Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMANLIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

  ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMANLIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/10/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24216

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek Çalışma Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikler, seçilme, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 24/08/2000 tarihli ve 618 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi ile değiştirilen 3146 sayılı Kanunun 36/A maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

  Genel Müdürlük : Çalışma Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür : Çalışma Genel Müdürünü,

  Uzman : Çalışma Uzmanını,

  Uzman Yardımcısı : Çalışma Uzman Yardımcısını, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görev, Yetki ve Sorumluluk

  Görevler

  Madde 4 - Uzman ve Uzman Yardımcıları, Genel Müdüre bağlı olarak;

  a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda araştırma ve incelemeler,

  b) İşçi, işveren ilişkilerinin düzenlenmesi ve çalışma barışının sağlanması ile ilgili tedbirler konusunda araştırmalar ve incelemeler,

  c) Çalışma mevzuatı ve istihdam politikası ile ilgili tasarıları kalkınma planları ve yıllık programlarda yer alan genel politika içinde değerlendirme, gelişmeleri izleme ve inceleme,

  d) Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanunları ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları,

  e) İstihdamla ilgili gelişmeleri incelemek, istihdamı artırıcı yönde tedbirler ve üretimdeki emek verimliliğini artırıcı tedbirlere yönelik araştırmalar,

  f) Yüksek Hakem Kurulu çalışmaları, asgari ücret ile ilgili çalışmalar, resmi arabuluculuk ile ilgili çalışmalar, istatistik ile ilgili çalışmalar,

  g) Uluslararası Çalışma Teşkilatı, Avrupa Birliği, OECD ve benzeri uluslararası teşkilatların çalışmalarını izleyerek mevzuatımızı üyesi olduğumuz uluslararası teşkilatların çalışmalarına ve bunlarla yapılan anlaşmalara uyumlu hale getirme çalışmaları,

  h) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görev ve işleri, yapmakla görevlidirler.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığına Giriş ve Yetiştirilme

  Uzman Yardımcılığına Giriş

  Madde 5 - (Değişik madde: 07/03/2004-25395 S.R.G./Yön.1.mad) *1*

  Uzman Yardımcılığına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşıyan, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 4 yıl süreyle örgün eğitim veren Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye ve Ekonomi Bölümleri ile Hukuk Fakülteleri ya da Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bunlara denkliği onaylanmış yabancı öğretim kurumlarından mezun ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde (A) grubu kadrolar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olanlar arasından her sınav döneminde Bakanlıkça tespit edilen puan türünde asgari puanı almış olanlar arasından, giriş sınavında başarılı bulunanlar atanır. Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro kontenjanının 20 katından fazlası çağırılamaz.

  Uzman Yardımcılığına giriş sınavları, Genel Müdürlükçe uygun görülecek tarihlerde ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava tabi tutulurlar ve bu sınavda da başarılı olanlar giriş sınavını kazanmış sayılır.

  Giriş Sınavının Duyurulması

  Madde 6 - Sınava katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuru tarihi, yeri ve şekli ile istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı ve sınav konuları yurt düzeyinde yayımlanan yüksek tirajlı bir günlük gazetede ve Resmi Gazetede yayımlanmak, Genel Müdürlük panolarına asılmak suretiyle duyurulur.

  Adaylara başvuru için en az 15 gün süre tanınır. Başvuru süresinin bitimi ile sınav başlama tarihi arasında en az 15 günlük süre bırakılır.

  Sınava Başvuru Şartları

  Madde 7 - Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir.

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

  b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

  c) Yazılı sınavın yapılacağı yılda 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

  d) Erkek adaylarda askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

  e) Görevini yapmasına engel olabilecek daimi hastalığı veya özrü bulunmamak,

  f) (Değişik bend: 07/03/2004-25395 S.R.G./Yön.2.mad) (2) Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olanlar arasından Bakanlıkça tespit edilecek puan türünde asgari puanı almış olmak,

  Giriş Sınavına Başvuru ve İstenecek Belgeler

  Madde 8 - Başvurular sınav ilanında açıklanan tarihler arasında Sınav Başvuru/İş İstem Formu ile yapılır. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşamayan başvurular işleme konulmaz.

  Giriş sınavına girecek adaylardan başvuru sırasında ayrıca aşağıdaki belgeler istenir.

  a) (Değişik bend: 07/03/2004-25395 S.R.G./Yön.3.mad) (3) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav sonuç belgesi,

  b) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,

  c) Yüksek öğrenim diplomasının, yoksa çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

  d) İki adet vesikalık renkli fotoğraf,

  Sınavı kazanan adaylardan ise;

  a) Erkeklerde, askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

  b) Adli sicil belgesi,

  c) Tam teşekküllü hastaneden alınacak, sağlam olduklarına dair Sağlık Kurulu Raporu,

  d) Kendi el yazısı ile yazılmış öz geçmişi, istenir.

  Sınav Kurulu

  Madde 9 - Sınav Kurulu, bir başkan ve dört üyeden oluşur. Sınav Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısıdır. Üyeler, Genel Müdür tarafından genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve uzmanlar arasından seçilir. Ancak, Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde sınav kuruluna İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın diğer birimleri ve bağlı ve ilgili kuruluşlardan da üye alınabilir.

  Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Çekimser oy kullanılmaz. Oylama sonucu alınan karar kesindir.

  Sınav Konuları ve Şekli

  Madde 10 - Yazılı sınav konuları, alan bilgisi, genel ekonomi bilgisi, hukuk bilgisi ve genel kültür konularından Genel Müdürlükçe belirlenir.

  Yazılı sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılabilir veya yazılı sınav soruları buralara hazırlattırılabilir. Yazılı sınav test şeklinde de yapılabilir.

  Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

  Madde 11 - Yazılı sınav, Sınav Kurulunca değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

  Yazılı sınavın, konular itibariyle ayrı ayrı yapılması halinde her bir sınavdan en az 60 puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 olması gerekir.

  Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

  Madde 12 - Yazılı sınav sonuçları, sınav gününü izleyen en geç iki ay içinde kazananların adreslerine taahhütlü olarak gönderilir. Sınavı kazananların isim listesi ayrıca Genel Müdürlüğün uygun göreceği bir yerde ilan edilir. Söz konusu duyurularda sözlü sınavın yeri, günü ve saati de belirtilir.

  Sözlü Sınav

  Madde 13 - Sözlü sınavda, adayların yazılı sınav konuları ile ilgili bilgileri ile zeka, kavrama ve ifade yeteneği, genel kültürü, tutum ve davranışları gibi özellikleri göz önünde bulundurulur.

  Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

  Madde 14 - Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 puandan az olmaması gerekir. Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

  Giriş Sınav Notu

  Madde 15 - Giriş sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notları toplamının aritmetik ortalamasıdır. Sınav sonuçları sınav kurulunca notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır.

  Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır ve başarılı olanların adı ve soyadı liste halinde uygun görülen yerlere asılarak ilan edilir ve ayrıca kendilerine de sınavı kazandıkları bir yazı ile bildirilir.

  Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar

  Madde 16 - Giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavları kazananlardan talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

  Yetiştirilme

  Madde 17 - Uzman yardımcıları temel mesleki eğitimden sonra Genel Müdür'ün uygun göreceği sürelerde Genel Müdürlük birimlerinde çalıştırılırlar. Çalışmaları sonucunda düzenleyecekleri rapor Genel Müdürlük makamına verilir. Ayrıca görev yaptığı birim amirleri tarafından uzman yardımcılarının bilgi, genel davranış ve çalışmaları hakkında hazırlanacak rapor Genel Müdür'e verilir.

  Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi amacıyla Genel Müdürlükçe bir veya birden fazla program hazırlanır. Mesleki kariyer ve mevzuat konusundaki gelişimlerini sağlamak amacıyla seminer, kurs ve eğitim kurumlarına devam etmelerine imkanlar dahilinde izin verilebilir.

  Uzman yardımcıları Genel Müdürlük birimlerindeki çalışmalarını müteakiben ve yardımcılıkta 1 yılını tamamladıktan sonra Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konular ile kamu yönetimi, bireysel ve toplu iş hukuku, uluslararası çalışma mevzuatı, endüstriyel ilişkiler, sosyal güvenlik ile Avrupa Birliği ile ilgili konularda bir tez hazırlamak zorundadır. Tez konusu, uzman yardımcısının görüşü alınmak suretiyle Genel Müdürlükçe belirlenir. Tespit edilen tez konusu Uzman Yardımcısına Yeterlik sınavından en az 18 ay önce bir yazı ile bildirilir. Uzman yardımcıları tarafından hazırlanacak tezler, bilimsel esaslara uygun olmalıdır. Uzman yardımcıları tezlerini geçerli mazeretleri bulunmadığı takdirde en geç yeterlilik sınavı tarihinden iki ay önce Genel Müdür'e teslim etmek zorundadır.

  Uzman yardımcılarının hazırlayacakları tez, Yeterlik Sınav Kurulu tarafından değerlendirilir. Tez kurul üyelerine, tez değerlendirme gününden en az 1 ay önce verilir. Tez belirlenen gün ve saatte Uzman Yardımcısı tarafından sözlü olarak savunulur. Savunma sonunda tez 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması gerekir. Tezin başarısız sayılması halinde Uzman Yardımcısı 3 ay içinde tezi yeniden hazırlamak zorundadır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı ve Atama

  Yeterlik Sınavı

  Madde 18 - Uzman Yardımcısı adaylık dönemi dahil Uzman Yardımcısı kadrosunda aylıksız izin, yurtdışında lisans üstü eğitim için geçen sürenin en fazla bir yılı ve askerlikte geçen süreler hariç 3 yıllık fiili hizmet süresini tamamladıktan sonra olumlu sicil almış olmak kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

  Uzmanlık Yeterlik Sınavı Duyurusu

  Madde 19 - Uzmanlık yeterlik sınav tarihleri en az 3 ay önceden ilgililere yazı ile duyurulur.

  Uzmanlık Yeterlik Sınavı Değerlendirme ve Sınav Kurulu

  Madde 20 - Uzman Yardımcıları, hazırlamış oldukları tez ve varsa diğer çalışma raporları ile Genel Müdürlükçe düzenlenen kurs ve seminerlerde aldıkları notları, çalışkanlık, beceri, tutum ve davranışları, yapılmış ise refakatinde çalıştıkları denetim elemanları veya uzmanların verdikleri raporlar, haklarında düzenlenmiş diğer raporlar dikkate alınarak, yeterlik sınav kurulu tarafından değerlendirilir ve 100 puan üzerinden yetişme genel notu verilir. Hazırlanacak tezin not ortalaması içindeki ağırlık oranı %50'dir.

  Yeterlik sınavı bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen şekilde oluşturulan Sınav Kurulu tarafından yapılır. Ancak Sınav Kurulu üyelerinin seçiminde sınava girecek uzman yardımcılarının uzmanlık branşları dikkate alınır.

  Sınav yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılır.

  Yeterlik sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Alan Konuları

  1) 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat

  2) Sosyal Güvenlik Mevzuatı

  3) Bireysel İş Hukuku

  4) Toplu İş Hukuku

  5) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

  6) Uluslararası Çalışma Mevzuatı

  7) Avrupa Birliği Mevzuatı

  b) Ekonomi

  1) Genel Ekonomi

  2) Makro Ekonomi

  3) Mikro Ekonomi

  4) Para - Kredi Mevzuatı

  5) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

  c) Maliye

  1) Kamu Maliyesi

  2) Maliye Politikaları

  3) Türk Vergi Hukuku ve Gider Kanunları

  d) Hukuk

  1) Anayasa Hukuku

  2) Kamu Personel Hukuku

  3) İdare Hukuku

  4) Medeni Hukuk

  5) Borçlar Hukuku

  6) Ceza Hukuku

  e) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi

  f) Genel Kültür

  g) Türkçe ve kompozisyon

  Sınav yazılı ve sözlü olarak yapılır.

  Yeterlik Sınavında Başarı

  Madde 21 - Yeterlik değerlendirme notu yazılı ve sözlü yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden alınan notlar ile bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına göre verilen yetişme genel notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir. Başarılı sayılmak için yazılı sınav, sözlü sınav ve yetişme genel notunun ayrı ayrı en az 60 ve bunların aritmetik ortalamasının da 70 den az olmaması gerekir.

  Atama

  Madde 22 - Yeterlik değerlendirmesi sonunda başarılı bulunan ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde başarılı olan uzman yardımcıları Uzman kadrolarına atanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olup KPDS sınavında (C) düzeyinde not alamayanların ataması KPDS sınavında başarılı oluncaya kadar yapılmaz. En çok iki KPDS sınav döneminde de başarılı olamayanlar Uzmanlığa atanma hakkını kaybederler.

  Uzman Yardımcılığından Çıkarılma

  Madde 23 - Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarısız olanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler Çalışma Uzman Yardımcısı unvanlarını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Hizmet İçi Eğitim

  Hizmet İçi Eğitim

  Madde 24 - Genel Müdürlük, her kademedeki uzmanların ve uzman yardımcılarının hizmet içi eğitimi amacıyla programlar düzenler ve bu programların yurt içinde ve yurt dışında uygulanmasına imkan sağlanır.

  Uzmanların en az bir yabancı dil bilmesi esastır. Bu amaçla uzmanların ve uzman yardımcılarının yabancı dil bilgilerinin artırılması amacıyla yabancı dil kurslarına katılmalarına imkan sağlanabilir.

  Mesleğinde başarılı uzmanlar, Genel Müdürlükçe belirlenecek programlar çerçevesinde mesleki bilgi ve ihtisasını artırmak, yabancı dil bilgisini geliştirmek ve gerekli görülecek inceleme ve araştırmaları yapmak üzere yabancı ülkelere gönderilirler.

  Başta Uluslararası Çalışma Teşkilatı konferans ve toplantıları ile Avrupa Birliği toplantıları olmak üzere uluslararası kuruluşların düzenleyecekleri toplantılarda toplantı konusu ile ilgili Çalışma Uzmanları da görevlendirilir.

  ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Çalışma Programları ve Çalışma Sonuçları

  Madde 25 - Uzmanların çalışma programları Genel Müdürlükçe düzenlenir.

  Uzmanlar, yaptıkları her türlü çalışmanın sonucunu bir raporla Genel Müdürlüğe bildirirler. Raporların türü, şekli ve düzenlenme usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.

  Kimlik Belgesi

  Madde 26 - Uzmanlara Genel Müdürlükçe belirlenen ve Genel Müdür tarafından imzalanan kimlik belgesi verilir.

  Naklen Atama

  Madde 27 - Bakanlıkta, ilgili ve bağlı kuruluşlarda kendi özel yönetmeliklerine uygun olarak atanmış olan Uzmanlar bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla Uzmanlığa genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre açılacak ilk uzman yardımcılığı sınavına, Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlarında en az üç yıl fiili hizmeti bulunan, eğitim durumları uygun olan ve diğer koşulları taşıyan personel yaş şartı aranmaksızın girebilir. Açılacak ilk sınava başvurmayanlar veya başvurdukları halde girmeyenler bu haklarını kaybederler.

  Yürürlük

  Madde 28 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100