Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/09/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24170

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün disiplin kurullarının teşkiline ve disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Şirket: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

  b) Genel Müdür: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

  c) Genel Müdür Yardımcısı: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısını,

  d) Hukuk Müşaviri: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Hukuk Müşavirini,

  e) Müdür: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Teknik ve İdari Müdürleri,

  f) Sözleşmeli Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve bir görev pozisyonunda çalışan personeli, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Disiplin Kurullarının Teşkiline ve Disiplin Amirlerinin Tespitine Dair Hükümler

  Yüksek Disiplin Kurulunun Teşkili

  Madde 5 - Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında 2 Teknik Müdür, İdari Müdür ve İdari Müdür Yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşur.

  Disiplin Kurulunun Teşkili

  Madde 6 - Disiplin Kurulu; İdari Müdür Başkanlığında, Teknik Müdür, İdari Müdür Yardımcısı, Genel Müdürce belirlenen bir Başmühendis ve Personel Şefi olmak üzere beş kişiden oluşur.

  Disiplin Amirleri

  Madde 7 - Genel Müdür, Şirkette görevli sözleşmeli personelin en üst disiplin amiridir. Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personelin diğer disiplin amirleri EK-1'deki cetvelde gösterilmiştir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 8 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ana Teşekkül Personel Yönetmeliği Hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

  EK-1

  Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Cetveli

  Birimleri ve Unvanları Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri

  --------------------------------------------------

  - Genel Müdüre Doğrudan Genel Müdür -

  Bağlı Personel

  - Genel Müdür Yardımcısına Genel Müdür Genel Müdür

  Bağlı Personel Yardımcısı

  - Hukuk Müşavirine Bağlı Hukuk Müşaviri Genel Müdür Yardımcısı

  Personel

  - Müdüre Bağlı PersonelMüdürGenel Müdür Yardımcısı

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100