c) Bölge Müdürü veya yönetici denetmenin vereceği benzeri diğer işleri yapmaktır.

  Denetmenlerin Sorumlulukları

  Madde 9 - Denetmenler ilgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmek, resmi ve özel ilişkilerinde firma yetkililerine veya diğer personele nezaket kurallarına uygun olarak davranmak, giyim kuşam ve hareketlerinde saygı uyandıracak davranışlarda bulunmakla yükümlüdürler.

  Denetmenler, denetimlerinde açıklanması gerekmedikçe, firmaların ticari sır olabilecek ekonomik ve ticari hal ve durumları hakkında gördükleri ve öğrendikleri hususları gizli tutmak zorundadırlar.

  Denetmenler, aralarında üçüncü dereceye kadar hısımlık ve hısımlarıyla çıkar birliği bulunan veya yansızlığı hakkında kuşku uyandıracak derecede uyuşmazlık, düşmanlık gibi halleri var olan firmalarla ilgili işlere bakamazlar. Kendilerine bu tip işlerin verilmesi halinde durumu yönetici denetmene bildirmek zorundadırlar.

  Yardım Mecburiyeti

  Madde 10 - Denetmenlere, görevlerini yürütürken, mülki amir ve memurlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, denetimini yaptıkları firmalar, gereken kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak zorundadırlar.

  İKİNCİ KISIM : Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliğine Giriş, Yetiştirme, Atama Usul ve Esasları

  BİRİNCİ BÖLÜM : Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliğine Giriş

  Denetmenliğe Giriş

  Madde 11 - Denetmenliğe, denetmen yardımcısı olarak sınavla girilir ve denetmen yardımcılarından yeterlik sınavını kazananlar denetmen olarak atanırlar.

  Giriş Sınavı

  Madde 12 - (Değişik madde: 10/07/2001 - 24458 sayılı RG./2 md.)

  Denetmen yardımcılığına atanmak için 14 üncü maddedeki şartları taşımak, 13/03/2001 tarihli ve 24341 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler için Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca yapılacak eleme sınavında Müsteşarlıkça belirlenen asgari puanı almış olmak ve giriş sınavını kazanmak şarttır.

  Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olarak yapılabileceği gibi yalnızca sözlü sınav olarak da yapılabilir. Yazılı sınav, Müsteşarlıkça yapılabileceği gibi, Müsteşarlıkça belirlenen bir yüksek öğretim kurumuna veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yaptırılabilir. Yazılı sınavı kazanan adayların katılabileceği sözlü sınav ise Müsteşarlıkça yapılır. Yazılı ve/veya sözlü sınavlarda başarı gösterenler giriş sınavını kazanmış sayılırlar.

  Giriş Sınavının Duyurulması

  Madde 13 - Denetmen yardımcılığı için açılacak yarışma sınavlarının tarihleri, yapılacağı yerler, katılma ve giriş şartları, sınav konuları ile hangi makama başvurulacağı hususu, yurt düzeyinde dağıtımı yapılan en az iki ayrı günlük gazetede 5 gün ara ile iki defa ilan verilmek suretiyle duyurulur.

  İlk ilan yazılı sınav tarihinden en az 45 gün önce yayınlanacak şekilde verilir.

  Giriş Sınavı Şartları

  Madde 14 - Denetmen yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir.

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  b) 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 7 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen dallarda en az dört yıl eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

  c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

  d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

  e) Türkiye'nin tüm bölge, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak.

  f) (Ek bend: 10/07/2001 - 24458 sayılı RG./3 md.) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacak eleme sınavından Müsteşarlık tarafından belirlenen asgari puanı almış olmak.

  Giriş sınavına iki defa girip de başarılı olamayanlar, üçüncü bir sınava katılamazlar.

  Giriş Sınavına Başvuru ve İstenecek Belgeler

  Madde 15 - Denetmen yardımcılığı sınavına girmek isteyenler, şekli Müsteşarlıkça belirlenen İş Talep Formu ile Personel Dairesi Başkanlığına veya Bölge Müdürlüklerine başvururlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

  Adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

  a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

  b) Öğrenim belgesi fotokopisi,

  c) 1 adet fotoğraf

  d) (Ek bend: 10/07/2001 - 24458 sayılı RG./4 md.) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan eleme sınavından Müsteşarlıkça belirlenen asgari puanı aldığına dair belge.

  Sınav Yerleri ve Sınav Giriş Belgesi

  Madde 16 - (Değişik fıkra: 10/07/2001 - 24458 sayılı RG./5 md.) Yazılı ve/veya sözlü sınavlar Müsteşarlıkça belirlenen yerde yapılır.

  Aranılan şartları taşıyan adaylara Müsteşarlıkça fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınavlara girilirken bu belgenin gösterilmesi zorunludur.

  Sınav Kurulu

  Madde 17 - (Değişik madde: 10/07/2001 - 24458 sayılı RG./6 md.)

  Yazılı ve/veya sözlü sınavı yapmak üzere Sınav Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Müsteşarın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü, Personel Dairesi Başkanı, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürlükten bir daire başkanı olmak üzere beş üyeden oluşur ve Müsteşar tarafından seçilir. Asil üyeler kadar yedek üye Müsteşar tarafından belirlenir. Gerek duyulması halinde üniversitelerden uzmanlaşmış öğretim üyeleri de Sınav Kuruluna seçilebilir.

  Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Sınavın Yapılış Biçimi

  Madde 18 - Giriş sınavının yapılış biçimine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.

  (Değişik fıkra: 10/07/2001 - 24458 sayılı RG./7 md.) Yazılı sınavın Müsteşarlıkça belirlenen bir yüksek öğretim kurumuna veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yaptırılması halinde sınavın yapılış biçimine ilişkin usul ve esaslar sınavı yapacak kurumla yapılacak protokolle belirlenir.

  Sınav Konuları

  Madde 19 - Yazılı sınav konuları şunlardır.

  a) Meslek bilgisi,

  b) Genel Kültür,

  c) Yabancı dil: İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden veya Müsteşarlıkça tespit edilecek dış ticaret ilişkilerimizde geçerli yabancı dillerden biri.

  Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

  Madde 20 - (...) Yazılı sınavı başarmış sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

  Yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konulan sınav sonuçları, liste halinde düzenlenir.

  Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

  Madde 21 - Yazılı sınav sonuçları sınav bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Müsteşarlıkta asılarak duyurulur. Ayrıca kazanan adaylara iadeli taahhütlü bir yazı ile bildirilir. Bu yazıda Müsteşarlıkta yapılacak sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri de belirtilir.

  Sözlü Sınavın Yapılması

  Madde 22 - Sözlü sınav, adaylara bildirilen yer, gün ve saatte yapılır. Sözlü sınavda, yazılı sınav konuları dikkate alınarak adayların genel olarak meslek bilgisi ve genel ekonomi ile ifade yeteneği, yabancı dil ve genel kültür gibi özellikler göz önünde bulundurulur.

  Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

  Madde 23 - Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için alınan notun en az 70 puan olması gerekir. Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

  Giriş Sınav Notu

  Madde 24 - (Değişik fıkra: 10/07/2001 - 24458 sayılı RG./9 md.) Giriş sınav notu, yazılı sınav notu ve/veya sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalamasıdır.

  Denetmen yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun en az 70 olması gerekir.

  Sınav kurulunca, sınav sonuçları, notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır.

  Giriş sınavı sonuçları liste halinde Müsteşarlıkta asılarak ilan edilir.

  Giriş sınavı sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan en yüksek puandan başlanarak atama izni alınmış kadro sayısı kadar aday asil, diğerleri ise yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Sınavı kazanan adaylara durum bir yazı ile bildirilir.

  Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar

  Madde 25 - Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucunda kazananlardan, iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olsa dahi bu işlem geri alınır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar.

  Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Müsteşarlıkça Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  Atama

  Madde 26 - Giriş sınavını kazananlar aşağıda belirtilen belgeleri, kendilerine yapılacak bildirimde belirlenen süre içinde Personel Dairesi Başkanlığına ibraz etmeleri halinde aday denetmen yardımcısı olarak atanmaya hak kazanırlar.

  a) Nüfus cüzdanının aslı veya noterden onaylı örneği,

  b) Öğrenim belgesinin aslı veya noterden onaylı örneği,

  c) Askerlik durumunu belirten belgenin aslı veya noterden onaylı örneği,

  d) 4,5 x 6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

  e) Savcılıktan alınan sabıka kaydı belgesi,

  f) Sağlık durumunun her mevsim ve koşulda gezici hizmete elverişli olduğunu gösterir tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporunun aslı veya örneği,

  Sınav Belgelerinin Saklanması

  Madde 27 - Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise müteakip sınav dönemine kadar kurum arşivinde saklanır.

  İKİNCİ BÖLÜM : Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yeterlik Sınavı

  Yetiştirme Amacı

  Madde 28 - Denetmen yardımcılarının yetiştirilmesinde:

  a) Denetmenliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,

  b) Görev ve yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile denetleme konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

  c) Şahsiyetlerini, mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

  d) Bilimsel çalışma, araştırma ve rapor hazırlama alışkanlığı kazandırmak,

  e) Sosyal, kültürel ve beceri esaslı etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak,

  f) Madde ve madde grubu alanında uzmanlaşmalarını sağlamak, amacı güdülür.

  Yetiştirme Şekil ve Esasları

  Madde 29 - Denetmen yardımcılığına atananlar, üç yıllık yardımcılık döneminde, aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

  Denetmen yardımcıları, Genel Müdürlükçe iki aydan az olmamak üzere Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik gereği temel mesleki, hazırlayıcı ve staj eğitim kursuna tabi tutulurlar. Eğitim programı uygulamalı ve teorik olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bu program genel bilgiler, standardizasyona ilişkin mevzuat, denetim usulleri ile rapor yazma tekniği konularını kapsar.

  Temel mesleki eğitim kursunda adayların başarılı olabilmeleri için görmüş oldukları her ders sonucu yapılacak sınavda, her dersten 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları zorunludur.

  Denetmen yardımcıları görev yerlerine dönmelerinden itibaren, şu programa göre yetiştirilirler.

  a) Birinci Dönem Çalışmaları: Bu Dönem büro çalışmalarını kapsar. Büronun dosya, arşiv, yazışma gibi konuları hakkında bir dosya hazırlarlar. Bu çalışmalarda denetmenler, denetmen yardımcılarına nezaret ederler. Bu dönem 1 aylık bir süreyi kapsar.

  b) İkinci Dönem Çalışmaları: Bu dönem büro çalışmalarında, denetmen yardımcılarının, denetmen refakatinde, belirli bir madde üzerinde teorik araştırma ve inceleme yapmaları sağlanır. Dönem sonunda üzerinde çalıştıkları madde hakkında yapacakları bir araştırmayı, Genel Müdürlüğe ulaştırılmak üzere Bölge Müdürlüğüne teslim ederler. Bu dönem çalışmaları üç aylık bir süreyi kapsar.

  c) Üçüncü Dönem Çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmaları yeterli görülen denetmen yardımcıları, tecrübeli bir denetmen refakatinde, ikinci dönem çalışmasında üzerinde çalıştıkları maddenin ve bu maddenin bulunduğu gruba dahil diğer maddelerin kontrollerine çıkarak ve çalışmalarını madde grubu üzerinde yoğunlaştırarak denetim çalışmaları üzerine bilgi ve beceri kazanırlar. Bu dönem 6 aylık bir süreyi kapsar.

  Birinci yıl çalışmalarını tamamlayan denetmen yardımcıları için yapılacak sınavda başarılı olanlara, üzerinde çalıştıkları madde grubunun kontrollerine, re'sen çıkma yetkisi verilir.

  Denetmen yardımcıları, ikinci ve üçüncü yıl çalışmalarında ise altışar aylık dönemler halinde yukarıdaki dördüncü fıkranın (b) ve (c) bendlerinde belirlenen esaslar çerçevesinde diğer madde ve madde grupları üzerinde de çalışmalar yaparlar.

  Denetmen yardımcıları, üç yıllık yetişme döneminde, Genel Müdürlükçe belirlenen konularda tez çalışması yaparlar. Birinci yıl sonunda re'sen yetki verilen denetmenlere tez konusu bildirilir.

  Denetmen yardımcılarının üç yıllık eğitim dönemine ait diğer yetiştirilme usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.

  Yeterlik Sınavından Önce Meslekten Çıkarılma

  Madde 30 - Temel mesleki eğitim kursu sonunda başarılı olamayanlar ile başarılı olup da refakat çalışmaları sonucu almış oldukları sicil raporlarına göre denetmenlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılan veya mesleği ile bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan denetmen yardımcıları, yeterlik sınavı beklenmeksizin, Müsteşarlıkça öğrenim durumlarına ve derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

  Temel mesleki eğitim kursu sırasında yapılan sınavlarda başarılı olmakla birlikte, kurs veya refakat çalışması sonunda yeterli bulunmayanların bu sınavlara katılmış olmaları, denetmenliğe atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı ve Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliğine Atanma

  Yeterlik Sınavı

  Madde 31 - Yeterlik sınavı, denetmen yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren yürürlükteki mevzuat ve uygulamalar ile araştırma, inceleme, denetim yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini, mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını saptamak için yapılan sınavdır.

  Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.

  Yeterlik Sınavına Çağrılmak

  Madde 32 - Denetmen yardımcısı olarak, en az üç yıl fiilen çalışanlar ile eğitim dönemi çalışmalarında başarılı olanlar ve her yıl olumlu sicil alanlar, (Üç yıllık sicil notu ortalamasının en az 70 puan olması gerekir) Genel Müdürlükçe yeterlik sınavına çağrılır.

  Yeterlik Sınav Kurulu

  Madde 33 - Denetmen yardımcılığı süresi sonunda yeterlik sınav kurulunca yeterlik sınavı yapılır. Kurul, Müsteşarlık Makamı Onayı ile Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, biri Genel Müdürlük personeli biri de Personel Dairesi Başkanlığı personeli arasından seçilecek iki üye ve iki bölge müdürü olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca iki de yedek üye seçilir.

  Yeterlik Sınav Konuları

  Madde 34 - Yeterlik Sınavı aşağıda belirtilen konularda yapılır:

  a) 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

  b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

  c) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

  d) Standardizasyon ve uygulamaları ile ilgili tüm mevzuat,

  e) Uluslararası standardizasyon faaliyetleri ile ilgili genel bilgiler,

  f) Bu Yönetmelik,

  g) Tez konuları.

  Yeterlik Sınavının Değerlendirilmesi

  Madde 35 - Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri sınav kurulunca ayrı ayrı değerlendirilir.

  Yeterlik sınav notu; yazılı, sözlü ve yetişme genel notunun ortalamasıdır. Yetişme genel notu ise;

  a) Genel Müdürlükçe düzenlenen, kurs ve seminerlerde alınan notların ortalaması,

  b) Hazırlanan teze verilecek not, ortalamasından oluşur.

  Yeterlik sınav notları giriş sınavındaki not esasına göre belirlenir. Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav kurulunca en geç 10 gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar

  Madde 36 - Denetmen yardımcılığı süresi sonunda yapılan yeterlik sınavında iki defa başarısız olan veya haklı bir özrü olmaksızın sınava katılmayanlar, hiçbir şekilde denetmenliğe atanamazlar ve denetmen yardımcılığı ile ilişkileri kesilerek Müsteşarlıkça derecelerine uygun bir göreve atanırlar.

  Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliğine Atanma

  Madde 37 - Yeterlik sınavında başarı gösteren denetmen yardımcıları Müsteşarlıkça Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni olarak atanırlar.

  Denetmen ve Denetmen Yardımcılarının Yer Değiştirmeleri

  Madde 38 - Denetmen ve Denetmen Yardımcılarının madde bazında uzmanlıklarını geliştirmek amacıyla, işleri aksatmayacak ve bölgesel ihtiyaçları gözetecek şekilde bölge müdürlükleri veya görev merkezi kurulan il ve ilçelere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde yer değiştirme suretiyle atamaları yapılabilir.

  Görevden Alınma

  Madde 39 - Denetmen ve denetmen yardımcılarından, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile bu görevi yapamayacağı tespit edilenler, Müsteşarlıkça görevden alınarak durumlarına uygun görevlerden birine atanırlar.

  ÜÇÜNCÜ KISIM : Çalışma Esasları, Çeşitli Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM : Çalışma Esasları

  Denetmenlerin Çalışmaları

  Madde 40 - Denetmenlerin çalışmaları, 6/7677 sayılı Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük ve Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı ve Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği, Tebliğ ve talimatlarda yer alan hükümler çerçevesinde yürütülür.

  Denetmenlere kontrol görevi yönetici denetmen tarafından verilir.

  Laboratuvarda Muayene

  Madde 41 - Denetlemede, denetmen, gerekli gördüğü takdirde maldan aldığı numunenin bir takımını muayene ve deney için laboratuvara gönderir.

  Muayene ve deneyleri yapmaya Bölge Müdürlüklerine bağlı Ticari Tahliller ve Standardizasyon Laboratuvar Müdürlükleri yetkilidir. Bölge Müdürlüklerine bağlı Laboratuvar bulunmayan illerde veya mevcut laboratuvarın kapasitesinin yetersiz kalması halinde muayene ve deney yapılacak laboratuvarlar Genel Müdürlükçe tesbit edilir ve Genelge ile denetmenlere duyurulur.

  Laboratuvar Müdürlüğü, muayene ve deneyleri en kısa zamanda yaparak sonucunu bir raporla tesbit eder ve bu rapordan iki nüshasını ilgili denetmene gönderir.

  Denetlenen Ambalajların Sonradan Açılabilmesi

  Madde 42 - Denetlenerek kapatılmış ambalajların sonradan açılmaları veya üzerlerindeki resmi işaretlerin değiştirilmesi, ancak denetmenin izni ile ve onun gözetiminde yapılır.

  Numune Alınması

  Madde 43 - Denetmenler, denetleyecekleri mallardan 4 takımı geçmemek üzere ilgili standart veya teknik düzenlemede belirtildiği kadar veya Genel Müdürlükçe belirlenecek miktarlarda numune alabilirler.

  Alınan numunelere etiket takılarak ihracatçı, ithalatçı veya temsilcileri ile denetmen tarafından imzalanır.

  Kontrollerde Denetmenin Sorumluluğu

  Madde 44 - Bir partinin kontrolü, esas itibariyle en az iki denetmen tarafından yapılır. Ancak iş yoğunluğunun fazla olduğu dönemlerde tek denetmen de görevlendirilebilir.

  İki denetmenin denetlediği partilerde, kıdemli denetmenin görüşü geçerlidir. Ancak diğer denetmenin parti hakkında farklı görüşü olursa görüşünü beyannamenin arkasına yazıp imzalar.

  Kıdem, meslekte geçirilen süredir. Eğitim çalışmaları gibi geçici ayrılmalar sonucunda, bu eğitimi başarıyla bitirdiğini tevsik edenler için ayrıldığı süreler meslek kıdeminden sayılır. Aynı yarışma ya da yeterlik sınavında başarı gösterenler arasında kıdem, sınav başarı sıralamasına göre belirlenir.

  Yönetici denetmen, aynı denetmenlerin her zaman aynı firmaların kontrollerine gönderilmemesine dikkat ederek, denetmenleri kontrollere kendisi de dahil olmak üzere dengeli bir şekilde görevlendirir.

  Yasaklar

  Madde 45 - Denetmenler, görevlerini yerine getirirken ilgili mevzuatta yer alan, memuriyet sıfat ve görevlerinin getirdiği yasaklayıcı hükümlere uymak zorundadırlar.

  Tatil Günlerinde Çalışma

  Madde 46 - Denetmenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, mesai saatleri dışında da (bayram ve hafta sonu tatilleri dahil) her zaman kontrol görevi verilebilir.

  Geri Çevrilen Partilerin İkinci Defa Kontrolü

  Madde 47 - Geri çevrilen partilerin kontrolüne yine aynı denetmen gönderilir. Şayet başka bir denetmen gönderilecekse, geri çeviren denetmen de ikinci kontrolde mutlaka bulunur.

  Birinci fıkrada belirtilen hususlar, partiyi geri çeviren denetmenin, izin, hastalık, geçici görev veya kontrol talebi geldiği anda başka bir görevde bulunması halinde uygulanmaz, ancak ikinci kontrolü yapan denetmen partinin durumu hakkında, partiyi geri çeviren denetmene bilgi verir.

  İKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Dosya ve Arşiv

  Madde 48 - Görev merkezleri, Genel Müdürlük genelgesi ile belirlenecek tek tip dosya ve arşiv sistemini kurarlar.

  Görev Merkezlerinde Tutulması Zorunlu Defterler

  Madde 49 - (Değişik madde: 05/01/2005 - 25691 S.R.G. Yön/1.mad)

  Görev merkezlerinde aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur:

   a) Gelen evrak defteri,

   b) Giden evrak defteri,

   c) Demirbaş defteri,

   d) Zimmet defteri,

   e) Teftiş defteri,

   f) Numune kayıt defteri,

   g) Beyanname kayıt defteri. (Her madde için ayrı onaylanmış bilgisayar çıktısı bilgileri.)

   Bunun dışındaki defterler Bölge Müdürünün izni ile tutulabilir.

   Tutulan defterlerde silinti ve kazıntı bulunmamalıdır. Yazılan bir kayıtın zorunlu iptali gerektiğinde kaydın üzerine okunacak şekilde çizgi çekilmeli ve ilgili denetmen tarafından tarih ve paraf atılmalıdır. Tutulacak kayıt defterlerinin sayfaları numaralandırılarak, her bir sayfa yönetici denetmenin mührü ile mühürlenmelidir. Kayıt defterlerinin kaç sayfadan ibaret olduğu ve birden fazla madde kaydına ayrılmışsa, hangi sayfaların hangi maddelere ayrıldığı liste halinde defterin ilk sayfasında belirtilmelidir. Yılın son günü son numaradan sonra altı çizilerek, biten yılın kayıtları kapatılmak suretiyle Bölge Müdürü veya Bölge Müdür Yardımcısı tarafından kontrol edilerek mühürlenip imzalanmalıdır.

  Aylık Cetvel

  Madde 50 - Görev merkezleri, aylık çalışmalarını, cetvel tanzim ederek, ayın bitiminden itibaren ilk beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere Bölge Müdürlüğüne gönderir.

  Numunelerin Saklanması

  Madde 51 - Denetleme sonunda, alınan numuneler 45 gün veya alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıktığında bunun giderilmesine kadar saklanır. Bu sürelerin sonundan itibaren 15 gün içinde mal sahibi veya temsilcisi numuneleri geri alabilir veya aldırabilir.

  15 günlük bekleme süresi içerisinde geri alınmayan numuneler, Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

  Analiz Odası

  Madde 52 - Denetmenler tarafından kontrolü yapılan maddelerin analizlerinin yapılabilmesi için, içinde gerekli araç-gerecin bulunduğu bir analiz odası kurulur.

  Analiz odasında, yeteri kadar denetmen onbeşer günlük dönemler halinde sırayla görevlendirilirler.

  Mühür

  Madde 53 - Denetmenlere ve resen kontrol yetkisi verilmiş denetmen yardımcılarına müteselsil sıra numarası taşıyan birer mühür verilir. Mühürünü kaybeden denetmen ve yardımcılarına usulüne uygun işlemler tamamlandıktan sonra yeniden bir mühür verilir.

  Görevden ayrılan veya 1 aydan fazla ücretsiz izne ayrılan denetmen veya yardımcısı mühürünü Bölge Müdürüne teslim eder.

  Kimlik Belgesi

  Madde 54 - Denetmenlere, denetleme yapma yetkisi veren yasa hükümlerini gösteren, Genel Müdür tarafından imzalanmış, fotoğraflı ve soğuk damgalı birer kimlik belgesi verilir. Denetmenler denetime gittikleri

  Denetmen yardımcılarına Bölge Müdürü tarafından imzalanan fotoğraflı ve mühürlü birer kimlik belgesi verilir.

  Denetmenlere Verilecek Demirbaşlar

  Madde 55 - Denetmenlere bir kontrol çantası ile zımba, lastik mühür, çeşitli ölçüm araç ve cihazları demirbaş olarak verilir. Görevden ayrılan denetmenler demirbaşlarını Bölge Müdürüne teslim etmek zorundadırlar.

  Mesleğe Geri Dönüş

  Madde 56 - Denetmenlikten ayrılanlardan, 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (b) bendindeki eğitim şartını haiz olanlar, sadece genel ve katma bütçeli Kurum ve Kuruluşlarda çalışmış olmak ve idarece uygun görülmek kaydıyla, Genel Müdürün önerisi ve Müsteşarlık Makamının onayı ile yeniden denetmenliğe atanabilirler.

  İzin ve Hastalık

  Madde 57 - Denetmenler, bağlı bulundukları yönetici denetmenden izin almadan çalıştıkları yerlerden ayrılamazlar.

  Yıllık izinler, yönetici denetmenin ve/veya Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. İzine başlanması, hastalık sebebi ile işin bırakılması ve göreve dönülmesi hallerinde, ayrılış ve başlayış tarihleri derhal Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

  Denetmen ve denetmen yardımcıları, geçerli mazeretleri olmaksızın ellerindeki işi bitirmeden izine başlayamazlar.

  DÖRDÜNCÜ KISIM : Son Hükümler

  Denetmenlerin Gümrük İşlemleri ile İlgili Mükellefiyeti

  Madde 58 - Denetmen, standardına uygunluğunu gösteren kontrol belgesi olmayan, ambalajları üzerinde denetleme işareti ve malın standardının belirlediği işaretleme bilgileri bulunmayan veya kontrol belgesinin süresi geçmiş bulunan malların ihracı ve ithaline ilişkin herhangi bir bilginin kendisine ulaşması halinde, gerekli tedbirlerin Gümrük İdarelerince alınmasını teminen Bölge Müdürlüğüne iletilmek üzere durumu yönetici denetmene bildirir.

  Yetki

  Madde 59 - Bu Yönetmelikte yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

  Madde 60 - 12/01/1996 tarihli ve 22521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin Sınav, Görev, Yetki, Çalışma, Atama ve Yer Değiştirmeleri Usulüne İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 61 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 62 - Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100