Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

  Başbakanlıktan

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25/08/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24151

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları hazırlık ve çalışmalarda iç koordinasyon ve uyumun plan ve programlara uygun olarak yönlendirilmesini ve yürütülmesini sağlamak üzere kurulan, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin teşkilat ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Hukuki dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4587 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Sekreterlik: Avrupa Birliği Genel Sekreterliğini,

  Genel Sekreter: Avrupa Birliği Genel Sekreterini,

  Genel Sekreter Yardımcısı: Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısını,

  Kanun: 4587 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görev ve Teşkilat

  Genel Sekreterliğin görevleri

  Madde 4 - Genel Sekreterlik; Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Dışişleri Bakanlığınca yürütülen dış ilişkilerin koordinasyonu ve katılım müzakereleri dahil tüm dış temas ve müzakereler çerçevesinde aşağıda belirtilen görevleri yürütür:

  a) Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesi amacıyla Genel Sekreterlik tarafından, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işbirliği halinde hazırlanacak Ulusal Program çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülecek iç uyum çalışmalarında plan ve programlara uygun olarak koordinasyonu sağlamak,

  b) Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanması amacıyla oluşturulacak kurul ve komitelerin sekretarya hizmetlerini yürütmek ve anılan kurul ve komiteler tarafından alınan kararların uygulanmasını yönlendirmek,

  c) Hükümetin ve oluşturulacak kurul ve komitelerin kararları doğrultusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak,

  d) Görev alanına giren konularda sözleşme ile yurt içi veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere araştırma, etüt ve tercüme işleri yaptırmak,

  e) Yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetlere ilişkin olarak tebliğ, genelge ve benzeri düzenleyici işlemleri Başbakanlık vasıtasıyla yapmak.

  Teşkilat

  Madde 5 - Genel Sekreterlik; İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi ile Genel Sekreter, Genel Sekretere bağlı dört Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreterliğe bağlı biri Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı olmak üzere toplam yedi daire başkanlığından oluşur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları

  Genel Sekreter

  Madde 6 - Genel Sekreter, büyükelçi düzeyindeki Dışişleri Bakanlığı memurları arasından atanır. Genel Sekreter, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanması alanında Genel Sekreterliğin kuruluş amacı doğrultusunda gerekli işbirliği ve iç koordinasyonun sağlanması ile görevlidir.

  Genel Sekreter; İç Koordinasyon ve Uyum Komitesine başkanlık eder, Komitenin görevlerini etkili şekilde ifa etmesini sağlamak için uygun göreceği tedbirleri alır ve gerekli gördüğü hallerde Komiteyi toplantıya çağırır.

  Genel Sekreter yardımcıları

  Madde 7 - Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütülecek işbirliği ve uyum çalışmalarında Genel Sekretere yardımcı olmak amacıyla; Dışişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığından olmak üzere dört Genel Sekreter yardımcısı atanır.

  Genel Sekreter yardımcılarının görev alanları Genel Sekreter tarafından belirlenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Ana Hizmet Birimleri

  Ana hizmet birimleri

  Madde 8 - Genel Sekreterlik ana hizmet birimleri şunlardır:

  a) Siyasi İşler Dairesi Başkanlığı,

  b) Tek Pazar ve Rekabet Dairesi Başkanlığı,

  c) Tarım ve Balıkçılık Dairesi Başkanlığı,

  d) Ulusal Program Dairesi Başkanlığı,

  e) Sektörel ve Bölgesel Politikalar Dairesi Başkanlığı,

  f) Ekonomik ve Mali Konular Dairesi Başkanlığı,

  g) Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı.

  Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki gelişmelerin gerektireceği ihtiyaçlar doğrultusunda ana hizmet birimlerinin görev tanımları ve bu birimler arasındaki görev dağılımı Genel Sekreter tarafından yeniden düzenlenebilir.

  Siyasi İşler Dairesi Başkanlığı

  Madde 9 - Siyasi İşler Dairesi Başkanlığı; adalet ve içişleri alanında tam üyelik perspektifinde sürdürülecek iç çalışmaların koordinasyonunun sağlanması, özel sektör, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile temasların yürütülmesi, Avrupa Birliği Danışma Kurulunun sekretarya hizmetlerinin sağlanması, Avrupa Birliği alanında faaliyet gösteren akademik kurumlar ile vakıf ve derneklerle işbirliği ve koordinasyonun temini, iç ve dış kamuoyunun aydınlatılmasının ve bilgilendirilmesinin sağlanması, enformasyon, tanıtım, sözcülük ve eğitim-staj faaliyetlerinin sürdürülmesi ile görevlidir.

  Tek Pazar ve Rekabet Dairesi Başkanlığı

  Madde 10 - Tek Pazar ve Rekabet Dairesi Başkanlığı; Avrupa Birliği tek pazarı çerçevesinde malların ve kişilerin serbest dolaşımı, teknik mevzuat, fikri ve sınai mülkiyet hakları, kamu ihaleleri, tüketicinin korunması, rekabet ve Devlet yardımları konularının yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği programlarına katılımı ile ilgili her türlü çalışmayı izlemek, değerlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

  Tarım ve Balıkçılık Dairesi Başkanlığı

  Madde 11 - Tarım ve Balıkçılık Dairesi Başkanlığı; Avrupa Birliğinin ortak tarım ve balıkçılık politikalarına ilişkin gelişmeleri izlemek, üyelik hedefi çerçevesinde ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım (balıkçılık dahil) ürünlerinin serbest dolaşımının sağlanması amacıyla, Ortak tarım ve balıkçılık politikalarına uyuma yönelik olarak, tarım ve balıkçılık ile ilgili olarak sürdürülen çalışmaları izlemek, değerlendirmek, yönlendirmek ve gerekli iç koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

  Ulusal Program Dairesi Başkanlığı

  Madde 12 - Ulusal Program Dairesi Başkanlığı; Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik olarak hazırlanacak Ulusal Programın iç koordinasyonunun temini, Ulusal Programda öngörülen hedef ve önceliklerin, kalkınma planları ve yıllık programlarda yer alan politika, hedef ve ilkelere uygun olarak izlenmesini, yönlendirilmesini ve yürütülmesini sağlamak ve ayrıca, İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi ile görevlidir.

  Sektörel ve Bölgesel Politikalar Dairesi Başkanlığı;

  Madde 13 - Sektörel ve Bölgesel Politikalar Dairesi Başkanlığı; hizmetler (kamu ihaleleri ve mali hizmetler hariç), sanayi politikası ve küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, ulaştırma, çevre, enerji, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri, araştırma-geliştirme, kültür ve görsel-işitsel, istihdam, sosyal politikalar ve bölgesel politikalar konularında Avrupa Birliğindeki gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve bu sektörlerde Avrupa Birliği politikalarına uyumun sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları arasında gerekli koordinasyonun sağlanması ile görevlidir.

  Ekonomik ve Mali Konular Dairesi Başkanlığı

  Madde 14 - Ekonomik ve Mali Konular Dairesi Başkanlığı; Avrupa Birliğine üyelik çerçevesinde, ekonomik ve parasal birlik, istatistik, mali hizmetler ve sermayenin serbest dolaşımı, mali yardımlar ve projeler, vergilendirme, bütçe ve mali kontrol, şirketler hukuku ve kişisel verilerin korunması, dış ekonomik ilişkiler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sürdürülmekte olan çalışmaların izlemesi, değerlendirilmesi, yönlendirilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması ile görevlidir.

  Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

  Madde 15 - Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı; Genel Sekreterliğin, insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak, personelin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, mali işlerle ile ilgili işlemleri yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, personelin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, haberleşme, genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini yürütmek, süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, ihtiyaç duyulacak tercüme, dokümantasyon ve bilgi işlem hizmetlerini sağlamak, Genel Sekreterin direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Genel Sekreterliğin iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, Genel Sekreterliğe ait hizmet yerleri ile ilgili güvenlik tedbirlerini almak ve yürütmek, buralara giriş ve çıkışları düzenlemek ve verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

  Yürürlük

  Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Sekreterliğin bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100