Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KOORDİNASYON VE UYUM KOMİTESİNİN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KOORDİNASYON VE UYUM KOMİTESİNİN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

  Başbakanlıktan

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25/08/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24151

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde kurulan İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin teşekkülünü, yönetimini, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Hukuki Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4587 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Sekreterlik: Avrupa Birliği Genel Sekreterliğini,

  Genel Sekreter: Avrupa Birliği Genel Sekreterini,

  Genel Sekreter Yardımcısı: Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısını,

  Komite: İç Koordinasyon ve Uyum Komitesini ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Komitenin Teşekkülü, Görevleri ve Çalışma Esasları

  Komitenin teşekkülü

  Madde 4 - Komite; Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür, Turizm, Orman ve Çevre Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Merkez Bankası Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Rekabet Kurumu Başkanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Türk Standartlar Enstitüsü Başkanlığı, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Yüksek Öğretim Kurumu, müsteşar yardımcısı/genel müdür/başkan/başkan yardımcılarından teşekkül eder.

  Komite toplantılarına gündem çerçevesinde hangi kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı Genel Sekreter tarafından belirlenir. Genel Sekreter gündem çerçevesinde Komite üyesi olmayan kamu kurum ve kuruluşlarını da toplantıya davet edebilir.

  Komitenin görevleri

  Madde 5 - Komitenin görevleri şunlardır:

  a) Kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri çerçevesindeki, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları ile ilgili her türlü çalışmayı izlemek, değerlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

  b) Kamu kurum ve kuruluşlarının, Ulusal Program çalışmaları ile ilgili olarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları ile ilgili olarak görev alanlarına giren konulardaki önerilerini incelemek ve değerlendirmek, gerektiğinde ilgili kurul ve komitelere sunmak,

  c) Özel sektör, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelerin Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları ile ilgili önerilerini incelemek ve değerlendirmek, gerektiğinde ilgili kurul ve komitelere sunmak,

  d) Avrupa Birliğine uyum için gerekli mevzuat değişikliğine ilişkin öncelikleri belirlemek ve çalışmaları yönlendirmek,

  e) Mevzuat değişikliği önerileri hazırlayıp ilgili kurul ve komitelere sunmak,

  Komitenin çalışma esasları

  Madde 6 - Komite düzenli olarak ayda bir kez toplanır.

  Genel Sekreter, gerekli gördüğü hallerde Komiteyi ayda bir kezden fazla toplantıya çağırabilir.

  Komiteye Genel Sekreter başkanlık eder. Ancak Komite, Genel Sekreter tarafından görevlendirilecek Genel Sekreter Yardımcısı başkanlığında da toplanabilir. Komitenin sekreterya hizmetleri Genel Sekreterlik Ulusal Program Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

  Komite, çalışmalarının gerektirdiği hallerde alt komiteler kurar. Alt komitelere Genel Sekreter Yardımcısı veya Genel Sekreterlik daire başkanları başkanlık eder.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

  Yürürlük

  Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Genel Sekreterliğin bağlı bulunduğu Bakan tarafından yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100