Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ANADOLU TAPU VE KADASTRO MESLEK LİSESİ YÖNETMELİĞİ

  ANADOLU TAPU VE KADASTRO MESLEK LİSESİ YÖNETMELİĞİ

  Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Yönetmeliği

  Devlet Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/10/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24194

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün özellikle taşra örgütünü güçlendirmek bakımından ara kademede, yabancı dil bilen, mesleki ve teknik uygulamacı personeli yetiştirmek amacıyla Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinin kuruluş, yönetim, eğitim-öğretim işleri ile kurumca çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemleri düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinin kuruluş, yönetim, eğitim-öğretim ve öğrenci seçimi, kayıt-kabulleri, öğrenci başarısının belirlenmesi ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 26/09/1984 tarihli ve 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un 3 üncü maddesi ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun değişik 58 inci maddesine göre hazırlanmıştır.

  Tanımlar:

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Genel Müdürlük : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

  b) Okul : Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesini,

  c) Başkanlık : Eğitim Dairesi Başkanlığını,

  d) Müdür : Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Müdürünü,

  e) Öğretmen : Eğitim Dairesi Başkanlığında asil ve stajyer öğretmenler ile ücretle derse giren öğretmenleri,

  f) Hazırlık Sınıfı : 9 uncu sınıftan önce öğrencilere yabancı dilde dinleme, anlama, okuma, konuşma ve yazma becerisi kazandırmayı amaçlayan sınıfı,

  g) Ders Yılı : Eğitim-Öğretimin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

  h) Öğretim Yılı : Ders yılının başladığı tarihten, ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

  i) Dönem : Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

  j) Giriş Sınavı : ( Değişik bend: 09/12/2003 - 25311 sayılı RG./1. md.) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını,

  k) Veli : Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi,

  l) Eğitim Kurulu : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün eğitim işlerini yürüten kurulu, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş ve Görev

  Görev

  Madde 5 - Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi, ilköğretime dayalı, bir yılı hazırlık sınıfından sonra üç yıllık gündüzlü eğitim-öğretim yapan karma ortaöğretim kurumudur.

  Kuruluş

  Madde 6 - Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinin görevi, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

  a) Öğrencileri bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda mesleğe hazırlamak,

  b) Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek,

  c) Kadastro ruhunu aşılamak ve kadastro mesleğini sevdirmek,

  d) Ülke kalkınmasına ekonomik, sosyal ve kültürel katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmaktır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yönetim

  Personel, Görev Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 7 - Genel Kültür dersi öğretmenleri 1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanununun 42 nci ve 43 üncü maddeleri doğrultusunda Talim ve Terbiye Kurulunca; diğer yönetici ve öğretmenlerin sayı ve nitelikleri ise Lise Müdürünce belirlenir. Bunların görevlendirilmeleri 12/03/2000 tarihli ve 23991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Genel Müdürlükçe yapılır.

  Okulun personeli ve unvanları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Müdür,

  b) Müdür Yardımcıları,

  c) Öğretmenler,

  d) Diğer personel.

  Müdür

  Madde 8 - Müdür, okulu yönetir ve temsil eder. Müdür, okulun yönetim, eğitim-öğretim işlerini; kanun, tüzük, yönetmelik ve programların amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek biçimde yürütür. Müdür, okuldaki bütün çalışmaları planlamaya, yürütmeye, denetlemeye yetkili ve bu hizmetlerden birinci derecede sorumludur.

  Müdür; okuldaki bütün çalışmaları, öğretim yılı başında Başkanlık ve ilgililerle iş birliği yaparak planlar ve düzenler. Ayrıca, okulun gelişmesi konusunda çevre, imkan ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak uzun dönemli bir plan hazırlanmasını, her öğretim yılı başında bu planın gözden geçirilmesini, yerine getirilen hususlar ile yeni hedeflerin tespit edilmesini sağlar.

  Müdürün başlıca görev, yetki ve sorumluluk alanları şunlardır:

  a) Araştırma - planlama,

  b) Yürütme,

  c) İzleme, rehberlik, denetleme ve değerlendirme.

  Araştırma - Planlama

  Madde 9 - Müdür, eğitim-öğretim ve yönetimin verimliliğinin artırılmasını ve bu konuda sürekli gelişme için gerekli araştırmaların yapılmasını, sonuçlarının değerlendirilmesini sağlar.

  Yürütme

  Madde 10 - Müdürün yürütme görevlerinden başlıcaları şunlardır:

  a) Öğretim yılı başlamadan önce, Başkanlık ve ilgililerin de görüşünü alarak öğretmenlere; okutacakları dersleri, uygulamalarını, öğretimin en etkili ve verimli olarak yürütülmesini sağlayacak şekilde dağıtır ve ilgililere yazılı olarak bildirir, Müdür Yardımcıları arasında görev taksimi yapar.

  b) Yıllık ders planının hazırlanmasını ve bunlara göre ders ve uygulamalarının uyumlu biçimde yürütülmesi için ilgili öğretmenler ile toplantıların zamanında yapılmasını sağlar ve toplantı kararı tutanaklarını inceler, değerlendirir, gereğini yapar ve dosyasında saklar.

  c) Öğretmenlerden, derslerin başladığı ilk hafta içinde sorumlu oldukları ders ve uygulamalarının yıllık planını alır, inceler, gerekiyorsa değişiklikler yaptırır, onaylar bir örneğini geri verir, aslını dosyasında saklar.

  d) Derslik, laboratuvar, okul kitaplığı, spor salonu ve benzeri tesisleri, Başkanlığın yaptığı planlamaya göre hizmete hazır bulundurur. Eksikliklerin tamamlanmasını, bunlardan öğretmen ve öğrencilerin en geniş şekilde yararlanmasını ve bu işin sürekliliğini sağlayıcı önerileri Başkanlığa sunar.

  e) Eğitim-öğretim çalışmalarını geliştirmek, etkili ve verimli hale getirmek amacıyla Öğretmenler Kurulunu toplantıya çağırır. Bu toplantılara başkanlık eder. Kurul kararları Müdürün onayından sonra uygulanır. Müdür bu kararları Başkanlığa bildirir.

  f) Haftalık ders programı, günlük çalışma çizelgesi, Müdür Yardımcıları ile öğretmenlerin nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlar, Başkanlığa onaylatarak uygulamaya koyar. Haftalık ders programlarında yapılacak değişiklikler, önemli bir neden olmadıkça hafta başlarında uygulamaya konur. Bu değişiklikler öğretmen ve öğrencilere zamanında duyurulur.

  g) Eğitim-öğretim ilkelerine uygun olarak düzenlenecek haftalık ders programında dersler, haftanın günlerine dengeli bir şekilde dağıtılır. Teorik ders okutan öğretmenlere, zorunluluk olmadıkça bir günde altı saatten fazla ders verilmez.

  h) Bütün sınavları ilgili yönetmelik ve emirler çerçevesinde düzenler. Bunların usulüne uygun ve güvenilir şekilde yapılmasını, değerlendirilmesini ve sonuçlarının duyurulmasını sağlar.

  i) Eğitici çalışmalarla spor etkinliklerini ilgili yönetmeliklere ve emirlere göre yürütür.

  j) Diploma, tasdikname ve öğrenim belgelerini ve çizelgeleri imzalar.

  k) Öğretmen ve okulda görevlendirilen diğer görevlilerden görevlerini gereği gibi yapmayanları uyarır devamı halinde yetkisini kullanır, yetkisi dışında kalan durumları Başkanlığa bildirir.

  l) Müdür, Genel Müdürlükten ve Başkanlıktan gelen yönetmelik, genelge ve emirleri okuldaki ilgililere duyurur gerekli görülen durumlarda bunların uygulanması ile ilgili esasları tespit etmek üzere ilgilileri toplantıya çağırır.

  m) Öğrencilere istenilen davranışları kazandırıcı, disiplin olaylarını önleyici her türlü önlemin alınmasını, bunların etkin bir biçimde ve zamanında uygulanmasını sağlar.

  n) Müdür, kendisinin görev başında bulunamayacağı zamanlarda Müdür Yardımcılarından birisini, yerine vekili olarak Başkanlığa önerir.

  o) Müdür, Başkanlıkça kendisine verilecek diğer işleri yerine getirir.

  p) Müdür; bina ve tesislerinin ve her türlü eğitim araçlarının ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı, onarıma, değişikliğe ve eklere gerek olup olmadığını Başkanlığa bildirir.

  r) Eğitim, öğretim ve yönetim çalışmaları ile ilgili öğretim yılı sonunda genel bir rapor hazırlar ve Başkanlığa sunar.

  İzleme, Rehberlik, Denetleme ve Değerlendirme

  Madde 11 - Müdürün bu alandaki başlıca görevleri şunlardır:

  a) Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve işlerini yakından izler.

  b) İzleme, rehberlik, denetleme ve değerlendirme görevini yerine getirirken mevzuat çerçevesi içinde ve objektif olarak hareket eder.

  c) Müdür, planlama, yürütme, izleme ve rehberlik görevlerinin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden birinci derecede sorumlu olmakla birlikte, bu görevlerin yapılmasında, ilgili personelin işbirliği ve katkısını da sağlar.

  d) Müdür, izleme, rehberlik, denetleme ve değerlendirme görevini, öğretim yılı başında hazırlayacağı bir program çerçevesinde sürekli şekilde yürütür. Bu görevini sürekli olarak yapmakla beraber, okuldaki görevlileri ve her etkinliği yılda en az iki defa denetler.

  Bu denetleme özellikle ilgililerin;

  1) Öğrencilere olumlu bilgi, beceri ve davranışlar kazandırma ve başarılarını artırma,

  2) Okulun bina, araç, gereç ve tesislerini etkili bir şekilde kullanabilme ve koruma,

  3) Görevlerini uyumlu bir işbirliği içinde yapma ve okulun uyumunu koruyucu ve geliştirici yönde çaba gösterme,

  4) Eğitim, öğretimin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı nitelikte tedbirleri alma,

  5) Eğitim ve üretim arasında uygunluk sağlama ve üretimi, eğitimin etkili bir aracı haline getirme, imkanlarını sağlar.

  e) Müdür, bir program çerçevesinde yaptığı izleme, rehberlik, denetleme ve değerlendirilme ile ilgili bilgileri gizli bir dosyada saklar.

  f) Müdür, okulda Başkanlıkça görevlendirilen öğretmen ve personelin gizli sicil raporlarını birinci sicil amiri olarak düzenleyerek zamanında Başkanlığa gönderir.

  Müdür Yardımcıları

  Madde 12 - Müdür Yardımcıları, okulun yönetiminde Müdürün en yakın yardımcılarıdır. Eğitim-öğretim ve yönetim işlerini planlı bir şekilde ve amaçlara uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar.

  Müdür Yardımcılarının Görevleri

  Madde 13 - Müdür Yardımcılarının görevlerinden başlıcaları şunlardır:

  a) Öğrencilerin; kayıt-kabul, eğitim-öğretim, devam, izin, sınav, askerlik ve bunlarla ilgili defter, dosya ve belgeleri usulüne uygun şekilde düzenlemek ve saklamak.

  b) Toplantı, gezi, tören gibi etkinliklerin düzenlenmesinde kendisine verilen işleri usulüne uygun bir şekilde yapmak.

  c) Okulun temizlik, bakım ve korunması ile ilgili işleri yürütmek.

  d) Okulun öğrenci disiplin kuruluna başkanlık etmek, disiplin işlerini düzene koymak, yürütmek ve Müdürün havale ettiği konuları inceleyip sonuçlandırmak, disiplin kurulu kararıyla ilgili bütün işlemleri tamamlamak.

  e) Sınıf yoklama defterlerini ve fişlerini günü gününe incelemek, öğretmenlerin derslere girip girmediklerini takip etmek, derse girmeyen öğretmenleri yazılı olarak Müdüre iletmek, öğrenci yoklamalarını yapmak ve gerekli önlemleri almak, okula gelmeyen öğrencilerin velileriyle yazışmak.

  f) Öğrencilerle yakından ilgilenmek öğrencilerin iyi giyinmelerini, tavır ve hareketlerini kontrol etmek. Durumlarını inceleyerek kötü alışkanlıklarını önlemeye çalışmak ve öğrencilerin isteklerini dinlemek.

  g) Öğrenci velilerine bildirilmesi gerekli olan konularda Müdürlük kanalı ile yazışmak.

  h) Öğrencilerin kayıt-kabul sırasında verecekleri belgeleri kontrol etmek.

  i) Öğrencilerin askerlikle ilgili yoklama ve erteleme işlemlerinin zamanında yapılmasını, erteleme hakkını kaybeden öğrencilerin bulundukları askerlik şubelerine bildirilmesini sağlamak.

  j) Öğretmenlerin devam, devamsızlık defter ve kayıtlarının tutulmasını, ders görevi ücretlerinin belgelerinin hazırlanmasını sağlamak.

  k) Not çizelgelerini öğretmenlerden zamanında alarak Müdürün onayına sunmak üzere incelemek, notların sınıf geçme defterine ve karnelerine işlenmesini, yıl sonu Öğretmenler Kurulu kararlarına göre gerekli işlemlerin yapılmasını ve kayıtların tutulmasını sağlamak.

  l) Her türlü çizelge, defter ve diplomaları hazırlamak, zamanında ilgili yerlerde bulundurulmasını sağlamak.

  m) Müdür tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

  Öğretmenlerin Görevleri

  Madde 14 - Öğretmenler, kendilerine verilen görevleri, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlerle tespit edilen esaslara göre yapmakla yükümlü olup, bu husustaki görevleri şunlardır:

  a) Kendilerine verilen dersleri okutarak bunlara ait araştırma, uygulama ve deneyleri yapmak, öğrencilere yaptırmak.

  b) Derslere hazırlıklı girmek, derslerin işlenmesinde öğrencilerin dinleyerek, yaparak, yaşayarak, inceleyerek ve araştırarak öğrenmelerini sağlamak, eğitim-öğretim çalışmalarından konuların gerekli kıldığı araç-gereç gibi her türlü imkanlardan yararlanılmasını sağlamak.

  c) Yönetimce kendilerine verilen sınavlarla ilgili görevleri yapmak.

  d) Yıllık planlara bağlı olarak verdikleri ders konuları ile yapılan deney, ödev, uygulama, sözlü ve yazılı sınav ve benzeri çalışmaları her dersin sonunda ilgili defterlere açıkça yazarak imzalamak.

  e) Derste öğrencilerin yoklamasını yaparak ilgili fişlere işlemek.

  f) Yönetimce düzenlenen nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak.

  g) Öğretmenler Kurulu toplantılarına katılmak.

  h) Okulun yönetim işlerine yardımcı olmak.

  i) Görevlendirildiği komisyon, eğitici kol ve rehberlik çalışmalarına, Milli Bayramlara katılmak, verilecek görevleri yapmak.

  j) Her öğretim yılı başında okutacakları derslerle ilgili birer "Yıllık Ders Planı" hazırlamak.

  k) Tebliğler Dergisini okumak ve kendisine ait yeri imzalamak.

  l) Öğretmenler, Genel Müdürlük tarafından verilecek görevleri yapmak, kurulacak komisyonlara, kurs ve seminere katılmak zorundadırlar. Bunlara katılmayan öğretmenler hakkında, göreve gelmeyen öğretmenler hakkındaki hükümler uygulanır.

  m) Öğretmenler, derslerde öğrencilerine araştırma yeteneği kazandırmakla yükümlüdürler.

  n) Öğretmenler, not defterlerini her zaman yanlarında taşırlar. Yazılı, sözlü ve ödev notlarını öğrencilere bildirirler.

  o) Öğretmenler, Öğretmenler Kurulu kararı ile kendilerine verilen sınıfın eğitim işlerini üzerlerine alırlar. Öğretmenler, bu sınıftaki öğrencilerin ayrı ayrı üstünlüklerini, varsa sorunlarını ve yönlenmelerini incelemeye çalışırlar. Eğitimini üzerlerine aldıkları sınıf öğrencilerinin okul içinde ve dışında durumları, davranışları çalışmaları ile yakından ilgilenirler. Okul Müdürlüğü ile bu konuda sıkı bir işbirliği yaparlar.

  p) Öğretmenler, dersleriyle ilgili ders araçlarını, eşya ve kitaplarını koruma ve öğrencilerine de bu alışkanlığı vermekle yükümlüdürler.

  r) Öğretmenler not defterlerini, öğretim yılı başında imza karşılığı alırlar. Öğretim yılı sonunda imza karşılığında idareye teslim ederler.

  s) Öğretmenler ev adresleri değiştikçe yenisini ve izinli gittikleri zaman izinlerini geçirecekleri yeri Başkanlığa bildirmek zorundadırlar.

  ş) Öğretmenler zümre toplantılarında aldıkları kararların uygulama sonuçlarını bir rapor halinde yıl sonunda Müdüre vermek zorundadırlar.

  Öğretmenler ile İlgili Diğer Hükümler

  Madde 15 - Öğretmenler ile ilgili diğer hükümler aşağıda sayılmıştır:

  a) Öğretim yılı içinde hastalık ya da çok önemli bir özür dolayısıyla göreve gelmeyenler, özürlerini bir gün içinde yönetime haber verirler. Özürlerini bir hafta içinde belgelendirmek zorundadırlar.

  b) Öğretmenlere sınavların devamı süresince ve ders yılı içinde hastalıklarından başka önemli nedenlerle Başkanlıkça izin verilebilir. Bu izinler ile ilgili olarak kanunların genel hükümleri içinde işlem yapılır.

  c) Yaz tatilini yurt dışında geçirmek isteyen öğretmenler Eğitim Dairesi Başkanlığına müracaat ederek Genel Müdürlükten izin almak zorundadırlar.

  d) Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer bakanlıklara bağlı okullardaki görevlilerle, öğrencilerin kılık kıyafetlerine ilişkin Yönetmelik hükümlerine uyarlar.

  e) Öğretmenler, derslik, laboratuvarlar, okul bahçesi ve benzeri yerlerde öğrenci karşısında sigara içemezler.

  Nöbet Tutma

  Madde 16 - Yapılan planlamada ihtiyaçlar göz önüne alınarak nöbetçi öğretmenlik görevi düzenlenmiştir. Nöbet, hazırlanan çizelge uyarınca tutulur. Nöbet görevi, müdür yardımcısı ve bütün öğretmenleri kapsar.

  Nöbetçi Öğretmenlerin Görevleri

  Madde 17 - Nöbetçi öğretmenlerin başlıca görevleri şunlardır:

  a) Günlük vakit çizelgelerini uygulamak.

  b) Okulun temizliğinin yapılıp yapılmadığını, elektrik ve sıhhi tesislerinin çalışıp çalışmadığını, okul, bina ve tesislerin yangından korunma önlemlerinin alınıp alınmadığını kontrol etmek ve aksaklıkları nöbet defterine yazmak.

  c) Bahçede, koridorlarda, sınıflarda öğrencileri kontrol etmek.

  d) Dersi boş geçen sınıflarla yakından ilgilenmek.

  e) Beklenmedik olaylar karşısında gerekli önlemleri almak ve durumu okul yönetimine bildirmek.

  f) Nöbet sonunda "Okul Nöbet Defteri"ne nöbet süresince tespit ettiği durumları yazmak.

  g) Müdür ve Müdür Yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda yönetimi temsil etmek.

  Diğer Personel

  Madde 18 - Okul yöneticileri ve öğretmenlerin dışında kalan görevlilerin atamaları, unvan ve sayıları, Genel Müdürlükçe, usulüne uygun bir şekilde yapılır.

  Yetki Belirleme

  Madde 19 - Okulda görevlendirilecek diğer personel ve bunların görevleri, yetki ve sorumlulukları Eğitim Dairesi Başkanlığınca belirlenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kurul

  Öğretmenler Kurulu

  Madde 20 - Öğretmenler Kurulu okulun tüm asil öğretmenleri ile ücretle derse giren öğretmenlerden oluşur.

  Öğretmenler Kurulunun başkanı Müdürdür. Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcılarından biri başkanlık eder.

  Öğretmenler Kurulu, derslere başlamadan önceki hafta içinde, dönem sonunda, ilgili yönetmeliklerde belirtilen ve ayrıca Müdürün gerekli gördüğü zamanlarda toplanır.

  Öğretmenler Kurulu kararları Müdürün onayından sonra yürürlüğe girer. Olağanüstü haller dışında Öğretmenler Kurulu toplantılarının zamanı, yeri ve gündemi bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur ve öğretmenler odasına asılır. Öğretmenler Kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

  Öğretmenler tarafından gündeme alınması öngörülen konular varsa toplantıdan en az bir gün önce Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir, Müdür gerek duyarsa gündeme alır.

  Sınıf ve Zümre Öğretmenleri

  Madde 21 - Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ile aynı şubede ders okutan öğretmenler, aralarında sürekli bir işbirliği sağlamak üzere toplanırlar.

  Bu toplantılarda;

  a) Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,

  b) Programların ve derslerin birbiriyle uyumlu olarak yürütülmesi,

  c) Arazi, laboratuvar ve diğer birimlerde yapılan uygulamalı öğretimin planlanması, değerlendirilmesi,

  d) Çevre imkanlarından yararlanma ve işbirliğinin sağlanması,

  e) Öğrenci ödevleri ile sınavların düzenlenmesi ve değerlendirilmesi,

  f) İnceleme gezilerinin düzenlemesi,

  g) Okulun tanıtım etkinliklerin artırılması, konuları görüşülür.

  Ayrıca Genel Müdürlükçe gönderilen genelgeler ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen ve Başkanlık ile Okul Müdürlüğünce gerekli görülecek diğer konularda görüşülür. Öğretmenler Kurulu ile sınıf ve zümre öğretmenleri toplantılarında yapılan görüşmeler tutanağa yazılır. Görüşmelerde alınan karar ve önlemlerin uygulama sonuçları bir sonraki toplantıda gözden geçirilir ve gerekli kararlar alınır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Sınıf Geçme ve Sınavlar

  Sınıf Geçme ve Sınavlar

  Madde 22 - Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinde öğrenci başarısının tespiti, sınıf geçme ve sınav işleri, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

  ALTINCI BÖLÜM : Öğrenci İşleri

  Kontenjan Tespiti, Başvuru ve Kayıt-Kabul (Değişik başlık: 09/12/2003- 25311 sayılı RG./2. md.)

  Madde 23 - (Değişik madde: 09/12/2003 - 25311 sayılı RG./2. md.)

  Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Hazırlık Sınıfına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen kontenjana göre alınacak öğrenciler, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile belirlenir. Kazananlardan kontenjanın doldurulamaması halinde okul yönetimince duyuru yapılarak sınava girenlerden puan sırası üstünlüğü esasına göre kontenjan doldurulmasına gidilir.

  Başvuru Şartları

  Madde 24 - Okula başvuru için;

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum olmamak,

  c) İlköğretim okulunun son sınıfında olmak, öğrenimine ara vermemiş olmak, (Kesin kayıt için ilköğretim okulundan mezun olmak)

  d) Evli, dul ve nişanlı olmamak,

  e) (Mülga bend: 09/12/2003 - 25311 sayılı RG./3. md.)

  f) Sınav başvurularının sona ereceği tarih itibariyle 17 (onyedi) yaşından gün almamış olmak,

  g) (Değişik bend: 09/12/2003 - 25311 sayılı RG./3. md.) Sağlık durumlarının mesleğin öğretimine uygun olduğuna dair resmi sağlık kurumlarından doktor raporu almış olmak, (Okula kaydedileceklerin hangi sağlık şartlarını taşıması gerektiği hususları Genel Müdürlükçe belirlenir.)

  h) (Mülga bend: 09/12/2003 - 25311 sayılı RG./3. md.) şartları aranır.

  Kayıt-Kabul

  Madde 25 - (Değişik madde: 09/12/2003 - 25311 sayılı RG./4. md.)

  Kesin kaydı yapılacak öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:

  a) İlköğretim diplomasının aslı,

  b) Nüfus cüzdanı örneği,

  c) Okulu kazananlardan kazanma belgesi, diğerlerinden sınav sonuç belgesi,

  d) Açık başla ve önden çekilmiş (4,5 x 6 cm) ebadında 6 (altı) adet vesikalık fotoğraf,

  e) Sağlık raporu.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Öğrenim Belgeleri ve Öğrenci Nakilleri

  Diploma

  Madde 26 - Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinden diploma almaya hak kazanan öğrenciye diploma verilir. Usulüne göre düzenlenecek bu diplomalar ve sınıf geçme defteri onaylanmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.

  Diplomalar ortalama yükseltme sınavları sonunda onaylanmak üzere Başkanlığa gönderilir. Onaydan sonra diplomalar öğrencilere verilir.

  Tasdikname

  Madde 27 - Okuldan diploma almaya hak kazanma durumu dışında herhangi bir nedenle ayrılacak öğrenciye velisinin yazılı isteği üzerine en geç iki iş günü içinde usulüne uygun şekilde düzenlenecek tasdikname imza karşılığı verilir. Hangi nedenle olursa olsun tasdikname ile okuldan ayrılan öğrencilerin tasdiknamelerine, okuldan ayrılış nedenleriyle yabancı dili ve derslerdeki başarı durumu yazılır. Diploma, tasdikname ve belgelerini kaybedenler bir dilekçe ile okula başvururlar.

  Öğrenci İzinleri

  Madde 28 - Olağanüstü durumlarda öğrencilere bir haftayı geçmemek üzere Genel Müdürlük Onayı ile izin verilebilir. İzin süresini geçiren öğrenciler için disiplin yönetmeliğindeki hükümler uygulanır.

  Okul yönetimi gerekli ve zorunlu gördüğü durumlarda öğrenciye izin vermeyebilir.

  Vakit Çizelgesi

  Madde 29 - Günlük ve haftalık öğretim süresi öğleden evvel dört (4 saat) öğleden sonra dört (4 saat) olmak üzere sekiz (8) saatten fazla olamaz.

  Törenler

  Madde 30 - Okul; ulusal bayramların ve günlerin kutlanmasına, okul içinde ve dışında yaşatılmasına, bütün varlıkları ile katılır. Öğretmen ve öğrencilerin bu bayramların kutlama törenlerinde bulunmaları, bayrak törenlerine iştirak etmeleri, kendilerine düşen ödevleri yapmaları en önemli görevleridir.

  Disiplin

  Madde 31 - Okulda öğrenci disiplin ve cezaları Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

  Kılık Kıyafet

  Madde 32 - Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer bakanlıklara bağlı okullardaki görevlilerle, öğrencilerin kılık kıyafetlerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uyarlar.

  Devamsızlık

  Madde 33 - Devamsızlık konusunda, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

  Onur Köşesi

  Madde 34 - Onur köşesi, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinde Müdürlük yapmış olanlarla, sınıflarını takdirle geçmiş öğrenciler için hazırlanacak bir köşedir.

  Diğer Hususlar

  Madde 35 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaöğretim Kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Kaldırılan Hükümler, Yürürlük, Yürütme

  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

  Madde 36 - 20/06/1994 tarihli ve 21966 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Meslekî Uygulama

  Ek Madde 1 - (Ek madde: 09/12/2003 - 25311 sayılı RG./5. md.)

  Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıf öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmelerini, gerçek üretim şartları içinde yetişmelerini sağlamak ve pratik uygulamalarını artırmak amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra birimlerinde en az 20 iş günü mesleki uygulama yapmaları zorunludur. Mesleki uygulamalarını tamamlayamayan öğrencilerin bu uygulamalarını tamamlatma yoluna gidilir. Mesleki uygulamaları tamamlayamayan öğrencilere diploma düzenlenmez.

  Yürürlük

  Madde 37 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 38 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100