Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DAVALI TAŞINMAZ MAL TUTANAKLARININ KADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  DAVALI TAŞINMAZ MAL TUTANAKLARININ KADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Dayanak

  Amaç

  Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5 inci maddesi uyarınca kadastro çalışmalarına başlamadan önce mahalli hukuk mahkemelerinde davalı bulunan veya davaları karara bağlanıp da henüz kesinleşmeyen taşınmaz malların, tespiti ve kadastro tutanaklarının tanzim şekli ile dosyalarının kadastro mahkemelerine devri usulünü belirlemektir.

  Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/C maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.

  İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Davacı sayılacak taşınmaz mallar

  Madde 3 - 3402 sayılı Kadastro Kanununun 25 inci maddesi sayılan, taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı ayni haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına ilişkin kadastroyu ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara konu taşınmaz mallar, davalı sayılır.

  Dava listelerinin alınması

  Madde 4 - Çalışma alanında işe başlamadan önce, bu alan içerisinde kalan taşınmaz mallar hakkında, mahalli hukuk mahkemelerinde görülmekte olan davalarla hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmeyen davalardan kadastro ile ilgili olanların listesi, kadastro müdürü tarafından bu mahkemelerden yazılı olarak istenir.

  Mahalli hukuk mahkemelerince düzenlenecek listelerde; davanın esas numarası, davacı ve davalının adı-soyadı ile adresleri, davanın konusu, davalı taşınmaz malın mevki ve hudutları ile varsa davaya dayanak belgelerin cinsi, tarih ve numarası belirtilir.

  Dava listeleri, müdür veya müdür yardımcısı tarafından incelenir, kadastro mahkemesi görev içerisine giren davalar tespit edildikten sonra bu liste ve davalarla ilgili belgeler kadastro teknisyenlerine imza karşılığı teslim edilir. Dava listesinde kadastroyu ilgilendirmeyen dava bulunduğu takdirde, durum ilgili mahalli mahkemeden sorularak alınacak cevaba göre işlem yapılır.

  Davalı taşınmaz malların sınırlandırma ve tespiti

  Madde 5 - Davalının konusuna göre:

  a- Dava mülkiyete yönelik ise; taşınmaz mal teknisyenlerce ölçülüp tarafların iddiaları, varsa belgeleri muhtar ve bilirkişi beyanlarına göre değerlendirildikten sonra, sonuçları ve varacakları kanaatları tutanağın edinme sebebi sütununda etrafınca açıklanmak ve davanın dosya numarası belirtilmek suretiyle maliki tayin edilmeden (mülkiyet tablosu doldurulmadan) kadastro tutanağı düzenlenir.

  b- Dava hududa ve yüzölçümüne yönelik ise (a) fıkrasında belirtildiği şekilde gerekli ölçüm ve inceleme yapıldıktan sonra, taşınmaz malın maliki tayin edilmek suretiyle kadastro tutanağı düzenlenir, davaya konu hudutlar paftasında mürekkeplenmeden kurşun kalemle işaretlenip yüzölçümü hesaplanmaz. Tarafların iddia ettikleri sınırlar ile zeminde mevcut olan sınır ayrı bir kroki üzerinde gösterilip, bu kroki kadastro tutanağına eklenir.

  c- Davanın mülkiyetle birlikte hududu da (hudut ve yüzölçümü) yönelik olması halinde; (a) ve (b) fıkralarında açıklandığı gibi, taşınmaz malın maliki tayin edilmeksizin davaya konu hudutlar paftasında kurşun kalemle işaretlenir ve yüzölçümü hesaplanmaz.

  d- Davanın sınırlı ayni haklara, tapuya tescil ve şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek haklara yönelik olması halinde; teknisyenlerce, taşınmaz malın sınırları belirlenip maliki tayin edilir, davanın konusu ile dosya numarası kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda etraflıca açıklanır.

  Bu maddeye göre sınırlandırma ve tespiti yapılan taşınmaz mallara ait kadastro tutanakları, kadastro mahkemesine gönderilmek üzere pafta örnekleri ile birlikte en geç 7 gün içinde kadastro müdürüne teslim edilir.

  e- Davalı olan tutanakların üst sağ köşesine kırmızı kalemle ve dikkati çekecek şekilde (davalıdır) sözcüğü yazıldıktan sonra, tutanağın dava dosyası ile kolayca birleşmesini sağlamak için mahkemenin adı ve esas numarası yazılır.

  Davalı tutanakların kadastro mahkemesine devri

  Madde 6 - Teknisyenlerce kadastro müdürüne teslim edilen davalı taşınmaz mallara ait kadastro tutanakları ile eklerinin kadastro müdürünce derhal fotokopisi veya örnekleri çıkarılarak, asılları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5 inci maddesinin son fıkrası uyarınca en geç 7 gün içinde kadastro mahkemesine gönderilir. Ayrıca, davanın görülmekte olduğu mahalli hukuk mahkemesine de bilgi verilir.

  Mahalli mahkemede görülmekte olan aynı çalışma alanında birden fazla taşınmaz malı (parseli) ilgilendiriyor ise, her bir parselin kadastro tutanağı düzenlendikçe ayrı ayrı kadastro mahkemesine gönderilir. Ancak, kadastro mahkemesine bu dava ile ilgili başka taşınmaz malların da (parsellerin) bulunduğu ve kadastro tutanakları düzenlendikçe bunların da gönderileceği hususu yazıda açıkça belirtilir.

  Davalı taşınmaz mallara ait kadastro tutanağı ile eklerinin fotokopisi veya örneği, kadastro müdürü tarafından aslına uygunluğu tasdik edilerek ayrı bir dosyada saklanır ve çalışmaların tamamlanmasından sonra, bu dosya diğer evrakı müsbitelerle birlikte tapu sicil müdürlüğüne devredilir.

  Davalı listeleri kadastro müdürlüğüne verildikten sonra mahalli hukuk mahkemelerinde açılan davalar

  Madde 7 - a) Kadastro tutanağı henüz düzenlenmeden dava açılmışsa;

  Dava listelerinin kadastro müdürlüğünce gönderilmesinden sonra, o çalışma alanında bulunan taşınmaz mallarla ilgili olarak yeni açılan davaların mahkemelerce kadastro müdürlüğüne bildirilmesi üzerine, kadastro müdürünce bu listeler derhal kadastro teknisyenlerine ve-ilir. Dava listelerinde belirtilen taşınmaz malların kadastro tutanağı henüz düzenlenmemiş ise, davanın mahiyetine göre, teknisyenlerce bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca sınırlandırma ve tesbit yapıldıktan sonra 6 ncı maddesine göre işleme yapılır.

  b) Kadastro tutanağının düzenlenmesinden önce dava açılmış, ancak tutanak düzenlendikten sonra kadastro müdürlüğüne bildirilmişse;

  Teknisyenlerce, kadastro tutanağının malik sütunu kırmızı kalemle çizilerek mahkemenin adı ve esas numarası yazılı tutanağın uygun bir yerine kadastro ekibince şerh verilmek suretiyle parsel davalı hale getirilir. Bundan sonra yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre işlem yapılır.

  c) Kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra dava açılmışsa;

  Kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra kadastro mahkemesinin görevi başladığından, tutanak üzerinden herhangi bir işlem yapılmadan, derhal mahalli mahkemeye açıklayıcı bir yazı ile kadastro tutanağının düzenlendiği bildirilir.

  d) Askı ilanı süresi içerisinde dava

  30 günlük askı ilanına alınan taşınmaz mallarla ilgili olarak kadastro mahkemesinde dava açılabileceğinden, bu süre içerisinde mahalli hukuk mahkemelerinde açılan davalar hakkında kadastro müdürlüklerince kadastro tutanağı üzerinde bir işlem yapılmaz. Dava konusu taşınmaz malın tespitinin yapılarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesi uyarınca ilana alındığı hususunda davanın açıldığı mahkemeye ayrıntılı bilgi verilir.

  e) Davalı olduğu halde tutanaklar kesinleştirilmişse;

  Kadastro öncesi davalı olduğu halde, dava listesine dahil edilmemesi veya davalı olduğu mahkemelere bildirildiği halde bu husus gözönünde bulundurulmayarak tespitleri kesinleştirilen taşınmaz mallar bulunduğu takdirde, devredilmişse tapu sicil müdürlüğünce, devredilmemiş ise kadastro müdürlüğünce ilgili parselin tapu kütüğü sahifesinin beyanlar hanesine, tespitin davalı olması nedeniyle kesinleşmediği yazılarak bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddeleri uyarınca işlem yapılır.

  Taşınmaz mal tapu kütüğüne tescil edildikten sonra el değiştirmiş ise, hiçbir işlem yapılmadan ilgililerin mahkemeye başvurmaları gerektiği tebliğ edilir.

  İhtilafsız kısmın ayrılması

  Madde 8 - Kadastro mahkemesinde sınır uyuşmazlığı nedeniyle açılmış davalarda, ilgililerin talebi üzerine dava konusu taşınmaz malın ihtilaf dışında kalan kısmı, 3402 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince mahkemece ayrılabilir.

  Mahkeme, ayırma işlemini yapmak üzere kadastro müdürlüğüne talepte bulunur. Kadastro müdürlüğü bu ayırmanın imara uygunluğunu yetkili mercilerden sağladıktan sonra ayırımı yapar ve sonucunu mahkemeye iletir. Mahkemenin bildirişi üzerine ihtilafsız kısma son parsel numarası verilerek tescili yapılır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

  Yürürlük

  Madde 9 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100