Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

  AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

 

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24282

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye'deki uygulama esaslarını ve şeklini belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye'de uygulanmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar.

  Hukuki Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve 29/01/2000 tarihli ve 23948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4504 sayılı Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,

  b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

  c) Sözleşme: 05/10/1973 tarihinde Münih'te imzalanan, 29/01/2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4504 sayılı Kanunla Türkiye'nin katıldığı Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesini,

  d) Avrupa Patenti: Sözleşmeye göre Avrupa Patent Ofisi tarafından verilen patenti,

  e) Avrupa Patenti Başvurusu: Sözleşmeye göre bir Avrupa Patenti için yapılan başvuruyu,

  f) Vekil: Enstitü siciline kayıtlı patent vekilini,

  g) Ücret Tebliği: 544 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ve 25 inci maddeleri gereği Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesini, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Uygulanacak Kanun Hükümleri

  Uygulanacak Kanun

  Madde 5 - Aksi Sözleşmede belirtilmedikçe, Türkiye'nin seçildiği Avrupa patenti başvuruları ve Avrupa patentleri için Kanun Hükmünde Kararname, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Sözleşme ile Kanun Hükmünde Kararname arasında herhangi bir aykırılık olması durumunda Sözleşme hükümleri uygulanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Avrupa Patenti Başvurusu

  Başvuru Yeri ve Dili

  Madde 6 - Bölünmüş başvurular hariç, Avrupa patenti başvurusu, Enstitüye Sözleşmenin 14(1) inci maddesindeki dillerden birinde veya 14(2) nci maddesine uygun olarak Türkçe yapılabilir.

  Türkiye'de gerçekleştirilen ve konusu ulusal güvenliği ilgilendiren buluşlar için yapılacak olan Avrupa patenti başvuruları doğrudan Enstitüye yapılır.

  Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olmayan veya sınai veya ticari faaliyette bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından Enstitüye yapılan Avrupa patenti başvuruları için Türkiye'de bir iletişim adresi verilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Avrupa Patenti Başvurusunun ve Avrupa Patentinin Etkileri

  Avrupa Patenti Başvurusunun Etkisi

  Madde 7 - Türkiye'nin seçildiği bir Avrupa patenti başvurusu, başvuru tarihi verildiği andan itibaren, varsa rüçhan hakkı talebiyle birlikte, rüçhan hakkı talep edilen başvurunun akıbetine bakılmaksızın, Türkiye'de yapılmış bir ulusal Türk patenti başvurusu olarak kabul edilir.

  Yayımlanmış Bir Avrupa Patenti Başvurusundan Doğan Haklar

  Madde 8 - Türkiye'nin seçildiği yayımlanmış bir Avrupa patenti başvurusu, Kanun Hükmünde Kararnamenin 82 nci maddesi hükmüne göre ulusal patent başvurularına verilen haklara, bu başvuruya ait istemlerin Türkçe çevirisinin bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine uygun olarak yayımlandığı veya Türkiye'de buluşu kullanan kişiye başvuru sahibi tarafından bildirildiği tarihten itibaren sahiptir.

  Avrupa Patenti Başvurusunun İstemlerinin Türkçe Çevirisinin Sunulması

  Madde 9 - Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki çeviri, başvuru sahibi veya vekili tarafından aşağıdaki unsurlar ile birlikte Enstitüye sunulur.

  a) Avrupa patenti başvurusunun tarihi ve numarası,

  b) Avrupa patent bülteninde yayımlanan Avrupa patenti başvurusunun yayın tarihi ve numarası,

  c) Başvuru sahibinin adı ve adresi,

  d) Buluş sahiplerinin adı ve adresi,

  e) Buluş başlığı,

  f) Varsa rüçhan hakkı bilgileri,

  g) Varsa vekilin adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi,

  h) Buluşun uluslararası patent sınıflandırması,

  i) Özet,

  j) Varsa teknik resimler.

  Avrupa patenti başvurusu sahibi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olmayan veya sınai veya ticari faaliyette bulunmayan gerçek veya tüzel kişi ise istemlerin Türkçe çevirisi bir vekil tarafından sunulur.

  Sunulan çeviri, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 35 inci maddesinin (3) ila (14) üncü paragraflarında belirtilen şekli şartlara uygun olmalıdır.

  İstemlerin Türkçe Çevirisinin Yayımı

  Madde 10 - Enstitü, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine uygun olarak sunulan Türkçe istemleri, ücret tebliğinde belirtilen ücretin ödenmesinden sonra yayımlar. İstemlerinin Türkçe çevirisi yayımlanan Avrupa patenti başvurusu, Resmi Patent Bülteninde ilan edilir.

  Avrupa Patentinin Etkisi

  Madde 11 - Türkiye'nin seçildiği bir Avrupa patenti, bu Yönetmeliğin 12 nci ve 13 üncü maddelerindeki koşulların sağlanması şartıyla, Avrupa Patent Ofisi tarafından, Avrupa patentinin verildiğine ilişkin ilanın yapıldığı tarihten itibaren, Türkiye'de verilen bir ulusal patent olarak kabul edilir.

  Avrupa Patenti Fasikülünün Türkçe Çevirisinin Sunulması

  Madde 12 - Tarifname, patent istemleri ve varsa teknik resimleri içeren Avrupa patenti fasikülünün Türkçe çevirisi Avrupa patentinin verildiğinin ilan edildiği tarihten itibaren üç ay içinde Avrupa patenti sahibi veya vekili tarafından Enstitüye sunulur.

  Avrupa patenti fasikülünün çevirisi ile birlikte;

  a) Avrupa patenti başvurusunun tarihi ve numarası,

  b) Avrupa patent bülteninde yayımlanan Avrupa patenti başvurusunun yayın tarihi ve numarası,

  c) Avrupa patentinin verildiğinin ilan edildiği Avrupa patent bülteninin tarih ve numarası,

  d) Başvuru sahibinin adı ve adresi,

  e) Buluş sahiplerinin adı ve adresi,

  f) Buluş başlığı,

  g) Varsa rüçhan hakkı bilgileri,

  h) Varsa vekilin adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi,

  i) Buluşun uluslararası patent sınıflandırması,

  j) Özet,

  k) Türkçe çevirinin, Avrupa patentinin orijinal metni ile aynı olduğuna dair beyan, verilir.

  Avrupa patenti sahibi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olmayan veya sınai veya ticari faaliyette bulunmayan gerçek veya tüzel kişi ise, çeviri bir vekil tarafından sunulur.

  Ücret tebliğinde belirtilen çevirinin yayın ücreti, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde ödenir.

  Çevirinin, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmemesi halinde, bu sürenin içinde, bu sürenin sonuna eklenmek üzere, üç aylık ek süre talep edilebilir. Ücret tebliğinde belirtilen ek süre talep ücreti, taleple birlikte ödenir.

  Çeviri, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 35 inci maddesinin (3) ila (14) üncü paragraflarında belirtilen şekli şartlara uygun olmalıdır.

  Türkçe çevirinin, Enstitüye öngörülen süre içerisinde verilmemesi veya ücretinin ödenmemesi halinde, Avrupa patenti Türkiye'de başından beri geçersiz kabul edilir.

  Avrupa Patenti Fasikülünün Türkçe Çevirisinin Yayımı

  Madde 13 - Enstitü, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine uygun olarak sunulan çeviriyi yayımlar. Fasikülünün Türkçe çevirisi yayımlanan Avrupa patenti, Resmi Patent Bülteninde ilan edilir.

  İtiraz Sonucu Değişen Metin

  Madde 14 - Sözleşmenin 99 uncu maddesine göre yapılan itiraz sonucunda değişen şekliyle verilen Avrupa patentleri için bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü uygulanır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Avrupa Patenti Başvurusu ve Avrupa Patentinin Bağlayıcı Metni

  Koruma Kapsamı

  Madde 15 - Bu Yönetmeliğin 9 uncu veya 12 nci maddesine uygun olarak verilen Türkçe çevirinin, Avrupa patenti başvurusunun veya Avrupa patentinin işlem dilinde olan metninden dar olması durumunda, hükümsüzlük işlemleri hariç, koruma kapsamının belirlenmesinde Türkçe çeviri esas alınır.

  Düzeltilmiş Türkçe Çeviri

  Madde 16 - Avrupa patenti veya başvurusu sahibi, düzeltilmiş Türkçe çeviriyi herhangi bir zamanda Enstitüye sunabilir.

  Düzeltilmiş çeviri, bu Yönetmeliğin 7 nci veya 11 inci maddesindeki etkiye, ancak bu Yönetmeliğin 10 uncu veya 13 üncü maddesi hükmü sağlandığında sahip olur.

  İyi Niyetli Kullanım

  Madde 17 - Düzeltilmiş çevirinin yayımlanmasından sonra, iyi niyetli olarak buluşu önceden kullanmaya başlamış olan veya buluşu kullanım için ciddi hazırlıklara girmiş olan kişinin kullanımı, Avrupa patenti başvurusunun ya da Avrupa patenti fasikülünün ilk Türkçe çevirisine göre tecavüz sayılmadığı durumlarda, işletmenin gereksinimi nedeniyle, patent sahibinin iznini gerektirmeksizin ücretsiz olarak devam edebilir.

  ALTINCI BÖLÜM : Yıllık Ücretler

  Avrupa Patentlerinin Yıllık Ücretlerinin Ödenmesi

  Madde 18 - Avrupa patentine ilişkin yıllık ücretler, Sözleşmenin 86(4) üncü maddesinde belirtilen yılı takip eden yıllar için Avrupa patenti sahibi veya vekili tarafından Enstitüye ödenir.

  Avrupa patenti sahibi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olmayan veya sınai veya ticari faaliyette bulunmayan gerçek veya tüzel kişi ise, Avrupa patentine ilişkin yıllık ücretler bir vekil tarafından ödenir.

  Avrupa patentinin verildiğinin yayımlanmasından sonraki 2 ay içinde vadesi gelmiş ve ödenmesi gerekli olan Avrupa patentine ilişkin yıllık ücretlerin, bu süre içinde ödemenin Avrupa Patent Ofisine yapılması halinde, geçerli bir şekilde ödenmiş olduğu kabul edilir.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Ulusal Patent veya Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürme

  Dönüştürme

  Madde 19 - Sözleşmenin 77(5) inci maddesine göre geri çekilmiş sayılan Türkiye'nin seçildiği bir Avrupa patenti başvurusu, ulusal patent veya faydalı model başvurusuna dönüştürülebilir.

  Dönüştürme Talebinin Kabulü

  Madde 20 - Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki dönüştürme, dönüştürme talebinin Enstitü tarafından alındığı tarihten itibaren üç ay içinde;

  a) Ulusal başvuru ücretinin,

  b) Avrupa patenti başvurusunun orjinal metninin Türkçe çevirisinin veya başvuru sahibinin ulusal işlemlerde esas alınmasını istemiş olması halinde başvurunun Avrupa Patent Ofisi nezdinde değiştirilen metnin Türkçe çevirisinin,

  Avrupa patenti başvurusu sahibi veya vekili tarafından Enstitüye teslimi halinde kabul edilir.

  Avrupa patenti başvurusu sahibi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olmayan veya sınai veya ticari faaliyette bulunmayan gerçek veya tüzel kişi ise, ulusal başvuru ücreti ve başvurunun Türkçe tercümesi bir vekil tarafından sunulur.

  Dönüştürme talebi kabul edilen başvurulara, Kanun Hükmünde Kararname ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Kabul edilen dönüştürme talebi Resmi Patent Bülteninde ilan edilir.

  Bir Avrupa patenti başvurusunun dönüştürülmesinden ortaya çıkan Türk patenti veya faydalı model belgesi fasikülünde, bu patent veya faydalı modelin bir Avrupa patenti başvurusundan dönüştürüldüğü belirtilir.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çifte Koruma

  Çifte Koruma

  Madde 21 - Aynı kişi veya halefine, aynı başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse aynı rüçhan tarihiyle, aynı konu için hem Türkiye'nin seçildiği bir Avrupa patenti ve hem de ulusal patent veya faydalı model belgesi verildiğinde, Avrupa patentinin itiraz işlemi sonucunda değiştirilmeden devamına karar verilmesi veya itiraz işlemi süresince herhangi bir itiraz yapılmaması durumunda, itiraz işlemi süresi sonunda ulusal patent veya faydalı model hükmü sona erer.

  DOKUZUNCU BÖLÜM : Diğer Hükümler

  Bilgilendirme Talepleri

  Madde 22 - Avrupa Patent Ofisinden gelecek bilgilendirme taleplerini, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 99 uncu maddesi hükmü uyarınca Enstitü alır.

  Yürürlük

  Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100