Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

  BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

  BOTAŞ İhale Yönetmeliği

  BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/11/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24226

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Yetki

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ihale suretiyle iş yaptırılmasında (İkmal Yönetmeliğinin kapsamadığı hizmetler için), firma seçiminden sözleşmenin imzalanmasına kadar bütün aşamalarda izlenecek usulleri, Türk ve Avrupa Birliği standartları ile diğer uluslararası standartlardan konuyla ilgili olanların şartnamelerde belirtilmesi suretiyle uyulması gerekli esasları tespit etmek, işlerin düzenli ve aksamadan yürütülmesini sağlamaktır.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik etüd, harita, imar planı düzenlenmesi, her türlü plan ve proje yapımı ile bütün tesis ve yapılar ile ilgili; araştırma, müşavirlik, kontrollük, inşaat, tesisat, montaj, tevsii, ıslah, bakım ve onarım, bu işler için taşıma, yükleme, boşaltma, gerekli malzemelerin alınması, işletmecilik hizmetleri ve benzeri iş ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi için uygulanacak usul ve esasları kapsar. Bu Yönetmelik İdarenin merkez ve taşra teşkilatında uygulanır.

  Hukuki Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Ana Statüsüne göre hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Yönetim Kurulu : BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Yönetim Kurulunu,

  İdare : BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.ni,

  Genel Müdür : BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürünü,

  Makam : BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürünü,

  Yetkili Makam : Belirlenen yetki limitlerine göre ihale kararını onaylamaya yetkili merciyi,

  Merkez : BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünün Ankara'da bulunan idari merkezini,

  Taşra Teşkilatı : BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.nin Ankara Merkez Teşkilatı dışında kalan Bölge ve İşletme teşkilatını,

  Ünite : İdarenin merkez ve taşra teşkilatına idari olarak bağlı Grup, Kurul, Müşavirlikler, Müstakil Müdürlükler ile benzerlerini,

  Birim : Ünitelere bağlı alt teşkilatı,

  İlgili Ünite : İhtiyaç sahibi üniteyi,

  İhaleyi Yapacak Ünite : (Ek tanım: 08/02/2002 - 24665 sayılı RG./1. md.) BOTAŞ dışından hizmet alımı suretiyle gerçekleştirilecek, fizibilitesi tamamlanmış, yatırım programına konulmuş, ilgili makamlardan ihale izinleri alınmış bir İş'in İhale Oluru'nun alınması, ihaleye çıkılması ve Sözleşmenin imzalanması dahil tüm işleri gerçekleştirecek üniteyi.

  İşi Uygulayacak Ünite : (Ek tanım: 08/02/2002 - 24665 sayılı RG./1. md.) İ mzalanan Sözleşme çerçevesinde işi yapacak veya yaptıracak üniteyi,

  İstekli : İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişi ya da kişileri,

  Tip Sözleşme : Hukuki, mali ve idari konuları içeren, geniş kapsamlı olarak hazırlanmış, şartnamelerin eklenmesiyle her tür ihalede kullanılabilecek, basılı sözleşmeyi,

  Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

  Geçici Teminat : İhaleye çıkıldığında, teklif alınan firmaların, tekliflerinden vazgeçmemeleri ve tekliflerde ciddiyeti sağlamak için ihaleden önce alınan, yapılan işin keşfi ya da tahmini bedeline göre belirlenen parasal güvenceyi,

  Kesin Teminat : İhalenin kesinlik kazanmasından sonra yüklenici firmadan alınan, işin sözleşme hükümlerine uygun yapılmasını teminen ve firma tarafından verilebilecek idari ya da teknik zararları karşılamak üzere işin bedeli üzerinden belirli bir oranda alınan parasal güvenceyi,

  Tahmin Edilen Bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedeli, yapım işlerinde ise ilk keşif bedelini,

  Uygun Bedel : Arttırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseği, eksiltmelerde ve bedel tahmini yapılamayan ihalelerde, tahmin edilen bedeli aşmamak üzere, teklif edilen bedellerin ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucu en düşük olanını, ifade eder.

  İhale Yetki Serbestisi

  Madde 5 - BOTAŞ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Bütün işlemler, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve idareyi ilgilendiren diğer mevzuat ve ticari teamüllere göre yürütülür. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

  İhale Yetki Sınırları

  Madde 6 - Bu Yönetmelikte geçen yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir.

  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  a) Yönetim Kurulu tam yetkilidir.

  b) Genel Müdürün yetki sınırları, her yılın başında Yönetim Kurulunca belirlenir. Genel Müdür kendi yetki sınırlarını aşmamak üzere, alt kademelere yetki devrinde bulunabilir ve uygun gördüğü ünitelerin yetki sınırlarını tespit edebilir.

  Ekli Tablo 1 ve Tablo 2'de gösterilen bu yetki sınırları ile uygulama esasları her takvim yılı başında Genel Müdürlük tarafından yeniden belirlenerek, uygulamaya esas olmak üzere tüm teşkilata bildirilir.

  Yetki alan üniteler, gerek gördüklerinde yetkilerini aşan işler için Genel Müdürlükten ilave yetki isteyebilirler. İlave yetki istenecek yazıda; işin cinsi, özelliği, ilave yetkinin gerekçesi ve ilave yetkinin geçerlilik süresi belirtilecektir. Bu durumda; Genel Müdür, sorumluluk kendinde kalmak ve kendi yetki sınırını aşmamak üzere ilgili üniteye ilave yetki verebilir.

  Tahmin Edilen Bedelin Tesbiti

  Madde 7 - Genel Müdürlükte ilgili Grup Başkanlıklarınca, Bölge ve İşletme Müdürlüklerinde ilgili birimler tarafından piyasa ve fiyat durumu incelemesi yapılarak Katma Değer Vergisi hariç tahmini bedel tespit edilir. Ancak yapım işlerinde, bu işler için İdarenin ilgili ünitelerince kullanılması kabul edilmiş veya oluşturulmuş birim fiyatlar, fiyat analizleri ve rayiçler kullanılır. Tahmin edilen bedeller ve bunlarla ilgili hesaplar;

  a) Genel Müdürlükte yetki sınırları içerisinde kalması şartı ile; işi yürütecek Grup Başkanı, Bölge Müdürlüklerinde Bölge Müdürü, İşletme Müdürlüklerinde İşletme Müdürü, müstakil ünitelerde ünite amiri tarafından incelenerek onaylanır.

  b) Bölge ve İşletme Müdürlükleri ile müstakil ünitelerde, yetki sınırlarının üzerindeki bedel tahminleri ile Genel Müdürlükte hazırlanan bedel tahminleri işi yürütecek Grup Başkanlığınca incelenerek onaylanır.

  Tahmin edilen bedeller onaylandıktan sonra asıl evrak dosyasında saklanır. Ticari, sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlar ile projenin gerekliliklerinden kaynaklanan bedel tahmini yapılamayan ihalelerde Yönetim Kurulunun onayı alınmak suretiyle, bedel tahmini yapılmadan ihale yapılabilir.

  İKİNCİ BÖLÜM : İhale Usul ve Esasları

  İhale Usulleri

  Madde 8 - Bu Yönetmelik kapsamındaki işlerin ihalelerinde Kapalı teklif usulü, Açık teklif usulü, Pazarlık usulü, Yarışma usulü uygulanır. İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, bu Yönetmelik hükümlerine uyularak yetkili makamca belirlenir.

  a) Kapalı Teklif Usulü

  Bu usul aşağıdaki şekillerden biri seçilerek uygulanır.

  1) İlan Usulü: Bu şekilde ihale edilecek işlerde ihalenin ilan yolu ile duyurulması zorunludur.

  2) Davet Usulü: İhale konusu işlerle ilgili teknik ve mali yeterlilikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş en az beş firma arasında kapalı teklif usulü ile de yaptırılabilir. Bu ihalelerde ilan verilmesi zorunlu değildir. Gerekli görülen hallerde ihaleye davet edilecek firmaların seçimi için 11 inci madde hükümlerine bağlı kalınmaksızın önseçim ilanı yapılabilir.

  Tekliflerin hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine teklif sahibinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri teklif sahibi tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine teklif sahibinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

  Teklif mektuplarının teklif sahibi tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması ayrıca Teklif Alma Şartnamesinin ve diğer eklerinin her bir sayfasının imza ve mühürlenmiş olması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan; üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmeyerek hiç yapılmamış sayılır. Bu hususlar şartnamelerde belirtilir.

  Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında merkez ve taşra teşkilatları haberleşme ünitelerine verilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine idarenin adresi ile hangi işe ait olduğu, teklif sahibinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

  İhale Sonucunun Karara Bağlanması: Kapalı teklif usulüne göre kabul edilen teklifler incelenerek aşağıda belirtilen şekillere göre karar verilir:

  - Karar Yetkili Makamın onayına sunulur.

  - Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulması nedeni ile ertelenir.

  - İhaleden vazgeçilmesi halinde kararlaştırılan durum, gerekçeli bir karar şeklinde yazılır.

  Her halükarda karar, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Alınan karar yetkili makamın onayına sunulur.

  b) Açık Teklif Usulü: Bu usulde ihalenin ilan yolu ile duyurulması zorunludur.

  1) Açık teklif usulünün uygulanması: Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklinin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

  Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşmış olmak şartıyla bu maddenin (a) bendinin "tekliflerin hazırlanması" ile ilgili hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibinin komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

  2) Açık teklif usulünde ihale: Belirtilen ihale saatinde ihale komisyonu isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini belirler. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.

  Tutanak imzalandıktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağırılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

  İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak, bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum kaydedilir.

  İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

  3) İhale Sonucunun Karara Bağlanması: Sözlü ve yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale bu maddenin (a) bendinin "ihale sonucunun karara bağlanması" ile ilgili hükmüne göre karara bağlanır.

  c) Pazarlık Usulü: Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır.

  Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve pazarlığa katılanların neden dolayı tercih edildiği ihale kararında belirtilir.

  1) Pazarlık usulüyle yapılabilecek işler:

  Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı ve açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler, diğer ihale usulleriyle temin edilemeyeceği açıkça belli olan işler,

  2) Bu maddenin son fıkrasına göre ihalenin yapılamaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içinde yaptırılması zorunlu olan işler,

  3) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araştırma, etüd ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile teknik, fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren diğer işler ile bilgisayar yazılım hizmetleri, hazır yazılım programı alımı, elektronik haberleşme ve bilgi alımına yönelik hizmet alımları ile stand düzenlenmesi, tercüme yaptırılması, seminer ve sempozyum düzenlenmesi, dergi, broşür ve faaliyet raporu bastırılması, reklam verilmesi, bant kayıt yaptırılması, dia çektirilmesi ve benzeri işler,

  4) Teknolojik değeri yüksek olan eşyanın özel ambalaj, koruma, sigorta ve taşıma işleri,

  5) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya beklemeden doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı,

  6) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle, belirli taşınmaz malların alımı veya kiralanması,

  7) Milli güvenlik nedeniyle gizli tutulması zorunluluğu Bakanlar Kurulunca kabul edilen işler,

  8) Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerde sağlanması zorunlu olan ancak diğer ihale usulleri ile gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı İhale Komisyonu tarafından kararlaştırılan her türlü alım, kiralama, onarım, imalat, keşif, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işleri,

  9) Her çeşit araç, gereç, makina, teçhizat ve cihazın bakım ve onarımı ile bakım-onarım safhasında gerekecek yedek parça alımı, (İkmal Yönetmeliğinin kapsamadığı hizmetler için),

  10) Mevcut yatırımların sistem entegrasyonunun korunmasını sağlayacak şekilde tevsi edilmesini gerektirecek işler.

  d) Yarışma Usulü: İdare, her türlü etüd, plan proje ve güzel sanatlara ilişkin işleri gerekli gördüğünde, yarışma usulü ile yaptırabilir. Bu işlerin mesleki kontrollük hizmetleri, projesi uygulanacak olan yarışmacıya, pazarlıkla ihale edilebilir. Söz konusu işlere ilişkin yarışmaların yürütülmesiyle ilgili düzenlemeler Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

  İhalenin Yapılmaması: Bu maddede yer alan usuller ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif komisyonca uygun görülmediği takdirde, aynı usul ile yeniden ihale yapabilir. Ancak teklifin uygun görülmeme nedeni komisyon kararında gerekçeli olarak belirtilir.

  İhale Usullerinde Uygulanacak Fiyatlandırma Tipleri

  Madde 9 - İhalelerde aşağıdaki fiyatlandırma tipleri uygulanır.

  a) Birim Fiyat Teklifi: Teklif istenecek firmaların metraj cetvelindeki her kalem için, hazırlanmış bulunan birim fiyat tarifleri dikkate alınarak vermiş oldukları birim fiyatlardır.

  b) Sabit Birim Fiyatlara Verilecek Karşı Teklif: Hazırlanmış veya belirtilmiş olan metraj ve birim fiyatlardan elde edilecek tahmini toplam bedele göre, teklif istenecek firmaların yüzde olarak ifade ettikleri artırma veya eksiltme teklifidir. Teklif edilen artırma veya eksiltme yüzdeki, hazırlanan birim fiyatların tümüne aynı oranda olmak üzere ayrı ayrı yansır.

  c) Anahtar Teslimi Teklif: Uygulama ve detay projeler ile hesapları tamamlanmış işlerde, işin tümünün eksiksiz olarak bitirilmesi için, teklif istenen firmaların verdikleri tekliftir. Gerekli görülen hallerde proje ve hesaplar da dahil olmak üzere, işin tümünün eksiksiz olarak bitirilmesi yükleniciden istenebilir.

  d) Maliyet Artı Sabit Kar Usulü Teklif: Hazırlanmış olan proje ve detaylarına göre, işin maliyet fiyatına sabit kar ilavesi ile yapılan tekliftir.

  İhalenin İlanı

  Madde 10 - İhale konusu olan işlerin ilan yoluyla duyurulmasına karar verildiği takdirde, aşağıdaki esas ve usullere uyulur;

  a) (Değişik bend: 08/02/2002 - 24665 sayılı RG./2. md.) Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar : İhale konusu işler ile ön seçim için yapılacak ilanlarda, ilan ile ihale günü arası 30 günden, az olamaz. Ancak zaruret halinde bu süreler ihaleye yetkili makamın oluru alınmak suretiyle Komisyonca yarıya indirilebilir.

  İhale Komisyonu tarafından işin önemine ve büyüklüğüne bağlı olarak Resmi Gazete ile yapılacak ilanının yanısıra günlük gazetede de ilan edilmesi yoluna gidilebilir. Bu durumda;

  b) (Değişik bend: 08/02/2002 - 24665 sayılı RG./2. md.) İhalenin Yapılacağı Yerdeki İlanlar : Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan veya tirajı gözönüne alınarak ihale komisyonunca belirlenen yurt çapında yayınlanan günlük gazeteler arasında tespit edilecek gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle 2 defa duyurulur.

  Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 30 günden, son ilan ile ihale günü arası 20 günden az olamaz. Ancak zaruret halinde bu süreler ihaleye yetkili makamın oluru alınmak suretiyle Komisyonca yarıya indirilebilir.

  c) İlanlarda Bulunması Zorunlu Hususlar:

  - İhale konusu işin niteliği, yeri ve miktarı,

  - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği,

  - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

  - Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,

  - İsteklilerde aranılan belgelerin neler olduğu,

  - Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,

  - BOTAŞ'ın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbest olduğu, belirtilecektir.

  d) İlanda Yer Alan Hususlarda Değişiklik Hali: İlan yapıldıktan sonra ihale evrakının son verilme tarihine kadar ilanda yer alan hususlarda değişiklik yapılmaması esastır. Ancak değişiklik yapılması zorunlu hallerde, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

  e) İlanın Uygun Olmaması: Bu maddenin (a) ve (c) bentlerindeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale ve sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Teşekkülün yararı varsa, ihale ve sözleşme, ihaleyi onaylayan yetkili makamın onayı ile geçerli sayılabilir.

  f) İhalenin Tatil Gününe Rastlaması: İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa, ihale tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse dahi, ihale ilan edilen saatte yapılır.

  İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler

  Madde 11 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İş Yaptırılması: Aşağıda belirtilen durumlardaki işler kıymet takdiri suretiyle yaptırılabilir. İdarenin bu Yönetmeliğin kapsamında belirtilen işlerle ilgili her türlü ihtiyacının;

  a) (Değişik bend: 22/12/2004 - 25678 S.R.G. Yön/1.mad) Kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunların müessese, bağlı ortaklık, iştirakleri ile BOTAŞ'ın bağlı ortaklık ve iştiraklerinden, sermayesindeki kamu payı % 40'ı aşan ve en büyük hissedarı kamu kuruluşu olan şirketlerden,

  b) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacı ile kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,

  c) Özel Kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üreten, ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

  d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan, kıymet takdiri suretiyle temini mümkündür.

  Bu maddenin uygulanmasında, ihale konusu mal ve hizmet, işlerinin bizzat o kuruluşlar tarafından üretilmesi ve yapılması zorunludur. Bu usul ile yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım ve taşıma gibi işlerin kıymet takdirleri; satış fiyatları Devletçe veya görevli mercilerce tespit olunanlar için bu fiyatlar esas alınmak suretiyle, fiyatları bu şekilde tespit olunmayanlar için ise; 8 inci maddedeki usullere göre İdarece yapılabilir.

  e) Resmi kuruluşlardan (Genel ve katma bütçeli daire ve idareler ile özel idareler, belediyeler ve köylerden) teminat alınmaz. Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz.

  Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliğine Göre Yapılacak İşler

  Madde 12 - Emanet suretiyle ihale edilecek işler "BOTAŞ Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği" esasları dahilinde kurulacak komisyonların nezaret ve sorumluluğu altında yürütülür. Emanet suretiyle yapılacak işlerin nitelik ve nicelikleri BOTAŞ Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliğinde kayıtlıdır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İhale Komisyonları ve Çalışma Esasları

  İhale Komisyonlarının Oluşturulması

  Madde 13 - Teklif alınacak firmaların seçimi, tekliflerin değerlendirilmesi, uygun teklifin belirlenmesi ihale komisyonları tarafından yapılır. Raportörlük hizmeti, komisyon üyelerinden birisi tarafından yürütülür.

  Gerekli görülen ve işin özelliğinden kaynaklanan hallerde üye sayısı arttırılabilir. Komisyon başkan ve üyelerinin geçerli bir neden ile toplantıya katılamaması halinde, vekilin katılması ile toplantı yapılır.

  Komisyonlar:

  a) (Değişik bend: 08/02/2002 - 24665 sayılı RG./3. md.) Genel Müdürlükte (Yönetim Kurulu, Genel Müdürün yetki sınırı içerisindeki işler için);

   Başkan : İhaleyi yapacak ünitenin bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı,

   Üye : I. Hukuk Müşaviri,

   Üye : İhaleyi Yapacak Ünitenin Başkanı,

   Üye : İşi Uygulayacak Ünitenin Başkanı,

   Üye : İlgili Daire Başkanı, Bölge Müdürü veya İşletme Müdürü,

   Üye : Finansman ve Muhasebe Daire Başkanı,

   Üye : Planlama ve Dış Projeler Daire Başkanı,

   Üye : İhaleyi Yapacak Ünitenin Başkan Yardımcısı,

   Üye : İhaleyi Yapacak Ünitenin İlgili Müdürü,

  b) (Değişik bend: 08/02/2002 - 24665 sayılı RG./3. md.) Genel Müdürlükte (Genel Müdür Yardımcısının yetki sınırındaki işler için);

  Başkan : İhaleyi Yapacak Ünitenin Başkanı,

   Üye : I. Hukuk Müşaviri,

   Üye : İşi Uygulayacak Ünitenin Başkan Yardımcısı,

   Üye : İlgili Daire Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürü veya İşletme Müdürü,

   Üye : Finansman ve Muhasebe Daire Başkan Yardımcısı,

   Üye : Planlama ve Dış Projeler Daire Başkan Yardımcısı,

   Üye : İhaleyi Yapacak Ünitenin Başkan Yardımcısı,

   Üye : İhaleyi Yapacak Ünitenin İlgili Müdürü,

  c) (Değişik bend: 08/02/2002 - 24665 sayılı RG./3. md.) Bölge Müdürlüklerinde;

   Başkan : İşi Uygulayacak Birimin Bağlı Olduğu Bölge Müdür Yardımcısı,

   Üye : İşi Uygulayacak Birimin Müdürü,

   Üye : Mali İşler Müdürü,

   Üye : İlgili Ünite veya Ünitelerin Müdürü,

   Üye : Hukuk Müşaviri veya Avukat,

   Hukuk Müşaviri veya Avukat, Bölge ve İşletme Müdürlüklerinde kadrolu hukuk müşaviri ve/veya avukat bulunması halinde uygulanır.

  d)   (Değişik bend: 08/02/2002 - 24665 sayılı RG./3. md.) İşletme Müdürlüklerinde;

   Başkan : İşi Uygulayacak Birimin Bağlı Olduğu İşletme Müdür Yardımcısı,

   Üye : İşi Uygulayacak Birimin Amiri,

   Üye : Muhasebe Birim Amiri,

   Üye : İlgili Birim veya Birimlerin Amiri,

   Üye : Hukuk Müşaviri veya Avukat, şeklinde teşkil edilir.

  Hukuk Müşaviri veya Avukat, Bölge ve İşletme Müdürlüklerinde kadrolu hukuk müşaviri ve/veya avukat bulunması halinde uygulanır.

  İhale Dosyasının Düzenlenmesi

  Madde 14 - İhale dosyası, işi uygulayacak ünite tarafından hazırlanır ve aşağıda belirtilen belgelerden gerekli görülenlerini içerir.

  - Teklif formu,

  - Teklif alma şartnamesi,

  - Sözleşme örneği,

  - İdari şartname,

  - Keşif özetleri,

  - Teknik şartnameler,

  - Özel şartnameler,

  - Birim-fiyat cetvelleri,

  - Proje ve hesaplar,

  - İşin özelliği nedeniyle, gerekli olabilecek diğer belgeler.

  İhale dökümanlarının Türkçe düzenlenmesi esastır. Ancak uluslararası nitelikli ihalelerde ihale dosyasında yer alacak dökümanlar (işin yapımına yönelik teknik şartnameler hariç) aynı sayfa üzerinde Türkçe ve İngilizce metinler birlikte yer alacak şekilde düzenlenir.

  İhale Dosyasının İncelenmesi

  Madde 15 - İhale dosyası belgelerinden Teklif Formu, Teklif Alma Şartnamesi, Sözleşme Örneği ve İdari Şartnameler basılı tip dökümanlar ise düzeltme ve eklenti yapılması durumunda, işi uygulayacak ünite tarafından gerekli görüldüğü takdirde I. Hukuk Müşavirliğinin, Finansman ve Muhasebe Grup Başkanlıklarının ve ilgili diğer Grup Başkanlıklarının yazılı görüşleri alınacaktır.

  İhale Olurunun Alınması

  Madde 16 - Yürürlükteki İş Programında bulunan işlerde; ilgili ünitenin yazı ile işi uygulayacak üniteye başvurusundan sonra işi uygulayacak ünite, yetki sınırına giren makamdan İhale Oluru alacaktır. Bu Olurda ihale konusu işin adı, niteliği, türü, miktarı, süresi, varsa yatırım programındaki proje numarası, yaklaşık maliyeti, ihale konusu iş için ayrılan kullanılabilir ödenek tutarı ile birden fazla yılı kapsayan işlerde yılı, Yatırım Programında belirtilen oranda ödenek tutarı, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, uygulanacak ihale usulü, teklif alma şekli, alınacaksa teminat oranı belirtilir. Aynı olurda ihale komisyonu ve üyeleri teşkil edilir. Onay belgesini imzalayan, komisyonları kuran veya komisyon kararlarını onaylayan kişiler komisyonlarda görev alamazlar.

  Adı geçen olur belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir. İşin ödeneğinin işletme bütçesinden karşılanacağı işler için Finansman ve Muhasebe Grup Başkanlığından, yatırım bütçesinden karşılanacak işler için ise Planlama ve Koordinasyon Grup Başkanlığından onay alınır. Ödeneği bulunmayan hiç bir iş ve hizmet ihale edilemez. Yürürlükteki iş programında bulunmayan, ancak yapılması gerekli görülen işler için öncelikle işin cinsi, özelliği, yapılma gerekçesi ve bu iş için kullanılabilecek tahsisatın yeri gibi hususları da kapsayan ihale oluru, ilgili ünitenin talebi üzerine işi uygulayacak ünite tarafından istihsal edilir.

  İhale Dosyasının Komisyona Verilmesi

  Madde 17 - İhale Davet Usulü ile yapılacak ise 14 ve 15 inci maddeye göre oluşturulan dosya, yetkili Makamın Olurunu havi olarak teklif alınmak için aday gösterilen firmaların listesi, firmaların dosyaları ve referansları ile beraber işi uygulayacak ünite tarafından ihale Komisyonu Başkanlığına verilir. Komisyon Başkanı ihale dosyasının Yönetmelik esaslarına göre uygunluğunu inceler, dosyanın uygun görülmesi durumunda, yazılı veya sözlü olarak toplantıya davet ettiği Komisyona dosyayı gönderir.

  Komisyon Başkanı ihale komisyonunun ilk toplantısından en az 5 gün önce ihale dosyalarının Komisyon üyelerince incelenmesini temin eder. Eksiklerin görülmesi durumunda, dosya tamamlanmak üzere işi uygulayacak üniteye geri verilir veya bu eksikler Komisyon tarafından tamamlattırılır.

  İhale işlem dosyasındaki belgelerde mevzuata aykırı olan, tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt, şart ve hataların bulunduğu anlaşıldığı takdirde, ihale komisyonu gereğine göre ihalenin ertelenmesi veya yapılmamasını ihale yetkilisinin onayına sunmak üzere ihale tarihinden en az 15 gün önce karar alır.

  Yetkili Makamın bu kararı uygun görmesi halinde, ihale tarihinden en az 10 gün önce ihalenin ertelendiği veya iptal edildiği, duyurulduğu şeklinde ilan edilir.

  Komisyon Kararında Oy Sayısının Eşit Olması Hali ve Kararın Kesinleşmesi

  Madde 18 - Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Oy sayısının eşit olması durumunda komisyon başkanının bulunduğu taraf tercih edilir. Çekimser oy kullanılmaz.

  Muhalif kalan üyelerin, muhalefet sebebini kararda belirtmeleri gereklidir. Komisyon tarafından 17, 19, 20 ve 21 inci maddede belirtilen şekilde hazırlanan karar, işin yetki sınırlarına göre yetkili olan Makama gönderilir ve onayı istenir. Tekliflerin yaklaşık maliyet ve mevcut ödenekleri dikkate alınarak değerlendirilmesi sonucu komisyonlar, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi

  Teklif Alınacak Firmaların Seçimi

  Madde 19 - Davet Usulü ile yapılacak ihalelerde teklif alınacak firmaların seçilmesi ile İlan Usulüne göre yapılacak ihale çalışmalarında ihale konusu işin yeri ve özellikleri de gözönünde tutularak aşağıdaki konulara dikkat edilir.

  - Firmanın mali gücü, (nakit ve mektup olarak kredi yetenekleri ile son üç yılın mali bilançoları)

  - Firmanın teknik personel gücü ile organizasyonu,

  - Firmanın makine ve teçhizat parkı ile kiralık makina kullanma taahhütleri,

  - Firmanın yapmış olduğu benzer işler ve başarı derecesi,

  - Firmanın, İdareye veya bağlı kuruluşlarına yapmış olduğu işlerdeki başarı derecesi,

  - Firmanın elindeki iş durumu ile o güne kadar yaptığı işler ile ilgili iş bitirme belgeleri, (son hakediş ve kesin hesapları belirtilerek)

  - İhaleye katılmak için istenilen iş spesifikasyonları,

  - Pilot firma, konsorsiyum üyesi ve ortaklık tanımları,

  - Gerekli görülen diğer belge ve bilgiler.

  Firma Seçimi ile İlgili Karar

  Madde 20 - Komisyon, ihale konusu işlerin Davet usulü ile yapılmasına karar vermesi halinde teklif istenecek firmalarla ilgili olarak;

  - İşin adı,

  - Keşfi veya tahmini bedeli,

  - Teklif almak üzere incelenen firmalar,

  - Teklif alınması uygun görülen firmalar,

  - İhale Dosyasının firmalara gönderileceği gün,

  - Tekliflerin kabul edileceği en son tarih, saat ve yer,

  - Beşten az firmadan teklif alınacaksa gerekçesi,

  - Diğer konular, hakkında karar alarak, bu kararı yetkili Makamın Oluruna sunar. Onay alındıktan sonra karar işi uygulayacak ünite tarafından gizlilik koşuluyla Genel Müdürlükte Finansman ve Muhasebe Grup Başkanlığına, Bölge ve İşletmelerde Mali İşler Şube Müdürlüğüne ve gerekli diğer ilgili birimlere bildirilir.

  Söz konusu ihale şayet İlan usulü ile yapılacak ise o zaman; 10 uncu maddenin (a) ve (b) bentlerine göre teklif verecek firmalardan 19 uncu maddedeki hususlara uygun bildirimde bulunmaları istenir. Bu hususlara uygun tanımlar, teklif alma şartnamesinde belirtilir.

  Tekliflerin, Alınması ve Değerlendirilmesi

  Madde 21 - Tekliflerin, alınması açılması ve değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

  a) Tekliflerin Alınması: Teklifler, Botaş Muhaberat birimi tarafından bir belge karşılığı teslim alınır. Bu belgenin üzerine alınan tekliflerin hangi işe ait olduğu, evrak kabul numarası, teslim tarihi, saati, dakikası ve yeri ilgili tarafından yazılıp imzalanarak teklif zarfını getiren kişiye verilir.

  Tekliflerin posta ile gelmesi durumunda gerekli makbuzlar doldurulur ve imzalanır. Ayrıca zarfların üzerine teslim alındıkları evrak kabul numarası tarih, saat ve dakika kaydedilir. Teklif verme süresi sonuna kadar gelen tüm zarflar Muhaberat birimince İhale Komisyonu Başkanına teslim edilir.

  Teklif verme süresinden sonra elden veya posta ile gönderilen teklifler bu durumu tespit eden bir tutanağa bağlanarak açılmadan muhafaza altına alınır.

  Bu teklifler talepleri halinde, makbuz mukabili firma yetkililerine iade edilir. Tekliflerin ne şekilde gönderileceği, nereye teslim edileceği davet mektubu veya teklif şartnamesinde belirtilmelidir.

  b) Tekliflerin Açılması: Komisyon dış zarfları inceleyerek usulüne uygun olarak kapatılıp kapatılmadığını, süresinde teslim edilip edilmediğini saptar. Teklifler, Teklif Alma Şartnamesinde tariflenen prosedür doğrultusunda ve geliş sırasına göre açılırken 20 inci maddedeki kriterlere uygunluğu aranır. Tekliflerin, alınmasını müteakip açılması esastır.

  Teklifler Komisyonca uygun görüldüğü takdirde, teklif sahiplerinin veya vekillerinin huzurunda açılır. Dış zarflar içinde bulunması gerekli belgeleri tam olan tekliflerin, fiyat zarfları sıra ile açılıp teklifler paraf edildikten sonra teklif sahipleri veya vekilleri toplantıdan çıkarılır. Fiyat teklifi içermeyen belgelerde görülen pul, imza ve adres gibi şekle ait eksiklikler, komisyon uygun görürse teklif sahibine tamamlattırılabilir.

  c) Tekliflerin Değerlendirilmesi: Tekliflerin üzerinde bir değerlendirme ve inceleme çalışması yapılmasının gerekmesi durumunda, İhale Komisyonu tarafından konunun işi uygulayacak ünitenin de içinde bulunacağı bir alt komisyona ve/veya uzman kişi veya kuruluşlara verilmesi kararı alınır. İhalelerde, belgesi yeterlik sebebi olarak görülen yabancı konsorsiyum ortaklarının, ihale sorumluluğunu üstlenmeleri kaydıyla değerlendirilmeye alınmaları esastır. Değerlendirme çalışmasının sonucunu içeren rapor ihale Komisyon Başkanlığına sunulur. Başkan, Komisyonu toplantıya çağırır ve rapor incelenir. Raporun yeterli görülmesi durumunda Komisyon, ihalenin yapılacağı firmayı saptar veya yeterli görülmemesi durumunda ilgili alt komisyon ve/veya Uzman kişi ya da kuruluşa yeniden incelenip geliştirilmesi için geri verir.

  Teklif veren firmalardan revize teklif, fiyat indirimi ve koşullarda değişiklik ile açıklayıcı bilgi veya belge istenmesinde İhale Komisyonu yetkilidir.

  Anahtar teslimi esasına göre yapılan ihalelerde iş artış ya da eksilişi durumlarında kullanılmak amacıyla fiyat cetvelleri ekinde verilen birim fiyat listelerindeki birim fiyatlar ile esas teklifi oluşturan kalemlere ait fiyatlar arasında belli bir dengenin olup olmadığı araştırılır. Eğer varsa fiyatlar arasındaki farklılıklar, eş baza getirme tablolarına yansıtılır.

  Tekliflerin Değerlendirilmesi ile İlgili Karar

  Madde 22 - Komisyonca değerlendirilen tekliflerle ilgili düzenlenecek kararda aşağıdaki konuların yer alması gereklidir.

  - İhaleye davet edilen firmaların adı,

  - Teklif veren firmaların adı,

  - Tekliflerin süresinde gelip gelmediği,

  - Dikkate alınmayan teklifler varsa sebepleri,

  - Teklif zarflarındaki belgelerin tam olup olmadığı,

  - Dikkate alınan tekliflerin parasal değeri,

  - Eş baza getirilmiş teklif mukayeseleri ve yapılan tercihin kapsamlı değerlendirilmesi,

  - Tekliflerin değerlendirilmek üzere ilgili üniteye, alt komisyona ve/veya uzman kişi ya da kuruluşlara verilmesinin gerekçesi ve değerlendirme için verilen süre,

  - Diğer özel konular.

  İhale veya Yeniden Teklif İsteme Kararı

  Madde 23 - Tekliflerin işi uygulayacak ünite, alt komisyon ve/veya uzman kişi yahut kuruluşlar tarafından incelenmesine gerek görülmüşse, yukarıda adı geçenlerce Komisyona iletilen değerlendirme raporu incelenir. Eğer böyle bir çalışmaya gerek görülmemişse teklifler üzerinde yapılan inceleme neticesinde en uygun teklif ve ihalenin yapılacağı firma seçilir.

  Tekliflerin hiçbiri uygun görülmüyorsa gerekçesi belirtilerek ihalenin yeniden yapılması istenir. Her iki halde de durum bir kararla tespit edilir. Düzenlenecek bu karar tutanağında 22 nci maddedeki konuların yer alması gerekir.

  Birkaç istekli tarafından çok yakın veya aynı fiyat teklif edilirse aynı toplantıda yalnız bu isteklilerin komisyon odasında ve önünde gizli yazacakları ikinci teklifleri alınarak bunlardan en uygun fiyat teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat teklif eden isteklilerden teklifleri posta ile göndermiş olanlar bulunursa, bildiri tarihinden başlayarak Komisyonca tespit edilecek uygun bir süre içinde yeni bir fiyat teklif etmeleri, komisyonca bu isteklilere bildirilir. İkinci defa yapılan bu teklifler de birbirinin aynı olursa komisyon açık eksiltme usulü ile ihale yapabileceği gibi seçme yetkisini de kullanabilir. Ancak bu durum tutanakla tespit edilir.

  Tekliflerin ve Geçici Teminatın Süresi

  Madde 24 - Teklif alma şartnamesine uygun olarak verilen tekliflerin süresi en az üç aydır. Geçici teminat ise süresizdir.

  İhale Komisyonu Kararlarının Onaylanıp Kesinleşmesi

  Madde 25 - İhale komisyonu kararları düzenlendikten sonra makamın onayına sunulur. Kararlar, makam tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Sözleşme ve Teminatlar

  Sözleşme Yapılmasına İlişkin İşlemler

  Madde 26 - İhale kararı kesinleştikten sonra durum ilgili firmaya bildirilir. Firmanın süresi içinde kesin teminatı yatırması ve sözleşmeyi imzalaması zorunludur. Yetkili makamca uygun görüldüğü takdirde sözleşme "mektup teatisi" şeklinde de yapılabilir. Ancak bu durumun kararda açıkça belirtilmesi gerekir. İhale Kararı ve sözleşme için gerekli damga pulu ve diğer giderlerin ihaleyi alan firma tarafından usulüne göre karşılanması esastır. İhale dökümanlarında yer alan hususlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

  Sözleşmenin Notere Onaylattırılması

  Madde 27 - Sözleşme en az bir asıl ve bir suret olarak düzenlenir ve firma tarafından notere onaylattırılır. Bununla ilgili her türlü gider firmaya aittir. Ancak özel hallerde notere onay işleminden vazgeçilebilir.

  Sözleşme ve Kararların Saklanması

  Madde 28 - İşi yürüten Grup veya Ünite tarafından sözleşme yapıldıktan sonra sözleşme ve kararların aslı kıymetli evrak olarak saklanmak üzere Merkezde Finansman ve Muhasebe Grup Başkanlığına, Bölge ve İşletme Müdürlüklerinde Mali İşler Ünitesine gönderilir.

  Teminat Miktarları

  Madde 29 - Çeşitlerine göre alınacak teminatlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Geçici Teminat: Tablo 2'de belirtilen oranlarda işin keşif veya tahmini bedeli üzerinden alınır.

  b) Kesin Teminat: Tablo 2'de belirtilen oranlarda ihale bedeli üzerinden alınır. Ancak iş artışı olan işlerde, artan iş ve fiyat farkı olarak ödenecek bedelden Tablo 2'ye göre ek kesin teminat alınması esastır.

  c) Avans Teminatı: Avans teminatı, Türk lirası üzerinden ise ödenecek avansın en az 1,5 katı, döviz cinsinden ise verilen avans miktarı kadar alınır. Geri ödeme şekilleri şartnamelerde belirtilir.

  Alınan tüm teminatlar muhafaza edilmek üzere Merkezde Finansman ve Muhasebe Grup Başkanlığına, Bölge ve İşletme Müdürlüklerinde Mali İşler Ünitesine gönderilir.

  Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

  Madde 30 - Geçici, kesin ve avans teminatı olarak aşağıda belirtilen değerler kabul edilir.

  - Tedavüldeki Türk Parası,

  - Devlet Tahvilleri, Hazine Kefaletini Haiz Tahviller ve Hazine Bonoları,

  - Süresiz ve limit içi banka teminat mektupları, (Yabancı bankalardan sağlanan teminatlarda Türk Bankalarının kontrgarantisi aranır.)

  - Merkez Bankasınca konvertibl kabul edilen dövizler keşif ya da ihale bedeli döviz cinsinden belirtilen işler için geçici ve kesin teminat olarak sadece; Tablo 2 de belirtilen oranda alınacak nakit döviz, bloke çek veya o miktarda döviz cinsinden getirilen süresiz ve limit içi banka teminat mektupları kabul edilecektir.

  Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Yurtdışı firmaların yükleminde gerçekleştirilen işlerde bazı yabancı bankaların mevzuatları gereği süresiz teminat mektubu vermelerinin mümkün olmadığı zorunlu hallerde, işin kesin kabulü yapılıncaya kadar sürenin belirli devrelerle herhangi bir bildirime gerek kalmadan uzatılacağı kaydı bulunan teminat mektupları kabul edilecektir.

  Avans miktarı herhangi bir döviz cinsi üzerinden hesaplanarak verilen işlerde alınacak teminat olarak sadece; en az verilen avans miktarında, aynı cins döviz üzerinden getirilen süresiz ve limit içi banka teminat mektubu kabul edilecektir. Kredili ihalelerde avans ödemesinin, kredinin Hazine Müsteşarlığınca onaylanmasından sonra, gerçekleşmesi esastır. Kredi onayı alınmadan avans ödenemez.

  Geçici Teminatın Geri Verilmesi

  Madde 31 - İhale kendilerinde kalmayan teklif sahiplerinin geçici teminatları, yetkili makamın aksine bir kararı olmadıkça ihale kararının onayından sonra iade edilir. İhale kendisinde kalan teklif sahibinin geçici teminatı, kesin teminatın İdarece alınmasından sonra iade edilir.

  ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Gizlilik

  Madde 32 - İhale Komisyonunun çalışmaları ile ilgili, her türlü bilgi ve belgenin asıl ve suretlerinin, konu ile ilgili yetkili ve görevliler dışındaki kişi ve kuruluşlara karşı gizlilik esası içinde bulundurulması zorunludur.

  Yasaklar ve Sorumluluklar

  Madde 33 - İhale veya işin yapılması esnasında; hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak, işlemlerde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle ya da geçerli bir neden olmaksızın yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya işin teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, üzerine ihale yapıldığı halde usulüne uygun sözleşme yapmamak veya taahhüdünden vazgeçmek alternatif teklif verebilme halleri dışında; ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek, yasaktır.

  Haklarında yasaklama kararı verilen ortaklıkların sermayesinin çoğunluğuna sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ile haklarında yasaklama kararı verilen gerçek veya tüzel kişilerin sermayesinin çoğunluğuna sahip olmaları halinde ortağı bulunduğu ortaklıklar hakkında da yasaklama kararı verilir. Yukarıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılan istekliler, bu fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa o ihaleye katılamayacağı gibi durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren beş yıl süre ile hiçbir BOTAŞ ihalesine katılamazlar. Ayrıca BOTAŞ durumu ve istekliyi bağlı bulduğu Bakanlığa bildirerek durumun adli makamlara intikalini sağlayacaktır.

  Görevlilerin Sorumluluğu

  Madde 34 - İhale başkan ve üyeleri ile diğer ilgililer, görevlerini kanuni gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birinin zararına yol açacak ihlal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca, tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.

  Sözleşmenin Devredilemiyeceği

  Madde 35 - Sözleşme yetkili makamın oluru olmadan başkasına devredilemez.

  İhaleye Giremeyecekler

  Madde 36 - (Değişik madde: 08/02/2002 - 24665 sayılı RG./4. md.)

  Aşağıda yazılı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere giremezler.

  a) İta Amirleri,

  b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

  c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

  d) (c) bendinde belirtilen şahısların ortakları,

  e) İdarede çalışmış olup, adı geçen ihalenin yapılması ile ilgili olurun alınmasından önceki üç sene içinde işten ayrılmış olanlar,

  f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar.

  Türk Lirası Cinsinden Belirtilen Sınırların Her Yıl Değerlendirilmesi

  Madde 37 - Bu Yönetmelikteki Türk Lirası cinsinden belirtilen sınırlar, bedeller bir önceki yılın yeniden değerlendirme oranı ile çarpılmak suretiyle, yetkiler ise her takvim yılı başında Yönetim Kurulunca yeniden belirlenir.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Kaldırılan Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

  Madde 38 - 1978 tarihli BOTAŞ İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde -

  Geçici Madde 1 - 14 üncü maddenin son fıkrası bu Yönetmeliğin yayımı tarihini takip eden bir yılın sonunda yürürlüğe girer.

  Yürürlük

  Madde 39 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 40 - Bu Yönetmelik hükümlerini BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

  Yönetmeliğe İşlenemeyen Hükümler

  Geçici Madde 1 - 14 üncü maddenin son fıkrası, 10/11/2001 tarihinden itibaren birinci yılın sonunda yürürlüğe girer.

  EKLER

  TABLO-1

  İHALE YETKİ SINIRLARI CETVELİ

  ---------------------------------------------------------------------------

  İHALE YETKİSİ VERİLEN GÖREV ÜNVANI

  YETKİ SINIRI

  ----------------------------------

  --------------------------------------

  (Dış Alım ve İhalelerde 500.000 USD

  )

  YÖNETİM KURULU

  300,000,000,000. - TL. ve yukarısı

  ----------------------------------

  --------------------------------------

  (Dış Alım ve İhalelerde 500.000 USD

  )

  GENEL MÜDÜR

  300,000,000,000. - TL.ye kadar

  ----------------------------------

  --------------------------------------

  ----------------------------------

  --------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------

  TABLO-2

  TEMİNAT BEDELLERİ CETVELİ

  -------------------------------------------------------------

  GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT BEDELİ CETVELİ

  ------------------------------

  --------------

  -------------

  KEŞİF VE TAHMİNİ BEDELİ

  GEÇİCİ TEMİNAT

  KESİN TEMİNAT

  ORANI %

  ORANI (%)

  ------------------------------

  --------------

  -------------

  0-15,000,000,000

  %6

  10

  ------------------------------

  --------------

  -------------

  15,000,000,000-300,000,000,000

  %5

  9

  ------------------------------

  --------------

  -------------

  300,000,000,000 ve yukarısı

  %4

  8

  ------------------------------

  --------------

  -------------

  ------------------------------

  --------------

  -------------

  -------------------------------------------------------------

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100