Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

  BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

 

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/02/2001

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24332

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Merkez ve bağlı birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmesi için, yatırım ve işletme malzemeleri, makine, araç, gereç, iş makinesi, hizmet alımları, etüt, proje, müşavirlik, mühendislik, kontrollük hizmetleri ile inşaat, bakım, onarım, montaj ve tesis ihalelerinde uygulanacak olan esas ve usulleri belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik yurt içinden ve yurt dışından yapılacak her çeşit mal ve hizmet alımlarında üçüncü şahıslara yaptırılacak etüt, proje, mühendislik, müşavirlik, kontrollük hizmetlerinde, taşınır ve taşınmaz malların satın alınmasında, kiralanmasında, inşaat ve tesis yapımında, nakliye, kambiyo, gümrükleme, sigorta, ekspertiz işlemlerinde, patent, lisans, know-how ve benzeri hakların alımında, bakım ve onarım hizmetlerinde, anahtar teslimi suretiyle yaptırılması kararlaştırılan inşaat, tesis, montaj, de montaj ve onarım işlerinde uygulanacak esas ve usulleri kapsar.

  Hukuki Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Yüksek Planlama Kurulunun 25/07/1994 tarihli ve 94/T-53 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte;

  a) Şirket : Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

  b) Merkez : Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

  c) Birim : Şirkete bağlı Müdürlükleri,

  d) Yönetim Kurulu : Şirket Yönetim Kurulunu,

  e) Genel Müdür : Şirket Genel Müdürünü,

  f) Onay Mercii : Yönetim Kurulu, Genel Müdür ile yetki limiti dahilinde belirtilen diğer birim amirlerini,

  g) Satınalma ve İhale Organı : Satınalma ve ihale işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için görevlendirilen şirket birimlerini,

  h) Satınalma ve İhale Komisyonu : Satınalma ve ihale işlemlerini karara bağlamak üzere Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinin bünyelerinde oluşturulan komisyonları,

  ı) Malzeme : Şirket yatırım ve işletme faaliyetleri için gerekli hammadde, yarı mamul ve mamul maddeler ile araç ve gereçleri,

  i) Tesisler : Elektrik Dağıtım hizmetleri için kurulmuş birbiri ile bağlantılı olarak çalışan, taşınır ve taşınmaz malların tümünü,

  j) Hizmet : Özel ihtisası gerektiren Şirket araç, gereç ve elemanlarınca yapılamayan veya yapılması ekonomik olmadığından gerçek ve tüzel kişilere yaptırılan her türlü görev ve işleri,

  k) Taşıma : Ambalajlama, yükleme, boşaltma, depolama ile bunlara ilişkin nakil işleri ve personel servis hizmetlerini,

  l) Tesis ve Tesis Niteliğindeki İşler : Yeni tesis veya inşaat yapılması ile mevcut tesis veya inşaatların tevsii, tadili, bakım ve onarımları, her türlü montaj ve alt yapı işlerini,

  m) Satınalma : Mal ve hizmet alımlarını,

  n) İhale : Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla temin edilebilen teklifler arasından seçilerek işin hangi istekli üzerinde kaldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan işleri,

  o) Teklif Tarihi : Teklifin verileceği son gün ve saati,

  ö) Tahmin Edilen Bedel : İhale konusu işlerin tekliflerin alınmasından önce tahmin edilen bedeli, tesis işlerinde ise keşif bedelini,

  p) İstekli : İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri,

  r) Uygun Teklif : Bedel, nitelik ve diğer şartlar yönünden tercih edilen gerçek ucuz teklifi, ortalama fiyat metodu veya diğer usullerle çıkılan ihalelerde uygun teklif; teklif isteme şartnamesinde yer alan formülasyona uygun şekilde yapılan hesaplama sonucu ortaya çıkan bedeli,

  s) Yüklenici : Üzerinde ihale kalan ve Şirketle sözleşme yapan istekli veya isteklileri,

  ş) Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren sözleşme eki belgeleri,

  t) Sözleşme : Şirket ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı, ifade eder.

  İlkeler

  Madde 5 - Alımlarda ve her türlü etüt, proje, inşaat ve tesis işlerinde; satıcı ve yapımcı firmalar arasında geniş ölçüde rekabet imkanı sağlayarak, ihtiyaçların en müsait şartlarla ilk elden topluca, mümkün olduğu kadar piyasa durumunu, fiyat dalgalanmalarını izlemek suretiyle tedarik edilerek zamanında talep sahiplerine teslim edilmesi, yerlerine ulaştırılması ve bu suretle gerçek ucuzluğun, kârlılık ve verimliliğinin sağlanmasının ilke olarak benimsenmesidir.

  Sorumluluk

  Madde 6 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, kendilerine görev verilen her kademedeki personel üstlenmiş olduğu görev, yetki ve ihaleye etkinliği çerçevesinde sorumludur.

  İKİNCİ BÖLÜM : Satınalma ve İhale Organları, Görevleri ve Yetkileri

  Satınalma ve İhaleyle Görevli Organlar

  Madde 7 - a) Merkezde;

  1) Ticaret ve Malzeme Yönetim Müdürlüğü,

  2) İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü,

  3) Bakım Onarım ve İkmal Müdürlüğü,

  4) Tesis Müdürlüğü,

  b) Taşrada; İşletme Müdürlükleridir.

  Satınalma ve İhale Organlarının Görevleri

  Madde 8 - a) Merkezde;

  1) Ticaret ve Malzeme Yönetim Müdürlüğü; Şirketin yatırım ve işletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için;

  Standart, kalite ve fiyat yönünden topluca alınmasında yarar görülen malzeme ve hizmetlerinin, Yatırım Programında yer alan etüt, proje, kamulaştırma, tesis işletmesi, bakım onarım, müşavirlik, mühendislik ve kontrollük hizmetlerinin,

  Nakliye, sigorta ve ithalat işlemlerinin,

  Taşra ve Merkez birimlerinin ihtiyaçları olan; mobilya, mefruşat, büro malzemesi, demirbaş, kayda tabi malzeme, kırtasiye ve basılı evrak, iş güvenliği ve koruma malzemeleri alımlarının,

  Taşra ve Merkez Birimlerinin yetki limitlerini aşan her türlü hizmet ve malzeme, taşıt, makine, araç ve teçhizat alımları ile kiralanmasının,

  Yayın kurulunca belirlenen ve Genel Müdürlükçe onaylanan cins ve miktarda her türlü kitap, dergi, ajans, bülten, reklam ve benzeri alımlarının,

  Ambarların bakım ve onarımı ile buralarda bulunan stok malzemelerinin bakım ve onarımı işlerinin, yetki limitleri dahilinde yurt içinden ve yurt dışından temininin sağlanmasıyla görevlidir.

  2) İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü;

  Genel Müdürlüğün; hizmet binaları, misafir evi, yemekhane, eğitim merkezi, kreş ve anaokulları, lojman binalarının su, aydınlatma, temizlik, gıda, yakıt ve benzeri hizmetlerinin alımları ile bakım ve onarımı işlerinin,

  Taşra birimleri hizmet binalarının temizlik ve gıda hizmetlerinin,

  Birimi görevleri kapsamındaki iş ve hizmetlere ait malzemelerin ikmali ile bakım ve onarım ihtiyaçlarının,

  Gerektiğinde dinlenme ve spor tesislerinin her türlü işletme bakım onarım ve malzeme ihtiyaçlarının, yetki limitleri dahilinde yurt içinden sağlanmasıyla görevlidir.

  3) Bakım Onarım ve İkmal Müdürlüğü;

  Elektrik sayaçları ile ilgili her türlü yedek parça bakım ve onarım malzemesi alım işlerinin,

  Bağlı İşletmelere ait taşıt ve iş makinaları için; Mahallen temin edilemeyen onarım ve yedek parça alım işlerinin,

  Bünyesinde faaliyet gösteren motorlu araç ve iş makinalarının işletilmesi , akaryakıt ve benzeri ihtiyaçların ikmali, bakım ve onarımı, nakliye, trafik, sigorta işlemleri ve bunlarla ilgili hizmetlerin yetki limitleri dahilinde yurt içinden sağlanmasıyla görevlidir.

  4) Tesis Müdürlüğü;

  Yatırım programlarında yer alan, tesis, inşaat, inşaat bakımı, onarımı ve tadilat ile ilgili ihale işlemlerinin, yetki limitleri dahilinde yurt içinden sağlanmasıyla görevlidir.

  b) Taşrada; İşletme Müdürlükleri : İşletme, hizmet binaları ve yardımcı tesisler için temin ve tedarik edilmesi gereken çeşitli hizmet ve malzeme ile kayda tabi büro malzemeleri, kırtasiye ve basılı evrak, her türlü etüt, proje, mühendislik, müşavirlik ve kontrollük, inşaat, imalat, montaj, de montaj ve tesis ihale işleri ile mevcut tesislerin bakım onarım ve nakliyesi, bünyesinde faaliyet gösteren motorlu taşıt ve makinalarının işletilmesi, trafik sigorta işlemleri, akaryakıt ve benzeri maddelerin ikmali, bakım ve onarımı ve bunlarla ilgili hizmetlerin yetki limitleri dahilinde yurt içinden sağlanmasıyla görevlidir.

  Satınalma ve İhale Organlarının Yetkileri

  Madde 9 - a) Alım Memurunun Yetkisi : Kendisine tanınan yetki limitine kadar olan mubayaalar, rayice uygun fiyatlar üzerinden alım memuru tarafından yapılır.

  Alım yapmakla görevli memur, malın ticareti ile iştigal eden en az üç firmadan piyasa araştırması yaparak uygun bulduğu malı satınalmaya yetkilidir.

  Ancak; alım memuru, alımı müteakiben büroda düzenleyeceği tutanağa veya temin edilen mal ve hizmet faturasının arkasına ilgili birim yetkililerinin uygunluk imzalarını aldıktan sonra işlemlerini sonuçlandırır.

  b) Birim Amirinin Yetkisi : Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve alımları yaptırmaya yetkilidir. Bunun için en az üç firmadan doğrudan veya ilan suretiyle kapalı teklif istenir.

  Teklifler, teşekkül eden komisyon tarafından açılarak paraf edilir ve mukayese tablosuna dökülür, komisyonun hazırlayacağı gerekçeli karar metnine birim amirinin onayını müteakip karara bağlanır. Birim amirinin yokluğunda yerine bakan yetkilinin onayı ile yetinilir. Birim amirinin yetkisini aşan alımlarda onay mercii ilgili Genel Müdür Yardımcısıdır.

  c) Genel Müdür Yardımcısının Yetkisi : Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve alımları, önceden olur alınmak kaydıyla birim satınalma ve ihale komisyonları vasıtasıyla yaptırmaya yetkilidir. Bunun için, en az üç firmadan doğrudan veya ilan suretiyle kapalı teklif istenir.

  Teklifler, ilgili biriminde teşekkül eden komisyonlar tarafından açılarak paraf edilir. Teklifler mukayese tablosuna dökülerek satın alma ve ihale gerekçesi de yazılmak suretiyle ilgili birim amirinin uygun görüşü, Genel Müdür Yardımcısının onayı ile karara bağlanır.

  Genel Müdür Yardımcısının yetkisini aşan alımlarda onay mercii Genel Müdürdür. Ancak; Genel Müdür gerek görürse işlem dosyasını Merkez Satınalma ve İhale Komisyonuna intikal ettirebilir.

  d) Genel Müdür Yetkisi : Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve alımları yaptırmaya yetkilidir. Bunun için, en az üç firmadan doğrudan veya ilan suretiyle kapalı teklif istenir.

  Teklifler Merkez Satınalma ve İhale Komisyonu tarafından açılarak paraf edilir.

  Gelen Teklifler, Satınalma ve İhale Komisyonu gerek gördüğü taktirde tayin edeceği Alt Komisyon tarafından incelenir. Alt Komisyon raporu üst komisyonda değerlendirildikten sonra Satınalma ve İhale Komisyonu'nun uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile karara bağlanır.

  e) Yönetim Kurulunun Yetkisi : Genel Müdürün yetkisini aşan satınalma ve ihalelerde, Satınalma ve İhale Komisyonunca hazırlanan karar metnine Genel Müdürün uygun görüşü alındıktan sonra, ilgili birimince hazırlanan bir takrir ekinde Genel Müdür tarafından Yönetim Kuruluna intikal ettirilerek karara bağlanır.

  Yetki Limitlerinin Değiştirilmesi

  Madde 10 - Yetki limitleri günün şartlarına göre Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla değiştirilir.

  Yetki Limitlerinin Aşılması

  Madde 11 - Yetki limitleri hiçbir şekilde aşılamaz, ancak limitlerin üzerindeki alımlar için Genel Müdür veya Yönetim Kurulundan onay alınması gerekir.

  Yetki Devri

  Madde 12 - Yönetim Kurulu ve Genel Müdür bu Yönetmelikle kendilerine verilen yetkileri Şirketin ilgili birimlerine devredebilir.

  Yetki devri tamamlanmadıkça alımla ilgili hiçbir işleme geçilmez.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Satınalma ve İhale Komisyonları, Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları

  Merkezde Satınalma ve İhale Komisyonları ve Kuruluşu

  Madde 13 - a) Merkez Satınalma ve İhale Komisyonu;

  Onay Mercii : Genel Müdür veya Yönetim Kurulu,

  Başkan : Genel Müdür Yrd. (İlgili Genel Müdür Yardımcısı),

  Üye : I. Hukuk Müşaviri,

  Üye : Ticaret ve Malzeme Yönetim Müdürü,

  Üye : Mali İşler ve Finans Yönetim Müdürü,

  Üye : Konu ile ilgili müdürden,

  b) Ticaret ve Malzeme Yönetim Müdürlüğü Komisyonu;

  Onay Mercii : Ticaret ve Malzeme Yönetim Müdürü veya ilgili Genel Müdür Yardımcısı,

  Başkan : Ticaret ve Malzeme Müdür Yardımcısı (Genel Müdür Yrd. onay mercii olduğunda, Başkan Ticaret ve Malzeme Yönetim Müdürüdür)

  Üye : Mali İşler ve Finans Yönetim Müdür Yardımcısı,

  Üye : Avukat,

  Üye : Ticaret Şefi,

  Üye : Konu ile ilgili yetkiliden,

  c) İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü Satınalma ve İhale Komisyonu;

  Onay Mercii : İdari ve Sosyal İşler Müdürü veya ilgili Genel Müdür Yardımcısı,

  Başkan : İdari ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı (Genel Müdür Yrd. onay mercii olduğunda, Başkan İdari ve Sosyal İşler Müdürüdür)

  Üye : Muhasebeci,

  Üye : Ticaret Şefi,

  Üye : Konu ile ilgili yetkiliden,

  d) Bakım Onarım ve İkmal Müdürlüğü Satınalma ve İhale Komisyonu;

  Onay Mercii : Bakım Onarım ve İkmal Müdürü veya ilgili Genel Müdür Yardımcısı,

  Başkan : Bakım Onarım ve İkmal Müdür Yardımcısı (Genel Müdür Yrd. Başkan onay mercii olduğunda, Başkan Bakım Onarım ve İkmal Müdürüdür)

  Üye : Muhasebeci,

  Üye : Ticaret Şefi,

  Üye : Konu ile ilgili yetkiliden,

  e) Tesis Müdürlüğü Satınalma ve İhale Komisyonu;

  Onay Mercii : Tesis Müdürü veya ilgili Genel Müdür Yardımcısı,

  Başkan : Tesis Müdür Yardımcısı (Genel Müdür Yrd. onay mercii olduğunda, Başkan Tesis Müdürüdür)

  Üye : Mali İşler ve Finans Yönetim Müdür Yardımcısı,

  Üye : İhale Başmühendisi,

  Üye : Avukat,

  Üye : Konuyla ilgili yetkiliden teşekkül eder.

  Avukat üyesi bulunmayan komisyonlara, ilgili Genel Müdür Yardımcısının gerek görmesi halinde avukat katılımı sağlanır.

  Taşrada Satınalma ve İhale Komisyonları ve Kuruluşu

  Madde 14 - Satınalma ve İhale Komisyonları;

  Onay Mercii : İşletme Müdürü veya İlgili Genel Müdür Yardımcısı,

  Başkan : İlgili Müdür Yardımcısı,

  Üye : Ticaret ve Malzeme Yönetim Şefi,

  Üye : Mali İşler ve Finans Yönetim Şefi,

  Üye : Konu ile ilgili amirden, teşekkül eder.

  Genel Müdür Yardımcısının gerek görmesi halinde avukat katılımı sağlanır.

  Merkez Satınalma ve İhale Komisyonunun Görevleri

  Madde 15 - a) Teklif bedeli itibariyle Genel Müdür Yardımcısının yetki limitini aşan ihaleler ve ihtiyaç duyulması halinde Genel Müdür Yardımcısının yetkisinde olan teklifler için görüş bildirmek.

  b) Genel Müdürlükçe havale edilen satınalma ve ihale konuları, Alt Komisyonca hazırlanmış mukayeseli teklifleri, değerlendirme raporlarını, incelemek ve görüşünü kapsayan karar metnini onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe sunmak.

  c) Genel Müdürlükçe havale edilen ihaleler hakkında görüş bildirmek.

  d) İhale günü ve saati ile varsa diğer şartları belirlemektir.

  Merkez Satınalma ve İhale Komisyonunun Sekreteryası ve Görevleri

  Madde 16 - Merkez Satınalma ve İhale Komisyonu Sekreteryasını Ticaret ve Malzeme Yönetim Müdürlüğü yürütür. Ancak; Tesis ihaleleri ile ilgili sekreterya görevini Tesis Müdürlüğü yürütür.

  a) Satınalma ve İhale Komisyonu gündemini tesbit ederek üyelere duyurur.

  b) Komisyonun toplanmasını sağlar.

  c) Teklif zarflarından çıkan geçici teminat ile diğer evrakın noksan olup olmadığını kontrol ederek teklif fiyatlarının mukayese tablosuna doğru yazılmasını sağlar.

  d) Komisyon karar metnini tanzim ederek, onayını müteakip ilgili birimlere intikalini sağlar.

  e) Komisyon yazışmalarını opsiyon süresini dikkate alarak yapar.

  f) Yetki limitleri dikkate alınarak bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen ilgili müdürlüklerce yapılan ihalelerde sekreterya görevi ilgili müdürlüklerce yürütülür.

  Birimlerde Satınalma ve İhale Komisyonunun Görevleri

  Madde 17 - a) Birim müdürlüklerinden havale edilen satınalma ve ihale konularını,

  b) İlgili servisçe hazırlanmış mukayeseli teklifleri değerlendirerek sonuç ve görüşlerini ihtiva eden karar metinlerinin onaylanmasını müteakip ilgili birimlere intikalini sağlar.

  Birim Satınalma ve İhale Komisyonu sekreteryasını, Ticaret Servisi yürütür.

  Komisyonların Başkan ve Üyelerinin Bulunmaması

  Madde 18 - Komisyon toplantılarına, Başkan ve üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Ancak; başkan ve üyelerin geçici görev, sıhhi izin, yıllık izin ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki izinleri kullanması veya geçici görevle görevli bulunduğu il dışında olması halinde yerlerine vekalet eden kişiler toplantıya katılır.

  Komisyon üye tam sayısı ile toplanır.

  Satınalma ve İhale Komisyonu Kararları

  Madde 19 - Satınalma ve İhale Komisyonlarında kararlar çoğunlukla verilir. Başkan ve üyeler tek oy sahibidir. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.

  Muhalif kalan üye, muhalefet sebeplerini karar metninin altına yazarak imzalar. Böyle durumlarda kararı onaylayacak ilgili mercii gerekli incelemeyi yapar ve kararını verir.

  Komisyon, şartnamelere ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun her teklifi incelemeye alır.

  Satınalma ve İhale Komisyonu kararları istişari nitelikte olup yetki limitlerine göre ilgili mercilerin onayı ile yürürlüğe girer.

  Satınalma ve İhale Komisyonu Kararlarının Yeniden İncelenmesi

  Madde 20 - Sorumluluklarla ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla onay mercileri komisyon kararlarına uyup uymamakta serbesttirler. Satınalma ve İhale Komisyonu kararları, ilgili merci tarafından onaylanmayarak iade edildiği taktirde, iade sebepleri de göz önünde tutularak konu, komisyonca yeniden incelenir.

  Merkez Satınalma ve İhale Komisyonuna Yardımcı Alt Komisyon

  Madde 21 - a) Alt Komisyonun Kuruluşu; Merkez Satınalma ve İhale Komisyonu, hazırlayacağı kararlar için istişari mahiyette çalışmalar yapmak üzere bir alt komisyon kurabilir. Bu komisyonun en az birisi talep eden birimden olmak kaydıyla ihale konusu işin özelliklerini bilen yeter sayıda elemandan oluşturulur.

  b) Alt Komisyonun Çalışma Esasları; Alt Komisyon, yalnızca üst komisyonun kendisine intikal ettirdiği teklifleri inceler.

  Alt komisyon çalışmalarını üst komisyondan ayrı bir mahalde sürdürür. Belgeler bu mahallin dışına çıkamaz. Alt Komisyon çalışmaları sırasında belgelerin korunması, gizliliğin ve alım emniyetinin sağlanması, Alt Komisyon başkan ve üyelerinin yazım işlerinde çalışanların müşterek görev ve sorumluluğundadır.

  Alt Komisyon, firmalarla doğrudan doğruya ilişki kuramaz, yeniden fiyat, tenzilat ve esasa taalluk eden bilgi ve belgeyi isteyemez. Ancak, firma teklifleri ile ilgili bazı tamamlayıcı bilgi ve belge alınması gerektiğinde, Alt Komisyon Başkanının talebi doğrultusunda ilgili birim yetkililerinin imzalarını taşıyan bir yazı ile firmalardan alınır.

  Hangi hususlarda, hangi sebeplerle bilgi ve belge istendiği ve alınan bilgi ve belgeler Alt Komisyon raporunda belirtilir.

  Alt Komisyon, firmaların durumlarını ve alım konusuyla ilgili belgelerini incelerken fiyatları aynı baza irca etme, kalite, eskalasyon, teslim müddeti, evsaf garantisi, firmaların talep edeceği avansın getireceği faiz yükü ve benzeri hususları analiz ederek tercihe yönelik bir görüş bildirmeden rapor hazırlar. Firma teklifleri ile ilgili olarak teknik ve teklif isteme şartnamesine uygunluğunu da içeren "teklif mukayese cetveli" düzenler.

  Raporda, bu cetveldeki bilgiler özetlenir, firmaların avantaj ve dezavantaj durumları da belirtilir. Yurt dışı alımlarda navlun, sigorta, gümrük vergisi ve benzeri konularda Ticaret ve Malzeme Yönetim Müdürlüğünden görüş alabilir.

  Alt Komisyon verilen süre içinde hazırladığı raporunu ve kendisine teslim edilmiş olan ihale dokümanlarını satınalma organına bir yazı ekinde intikal ettirir. Satınalma organı da raporun ilk komisyon toplantısında görüşülebilmesini teminen durumu, Satınalma ve İhale Komisyonu Başkanlığına bildirir.

  Alt Komisyon yazı işleri, satınalma organınca yürütülür.

  Alt Komisyonun incelemeyi kendisine verilen süre içerisinde tamamlaması esastır. Bu sürenin uzatılmasına ihtiyaç duyulması halinde satınalma organı kanalıyla Alt Komisyon başkanı en kısa süreli opsiyonu dikkate alarak Satınalma ve İhale Komisyonundan makul bir süre uzatım talebinde bulunabilir.

  Satınalma ve İhale Komisyonlarının Gözönünde Bulunduracakları Hususlar

  Madde 22 - Satınalma ve İhale Komisyonları, firmaların ticari durum ve imkanları, Şirketle olan iş ilişkileri, taahhütlerine karşı bağlılıkları, genel olarak iş tutumları, yapılacak alımın fiyatı, kalitesi, teslim süresi, yeri, ödeme şartları, indirim oranı, diğer tüm teknik ve ticari durumları gibi Şirketin menfaatlerini ilgilendiren hususları göz önünde tutarak teknik ve idari şartnameye uygun olanlar arasında Şirkete yararlı olacak teklifi fiyatı ile birlikte kararlarında belirtir.

  Satınalma ve İhale Komisyonu Kararlarının Saklanması

  Madde 23 - Alımla ilgili tüm çalışmaları içerecek şekilde hazırlanan Satınalma ve İhale Komisyonu kararları, satınalma organlarınca her yıl birden başlamak üzere sıra numarası verilerek dosyalanır ve mevzuatında belirtilen sürece saklanır.

  Komisyon kararlarının suret ve fotokopileri, mevzuat gereği zorunluluk bulunan yetkililer ve ilgililer hariç, üçüncü şahıslara verilemez.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Satınalma ve İhale İşleri

  Satınalma ve İhale Esasları

  Madde 24 - Satınalmalarda aşağıdaki esaslara dikkat edilir.

  a) Satınalma genel olarak birinci elden yapılır.

  b) Toptan satınalınması gereken aynı cins ihtiyaç maddeleri ile Yatırım Programında yer alan bir projenin bölünerek satınalma organlarına tanınan muhtelif limitlere irca etmek suretiyle alımı yapılamaz. Gıda ve tekel maddeleri için bu hüküm uygulanmayabilir. Ancak malzeme alımları üretim ve pazarlama durumuna göre gruplanabilir.

  c) Satınalma, toplu ve yıllık iş programına göre yapılır.

  d) Satınalma süratle sonuçlandırılarak, ihtiyaç maddeleri süresi içinde ihtiyaç mahallerine sevk edilir.

  e) Satınalma, kârlılık ve verimlilik esaslarına göre yapılır. Satınalmada kârlılık, fiyatta en ucuzun değil, gerçek ucuz veya uygun bedelin tespiti suretiyle sağlanır.

  f) Gruplar halinde aynı tarihte veya kısa zaman aralıklarıyla yapılan ihalelerde, ihalelerin belirli firmalarda birikmesini önlemek amacıyla verilecek iş sayısına sınırlama getirilebilir.

  Gerçek ucuzun veya uygun bedelin tespitinde; fiyat, kalite, teslim müddeti ve yeri, ödeme şartları, firmanın talep edeceği avansın getireceği faiz yükü, evsaf garantisi, eskalasyon, diğer maddi külfet ve benzeri esaslar göz önünde bulundurulur.

  Tüm alımlarda sigortanın mümkün olan kısmının dahili fondan karşılanmasına gayret edilir.

  Satınalma ve İhale Programı

  Madde 25 - Bu programda, yatırım programlarının kesinleşmesinden sonra, yıl içinde yapılacak etüt, proje, ihale edilecek tesis, inşaat malzeme, montaj, mühendislik, müşavirlik ve kontrollük hizmetlerinin yapımı, devam etmekte olan işlerin sonuçlandırılması, yurt içi veya yurt dışından yapılacak her türlü satınalmalar ayrı ayrı belirlenir.

  Satınalma programları; Bütçe Yönetmeliği esasları, yatırım ve işletme programı ödenekleri göz önüne alınarak hazırlanır.

  Satınalma ve İhale Programlarının Uygulama Esasları

  Madde 26 - Programlar uygulanırken;

  a) Mali İmkanlar,

  b) Azami ve asgari stok durumu,

  c) Mevsim ve piyasa durumu ile bunların üretim ve maliyet fiyatları üzerindeki etkileri, alımlardaki kârlılık temini,

  d) T.C. Hükümeti ile yabancı ülkeler veya kredi kuruluşları arasında yapılmış olan ikili ticari anlaşmalar ve kredi sözleşmeleri,

  e) Dış ülkelerle olan ticari ilişkilerimiz ve dış alımların sebep olacağı zaman kayıpları dikkate alınarak bu piyasalarla ilgili siparişlerin zamanında verilmesi gibi alımlara tesir eden faktörler,

  f) Satınalma işlerinin basiretli ve ileri görüşlü bir tacir anlayışıyla yürütülmesi,

  g) Proje, tesis ve inşaat yatırımlarında yıl içinde tahsis edilen ödeneklerin zamanında kullanılması böylece yatırımların belirlenen süre içerisinde bitirilmesi hususları gözetilir.

  Programda Olmayan İhtiyaçların Satın Alınması

  Madde 27 - Herhangi bir nedenle yatırım ve işletme bütçe programlarına girmemiş olup da, sonradan meydana çıkan ihtiyaçların, ödeneği ve yetkisi sağlanmak suretiyle alımı yapılır.

  İhtiyaç Talep Esasları

  Madde 28 - Ödeneksiz hiç bir ihtiyaç talebi yapılamaz.

  Alımların ihtiyaç sahibi birimlerce düzenlenen ve gerekli idari ve teknik bilgileri de kapsayan onaylı ihtiyaç talep belgelerinin yazılı olarak alım organlarına bildirmelerini müteakip ödeneği dahilinde yapılması esastır.

  Alım tutarının bildirilen ödeneği aşacağının anlaşılması halinde alım yapılmaz ve ek ödenek sağlanması için durum alımın yapılmasını isteyen birim ya da servise bildirilir.

  Stok kontrolü merkez satınalma organlarınca yapılan malzemelerin alım programı; ilgili birimlerin toplu talep edeceği malzeme listeleri stoklardan kontrol edilerek görevli alım organınca hazırlanır. Belirlenecek alım programına göre yetkili merciden alınacak oluru müteakip görevli alım organı satın alma işlemlerini başlatır. Değişen ve gelişen koşullar sebebiyle alım programı dışında temin edilmesi gereken ihtiyaçlar ise talep sahibi birimin onaylı ihtiyaç talep belgesini ilgili alım organına intikal ettirmesi üzerine alım gerçekleştirilir.

  İhtiyaç Talep Belgelerinin Hazırlanması

  Madde 29 - İlgili birimince hazırlanan ihtiyaç talep belgeleri, ambar mevcudunun tespiti bakımından Ticaret ve Malzeme Yönetim Müdürlüğünce, ödeneğin tespiti ve ayrılması bakımından ise, APK ile Mali İşler ve Finans Yönetimi Müdürlüklerince incelenerek, yetki limitleri çerçevesinde yetkili makamın onayı ile satınalma organlarına intikal ettirilir.

  Etüt, proje, mühendislik, müşavirlik, kontrollük ve tesis ihalelerinde ise; Yatırım Programında yer alması ve yeterli ödeneği bulunması koşulu ile, yukarıda belirtilen yetkili makamlardan doğrudan onay almak suretiyle, talepler satınalma organına intikal ettirilir. Bu gibi hallerde İhtiyaç Talep Formu düzenlenmez.

  İhtiyaç Talep Belgelerinde Bulunması Gereken Bilgiler

  Madde 30 - a) İhtiyaç talep belgelerinde, aşağıda belirtilen bilgiler bulunur.

  1 - İhtiyaç bildiren birimin adı.

  2 - İhtiyaç talep belgesinin düzenlenme tarih ve numarası.

  3 - İhtiyacın ismi ve niteliği.

  4 - Proje numarası ve tutarı.

  5 - Ödenek durumu.

  6 - Miktarı.

  7 - Geçici teminat.

  8 - Tahmini tutarı.

  9 - Finansman şekli.

  10 - Satınalma ve ihale şekli.

  11 - Gerekli görülecek diğer bilgiler, (varsa kod no'su).

  b) İhtiyaç talep belgeleri, aşağıdaki hususlara dikkat edilerek düzenlenir.

  Alınacak mal veya hizmetin özelliğine göre şartname, plan, kopya, prospektüs, kroki, firma listesi ve benzeri eklenerek satınalma organına aktarılır. Alımı yapılacak mal veya hizmetin özellikleri eksiksiz yazılır. İhtiyaç talep belgeleri hazırlanırken birimince ambar stok durumları göz önünde bulundurularak mevcudun bulunup, bulunmadığının araştırılması yapılır.

  c) Tahmin edilen bedel, aşağıdaki hususlara dikkat edilerek belirlenir.

  Tahmin edilen bedel talep sahibi birimce tesbit edilir. Tahmin edilen bedelin hesabında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün tesbit ettiği birim fiyatları veya Şirketin kendi belirlediği birim fiyatlar esas alınır. Tahmin edilen bedel ve dayanakları ihale dosyasında saklanır ve gereğinde Satınalma ve İhale Komisyonunca incelenir.

  İhale konusu işler için, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yetkili mercilerce tesbit edilmiş birim fiyat varsa bunlar uygulanır. Tahmin edilen bedelin tespitinde güçlük bulunan hallerde onay merciinin izni ile bedel tahmini yapılmadan ihale yapılabilir. Talep birimi veya alımı gerçekleştirecek birimin yapacağı piyasa araştırması ile de temin edilebilen tahmini bedel kullanılabilir.

  Bu tür tahmini bedel tespiti yapım işleri için de geçerlidir.

  Yukarıda belirtilen bilgileri noksan bulunan ihtiyaç talep belgeleri, veya talep yazıları tamamlanmak üzere satınalma organlarınca, ihtiyaç bildiren birimlere iade edilir.

  İhtiyaçların Talep Belgelerinde Gösterilme Şekli

  Madde 31 - Bir ihtiyaç talep belgesine yalnız aynı stok grubuna dahil ihtiyaç maddeleri yazılabilir. Ayrı stok grubuna dahil ve birbirleriyle ilgisiz ihtiyaç maddeleri, aynı talep belgesine yazılamaz.

  Telefon, Telgraf, Teleks, Elektronik Posta veya Faksla Yapılacak Talepler

  Madde 32 - İhtiyaçların acele kaydı ile verilmemesi esastır. Ancak, acil hallerde ihtiyaç sahibi birimler satınalma organlarına telefonla, faksla, telgrafla, elektronik posta veya teleksle ihtiyaç bildirebilirler. Bu durumda aciliyet sebeplerinin satınalma organlarına sonradan yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

  Satınalma organı ihtiyaç konusu malzemenin bulunamaması halinde durumu, en kısa zamanda ihtiyaç sahibine bildirir.

  Elde olmayan sebeplerle alımın gecikmesi halinde, gecikme müddeti ile sebepleri ayrıca bildirilir. Dış piyasadan yapılacak alımlara ait talepler ise İhtiyaç Talep Belgesi olurundaki termine uygun olarak gerçekleştirilir.

  Şartnamelerin Hazırlanması

  Madde 33 - a) Teklif isteme şartnamesi : İhalelerde, Hukuk Müşavirliğinin mütalaasından geçirilerek ya da katılımı sağlanmak suretiyle hazırlanan teklif isteme şartnameleri kullanılır. Teklif isteme şartnamelerinin dışında, özel şartname hazırlanmasını gerekli kılan hallerde hazırlanacak özel şartnamelerde de Hukuk Müşavirliğinin mütalaasının alınması zorunludur.

  b) Teknik şartnameler: İhtiyaç konusu alımın; bütün spesifikasyonları, özellikle malzeme cinsi, karakteristiği, kod no'su ile varsa Türk ve Dünya standartları ve normları gibi hususlar, ihtiyaç sahibi birim tarafından ilgili diğer birimlerle de işbirliği yapılmak suretiyle tesbit edilip alım organına bildirilir. Ayrıca; her tür ihtiyacın varsa ayrı ayrı kesin miktarları (teslim süresi, bu süre ilgili birim tarafından önceden belirlenecek teknik inceleme süresine, ortalama ihale işlemleri süresi de eklenerek mümkün olduğu ölçüde firmalardan ilave opsiyon istenmesine gerek kalmayacak şekilde) tespit edilir. Sevkıyat öncesi teknik test veya denemenin gerekli olup olmadığı, olması halinde, bunun nerede ve hangi aşamada yapılacağı ise sevkıyattan önce veya gümrük muamelelerinin tamamlanmasını müteakip kullanım alanında yapılacağı ve bu konudaki diğer detaylar belirtilecektir.

  Alımda istenen garanti süresi de belirtilecektir. İhale konusu alımlarla ilgili; teknik resim, (resimler eksiksiz, imzalı ve malzeme normlarını belirtir olacaktır.) plan, kroki, proje, kopya ve benzeri belgeler de şartnameye eklenir. Teknik şartnameler; teknik veya sözleşmeden doğan zorunluluklar nedeniyle yapılacak alım ile markalı oto yedeklerinin alımı, imal edilen bir makina da belli bir kısmının sözleşme gereğince belli bir marka olarak kullanılması zorunluluğunun bulunması gibi haller hariç, rekabeti ortadan kaldıracak şekilde belli bir marka, sistem veya patenti hedef tutacak şekilde hazırlanamaz. Dış alımlarla ilgili teklif isteme ve teknik şartnameler Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir.

  c) Şartnamenin satınalma organına verilmesi: Satınalma organına İhtiyaç Talep Formu veya İhtiyaç Talep yazısı ekinde örnek olarak verilen şartnamelerin her sayfası ihtiyaç bildiren birim yetkilileri tarafından parafe edilir.

  Şartnamede Bulunması Gereken Hususlar

  Madde 34 - Şartname ve eklerinde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur.

  a) Yaptırılacak işin, satın alınacak malzeme ve hizmetin ismi, miktarı, özelliği ve mevcut ise TSE Standardı ve/veya beynelmilel normu ve standartları,

  b) Yaptırılacak işin, tesis ve tesis niteliğindeki işlerde tahmini bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar, aranıyorsa yeterlik durumu,

  c) İşin ve hizmetin yapılma yeri, malzemenin teslim yeri, şekli şartları, teslim süresi, gecikme halinde uygulanacak cezalar,

  d) İsteklide aranılan şartlar ve belgeler,

  e) Ödeme yeri ve şartları ile avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

  f) Fiyat esasları, (Sabit, eskalasyonlu, CIF, FOB, FOT, C+F),

  g) Malın nereden ve nereye yollanacağı, yükleme ve boşaltmanın kime ait olacağı,

  h) Gerektiğinde yükleniciden istenecek garantilerin mahiyeti ve şekli,

  ı) Numune isteniyorsa bu husus,.

  i) Muayene, kabul ve tesellüm yeri ve şartları,

  j) Ambalaj şekli,

  k)Tekliflerin verileceği yer, tarih ve saatin belirtilmesi, tekliflerin açılırken teklif verenlerin isterlerse hazır bulunabilecekleri,

  l) Tekliflerin açık veya kapalı zarfla verileceğinin belirtilmesi,

  m) Teklif giderleri ve sözleşme akdi ile işin yürütülmesiyle ilgili tüm vergi resim, harç, SSK primi, fon ve masrafların kime ait olacağı,

  n) İhalenin opsiyonu,

  o) Şirketin ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbest olduğu,

  ö) İhtilafların çözüm yeri ve şekli,

  p) Sevkıyat ve sigorta işleri,

  r) Yükleniciler tarafından verilen teminatların haciz edilemeyeceği ve ihtiyati tedbir konulamayacağı,

  s) Diğer lüzumlu hususlar.

  Şartnamenin Verilmesi

  Madde 35 - Şirketin iştiraklerine, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, yabancı elçilik, konsolosluk ve ateşeliklere şartnameler bedelsiz olarak verilebilir. Şartnameler için belirlenecek fiyatın ihaleye katılacak firma sayısını azaltamayacak seviyede olmasına dikkat edilir. Şartnamelerin bedeli satınalma organı tarafından tesbit edilir. Bedelini muhasebe birimlerine yatıran firmalara bedel makbuzu karşılığında şartnameler satınalma organlarınca verilir. Ancak, özel hallerde katılımı artırmak için ve amili mütehassıs firmalara ücretsiz verilebilir. İstek halinde firmalara ödemeli olarak da şartname gönderilebilir.

  İhalelere Katılamayacak Olanlar

  Madde 36 - Aşağıda belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamaz, teklif veremezler.

  a) Şirket Merkez ve Taşra Birimlerinde çalışan tüm personel.

  b) İhale Komisyonu üyeleri ile ihaleyi onaylayacak kişilerin karı-koca ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile bunların ortakları. Ancak; anonim şirket ortağı olup, yönetimde olmayanlar hariç.

  c) Kanun, Hükümet veya Bakanlık kararları ile; geçici veya sürekli olarak genel, katma ve özel bütçelerle idare olunan kuruluşların, bankaların ve KİT'lerin ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar.

  d) Ticari ilişkilerin kesilmesine karar verilen firmalar.

  e) 02/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi hükümleri saklıdır.

  Yukarıda belirtilenlerin ihaleye katıldıklarının anlaşılması halinde teklifleri kabul edilmez.

  Yeterlik Belgesi Verilmesi

  Madde 37 - Satınalma ve ihaleler ön yeterlik ile de yapılabilir. Bu durumda isteklilerden belirli mali güç, iş yapabilme referansı, teknik kadro ve nitelik aranır. Yeterlik belgesi verilme usul ve koşulları, işin gereğine göre teklif isteme şartnamelerinde veya ilanda belirtilir.

  Yeterli olduğu peşinen bilinen ve halen Şirkete iş yapan firmalardan, doğrudan teklif istenebilir.

  Yeterlik Komisyonlarının Kuruluşu ve Çalışma Esasları

  Madde 38 - a) Komisyonun Kuruluşu : Talep sahibi Birim Amirinin önerisi, Genel Müdürün Onayı ile ihale ve yeterlik konusunu bilen ve bu konuda uzmanlaşmış yeter sayıda idari ve teknik eleman ismen görevlendirilerek, yeterlik komisyonu başkan ve üyeleri oluşturulur.

  b) Komisyonun çalışma esasları:Yeterlik komisyonları, gelen belgeleri çalışma mahallinin dışına çıkartamaz, dışarı bilgi veremez. Çalışma sırasında belgelerin korunması, emniyetinin sağlanması, gizliliği, Komisyon Başkanı ile üyelerin müşterek görev ve sorumluluğundadır.

  Yeterlilik komisyonu; çıkılan ihale koşulları ve o işe ait teklif isteme şartnamesinde belirtilen hususlar doğrultusunda gerekli değerlendirmesini yaparak, yeterlik almaya hak kazananlar ile hak kazanmayanlara ait hazırladığı raporu onaylanmak üzere Genel Müdürlük Makamı'na sunar. Müteakiben istekli firmalara yeterli görülüp görülmedikleri satınalma ve ihale organlarınca yazı ile bildirilir.

  Teklif İsteme Usulleri

  Madde 39 - a) İlan verme:Yapılacak alım veya ihalelerde belirtilen tahmini bedelin, Yönetim Kurulunca belirlenecek ilana çıkma bedelinin üzerinde olması halinde, ilanların Resmi Gazete de ve mahallen yapılması esas olmakla beraber, alım ve yapım konusunun mahiyetine ve özelliğine göre gerekli görülecek ilgili diğer yerlerde de ilan yapılabilir. Alım veya ihale konusunun ve mahallin özelliklerine göre istekli bulunabileceğine kanaat getirilen yerlerde, uygun görülecek diğer yayın vasıtaları (Belediye hoparlörü gibi) ile de ilan yapılabilir.

  Yapılacak ilanların mümkün olduğu kadar Resmi Gazete ve Basın İlan Kurumu aracılığı ile yayınlanmasına çalışılır. İlanların, işin niteliği itibariyle belli gazetelerde özel ilan tarifesine göre yapılmasının zaruri olması halinde, hangi gazetelerde ve kaç defa yapılacağına, merkez ve taşra Satınalma ve İhale Komisyonlarınca karar verilir.

  Yabancı ülkelerden alınması zorunlu olan mallar için, bu ülke gazetelerinde de o ülkenin dili ile ilan yapılabilir. Bu gibi ilanların yayını ülkenin uzaklığına, ilandan beklenen fayda ve sonuçlara göre Genel Müdürlükçe tayin ve tespit olunur.

  Yapılacak ilk ilan ile ihale günü arasında 15 günden, son ilan ile ihale günü arasında 5 günden az süre olamaz.

  Zorunlu ve acil hallerde, Genel Müdürlüğün izni ile ilandan vazgeçilebilir. Ancak, bu zorunlu ve acil hallerin gerekçelerinin talep yazısında ve takrirde açıkça belirtilmesi gerekir.

  Pazarlık usulü ile yapılacak alım ve ihalelerde ilan verme mecburiyeti olmayıp, pazarlığa çağrılacaklara yazılı duyuru yapılır.

  İlanlarda aşağıdaki hususlar belirtilir.

  1 - İşin nitelik ve miktarı,

  2 - Şartname, sözleşme tasarısı, proje, numune ve diğer evrakın bedelli veya bedelsiz olarak nerelerden sağlanabileceği,

  3 - Tekliflerin hangi gün ve saate kadar nereye verileceği,

  4 - İhalenin hangi usulle yapılacağı,

  5 - Alımın ve ihalenin özelliğine göre diğer hususlar,

  6 - Şirketin 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine kısmen veya tamamen verip vermemekte serbest olduğu.

  İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Ancak değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebepler gerekçeleri ile birlikte bir tutanakla tespit edilerek, yapılması istenilen değişiklikler onay merciinin tasdikinden sonra ilan ile veya şartname satın alanlara yazı ile duyurulur ve gerekirse süre uzatılır.

  b) Doğrudan teklif alma:Merkez ve taşrada yapılacak satınalma ve ihalelerde Oluru müteakip repertuarda kayıtlı bulunan en az 10 firmaya, firma sayısının 10'un altında kalması halinde bu firmaların tamamına mektup yazmak veya teklif isteme mektubu göndermek suretiyle duyurma ve teklif toplama yoluna gidilmesidir.

  Bazı mal ve hizmet alımlarında tek satıcı olan firmalardan da doğrudan teklif alınabilir.

  Doğrudan teklif almalarda istenecek belgeler teklif isteme mektubunda belirtilir.

  İç ve Dış Piyasa Alımlarında Tekliflerin Toplanması

  Madde 40 - İç ve dış piyasa alımlarında, en az üç firmadan yazılı teklif alınması esastır. Dış alım teklifleri doğrudan doğruya yabancı firmaların kendilerinden, bu mümkün olmadığı taktirde firmaların ülkemizdeki acentası, acentası olmayan hallerde o firmaların mümessillik belgesine sahip yasal temsilcilerinden istenilir.

  Üçten Az Teklif Gelmesi

  Madde 41 - Bu Yönetmelikte belirtilen usullerden herhangi birisi ile yapılan duyurma ve teklif istemelere rağmen belirtilen süre sonunda üçten az firmadan teklif gelmesi halinde, ihtiyacın acilen temininde zorunluluk varsa veya yapılan etütlere göre fiyatın elverişli olduğu anlaşılmışsa, teklifin üçten az olmasına bakılmaksızın alım yapılabilir. Ancak, bu şekilde alıma gidilmesi sebeplerinin alım kararında belirtilmesi zorunludur. Teşekkür mektupları teklif olarak kabul edilmez.

  Resmi Kurum ve Kuruluşlardan Teklif Alınması

  Madde 42 - a) Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri ve belediyeler,

  b) 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde tanımı yapılan teşebbüs, teşekkül, müessese, bağlı ortaklık ve işletmeleri ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait kuruluşlar,

  c) Özel kanunlarla kurulmuş ve bu özel kanunlarla kendilerine kamu görevi verilmiş üniversiteler, TÜBİTAK gibi tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar,tarafından üretilen mal ve hizmetler, başka firmalardan teklif istenmeksizin, yetki limitlerine göre ilgili merciin kararı ile alınabilir.

  Satınalma ve İhale Usulleri

  Madde 43 - Satınalma ve ihale aşağıdaki usullerden birisine göre yapılır.

  a) Alım memurları aracılığı ile satınalma usulü,

  b) Kapalı teklif usulü,

  c) Açık eksiltme usulü,

  d) Pazarlık usulü.

  Alım Memurları Aracılığı İle Satınalma Usulü

  Madde 44 - Alım memurunun yetki limiti dahilinde olan alımların, alım memuru tarafından piyasa araştırması yapılmak suretiyle sonuçlandırılmasıdır.

  Kapalı Teklif Usulü

  Madde 45 - İstenen mal, hizmet ve yapımın şartnamesindeki hususlar esas alınarak, en uygun kapalı teklifte bulunan istekliden alınmasıdır.

  Kapalı teklif usulünde, teklifler yazılı olarak alınır. Fiyat ile ilgili teklif mektubu, bir zarfın içerisine konulup kapatıldıktan sonra, zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf, geçici teminata ait makbuz, banka teminat mektubu, her sayfası imzalı ve kaşeli teklif isteme şartnamesi ile istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerinde teklif mektubunun, hangi işe ait olduğunun açıkça belirtilmesi zorunludur.

  Teklif mektuplarında; teklif edilen fiyatın, hem yazı hem de rakamla açık olarak yazılması, kazıntı ve silinti bulunmaması gereklidir.

  Rakamla yazılan teklif fiyatı ile yazı ile yazılan teklif fiyatı arasında fark var ise, yazı ile yazılı olan fiyat esas alınır.

  Uygun olmayan şartlı teklifler değerlendirme dışı tutulur. Ancak, teklif isteme ve teknik şartnameye uygun olan alternatif teklifler Satınalma ve İhale Komisyonunca değerlendirmeye alınabilir.

  Teklif Mektuplarının Verilmesi

  Madde 46 - İlan verme yoluyla veya ilana gidilmeksizin teklif toplamak suretiyle yapılan satınalma ve ihalelerde, teklif mektupları haberleşme işlerini yürüten birimlerce, zarflar açılmadan ve üzerine geliş ve teslim ediliş tarih ve saati de yazılarak kaydı yapılır ve derhal alım organına verilir.

  Alınan teklifler hiçbir şekilde iade edilmez.

  Haberleşme işlerini yürüten birim ya da servislerce üzerinde teklif zarfı olduğunu gösterecek kayıt ve işaret bulunmaması nedeniyle yanlışlıkla açılan zarflar bir tutanak düzenlenerek bu tutanakla birlikte başka bir zarfa konulur. Zarf yapıştırıldığı birim ya da servis amiri yoksa ilgili memuru tarafından imzalanıp alım organına verilir.

  Zarfların Açılması

  Madde 47 - Satınalma ve İhale Komisyonları, öncelikle belirtilen gün ve saate kadar kaç teklif mektubunun verildiğini, zarfların açılıp açılmadığını ve tekliflerin kimlere ait olduğunu, evrak kayıt numarasını da belirterek bir tutanakla tesbit eder. Dış zarflar açılmadan önce komisyon üyelerince paraflanır.

  Dış zarflar komisyon başkanı ve üyelerinin huzurunda birer birer açılarak teklif evrakları paraflanır, şartname gereğince geçici teminatı incelenir ve teminat hariç diğer belgeler beyan esasına göre dikkate alınarak, aranılan genel ve özel şartların yerine getirilmiş olup olmadığı incelenerek hangi teklif mektuplarının kabul edildiği tesbit edilir, açılır ve paraflanır, teklif fiyatları mukayese tablosuna geçirilerek imzalanır.

  Değerlendirme sırasında beyanlarda kasıtlı yapılmış yanlışlık tesbit edilirse teklif değerlendirme dışı bırakılır.

  Ayrıca, bedel karşılığı alması gereken şartnameyi almadan, ihaleye katılan isteklinin teklifleri dikkate alınmaz.

  İhale evrakında pul, imza sirküleri, adres, Ticaret Odası belgesi, imzalı şartname gibi esası etkilemeyen noksanlık bulunan firma teklifleri, noksanlıkların tamamlanması şartıyla komisyonca dikkate alınır.

  Komisyonca, üzerinde o alımla ilgili teklif zarfı olduğunu gösteren kayıt ve işaret bulunmaması nedeniyle yanlışlıkla açılan zarflar, bir tutanak düzenlenerek bu tutanakla birlikte başka bir zarfa konulur, zarfın yapıştırıldığı kısım, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve alım organına verilir.

  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Madde 48 - Satınalma ve İhale Komisyonu teklif mektuplarını, görev ve yetkileri çerçevesinde belirtilen esaslara göre inceler, en uygun teklifi vermiş olana, ihalenin yapılması hususunda kararını bildirir.

  Tekliflerin komisyonca kabul edilmeyecek düzeyde olması halinde ihalenin açık eksiltme usulü veya pazarlık usulü ile sonuçlandırılması veya ihalenin iptal edilerek yenilenmesi hususlarında görüş bildirir.

  Satınalma ve İhale Komisyonu karar metni yazılarak, başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve onay merciine sunulur.

  Zarfların Açılmasından Sonra Yapılacak İndirim Teklifleri

  Madde 49 - Teklifler ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Zarfların komisyon huzurunda açılmasından sonra yapılacak indirim teklifleri kabul edilmez. Ancak yapılan değerlendirme sonucu gerekli görülürse ihaleye iştirak eden firmalar açık eksiltmeye davet edilirler.

  Verilecek iş sayısına sınırlama getirilmiş ihalelerde ise iş alan firmalar açık eksiltmeye çağrılmazlar. Bunlar dışında kalan firmalardan en ucuz teklifi vermiş olan firmanın teklifi baz alınarak açık eksiltmeye devam edilir.

  Tekliflerin Eşit Olması Hali

  Madde 50 - Birkaç istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi ve bu tekliflerin uygun görülmesi halinde, aynı fiyat teklifinde bulunan isteklilerden ikinci bir kapalı teklif istenir ya da aynı fiyat teklifinde bulunan istekliler arasında, komisyonca kararlaştırılacak belli bir gün ve saatte açık eksiltme yapılır.

  Kapalı Teklif Usulünde Alımın Sonuçlandırılması

  Madde 51 - Satınalma ve İhale Komisyonunun karar metni ilgili mercii tarafından onaylanıp kesinleşmesinden sonra, ihaleyi kazanan firmaya tebligat yapılarak, sözleşme yapmaya davet edilir.

  Kapalı teklif usulü ile yapılan ihaleye istekli çıkmaması ya da tekliflerin komisyonca veya onay merciince uygun görülmemesi hallerinde, durum, teklif vermiş olan firmalarla ihtiyaç sahibi birim ya da servise bildirilerek ihale daha önce yapıldığı usulde tekrarlanır ya da diğer usullerden biriyle sonuçlandırılır.

  Açık Eksiltme Usulü

  Madde 52 - Açık eksiltme; istenilen işin veya malın, önceden bildirilen veya ilan edilen esaslara ve teklif isteme şartnamesinde yazılı şartlara uygun özel ya da tüzel kişiler arasında, birbirini izleyen tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine, en uygun teklifte bulunma ihalesidir.

  Bu Yönetmeliğin konusuna giren alımlarda aşağıda belirtilenler açık eksiltme usulü ile sonuçlandırılabilir.

  1 - Satınalma veya ihaleyi onaylayacak mercii tarafından işin nitelikleri nedeniyle, diğer alım usullerinden biriyle yapılmasında yarar sağlanamayacağına karar verilen işler.

  Bu taktirde, satınalma ve ihalenin açık eksiltme usulü ile yapılacağı duyurularda belirtilir.

  2 - Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde tekliflerin kabul edilmeyecek düzeyde olması, ya da ihaleye katılan firmaların tekliflerinin aynı veya çok yakın olması veyahut da ihalenin herhangi bir nedenle Şirket yararına sonuçlandırılamayacağına Satınalma ve İhale Komisyonunca kanaat getirilen işler.

  Kapalı teklif usulü ile sonuçlandırılamayan ihalelerde ihalenin açık eksiltme usulüyle yapılacağı, sadece bu iş için teklif vermiş olan firmalara bildirilir.

  Açık Eksiltme Usulünün Uygulanması

  Madde 53 - a) Açık eksiltmeye; teminatını ve gerekli belgelerini, tesbit edilen gün ve saatte Satınalma ve İhale Komisyonuna ibraz etmek şartıyla herkes katılabilir.

  Satınalma ve İhale Komisyonunca, ihaleye katılacakların teklif isteme şartnamesine göre belgeleri ve geçici teminat vermiş olup olmadıkları incelenerek, şartnameye ve mevzuata göre kimlerin ihaleye katılabileceği ve kimlerin katılamayacağı tespit edilir.

  İhaleye katılamayacakların belge ve teminatları geri verilir ve bu işlemler, ihaleye katılanların önünde tutanağa bağlanır. Tutanaktan sonra, ihaleye katılamayacak olanlar ihale mahallinden çıkartılır.

  Açık eksiltmeye katılmaya hak kazananlar bir tutanakla tespit edildikten ve bu husus, hazır bulunanlara duyurulduktan sonra komisyon başkanı şartnameleri imzaya çağrı yapar. Şartnameyi imza etmeyenler açık eksiltmeye iştirak edemezler.

  b) Kapalı teklif usulü ile sonuçlandırılamayan ve açık eksiltme yoluna baş vurulan ihalelerde açık eksiltmeye, ihaleye katılanlardan en uygun fiyatı vermiş olanın fiyatı baz alınmak suretiyle başlanır.

  Açık eksiltme usulünde, komisyon başkanı, firmalara sırayla söz vererek fiyatlarını sorar. Verilen fiyatlar, açık eksiltme listesine yazılır ve verdiği fiyatın karşısı iştirakçi firma yetkilisine imza ettirilir. Bundan sonra isteklilerden fiyatını tekrar düşürmek isteyenler çıkarsa eksiltmeye devam edilir. Eksiltme tekliflerinin alındığı turlarda son fiyatını verip, daha fazla indirim yapamayacağını beyan eden isteklilerin bu durumları, eksiltme listesine yazılarak kendilerine imza ettirilir ve ihale mahallinden çıkartılır. İmza etmezlerse, Komisyonca eksiltme listesine şerh verilip imzalanır. Durum Komisyonda bulunanlarca bir tutanakla da tespit edilir.

  Eksiltme işinin uzaması halinde, isteklilerden son tekliflerini ihale yerini terketmeksizin yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce teklif vermekten çekilmiş olanlar, yazılı teklif verme işlemine katılamazlar.

  Açık eksiltmelerde, isteklilerin rekabetini önleyebilecek sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, eksiltmenin doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve münakaşalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler, Komisyon kararı ile eksiltme yapılan yerden uzaklaştırılır ve durumları bir tutanakla tespit edilir.

  Açık Eksiltme Usulünde Alımın Sonuçlandırılması

  Madde 54 - Eksiltmeye istekli kalmadığı ve verilen en son fiyat uygun görüldüğü taktirde, komisyonca ilgili merciin onayı şartına bağlı olmak üzere ihalenin, bu teklif sahibine yapılacağı bildirilir ve bu husus karar metnine yazılarak imzalanır.

  Açık eksiltme usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmaması veya tekliflerden hiçbirisinin uygun görülmemesi hallerinde bu ihale merciin onayı ile iptal edilir.

  Pazarlık Usulü

  Madde 55 - Yapılacak işin fiyat, nitelik, işin yerine getirilme müddeti ve diğer şartların da karşılıklı fedakârlık yapılarak, bir anlaşma zeminin temini ile alımın yapılmasıdır.

  Pazarlık usulü ile yapılan alımlarda, işin gereğine göre bir veya birden fazla firma ile görüşülerek alım sonuçlandırılabilir.

  Bu Yönetmeliğin konusuna giren işlerden aşağıda belirtilenler pazarlık usulü ile yapılabilir.

  a) Kapalı teklif usulü ile yapılacak alımlara istekli çıkmaması veya çıkan tekliflerden hiçbirisinin uygun görülmemesi halinde. (Bu durumda kapalı teklif usulüne esas olan evsaf ve şartlar değiştirilemez.)

  b) Önceden planlanmamış olan ani ve olağanüstü bir durum ile önceden planlanmış olmasına rağmen faaliyeti aksatacak beklenmeyen bir durumun ortaya çıkması üzerine, acele olarak yapılmasında zorunluluk görülen ve alımın diğer usullerle yapılmasına yeterli süre bulunmayan işler.

  c) Kalite ve fiyatının uygun olması, tedarikin ihale yoluna gidilmeyip spot alım olarak gerçekleştirilmesinin Şirket yararına bulunması veya ihtiyacın aciliyeti şartıyla yakıt alımları.

  d) Güzel sanatlara özgü ve dalında uzman belirli sanatkar ve işçilere güvenilerek yaptırılabilecek resim, tablo, seramik, düşünsel çalışmayı gerektiren işler, matbaa ve el işleri ile benzeri yapım işleri,

  e) Herhangi bir hizmet için belirli bina ya da öteki taşınmazların alımı veya kiralanması işleri.

  f) Sözleşmenin feshi üzerine, firma adına veya hesabına acele yapılması gereken işler.

  g) Taşıdığı teknik nitelikleri nedeniyle benzerlerinden üstünlüğü belirgin olan ve yerine diğer bir malın konulması yararlı bulunmayan malların alımı.

  h) Günlük olarak alınması zorunlu olan ve çabuk bozulabilecek cinsten gıda maddelerinin alımı.

  ı) Süreklilik göstermeyen iş ve hizmetler.

  i) Ticaret Odaları, Borsa Birlikleri veya benzeri kuruluşlar tarafından verilen belgelerle tevsik edilmiş olunmak şartıyla yalnız bir firma tarafından yapılabilen ya da patenti bir firma elinde bulunan işler.

  j) İhalenin sonuçlandırılması veya sözleşmenin bozulması nedeni ile yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içinde ihtiyaç maddeleri ve hizmet alımı.

  k) Özellikleri nedeniyle Yurtiçi veya Yurtdışında belli kişi veya kuruluşlara yaptırılmasında yarar görülen her türlü bakım, onarım, yedek parça eğitim, araştırma, etüt, proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, reklam, fotoğraf, film, kontrol, muayene, tercümanlık alım ve yapım işleri.

  Pazarlık Usulünün Uygulanması

  Madde 56 - Pazarlık, alım organı " Satınalma Komisyonu " veya işin nitelik ve gereklerine göre ilgili merciin yetkili kılacağı kişiler tarafından, yazılı veya sözlü teklif almak veya bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır. Onay ile ilgili hükümler saklıdır.

  Pazarlık sonucunda, anlaşmaya varılan fiyat ve gerekli görülecek diğer hususlar bir tutanakla tesbit olunur ve bu tutanak, taraflarca imzalanır.

  Alımın, yetki limitlerine göre ilgili makamca onaylanarak kesinleşmesinden sonra, firma ile sözleşme yapılır. Derhal teslim edilecek mal ve hizmet alımları için sözleşme yapılmayabilir. Bu durumda sipariş mektubu sözleşme olarak kabul edilir.

  Alımın, pazarlık usulü ile yapılma gerekçesinin, pazarlığın ne şekilde yapıldığının, ne gibi fiyatlar teklif edildiğinin, alım yapılan firma veya kimsenin niçin tercih edildiğinin pazarlık kararında belirtilmesi zorunludur.

  Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

  Madde 57 - a) Tedavülde olan Türk Parası,

  b) Devletçe kabul edilen esaslara uygun olarak bankalar tarafından verilmiş ve geçerlilik süresi şartnamelerde veya sözleşmelerde öngörülen şartlara uygun olan teminat mektupları, dış alımlarda ise teminat mektuplarının yabancı bir bankanın kontur garantisini taşıyan bir Türk bankasından alınması esastır.

  c) Devletçe kabul edilen esaslara uygun olarak özel finans kuruluşlarınca verilmiş ve geçerlilik süresi şartnamelerde veya sözleşmelerde öngörülen şartlara uygun olan teminat mektupları,

  d) Devlet tahvilleri ve Hazine Bonosu, teminat olarak kullanılması mümkün görülen diğer belgelerdir.

  Geçici Teminat Miktarı

  Madde 58 - Tekliflerde ciddiyeti sağlamak amacıyla iç ve dış satınalma ve ihalelerde geçici teminat, keşif veya tahmini bedelin, teklif bedelinin %3'ün den az olmamak üzere birimince tespit edilecek sabit bir rakam olarak belirlenir. Kısmi tekliflerde de geçici teminat miktarı teklif tutarının %3'ün den az olamaz. Bu husus ilanda ve şartnamelerde açıkça belirtilir.

  Yetki limitlerine göre alımı onaylayacak merciin kararı ile geçici teminat miktar oranı belirlenir. Yapılacak ihale ve alımlarda Yönetim Kurulunca belirlenecek bedellere kadar olan işler ile tek satıcı durumunda olan kuruluşlardan, ilgili merciinin kararı ile geçici teminat alınmayabilir.

  Ancak, 42 nci maddede belirtilen kuruluşlardan geçici teminat alınmaz.

  Geçici Teminatın Geri Verilmesi

  Madde 59 - İkinci ve üçüncü sıradaki teklif sahiplerinin geçici teminatı, siparişin kesinleşmesine (sözleşmenin imzalanmasına) kadar tutulur diğerleri ise değerlendirmeyi müteakip iade edilir.

  İhaleyi kazanan firmanın geçici teminatı ise, kesin teminatın alınmasından ve sözleşmenin imzalanmasından sonra iade olur.

  İhaleyi kazanan firma, Şirketin isteği dışında sözleşmeyi imzalamaktan kaçınırsa Şirketin yasal hakları saklı kalmak kaydıyla geçici teminatları nakde çevrilip Şirkete irat kaydedilir.

  Dış Alımlarda Teminat Mektuplarının Niteliği

  Madde 60 - Dış alımlarda geçici ve kesin teminatın bir Türk Bankasından alınması yeterlidir.

  Kesin Teminat Miktarı

  Madde 61 - Karara bağlanmış olan iç ve dış alımlarda, taahhütlerin sözleşme şartnamesine uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla, alım tutarının en az %6'sı oranında kesin teminat alınır.

  Aşağıdaki alımlarda yetki limitlerine göre alımı onaylayan organın kararı ile kesin teminat alınmayabilir.

  a) Tek satıcı durumunda olan kuruluşlardan yapılan alımlar.

  b) Derhal veya teslim süresi bir ayı aşmayan ve garantisi bulunmayan alımlar.

  c) 42 nci maddede belirtilen kuruluşlardan yapılan alımlar.

  Kesin Teminatın Değiştirilmesi

  Madde 62 - Alınan kesin teminat; firmanın isteği halinde teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi biri ile değiştirilebilir.

  Kesin Teminatın Geri Verilmesi

  Madde 63 - Alımın sözleşme ve şartname hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirildiği, taahhüt edilen işin hesabı tamamen tasfiye edilerek, kesin kabul işlemlerinin tamamlandığı veya niteliği itibariyle bir deneme süresi geçirmesi gereken işlerin, bu deneme süresi sonunda isteğe uygun olduğu, firma veya müteahhidin taahhüt ettiği işten dolayı herhangi bir borcunun olmadığı, taahhüt konusu işle ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kurumundan alacağı soğuk damgalı ilişik kesme belgesi ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintileri nedeniyle, vergi dairesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge getirmesi halinde, sözleşmesinin niteliğine göre kesin teminatın iadesi için öngörülen diğer koşulların da yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra kesin teminatın tümü geri verilir. Bu husus malzeme alımı ve nakliye işlerinde dikkate alınmaz.

  Ancak; malzeme alımlarında, işin bir garanti süresi bulunmakta ise, sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla garanti süresi kadar taahhütname alındıktan sonra kesin teminat iade edilebilir.

  Tip Sözleşmeler

  Madde 64 - Satınalma ve ihalede Hukuk Müşavirliğinin görüşünü müteakip Genel Müdürlükçe onaylanmış tip sözleşme uygulanır.

  Ancak; tip sözleşmeye dayalı, özel sözleşme uygulanmasını gerekli kılan hallerde hazırlanacak özel sözleşmenin de Hukuk Müşavirliği mütalaasından geçirilmesi zorunludur.

  Sözleşme İmzalama Usul ve Esasları

  Madde 65 - Resmi kuruluşlardan, tek satıcı durumunda olan firma ve kuruluşlar ile derhal veya 1 ay içerisinde teslimi öngörülen mal ve hizmet alımlarında işin garanti süresi bulunmuyorsa yetki limitlerine göre ilgili merciin onayı ile sözleşme yapılmayabilir. Bu durumda konu ile ilgili sipariş mektubu sözleşme olarak kabul edilir. Bunun dışında kalan mal ve hizmet alımlarında sözleşme yapılır.

  Sözleşmeler; satınalma organlarının müdürü ve müdür yardımcısı, (müdür yardımcısının yokluğunda alımı yapan servis şefi) tarafından imzalanır.

  Dış alımlarda sözleşmelerin yabancı firmaların bizzat kendileri tarafından imzalanması esastır. Bu mümkün olmadığı hallerde acentalarınca imzalanması, acenta olmaması halinde ise o firmanın Türkiye'deki Elçiliği'nden onaylı mümessil belgesine sahip ülkemizdeki temsilcileri tarafından da imzalanabilir.

  İlave veya Eksik İş Verilmesi

  Madde 66 - a) Sözleşmeye bağlanmış inşaat veya tesisin yapılabilmesi ve işletmeye alınabilmesi için, aynı ve benzeri özellikli iş olması koşulu ile, aynı iş yerinde veya İşletme Müdürlükleri görev alanları içerisinde yaptırılması gereken ve işin devamı sırasında ortaya çıkan zorunlu bir iş olduğu taktirde, firmanın başarılı olması kaydıyla, mevcut sözleşme koşulları aynen geçerli olmak üzere, ihale bedelinin %30'u kadar ilave iş yaptırılabilir ve bu iş için ek süre verilebilir.

  b) Malzeme ve hizmet alımlarında yapılan siparişe göre ihtiyacın olması durumunda piyasa fiyat durumu yönünden aynı firma veya firmalardan alınmasında fayda görüldüğü taktirde ödeneğinin sağlanması kaydı ile mevcut sözleşme koşulları aynen geçerli olmak üzere, ihale bedelinin %30'u kadar ek sipariş ve bu sipariş için ek süre verilebilir.

  c) Her ne sebeple olursa olsun, taahhüt konusunun devamına Şirketçe gerek görülmemesi, amaca yönelik bulunmaması veya zorunlu nedenlerle, ihale bedelinin %30'u kadar eksik iş veya sipariş verilebilir.

  d) İhale konusu işe ilaveten %30 iş veya sipariş verildiği halde iş yine bitmemiş veya sipariş gerçekleşmemiş ise bitmemiş iş ve gerçekleşmemiş sipariş ilk ihale bedelinin %20'sini geçmemek şartıyla Genel Müdürlükten alınacak Olur ile bakiye iş ve sipariş, sözleşme koşulları aynen geçerli olmak üzere ek süre ile birlikte aynı firmaya verilebilir.

  Yukarıda sayılan %30 ve ilave %20 artırma ve eksiltme işlemleri için yetki limitleri dahilinde ilgili merciden Olur alınması şarttır.

  Sözleşmenin Devri, Feshi ve Sözleşme Süresinin Uzatılması

  Madde 67 - a) İhalesine karar veren merciin yazılı izni olmadıkça sözleşme konusu işin bir kısmı veya tamamı, başkasına devredilemez.

  b) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumlarında, gecikme 30 günü aştığı taktirde şartnamesi ve sözleşmesine göre verilmiş bir ceza varsa, Şirket bu cezayı devam ettirmekte veya sözleşmeyi fesh etmekte serbest olup sözleşmenin fesh edilmesi halinde sözleşme ve ekinde yer alan şartnamelerdeki ilgili hükümler uygulanır.

  Fesih kararı, ihaleyi onaylayan Makam tarafından verilir ve ilgili ünite tarafından bu karar karşı tarafa tebliğ edilir ve ilgili ünitelere bildirilir.

  c) Hizmet alımlarına ilişkin devam eden sözleşmelerin sürelerinin bitiminde; fiyat ve piyasa şartları bakımından Şirket yararı görülmesi, Şirketin sahip olacağı diğer avantajlar ile hizmetin süreklilik ilkesi göz önünde bulundurulmak kaydıyla, mevcut sözleşme hükümleri esas alınarak yeni bir ihaleye çıkılmaksızın sözleşme süresi 1 yıl veya Şirketin uygun göreceği süre kadar uzatılabilir.

  Repertuar Hazırlanması

  Madde 68 - Satınalma organları , iş ilişkisi olan veya ilişki kurulmasında fayda görülen iç ve dış firmalar için uğraşı konularına göre sınıflayacakları bir repertuar hazırlar.

  Firmalarla Olan İlişkilerde Gözetilecek Esaslar

  Madde 69 - Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin piyasada aranılan ve güvenilen müşteri durumunu muhafaza edebilmesi için, iş ilişkilerinde firmalara gereksiz külfet yüklememek, zorluk çıkarmamak, alımlarla ilgili kapalı teklif zarflarının geciktirilmeden açılmasını sağlamak, teslim ve tesellüm işlerini süratle sonuçlandırmak, firmalara yapılacak ödemelerde gereksiz gecikmelere sebebiyet vermemek esastır.

  Firmalarla Ticari İlişkilerin Kesilmesi

  Madde 70 - Satınalma ve ihale işlemlerine hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla fesat karıştıran veya buna teşebbüs eden, sahte belge veya sahte teminat kullanan veya kullanmaya teşebbüs eden, ihale üzerine kaldığı halde zamanında sözleşme yapmayan, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen ve geç yapmayı alışkanlık haline getiren, piyasadaki dalgalanmalardan kendi lehine faydalanmak amacı ile sipariş hükümlerini yerine getirmemekte ısrar eden, taahhüdünü yerine getirirken Şirkete zarar verecek işler yapan veya işin teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanan firmalarla ticari ilişkiler talep eden birimin teklifi, Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen süre için kesilir.

  Ayrıca yukarıda sayılan nedenlerden dolayı sözleşmesi feshedilen firmalarla ticari ilişkiler; Feshi talep eden birimin teklifi, Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen süre için kesilir.

  Ticari ilişkinin kesilmiş olduğuna dair karar Ticaret ve Malzeme Yönetim Müdürlüğünce diğer birimlere yazılı olarak duyurulur. Ayrıca, konunun kapsamı ve büyüklüğü dikkate alınarak Resmi Gazetede ilan edilir.

  Doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılmayacaklardan biri ihaleye katılır ve ihale üzerinde kalırsa; bu durumun Şirketçe sonradan tespiti halinde teklifi dikkate alınmaz ve geçici teminatı da gelir kaydedilir. Bu durum sözleşme yapıldıktan sonra ortaya çıkarsa sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Dosyalama İşlemleri

  Madde 71 - Alım organlarınca alım konularına göre kod numarası verilmek suretiyle fihrist düzenlenir.

  Her alım için ayrı bir dosya açılır. Açılan bu dosyalar fihristteki kod numarasına göre numaralandırılır.

  Dosyalarda, alımla ilgili malzeme talep yazısı veya "OLUR"u varsa teklif isteme ve teknik şartnameler, duyuru ile ilgili belgeler, teklif mektupları, alım komisyonu tutanağı ve kararların asılları, yönetim kurulu takrir ve kararlarıyla makam "OLUR"ları sözleşme veya sözleşme yerine geçecek belgelerin suretleri, varsa muayene ile ilgili analiz raporları, muayene ve tesellüm protokolü veya tutanakları, ödeme emirleri, fatura veya fatura yerine geçen belgelerin fotokopi veya suretleri, alımın mahiyetine göre bulunması gereken diğer belgeler ve yazışmalar tarih sırasına göre saklanır. İşlemleri tamamlanmış olan dosyaların kontrolü yapıldıktan sonra arşive kaldırılır.

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 72 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

  Madde 73 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 05/06/1997 tarihli ve 23010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce başlamış olan ilahelere ilişkin dosyalar kapatılıncaya kadar, karar sırasında esas olan Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

  Yürürlük

  Madde 74 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 75 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100