Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMANLIĞI GİRİŞ VE YETERLİK SINAVLARI YÖNETMELİĞİ

  AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMANLIĞI GİRİŞ VE YETERLİK SINAVLARI YÖNETMELİĞİ

  Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Giriş ve Yeterlik Sınavları Yönetmeliği

  Başbakanlıktan

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25/08/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24151

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin kuruluşuna ilişkin 27/06/2000 tarih ve 4587 sayılı Kanun gereği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılacak Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı sınavlarında uygulanacak esasları düzenlemektir.

  Hukuki dayanak

  Madde 2 - (Değişik madde: 07/06/2005-25838 S.R.G. Yön/2.mad)

  Bu Yönetmelik, 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - (Değişik madde: 07/06/2005-25838 S.R.G. Yön/3.mad)

  Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Sekreterlik: Avrupa Birliği Genel Sekreterliğini,

  Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığını,

  Uzman: Avrupa Birliği Uzmanını,

  Uzman Yardımcısı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısını,

  KPSS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını,

  Giriş sınavı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,

  Yeterlik sınavı: Avrupa Birliği Uzmanlığı yeterlik sınavını,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Uzman Yardımcıları ve Uzmanların Yarışma ve Yeterlik Sınavları

  Uzman Yardımcılığı giriş sınavı, sınav duyurusu ve başvuru işlemleri

  Madde 4 - (Değişik madde: 07/06/2005-25838 S.R.G. Yön/4.mad)

  Genel Sekreterlikte görevlendirilecek Uzman Yardımcıları bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen fakültelerin ihtiyaç duyulan bölüm veya bölümlerinden mezun olanlardan, KPSS de Genel Sekreterlikçe belirlenecek taban puan üzerinde puan alanlar arasından giriş sınavı ile belirlenir.

  Giriş sınavına, KPSS de başarılı olanlar arasından, kadro sayısının 20 katına kadar aday çağrılabilir.

  Uzman yardımcılığı için açılacak giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Sekreterlik tarafından uygun görülecek zamanlarda yapılır. Atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı, unvanı, derecesi, sınava gireceklerde aranacak özel şartlar, başvuruda istenecek belgeler, giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dallarına göre sınav konuları, alınacak personelin nitelikleri, son başvuru tarihi, başvuru yeri ve iş talep formunun temin edileceği yer, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi gibi hususlar giriş sınavı duyurusunda belirtilir.

  Giriş sınavı duyurusu, sınav tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazete'de ve ülke çapında tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan edilir ve uygun görülecek diğer vasıtalarla duyurulur.

  Giriş sınavına katılmak isteyenler, Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından temin edecekleri iş talep formu, KPSS sonuç belgesinin aslı veya noterden onaylı sureti, iki adet vesikalık fotoğraf ve yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noterden onaylı sureti ile Genel Sekreterliğe elden veya posta ile başvururlar.

  Yukarıda belirtilen belgelerin Genel Sekreterliğe en geç giriş sınav duyurusunda belirtilen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

  Yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

  a) Nüfus hüviyet cüzdanının aslı veya noterden onaylı örneği,

  b) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,

  c) Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

  d) Dört adet vesikalık fotoğraf,

  e) Cumhuriyet savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi.

  Giriş Sınavına katılma şartları

  Madde 5 - Uzman Yardımcılığı için düzenlenecek sınavlara katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak;

  a) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,

  b) 27/06/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde belirtilen dallarda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan ve bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

  c) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birini iyi derecede bilmek,

  d) (Ek bend: 07/06/2005-25838 S.R.G. Yön/5.mad) KPSS de Genel Sekreterlikçe belirlenen yeterli puanı almış olmak,

  şartları aranır.

  Giriş Sınavıı Kurulu

  Madde 6 - Giriş Sınavı, Genel Sekreter veya Genel Sekreterin tayin edeceği bir Genel Sekreter Yardımcısı başkanlığında beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı bu Kurulun tabii üyesi olup, diğer üyeler Genel Sekreter veya Genel Sekreterin tayin edeceği Genel Sekreter yardımcısı tarafından belirlenir.

  Giriş Sınavı Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

  Giriş Sınavı aşamaları

  Madde 7 - (Değişik madde: 07/06/2005-25838 S.R.G. Yön/6.mad)

  Giriş sınavı, KPSS ye katılarak başarılı olan ve Genel Sekreterlikçe ilan edilen taban puan ve üzerinde puan almış olanlar arasından, 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyanların katılacağı, Genel Sekreterlik tarafından yapılacak yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılır.

  Birinci aşamada Genel Sekreterlikçe ilan edilen taban puan ve üzerinde puan almış olan adaylar, sınav ilanında ihtiyaç duyulacak branşlara göre belirlenecek konulara ilaveten, genel Avrupa Birliği bilgisi ve genel kültür konularında yazılı sınava alınır.

  İkinci aşamada, yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçları ile birlikte ilan edilir. Ancak, sözlü sınav tarihi ile ilan tarihi arasındaki süre on günden az olamaz.

  Genel Sekreterlik ayrıca yazılı veya sözlü olarak yabancı dil sınavı yapabilir.

  Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur.

  Yazılı Giriş Sınavı

  Madde 8 - Yazılı sınav soruları sınavın başlamasından yarım saat önce Yarışma Sınav Kurulunca saptanıp, tutanağa bağlanır ve sınav saatinde adaylara bildirilir.

  Sınavlar ilan edilen tarih ve saatte başlar, yazılı sınav süresi Giriş Sınavı Kurulu tarafından kararlaştırılır. Yazılı sınavlarda köşesi kapalı, mühürlü kağıtlar kullanılır. Giriş Sınavı Kurulu sınav kağıtlarına gizli kod numarası verilmesini kararlaştırabilir.

  Sınavda kopya çekenler veya buna teşebbüs edenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır.

  Sınava katılanlar sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar Giriş Sınavı Kurulunca 10 gün içinde incelenir.

  Sözlü Giriş Sınavı

  Madde 9 - Sözlü Giriş Sınavı;

  a) Avrupa Birliği,

  b) Uluslararası ilişkiler,

  c) Uluslararası ekonomi,

  d) Türkiye ekonomisi,

  e) Hukuk (Temel kavramlar, Uluslararası Hukuk),

  f) Genel kültür, konularını kapsar.

  Sözlü sınavlarda adaylar muhakeme, kavrayış, ifade yetenekleri ve genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu açısından da değerlendirilir. Giriş Sınavı Kurulu, bu değerlendirmede dikkate alınmak üzere adayların psikolojik teste tabi tutulmasını isteyebilir. Test sonuçları Giriş Sınavı Kuruluna sunulur.

  Sözlü sınavın yapılış şekliyle ilgili ayrıntılar Giriş Sınavı Kurulunca belirlenir.

  Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

  Madde 10 - Giriş Sınavı Kurulu, yazılı ve sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların Uzman Yardımcılığı giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit ederek sıralamaya tabi tutar ve Uzman Yardımcısı adaylarının isim listesini, sözlü sınavın bittiği günü takip eden üç gün içinde Genel Sekreterlik makamına teslim eder.

  Genel Sekreterlik, sınav kesin sonuçlarını ve boş bulunan kadro sayısı itibarıyla sınav başarı puanı sıralamasına göre kazananların listesini Genel Sekreterlikte ilan eder. Genel Sekreterlik, ayrıca, boş kadro sayısının 1/3'ü oranında yedek listeler belirleyebilir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir.

  Uzman Yardımcılığı giriş sınavında iki defa başarılı olamayanlar üçüncü defa sınava giremezler.

  Uzman Yardımcılarının atanması

  Madde 11 - Giriş sınavını kazanan uzman yardımcılarının, atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 63 üncü maddesi saklı kalmak kaydıyla, yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 günlük süre içinde Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekir.

  Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz.

  Avrupa Birliği Uzmanlığı Yeterlik Sınavına girme hakkı

  Madde 12 - Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığına atananlar, Genel Sekreterlik birimlerinde Uzman Yardımcısı kadrosunda, ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, 3 yıllık fiili hizmet süresini tamamladıktan sonra, olumlu sicil almak kaydıyla Avrupa Birliği Uzmanlığı Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar.

  İki yıl görev yapan Uzman Yardımcısı, Genel Sekreterliğin görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçmek mecburiyetindedir. Uzman Yardımcısı tez konusunu, görevli olduğu Daire Başkanının onayı ile seçer. İlgili Daire Başkanı, ilgili uzman yardımcısının tez konusunu Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirir. Uzman Yardımcısı tezini en geç bir yıl içinde ve Uzmanlık Yeterlik Sınavından en az iki ay önce Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına vermek zorundadır.

  Avrupa Birliği Uzmanlığı Yeterlik Sınavı

  Madde 13 - Uzmanlık Yeterlik Sınavı; birincisi "tez değerlendirme", ikincisi "tez savunması" ve üçüncüsü "yabancı dil sınavı" olmak üzere üç aşamadan oluşur.

  Birinci aşamada değerlendirme Genel Sekreter onayı ile uzman yardımcısının bağlı bulunduğu Daire Başkanın da iştirak edeceği beş kişilik Tez Jürisi ile yapılır. Tez Jürisi Genel Sekreter Yardımcılarından birisinin başkanlığında Daire Başkanları ve uzmanlardan oluşur.

  Birinci aşamada yapılan değerlendirmede, Tez Jürisi üyelerinin oyları (Başkan dahil) eşit olup, oylar başarılı ya da başarısız şeklinde kullanılır. Başarı ve başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Sözlü tez savunmasının yapılış şekliyle ilgili ayrıntılar Tez Jürisi tarafından belirlenir.

  Tez Jürisi tarafından tezi başarısız görülen uzman yardımcısı ikinci aşama olan sözlü tez savunmasına çağrılmaz. Bu durumda olan uzman yardımcısı, açılacak müteakip sınav için bir tez hazırlamak zorundadır. İkinci defa tezi başarısız görülen veya müteakip sınava girmeyen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

  İlk iki aşamada başarılı olanlar yabancı dil sınavına girmeye hak kazanırlar. Yabancı Dil Sınavının yapılış şekliyle ilgili ayrıntılar, Genel Sekreter tarafından belirlenir. Yabancı Dil Sınavında iki defa başarılı olamayan veya Yeterlik Sınavı sözlü savunma aşamasında başarılı olduktan sonra, idarenin yazılı davetine rağmen, altı ay içinde Yabancı Dil Sınavına girmeyen Uzman Yardımcısı Yeterlik Sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

  Yeterlik Sınavında başarılı olan uzman yardımcıları "Avrupa Birliği Uzmanı" olarak boş kadrolara atanırlar.

  Geçici Madde 1 - (Mülga madde: 07/06/2005-25838 S.R.G. Yön/7.mad)

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

  Yürürlük

  Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100