Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ANADOLU METEOROLOJİ MESLEK LİSESİ YÖNETMELİĞİ

  ANADOLU METEOROLOJİ MESLEK LİSESİ YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığından:

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2001

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24337

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını güçlendirmek bakımından yabancı dil bilen, teknik ara eleman yetiştirmek amacıyla kurulan Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesinin kuruluş, yönetim, eğitim-öğretim işleri ile okulda çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemleri düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesinin, amaç, kuruluş, hazırlık sınıfı, yönetim, eğitim-öğretim işleri ile görevlilerin, görev, yetki ve sorumluluklarına dair esasları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Genel Müdürlük: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünü,

  b) Okul: Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesini,

  c) Müdür: Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Müdürünü,

  d) Öğretmen: Kadrolu ve ücretli olarak ders okutmakla görevli öğretim elemanlarını,

  e) Birim: Bölüm, tesis, atölye ve laboratuvarı,

  f) Ders Yılı: Eğitim-öğretimin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

  g) Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

  ı) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

  j) Giriş Sınavı: Merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Amaç, Görev ve Kuruluş

  Amaç ve görevler

  Madde 5 - Bir kısım derslerin öğretimini İngilizce yapan Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesinin amaç ve görevi, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

  a) Öğrencileri bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan programlar uygulayarak meteoroloji alanında yabancı dil bilen teknik eleman yetiştirmek ve Genel Müdürlüğün teknik personel ihtiyacını karşılamaktır,

  b) Öğrencilere orta öğretim seviyesinde genel kültür vererek kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yollarını aramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak şuurunu ve gücünü kazandırmaktır,

  c) Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının amaç ve görevlerine uygun olarak her meslek dalının özel amaçları ve bu amaçları gerçekleştirecek derslerin çeşitleri, hedefleri, konuları ve uygulamada göz önünde bulundurulacak esaslar, programlarla tespit edilir.

  Kuruluş

  Madde 6 - Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, ilköğretimden sonra hazırlık sınıfı üzerine üç yıl süreli eğitim veren bir okuldur.

  Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesini bitirenlere, mesleğini ve dalını belirten bir diploma verilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yönetim : Personelin, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Personelin sayısı ve nitelikleri

  Madde 7 - Okul personelinin sayısı ve nitelikleri Genel Müdürlükçe tespit edilir ve bunlar yürürlükteki kanun ve yönetmelik hükümlerine göre atanırlar.

  Okul personeli ve ünvanları;

  a) Müdür,

  b) Müdür Yardımcısı,

  c) Bölüm, atölye, tesis ve laboratuvar şefi,

  d) Öğretmen,

  e) Rehberlik uzman ve yardımcısı,

  f) Diğer personel, olarak belirlenmiştir.

  Müdür

  Madde 8 - Müdür, okulu yönetir ve temsil eder. Müdür okulun, eğitim-öğretim, yönetim işlerini; kanun, yönetmelik ve programların amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde yürütür. Müdür, okul bina ve eşyasının korunmasını sağlar. Okuldaki bütün çalışmaları planlamaya, yürütmeye, görevlileri denetlemeye yetkili ve hizmetlerden birinci derecede sorumludur.

  Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

  Madde 9 - Müdürün başlıca görev, yetki ve sorumluluk alanları şunlardır;

  1) Araştırma ve Planlama,

  2) Yürütme,

  3) İzleme, rehberlik, denetleme ve değerlendirme.

  1 - Araştırma ve Planlama:

  Müdür, eğitim-öğretim ve yönetimin verimliliğinin artırılmasını, bu konuda sürekli gelişme için gerekli araştırmaların yapılmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlar. Müdür, okulda bütün çalışmaları, öğretim yılı başında ilgililerle iş birliği yaparak planlar ve düzenler. Ayrıca okulun gelişmesi konusunda uzun dönemli bir plan hazırlanmasını, öğretim yılı başında bu planın gözden geçirilmesini, yerine getirilen hususlar ile yeni hedeflerin tespit edilmesini sağlar.

  2 - Yürütme:

  Müdürün yürütme görevlerinden başlıcaları şunlardır;

  a) Öğretim yılı başlamadan önce ilgililerin de görüşünü alarak öğretmenlere; okutacakları derslerin uygulamalarını, eğitimin etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak şekilde dağıtır ve ilgililere yazılı olarak bildirir,

  b) Yıllık ders planlarının hazırlanmasını ve bunlara göre ders ve uygulamaların uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, ilgili öğretmenlerle toplantıların zamanında yapılmasını sağlar, toplantı karar tutanaklarını inceler, değerlendirir, gerektiğinde değişiklikler yapar ve dosyasında saklar,

  c) Öğretmenlerden derslerin başladığı ilk hafta içinde sorumlu oldukları ders ve uygulamaların yıllık planlarını alır, inceler, gerekiyorsa değişiklikler yaptırır, onaylar, planın bir örneğini öğretmene geri verir, aslını dosyasında saklar,

  d) Okulun derslik, laboratuvar, rasat parkı, okul kitaplığı, spor salonu ve benzeri tesislerini hizmete hazır bulundurur. Eksikliklerin tamamlanmasını ve bu etkinliklerin sürekliliğini sağlayıcı önlemler alır,

  e) Eğitim ve öğretim çalışmalarını geliştirmek, etkili ve verimli hale getirmek amacı ile öğretmenler kurulunu toplantıya çağırır. Bu toplantılara başkanlık eder. Kurul kararları müdürün onayından sonra uygulanır. Müdür, bunlardan gerekli gördüklerini üst makamlara bildirir,

  f) Haftalık ders programı, günlük çalışma çizelgesi, müdür yardımcıları ile öğretmenlerin nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlar ve onaylayarak uygulamaya koyar. Haftalık ders programında yapılacak değişiklikler, önemli bir sebep olmadıkça hafta başlarında yapılır ve uygulamaya konulur. Bu değişiklikler öğretmen ve öğrencilere zamanında duyurulur.

  Eğitim-öğretim ilkelerine uygun olarak düzenlenen haftalık ders programında, dersler haftanın günlerine dengeli bir şekilde dağıtılır. Teorik ders okutan öğretmenlere zorunluluk olmadıkça bir günde 6 saatten fazla ders verilemez,

  g) Bütün sınavları, ilgili yönetmelik ve emirler çerçevesinde düzenler, usulüne uygun ve güvenilir bir şekilde yapılmasını, değerlendirilmesini ve sonuçlarının duyurulmasını sağlar,

  h) Diploma, tasdikname, öğrenim belgesi ve resmi yazı ve çizelgeleri imzalar,

  ı) Okulun ayniyat işlerini kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde yürütür. Ayniyat Talimatnamesine göre okulun demirbaş sayımı için sayım komisyonunu zamanında göreve çağırır,

  j) Okulun bina ve tesislerinin yangından korunmasını, sivil savunma hizmetleri ile diğer güvenlik tedbirlerinin ilgili mevzuat ve emirlere göre yürütülmesini sağlar,

  k) Görevlilerin kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde görevlendirilmesi için teklifte bulunur.

  l) Öğretmen ve diğer görevlilerden, görevlerini gerektiği gibi yapmayanları uyarır, devamı halinde yetkisini kullanır, yetkisi dışında kalanları Genel Müdürlüğe bildirir,

  m) Müdür, Genel Müdürlükten gelen emir, genelge ve yönetmelikleri okuldaki ilgililere duyurur. Gerekli görülen durumlarda bunların uygulanmasıyla ilgili esasları tespit etmek üzere ilgilileri toplantıya çağırır,

  n) Okulun ödenek ihtiyacını zamanında hazırlayarak Genel Müdürlüğe gönderir,

  o) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yürütür.

  3) İzleme, rehberlik, denetleme ve değerlendirme:

  Müdürün görevleri şunlardır;

  a) Ders yılı içinde öğretmenlerin derslerini ve diğer faaliyetlerini yakından izler,

  b) İzleme, rehberlik, denetleme ve değerlendirme görevini yerine getirirken mevzuat çerçevesi içinde ve objektif olarak hareket eder,

  c) Müdür, izleme, rehberlik, denetleme ve değerlendirme görevini öğretim yılı başında hazırlayacağı bir program çerçevesinde sürekli olarak yürütür,

  Bu denetlemeleriyle ilgililerin öğrencilere olumlu bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmalarını ve başarılarını artırmalarını, okul, çevre münasebetlerinde uyum ve sıkı bir iş birliği yapmalarını, okulun bina, araç ve tesislerinin faydalı bir şekilde kullanılmasını ve korumalarını sağlar.

  d) Müdür, bir program çerçevesinde yaptığı izleme, rehberlik, denetleme ve değerlendirme ile ilgili bilgileri bir dosyada saklar,

  e) Müdür, bütün personelin gizli tezkiye belgelerini düzenler, zamanında ilgili makama gönderir,

  f) Müdür, yukarıda belirtilen planlamayı yürütme, izleme, denetleme, değerlendirme ve rehberlik görevlerinin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu olmakla birlikte, bu görevlerin yapılmasında okuldaki ilgili personelin iş birliği ve katkısını da sağlar. Her görevli, bu amaçla kendisine okul müdürü tarafından verilen görevlerin yapılmasından ayrıca sorumludur,

  g) Müdür, okul hizmet ve faaliyetlerinden, emir ve direktiflerin sonucundan Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.

  Müdür Yardımcıları

  Madde 10 - Müdür yardımcıları, okulun yönetiminde müdürün en yakın yardımcılarıdır. Eğitim-öğretim ve yönetim işlerinin planlı ve amaçlara uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar.

  Müdür Yardımcılarının Görevleri

  Madde 11 - Müdür yardımcılarının görevlerinden başlıcaları şunlardır;

  a) Öğrencilerin kayıt-kabul, eğitim-öğretim, devam-devamsızlık, izin, sınav, askerlik ve bunlarla ilgili defter, dosya ve belgeleri usulüne uygun şekilde düzenlemek ve saklanmasını sağlamak,

  b) Toplantı, gezi, tören gibi faaliyetlerin düzenlenmesinde kendilerine verilen işleri usulüne uygun şekilde yapmak,

  c) Okulun bina, tesis, araç ve gerecinin temizlik, bakım ve düzeninin korunmasıyla ilgilenmek ve bunların her an kullanılır halde bulundurulmasını sağlamak,

  d) Disiplin kuruluna başkanlık etmek, disiplin işlerini düzene koymak, yürütmek ve müdürün havale ettiği konuları inceleyip sonuçlandırmak için ilgilileri göreve çağırmak, disiplin kurulu kararları ile ilgili bütün işlemleri tamamlamak,

  e) Öğretmen, memur ve diğer personelin devam-devamsızlık defter ve kayıtlarının tutulmasını, ders ücretleri ve yan ödemelerle tahakkuk çizelgesine esas belgelerin hazırlanmasını sağlamak,

  f) Not çizelgelerini öğretmenlerden zamanında alarak müdürün onayına sunmak üzere incelemek, notların sınıf geçme defterlerine ve karnelere işlenmesini, yıl sonu öğretmenler kurulu kararlarına göre gerekli işlemlerin yapılmasını ve kayıtların tutulmasını sağlamak,

  g) Müdüre "İta Amirliği" görevi verildiği takdirde, tahakkuk memurluğu görevini yapmak,

  h) Okulun satın alma işlerinde müdürün vereceği işleri yapmak,

  ı) Hazırlanacak nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

  j) Sınıf yoklama defterini ve fişlerini günü gününe incelemek, öğretmenlerin derslere girip girmediklerini takip etmek, derse girmeyen öğretmenleri yazılı olarak müdüre bildirmek, öğrenci yoklamalarını yapmak ve gerekli önlemleri almak, okula gelmeyen öğrencilerin velileri ile yazışmayı sağlamak,

  k) Öğrencilerle yakından ilgilenerek onların iyi giyinmelerini dolap ve çekmecelerini temiz tutmalarını sağlamak, tutum ve davranışlarını kontrol etmek,

  l) Yemek listelerinin yönetmelikteki esaslara göre düzenlenmesini, yemeklerin iyi pişirilmesini, yemekhane, mutfak, kiler, bulaşıkhane gibi yerlerin temizlik ve düzenine ait işleri kontrol etmek,

  m) Genel Müdürlüğe ve Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecek her türlü çizelge ve diplomaları hazırlamak, zamanında ilgili yerlerde bulunmasını sağlamak,

  n) Okul Muayene Komisyonu'na başkanlık etmek, okula alınan erzak ve eşyanın numune ve şartnamesine uygun olup olmadığını, ayniyat memuru ve üyelerden en az biri ile inceleyip gereğini yapmak,

  o) Öğrenci velilerine bildirilmesi gerekli olan konularda yazışma yapmak,

  p) Öğrencilerin askerlikle ilgili yoklama ve erteleme işlerinin zamanında yapılmasını sağlamak, erteleme hakkını kaybeden öğrencilerin durumlarını, kayıtlı oldukları askerlik şubesine bildirmek,

  r) Gerektiğinde ayniyat mutemetliği görevini yapmak,

  s) Verilen diğer görevleri yürütmek.

  Bölüm, atölye, tesis ve laboratuvar şefleri

  Madde 12 - Okulun özelliklerine göre kurulacak bölüm, atölye, tesis ve laboratuvarların neler olacağı, Okul Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile tespit edilir. Bölüm şefi ve diğer şefler, Okul Müdürünün okulda görevli öğretmenler arasından yapacağı teklif üzerine Genel Müdürlükçe atanır.

  Bu şeflikler:

  1) Bölüm şefi (elektronik ve bilgisayar için ayrı ayrı şeflikler),

  2) Atölye ve tesis şefi (her bölümün bünyesinde bulunan atölyeler için ayrı ayrı şeflikler),

  3) Laboratuvar şefi (fizik, kimya, lisan, sinoptik gibi laboratuvarlar için ayrı ayrı şeflikler) olur.

  Şefler, sorumluluklarına verilen bölüm, atölye, tesis ve laboratuvarları yönetirler.

  Program, birimin ve birimde yapılan üretim ve döner sermaye çalışmalarının özellikleri dikkate alınarak aşağıda belirtildiği şekilde, şeflerin görev ve yetkileri, ilgililerin görüşleri de alınarak her öğretim yılı başında okul müdürü tarafından saptanır ve yazılı olarak kendilerine bildirilir.

  Şeflerin görevleri

  Madde 13 - Şeflerin görevlerinden başlıcaları şunlardır;

  1) Sorumluluğunda bulunan birimdeki hizmetleri kanun, yönetmelik ve emirlere göre yürütmek,

  2) Biriminde bulunan bina, eşya, makine, avadanlık ve malzemenin bakım, onarım, koruma, saklama ve kullanıma hazır halde bulundurulmasından birinci derece sorumlu olmak,

  3) Sorumluluğunda bulunan demirbaşlar için yardımcı demirbaş defterlerini tutmak ve demirbaşları bu defterlere kaydedip gerektiğinde ve yılın sonunda demirbaş ve diğer gereci sayım ve kontrole hazır bulundurarak ayniyat memuru ile döner sermaye saymanı tarafından hazırlanacak çizelgeye göre sayım işlerini yürütmek,

  4) Demirbaşların dışındaki süreli araç-gereç için "gereç kayıt ve sarf defteri" tutmak; sarfları gününde bu deftere işlemek.

  Kullanım sonucu eskiyen aracın kendi olanakları ile onarımını ya da yeniden yapılması mümkün olanların yapımını sağlamak; eskiyen ve atölyede onarımı ya da yeniden yapımı mümkün olmayan tezgah ve aracın demirbaştan düşümü için yönetmeliğe göre öneride bulunmak,

  5) Öğrencilerin kullanacakları takım ve avadanlıkları, ilgili öğretmenin aracılığı ve sorumluluğu altında imza karşılığı şahıslara ya da gruplara teslim etmek; bu iş için okul müdürlüğünce onaylanmış bir "takım dağıtım defteri" tutmak,

  Kendilerine teslim edilen öğretim araçlarına zarar veren ya da öğretim yılı sonunda bunları teslim etmeyen öğrencileri, okul müdürlüğüne bildirmek,

  Öğrencilere verilen takım ve gerecin, bu işe tahsis edilen yerlerde, ilgililerle birlikte düzenli olarak korunmasını sağlamak,

  6) Birimin ihtiyacı olan araç-gerecin, zamanında temin edilmesi için ilgililerle iş birliği yapmak,

  7) Öğrencilerin yapacakları uygulamalarla ilgili doküman, araç-gerecin, önceden hazırlanmasını sağlamak,

  8) Öğrencilerin uygulamayla ilgili tutacakları defter ve benzeri dokümanların düzgün, temiz ve gerektiği şekilde tutulmasını sağlamak,

  9) Öğrencilerin derslere devamının sağlanması için gerekli önlemleri almak; öğretmenlerce tutulacak öğrenci devam çizelgeleriyle ilgili fişlerin zamanında okul yönetimine verilmesini sağlamak,

  10) İş kazalarına, yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk yardım ve güvenlik önlemleri alınmasını, bunların ilgililerce aksaksız ve sürekli bir şekilde uygulanmasını sağlamak,

  11) Birim temizliğinin öğrenciler tarafından, önceden hazırlanacak bir plana göre yapılmasını ve çalışma ortamının temiz tutulup iş terbiyesinin gerektirdiği bir davranış haline getirilmesini sağlamak,

  12) Birimlerdeki görevlilerin öğrencilerden önce buralara girmelerini ve öğretim sonunda gerekli kontrolleri yaparak öğrencilerden sonra çıkmalarını sağlamak,

  13) Şefi bulunduğu birimle ilgili yazışmaları yürütmek, belge ve defterleri tutmak, bunları saklayıp korumak,

  14) Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarını, uygulamalı öğretimin etkisini artıracak şekilde ilgililerle iş birliği yaparak planlayıp yürütmek. Bu çalışmalarla ilgili sipariş şartnamesini, imalat maliyet pusulasını, mamul eşya pusulasını, isteme ve çıkarma pusulasını, lüzum müzekkeresini, gereç kayıt defteri gibi belge ve hesapları, ilgili yönetmelik, yasa ve emirlere göre tutmak,

  Şef; hesap, ayniyat ve yazı işleriyle ilgili, sorumluluğu taşımak kaydıyla birimindeki diğer şeflerden ya da öğretmenlerden birini, kendisine yardımcı olarak seçebilir.

  15) Her öğretim yılı başında öğretmen, teknisyen ve diğer personel arasında iş bölümü planı hazırlamak ve bunu okul müdürüne sunmak.

  Görevlilerin bu planda;

  a) Hangi kısımda görev yapacakları,

  b) Öğretimini yürütecekleri sınıf ve grupların hangileri olacağı,

  c) Görev zaman ve sürelerinin ne olacağı,

  d) Yapacakları diğer görevlerin neler olacağı, belirtilir.

  Görev bölümü planı, okul müdürünün onayından sonra yürürlüğe girer. Planda değişiklik yapılması gerektiğinde bu durum, okul müdürlüğüne bildirilir ve müdürün onayından sonra uygulanır.

  16) Birimindeki eğitim-öğretim, üretim ve diğer çalışmaların aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemleri alarak çalışmaların, plana uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

  17) Öğretim programındaki konuların ilgililer tarafından yeterince işlenip işlenmediğini ve bu konularla ilgili bilgi, beceri ve davranışların öğrencilere kazandırılıp kazandırılmadığını izlemek ve öğretimin etkili bir şekilde yürütülmesi yönünde gerekli önlemleri almak,

  18) Biriminde döner sermaye ve temrinden yaptırılacak iş ve hizmetlerin zamanında ve beklenilen nitelikte yapılmasını, plan ve programa göre yürütülmesini sağlamak ve bu konuda gerekli önlemleri almak,

  19) Uygulamalı öğretimde, öğrencilere yaptırılan temrin, üretim ve hizmetlerin programlarda öngörülen bilgi, beceri ve davranışları kazandıracak nitelikte olmasını ve bu çalışmaların, programların amaçlarını gerçekleştirecek şekilde yürütülmesini sağlamak,

  20) Uygulamalı öğretimde sıra ile yapılacak işler şunlardır;

  a) Uygulamayla ilgili teorik bilgilerin verilmesi ya da öğrencilerin bu konuyla ilgili bilgilerini yoklamak,

  b) Öğretmen tarafından temel işlemlerin gösteri şeklinde bizzat yapılmasını sağlamak,

  c) Bu işlemlerin yapılışının, doğru şekilde kavranılıp kavranılamadığının anlaşılması yönünde bir kısım öğrencilere tekrar ettirmek,

  d) Uygulamanın, bütün öğrenciler tarafından yapılışında aralarında bulunarak kontrol ve gerekli rehberliğin yapılmasını gerçekleştirmek.

  21) Eğitim-öğretimin daha etkili olması amacıyla biriminde görevli öğretim elemanları ile zümre toplantıları yapmak ve bu toplantı tutanaklarından bir örneğini okul müdürüne sunmak ve okul müdürünün onayından sonra toplantıda alınan kararların eksiksiz uygulanmasını sağlamak,

  22) Uygulamalı öğretimin, incelemeye ve araştırmaya dayalı olarak her türlü ders araç-gerecinden yararlanılarak yapılmasını, çeşitli ders araç-gerecinin biriminde bulundurulmasını, bunların zenginleştirilmesini sağlamak,

  23) İlgili öğretim alanında bilim ve teknolojideki gelişmelerin öğretmenler tarafından takip edilmesini, bunlardan uygun olanlarının zamanında öğrencilere aktarılmasını ve bu konudaki yayınların birime alınması için ilgililerle iş birliği sağlayarak; birim kitaplığını kurup zenginleştirmek,

  24) Birimle ilgili çevredeki iş ve hizmet kurumlarıyla ilişki kurmak; mezunların iş yerindeki başarılarını inceleyerek uygulamada programların elverdiği oranda çevre ihtiyaçlarına cevap verecek iş ve hizmetlerin yapılmasını sağlamak; gerektiğinde öğretim programlarının geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

  25) Yasa ve yönetmeliklere göre çevredeki iş ve hizmet kurumlarında uygulanan ileri teknolojileri öğretime aktarmak ve okulun ileri durumda bulunduğu alandaki teknolojilerin bu kurumlara aktarılmasını ve bu kurumların ülke ekonomisine yararlı hale gelmesinde okulun katkısını sağlamada birimine düşen görevleri yapmak,

  26) Öğretim yılı sonunda öğretim elemanlarına danışarak birimiyle ilgili olarak;

  a) Eğitim-öğretimde ulaşılan sonucun, yapılan iş, üretim ve hizmetlerin neler olduğunu saptamak.

  b) Gelecek öğretim yılında birim ile ilgili olarak alınması gerekli önlem ve ihtiyaçları belirten bir raporu okul müdürüne vermek ve bu raporun bir örneğini dosyasında saklamak,

  27) Temrin uygulamaları sırasında okulun eğitim-öğretimini geliştirecek ders araçlarının yapılmasını ve bulunanların onarımını sağlamak,

  28) Verilen diğer görevleri yürütmek.

  Öğretmenler

  Madde 14 - Öğretmenler kendilerine verilen görevleri, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlerle tespit edilen esaslara göre yapmakla yükümlüdürler.

  Öğretmenlerin görevleri

  Madde 15 - Öğretmenlerin görevleri şunlardır;

  a) Her öğretim yılı başında okutacakları derslerle ilgili "yıllık ders planı" hazırlamak,

  b) Kendilerine verilen dersleri okutarak bunlara ait araştırma, uygulama ve deneyleri yapmak ve öğrencilere yaptırmak,

  c) Derslere hazırlıklı girmek, konuların işlenişinde öğrencilerin yaparak, yaşayarak, inceleyerek ve araştırarak öğrenmelerini sağlamak, eğitim-öğretim çalışmalarında konuların gerekli kıldığı araç-gereç gibi her türlü olanaklardan yararlanılmasını sağlamak,

  d) Sınavlarla ilgili olarak verilen görevleri, "Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği"nde belirtilen esaslara göre yerine getirmek,

  e) Verdikleri ders konuları ile yapılan deney, ödev, plan ve proje, uygulama, yazılı yoklama gibi çalışmaları her dersin sonunda ilgili deftere açıkça yazarak imza etmek,

  f) Derste, öğrenci yoklaması yaparak ilgili fişlere işlemek,

  g) Okul yönetimince düzenlenen çizelgeye göre nöbet tutmak,

  h) Öğretmenler kurulu toplantılarına katılmak,

  ı) Okulun yönetim işlerine yardımcı olmak,

  j) Görevlendirildiği komisyon, eğitici kol ve sınıf rehberlik çalışmalarına, tören ve milli bayramlara katılmak,

  k) Tebliğler Dergisi'ni okumak ve kendisine ait yeri imzalamak,

  l) Gerektiğinde ayniyat mutemetliği görevini yapmak,

  m) Verilen diğer görevleri yürütmek.

  Nöbet

  Madde 16 - Okulda nöbet görevi, müdür yardımcıları ve öğretmenler tarafından okul müdürlüğünce yapılacak listeye göre yürütülür.

  Nöbetçi öğretmenin görevleri

  Madde 17 - Nöbetçi öğretmenin görevlerinden başlıcaları şunlardır;

  a) Günlük vakit çizelgesini uygulamak,

  b) Isıtma, elektrik ve sıhhi tesislerin çalışıp çalışmadığını, okul içi temizliğinin yapılıp yapılmadığını, okul bina ve tesislerin yangından koruma önlemlerinin alınıp alınmadığının kontrolünü yapmak; giderilebilecek eksiklikleri gidermek. Bunlardan gerekli gördükleri ile gideremediği eksiklikleri okul yönetimine bildirmek,

  c) Bahçede, koridorda ve sınıflarda öğrencileri gözlemek,

  d) Nöbet bitiminde nöbet defterine, nöbet süresince önemli gördüğü olayları ve aldığı önlemleri belirten raporları yazmak,

  e) Beklenmedik olaylar karşısında gerekli önlemleri almak ve durumu ilgililere bildirmek,

  f) Verilen diğer görevleri yürütmek.

  Nöbetçi öğretmen, okul müdüründen izin almadan nöbet yerinden ayrılmaz. Zorunlu sebeplerden dolayı okuldan ayrılmak mecburiyetinde olursa müdürden, müdür bulunmadığı takdirde nöbetçi müdür yardımcısından izin alır.

  Öğretmenlerle ilgili diğer hükümler

  Madde 18 - Öğretmenlerle ilgili diğer hükümler şunlardır;

  a) Öğretim yılı içinde hastalık veya önemli bir özrü dolayısıyla görevine gelmeyen öğretmenler, özürlerini üç gün içinde okul yönetimine haber verirler. Bunlar özürlerini bir hafta içinde belgelendirmek zorundadırlar,

  b) Öğretmenlere, sınavların devamı süresince ve ders yılı içinde hastalıkları dışında ancak önemli sebeplerle izin verilebilir. Bu izin için kanunların genel hükümleri içinde işlem yapılır,

  c) Öğretmenler hiç bir suretle özel ders veremezler ve dershanelerde görev yapamazlar,

  d) Öğretmenler derslik, salon, koridor, atölye, laboratuvar, okul bahçesi ve benzeri yerlerde öğrencilerin karşısında sigara içmezler,

  e) Öğretmenler, not defterini her zaman yanlarında taşırlar. Öğrencilere verecekleri notları mürekkepli kalemle not defterine yazarak o ders içinde öğrenciye bildirirler,

  f) Öğretmenler kurulunda, kendilerine verilen sınıfın rehberlik ve danışmanlık işlerini üzerlerine alırlar. Danışmanlığını ve rehberliğini üzerine aldıkları sınıfın öğrencilerinin okul içi ve okul dışındaki durumları, davranışları ve çalışmaları ile yakından ilgilenirler. Okul müdürlüğü ile bu hususta iş birliği yaparak, öğrencilerle ilgili genel bilgi formlarını tanzim eder ve dosyada saklarlar,

  g) Öğretmenler, not defterlerini öğretim yılı başında imza karşılığı okul yönetiminden alır ve öğretim yılı sonunda imza karşılığı teslim ederler,

  h) Öğretmenler, ev adreslerini ve izinlerini geçirecekleri yerin adresini okul yönetimine bildirmek zorundadırlar.

  Diğer personel

  Madde 19 - Diğer personel;

  a) İdare amiri,

  b) Evrak ve hesap memurları,

  c) Ayniyat mutemedi,

  d) Ambar memuru,

  e) Ders aletleri ve kütüphane memuru,

  f) Yardımcı hizmetler sınıfı personeli,

  g) Doktor, sağlık memuru ve hemşireden, ibarettir.

  Bu personelin sayısı Genel Müdürlükçe tespit edilir, atamaları usulüne uygun olarak yapılır.

  İdare amiri

  Madde 20 - Okula en az lise veya dengi meslek okulu mezunları arasından bir idare amiri atanır. İdare amiri aşağıdaki görevleri yapar;

  a) Okul bina, eşya ve donanımlarının iyi korunmasından, temizliğinden ve bu işlerin düzenli yürütülmesinden sorumludur.

  b) İdare amiri derslik, yemekhane, revir, mutfak, tuvalet, yatakhane ve benzeri yerlerin ders araç ve gerecin temizlik işlerini, günü gününe yaptırır,

  c) Okulun Demirbaş Eşya ve Ayniyat Sayım Komisyonu ile Muayene Komisyonunun doğal üyesidir,

  d) Okul hizmetlerinin temizliğini izler, görev dağıtımını yapar ve denetler. Hizmetlilerin izin listelerini düzenleyerek müdürlüğe verir,

  e) Müdür ve müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapar.

  Evrak ve Hesap Memurları

  Madde 21 - Evrak ve hesap memurları aşağıdaki görevleri yapar;

  a) Kendisine verilen yazı ve daktilo işlerini, gelen ve giden yazılarla ilgili defterleri tutar. Bu yazıların asıl ve örneklerini saklar, gelen yazılara cevap hazırlar, işlerini günü gününe sonuçlandırır,

  b) Kendisine teslim edilen gizli veya şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından sorumludur,

  c) Memur, öğretmen ve hizmetlilerin dosyalarını, sicil defterini tutar ve bunlarla ilgili değişmeleri günü gününe işler,

  d) Mutemet olarak kendisine verilen avansı, müdürden alacağı emirlere, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak harcar ve hesabını zamanında kapatır,

  e) Öğrenci bordrolarını her ay düzenli olarak tutar ve masraf kartlarını işler,

  f) Harcama belgelerini, "Ayniyat Talimatnamesi"nin gerektirdiği faturaların örneklerini ve satın alma kararlarını dosyalar,

  g) Ödenek defterini usulüne uygun olarak tutar, takip ve kontrolünü yapar,

  h) Öğrenci adına gelmiş olan para ve kolileri postaneden alır,

  ı) Müdür ve müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapar.

  Ayniyat işleri ve ayniyat mutemedi

  Madde 22 - Ayniyat mutemedi, okulun ayniyat işlerini "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine uygun olarak yürüten ve Genel Müdürlük sorumlu muhasiplerinden ayniyat mutemedi olan memurdur.

  Ayniyat mutemedinin başlıca görevleri şunlardır;

  a) Okulda "Ayniyat Talimatnamesi" gereğince tutulması gereken defterleri usulüne uygun olarak tutmak,

  b) İsteyerek veya istemeyerek, kırılan, bozulan, kaybolan eşya, araç-gereç ve makine hakkında gereken işlemleri mali yıl sonunu beklemeden günü gününe tamamlamak,

  c) "Ayniyat Talimatnamesi" ile belirtilen ve bu Yönetmelikte sözü geçen belge ve defterleri saklamak,

  d) Günlük yemek tabelasını yapmak,

  e) Müdür ve Müdür Yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

  Ayniyat mutemetliği görevini yapan öğretmen ve müdür yardımcıları, okuldan ayrıldıkları zaman bu görevlerini ve üzerlerinde bulunan eşyayı teslim alacak olanlara, yoksa sayım veya muayene komisyonuna, bu komisyon da toplanmazsa kurulacak üç kişilik geçici bir komisyona devir ve teslim etmek zorundadırlar. Devir ve teslim yapmayan memura, nakil bildirimi verilmez ve hakkında gerekli işlem yapılır. Okulun eşyası, okul sınırları içinde de olsa özel iş ve konutlarda kullanılmaz.

  Ambar memuru

  Madde 23 - Ambar memurunun görevlerinden başlıcaları şunlardır;

  a) Satın alınan eşya, araç-gereç, makine ve erzakın tesliminde hazır bulunmak, muayene edilerek kabullerine karar verilen erzak, araç-gereç, eşya ve makineyi ambar veya depoda özenle korumak, gerekli olan yerlere usulüne göre vermek,

  b) Ayniyat mutemedi tarafından düzenlenen tabelaya göre erzakı, nöbetçi öğretmenin yanında çıkartmak ve tabelayı imza ettirmek,

  c) Ambar ve depolara giren ve çıkan eşya, araç-gereçle ilgili olarak tutulacak kayıt ve defterler ile yapılacak iş ve işlemleri, "Ayniyat Talimatnamesi" esaslarına göre yerine getirmek,

  d) Ambarın temiz ve düzenli tutulmasından sorumlu olmak,

  e) Müdür ve müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

  Ders aletleri ve kütüphane memurları

  Madde 24 - Ders aletleri ve kütüphane memurlarının görevlerinden başlıcaları şunlardır;

  a) Kendisine teslim edilen ders araç-gereciyle kitapları korumak, öğretmen ve öğrencilerin yararlanmasını sağlamak, bunların temizlik ve düzenini sağlamak,

  b) Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği'ne göre kitaplığı düzenlemek ve yönetmek,

  c) Müdür ve müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

  Hizmetliler

  Madde 25 - İşlerin yürütülebilmesi için okula yeterli sayıda hizmetli alınır.

  Hizmetlilerin görevlerinden başlıcaları şunlardır;

  a) Okul binası, atölye ve tesisleri ile okulun temizliğini yapmak,

  b) Okula gelen çeşitli malzeme, araç-gereci gerektiği yerlere taşımak ve yerleştirmek,

  c) Okulun badana, boya ve benzeri işlerini yapmak ve yardım etmek,

  d) Okul posta ve evrak dağıtım işini okul içinde ve dışında yürütmek,

  e) Mutfak işlerine yardımcı olmak,

  f) Okul bina ve tesislerini korumak ve emniyet görevini yapmak,

  g) Okul bahçesinin temizlik, bakım ve diğer hizmetlerini yapmak,

  h) Okul yönetimi ve öğretmenlerce verilecek görevle ilgili diğer işleri yapmak,

  Gerek okul öğrencilerinin ve gerekse Genel Müdürlük personelinin hizmetlerini yürütmek üzere okulda yeterince terzi, berber, çamaşırcı, kaloriferci ve yemekhane personeli bulundurulur. Bu personel, asıl görevleri dışında okul müdürü ve müdür yardımcılarının verecekleri diğer görevleri de yapar.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Sağlık İşleri

  Okul doktorunun görevleri

  Madde 26 - Okulda öğrencilere sağlık hizmeti sunulması amacı ile sağlık personeli görevlendirilebilir. Bu personelin ihtiyaç oranında okul kadrolarında bulunmaması halinde Genel Müdürlük Daire Tabipliğinde görevli doktorlar ve diğer sağlık personeli vasıtasıyla sağlık hizmeti yürütülür.

  Doktorun görevlerinden başlıcaları şunlardır;

  a) Her ders yılı içinde, öğrencileri en az bir defa genel muayeneden geçirerek sonuçlarının öğrencilerin kişisel dosyasındaki sağlık sayfasına yazılmasını sağlamak,

  b) Müdürün belirleyeceği gün ve saatte okula gelerek muayeneye gönderilen öğretmen, memur, öğrenci ve hizmetlileri muayene etmek, durumlarını bir deftere yazmak, her biri hakkında gereken önlemleri almak,

  c) Reviri yönetmek ve revirde yatan hastaları tedavi etmek. Gerekli ecza ve ilaçların okulda bulundurulmasını sağlamak,

  d) Okulda öğrenciye verilecek besin maddelerinin cins ve gramajlarına dikkat etmek, yemek listesinin düzenlenmesinde katkıda bulunmak, okulun dershane, yatakhane ve benzeri yerlerin sağlık bakımından sık sık kontrolünü yapmak ve gerekli gördüğü önlemleri okul müdürüne bildirmek,

  e) Devlet memurları kanununa göre görevli personelin bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, okulda muayene ve tedavilerini yapmak.

  Sağlık memuru ve hemşirenin görevleri

  Madde 27 - Doktor dışındaki sağlık personelinin başlıca görevleri şunlardır;

  a) Doktorun ve müdür yardımcısının emirlerine uygun olarak revire ait işleri, hasta bakımı, ilaç verilmesi, enjeksiyon yapılması, revirdeki hastaların beslenme ve öğrencilerin sağlık fişlerinin düzenlenmesi ile ilgili işleri yapmak,

  b) Beden eğitimi ve sınıf rehber öğretmenlerinin yardımı ile yılda bir defa öğrencilerin boy ve ağırlıklarını ölçerek dosyalarındaki sağlık sayfalarına yazılmasını sağlamak,

  c) Revirin düzenini ve temizliğini sağlamak,

  d) Yönetimin ve doktorun vereceği sağlıkla ilgili diğer işleri yapmak.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Kurullar ve Komisyonlar

  Öğretmenler kurulu

  Madde 28 - Öğretmenler Kurulu, okulun asıl ve aday öğretmenleri ile diğer ücretli derse giren öğretmenlerden meydana gelir.

  Öğretmenler Kurulunun başkanı okul müdürüdür. Müdürün bulunmadığı zamanlarda görevlendirilen müdür yardımcısı öğretmenler kuruluna başkanlık eder.

  Öğretmenler Kurulu, derslere başlamadan önceki hafta içinde, kanaat dönemleri sonunda, ilgili yönetmeliklerde belirtilen ve ayrıca müdürün gerekli gördüğü zamanlarda toplanır.

  Öğretmenler Kurulu kararları, müdürün onayından sonra yürürlüğe girer, müdür gerekli görülenlerin bir örneğini Genel Müdürlüğe gönderir. Olağanüstü haller dışında Öğretmenler Kurulu toplantılarının zamanı, yeri ve gündemi bir hafta önceden yazılı olarak duyurulur ve öğretmenler odasına asılır. Öğretmenler Kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

  Öğretmenler Kurulunda aşağıdaki hususlar görüşülerek karara bağlanır;

  a) Eğitim-öğretim işlerinin düzenli yürütülmesi,

  b) Okulun disiplin işleri,

  c) Başarı seviyesi düşük öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemler,

  d) Genel Müdürlükçe bildirilen konular,

  e) Öğretim yılı içinde yapılan eğitim-öğretim çalışmalarının öğretim yılı sonunda değerlendirilmesi,

  f) Okul müdürünün gerekli gördüğü diğer konular,

  g) Öğretmenler Kurulunun tartışılmasını gerekli gördüğü eğitim-öğretimle ilgili diğer konular.

  Karar alma

  Madde 29 - Öğretmenler Kurulu, kararları toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alır. Oyların eşit olması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sağlar.

  Sınıf ve zümre öğretmenleri toplantısı

  Madde 30 - Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ile aynı şubede ders okutan öğretmenler, aralarında sürekli bir iş birliği sağlamak üzere toplanırlar.

  Bu toplantılarda;

  a) Öğrenci başarılarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,

  b) Öğretim programlarının ve derslerin birbiriyle uyumlu olarak yürütülmesi,

  c) Ders aletleri, makine, laboratuvar ve tesislerden yararlanma işlerinin planlanması,

  d) Atölye, laboratuvar ve diğer birimlerde yapılan uygulamalı öğretimin planlanması ve değerlendirilmesi,

  e) Çevreden yararlanma ve iş birliğinin sağlanması,

  f) Üretim işlerinin eğitim-öğretimi destekleyecek şekilde planlanması,

  g) Öğrenci ödevleri ile sınavların düzenlenmesi ve değerlendirilmesi,

  h) İnceleme gezilerinin düzenlenmesi,

  ı) Okulu tanıtıcı etkinliklerin düzenlenmesi.

  Bakanlıkça gönderilen genelgelerle ilgili yönetmeliklerde belirtilen ve okul müdürlüğünce gerekli görülen diğer konular üzerinde görüşülür.

  Toplantı sonuçları

  Madde 31 - Öğretmenler Kurulu ile sınıf ve zümre öğretmenleri toplantılarında yapılan görüşmeler, tutanağa yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

  Satın alma ve ihale komisyonları

  Madde 32 - Okul için yapılan harcamalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır.

  Muayene, teslim alma ve sayım komisyonları

  Madde 33 - Muayene ve teslim alma işleri, 10/06/1985 tarih ve 18780 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 26/04/1985 tarih ve 85/9453 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

  ALTINCI BÖLÜM : Kayıt ve Kabul İşlemleri

  Öğrenci sayısı

  Madde 34 - Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesine alınacak öğrenci sayısı, her yıl okul müdürlüğünün görüşü alınarak Genel Müdürlükçe tespit edilir.

  Başvuru şartları

  Madde 35 - Okulun hazırlık sınıfına alınacak öğrencilerde aranacak şartlar şunlardır;

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b) İlköğretim okulu mezunu olmak,

  c) Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak,

  d) Öğrencinin öğrenime başlayacağı tarihte 14 yaşından küçük, 17 yaşından gün almamış olmak,

  e) Kekemelik, şaşılık, görme ve işitme engelli, topallık, kamburluk, cücelik ve benzeri bedensel özürlü olmadığına dair doktor raporu sunmak,

  Özürleri, okula kayıtları sırasında okul müdürlüğünce belirlenenlerin kayıtları yapılmaz,

  f) Sabıkasız olmak (Savcılıktan alınacak sabıka kaydı olmadığını bildiren bir belge),

  g) Erkek öğrenci olmak,

  h) Özel kanunlarla affa uğramış olsalar bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya yasal bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak,

  ı) Evli olmamak.

  Parasız yatılı olarak giriş sınavını kazanan öğrenciler, istenen diğer evrak ile birlikte en geç 15 gün içinde okul müdürlüğüne başvurarak kayıtlarını yaptırmakla yükümlüdürler.

  Bildirilen tarihe kadar kayıtlarını yaptıramayanların yerine, sınava girenler arasından ön kayıtla öğrenci alınarak açık kontenjan tamamlanır.

  Uluslararası anlaşmalara ve protokollere uygun olarak yabancı ülkelerden öğrenci kabul edilebilir.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Hazırlık Sınıfı ile İlgili Esaslar

  Hazırlık sınıfı

  Madde 36 - Okulun hazırlık sınıfına, bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar kabul edilir.

  Hazırlık sınıfının süresi bir öğretim yılıdır.

  Hazırlık sınıfındaki yabancı dil dersinin amacı, öğrencileri yabancı dilde ve bu dilde okutulan ders konularını anlama, okuma, yazma ve konuşma yönlerinden birinci sınıf seviyesine göre hazırlamaktır.

  Hazırlık sınıfında ikinci yarıyıldan itibaren yabancı dil dersinin belli bir kısmı, öğrencilerin üst sınıflarda yabancı dilde okuyacakları ders konularında geçen terimleri öğrenmeleri için ayrılır.

  Hazırlık sınıfında öğrenci başarısının tespiti

  Madde 37 - Hazırlık sınıfında öğrenci başarısı, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği hükümlerine göre tespit edilir.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Eğitim ve Öğretim İşleri

  Çalışma takvimi

  Madde 38 - Okulun eğitim-öğretim faaliyetlerinde, orta öğretim kurumları için her yıl valilikçe düzenlenen çalışma takvimi esas alınır.

  Öğrenim esasları

  Madde 39 - Eğitim ve öğretim, amaca uygun olarak düzenlenen programa göre yapılır. Amaç, öğrenciye hayatta gerekli olan bilgileri vermek, derste ve uygulamalarda yapılan çalışmalarla gerekli beceriyi kazandırmaktır.

  Bu amaçla;

  a) Öğrencilere yaptıklarını sevdirerek iyi öğrenmeleri sağlanmalıdır,

  b) Öğrencilere verilen ödevler ile ilerde kullanabilecekleri gerekli bilgi ve alışkanlıklar kazandırılmalıdır,

  c) Öğretilenler tekrarlanmalı ve gelişmeleri sağlanıncaya kadar sürdürülmelidir,

  d) Birbiriyle ilgili veya birbirini tamamlayan konularla ilgili teorik ve pratik bilgiler aynı zamanda ve birbiri ardından öğretilmelidir,

  e) Eğitim ve öğretim de sağlanan araç-gerecin iyi kullanılması sağlanmalı, temizliği ve korunması için öğrencilere bu yönde olumlu davranışlar kazandırılmalıdır,

  f) Nöbetçi öğretmene yardımcı olmak ve sorumluluk kazandırmak için son sınıf öğrencilerine, gerekirse diğer sınıfların öğrencilerine de sıra ile nöbet tutturulur.

  Staj

  Madde 40 - Stajın amacı öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmelerini ve sinoptik, klima, radyosonde, meydan meteoroloji istasyonlarında yetiştirilmelerini sağlamaktır. Staj çalışmaları, okul müdürlüğünün hazırlayacağı ve Genel Müdürlüğün uygun göreceği yerlerde yapılır. Bu çalışmalar, ara sınıflarda yaz tatillerinde en az 15'er gün olmak üzere uygulanır. Uygulamaların nerelerde yapılacağı ve uygulamada her sınıf için yapılacak çalışmalar, her yıl ders kesiminden önce okul müdürünün başkanlığında toplanacak meslek dersleri öğretmenlerince kararlaştırılarak Genel Müdürlüğün onayına sunulur. Son sınıf öğrencileri, ders kesiminden bir ay önce başlayarak uygulama çalışmaları yaparlar. Staj çalışmalarını denetlemek ve rehberlik yapmak üzere yeterli sayıda öğretmen görevlendirilir. Bu uygulama ders kesimine kadar devam eder. Uygulama çalışmalarını tamamlamayan öğrencilere diploma verilmez.

  Staj çalışmalarının uygulama ve yürütme şekli ve şartları, okul müdürlüğünce hazırlanan ve Genel Müdürlüğün onaylayacağı talimatla belirlenir.

  DOKUZUNCU BÖLÜM : Programlar

  Eğitim programı

  Madde 41 - Okulun amaç ve görevlerini gerçekleştirmek üzere;

  a) Öğrencilere temel nitelikte genel kültür kazandıran ortak dersleri,

  b) Meteoroloji alanına hazırlayan meslek dersleri,

  c) Öğrencilerin bilgi, istidat ve yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olan seçmeli dersleri, kapsayan programlar uygulanır.

  Ortak dersler

  Madde 42 - Ortak genel kültür dersleri, temel nitelikte olup genel kültür veren ve her öğrencinin alması gereken derslerdir. Bu derslerde Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan programlar uygulanır ve okulda Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülen ders kitapları okutulur.

  Meslek dersleri

  Madde 43 - Meslek dersleri, meteoroloji alanında mesleki formasyon kazandıran derslerdir. Bu derslerin programları, Milli Eğitim Bakanlığının onayından sonra uygulanır.

  Eğitici çalışmalar

  Madde 44 - Rehberlik ve eğitici çalışmalar, öğrencilerin bilgi, beceri ve kişiliklerini kazanabilmelerini sağlayacak ve öğretim süresince yeteneklerini geliştirecek çalışmalardır. Bu çalışmalar öğretim yılı başında tespit edilen bir plan ve programa göre yürütülür.

  Hazırlanan rehberlik ve eğitici kol çalışma plan ve programları, "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği" hükümlerine göre uygulanır.

  Ders dağıtım çizelgesi

  Madde 45 - Okulda Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan haftalık ders dağıtım çizelgesi uygulanır.

  ONUNCU BÖLÜM . Diğer Sınıflarda Öğrenci Başarısının Tespiti

  Öğrenci başarısının tespiti

  Madde 46 - Öğrencilerin başarılarının tespitinde, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  ONBİRİNCİ BÖLÜM : Öğretim Belgeleri

  Diploma

  Madde 47 - Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği hükümlerine göre Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi'nden mezun olmaya hak kazanan öğrencilere diploma verilir. Usulüne göre düzenlenecek bu diplomalar onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe ve Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.

  Tasdikname

  Madde 48 - Okuldan herhangi bir sebeple ayrılacak öğrencilere, velisinin isteği üzerine usulüne uygun olarak düzenlenecek bir tasdikname imza karşılığı verilir.

  Öğrenim belgesi

  Madde 49 - Öğrencilik hakkı devam edenlere, isterlerse öğrenim durumlarını gösteren öğrenim belgesi verilir.

  Ayrıca okuldan alınan diploma, tasdikname ve diğer belgeleri kaybedenler, bir dilekçe ile okul yönetimine başvururlar. İlgilinin öğrenim durumu, kayıtlara göre okul yönetimince dilekçesinin arkasına yazılır, fotoğrafı yapıştırılıp onaylanarak kendisine verilir ve bu durum künye defterine işlenir.

  Aldıkları kayıt örneklerini iki defadan fazla kaybedenler, bir dilekçe ile okul yönetimine başvurduklarında durumları, fotoğraflı bir yazı ile istedikleri resmi makamlara bildirilir.

  ONİKİNCİ BÖLÜM : Yedirme ve Giydirme İşleri

  Yedirme

  Madde 50 - Okula parasız yatılı olarak alınan öğrenciler, her yıl bütçe ile tespit edilen günlük yemek ücretine bağlı kalınarak yemek tabelasına göre yararlandırılırlar.

  Günlük yemek tabelasına alınacak okul personeli, "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Yönetmeliği"nin ilgili hükümlerine göre belirlenir.

  Yemekhanenin dışına yemek çıkarılmaz ve yemek zamanları dışında yemekhanede kimseye yemek verilmez. Okul revirinde yatan öğrencilerin yemekleri revire gönderilir.

  Okul mutfağına tabela dışında hiçbir yemek malzemesi sokulmaz, programında belirtilen yemekten hariç özel yemekler pişirilmez.

  Bir günde kişi başına ne kadar malzeme verileceği okul müdürlüğünce düzenlenecek bir talimatla belirlenir.

  İnceleme ve gezi amacı ile topluca gidilen yerlerdeki yiyecekler, öğretmen, öğrenci ve personele kumanya olarak verilir.

  Giydirme

  Madde 51 - Parasız yatılı öğrencilere her yıl biri yazlık, biri kışlık olmak üzere iki takım elbise, bir çift ayakkabı, bir çift terlik, bir takım eşofman, bir beden eğitim ayakkabısı, bir takım pijama, iki takım iç çamaşırı, çorap, mendil, gömlek, kravat, havlu ve dört yılda bir pardösü, bütçe olanaklarına göre verilir.

  Ders kitapları

  Madde 52 - Parasız yatılı öğrencilere ders kitapları ile defterler, olanaklar ölçüsünde okul yönetimince sağlanır.

  Öğrenci harçlıkları

  Madde 53 - Her yıl Bütçe Kanunlarına eki (r) cetvelinin ilgili harcama kalemlerindeki açıklamalar ve belirlenen ilkeler doğrultusunda öğrencilere harçlık verilir.

  Evci çıkma ve izin

  Madde 54 - Öğrenciler hafta tatillerinde veya resmi tatillerde ailelerinin yanına evci çıkabilirler. Ailesi dışarıda olduğu için akrabasından birini veli göstermek isteyenler, ailelerinin izinlerini bildirir bir belgeyi okul yönetimine vermek zorundadırlar.

  Evci çıkacak öğrenciler, Cuma akşamından Pazar akşamı etüt saatine kadar, resmi tatillerde de tatilin son günü etüt saatine kadar izinlidirler. Evci olmayan öğrenciler, Cumartesi ve Pazar günü akşamı, okul yönetiminin bildirdiği saatte okulda bulunmak zorundadırlar.

  Evci çıkacak öğrenciler, belgelerini velilerine imza ettirip okula dönüşlerinde yönetime teslim ederler. Disipline uymayan davranışları görülenlerin evci belgeleri iptal edilir. Olağanüstü durumlarda öğrencilere, okul müdürünün önerisi ve Genel Müdürün onayı ile izin verilebilir.

  ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM . Tutulması Gereken Defterler, Dosyalar ve Çizelgeler

  Defter, dosya ve çizelgeler

  Madde 55 - Okulda tutulması gereken defterler, cetveller ve dosyalar Genel Müdürlükçe tespit edilerek okula bildirilir.

  Defterlerle, çizelge ve dosyaların kazıntısız ve silintisiz yazılması gerekir. Tutulan defterler, Genel Müdürlükten izin almadıkça değiştirilmez, değiştirilen eski defterler arşivde saklanır.

  ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Yönetici atama

  Madde 56 - Okul müdürü ve müdür yardımcılarının en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, pedagojik formasyon almış, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az beş yıl çalışmış ve atanacakları kadroya ilişkin 657 sayılı Kanunda sayılan şartları taşımış olmaları gerekir.

  Öğretmen atama

  Madde 57 - Okulda genel kültür dersleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yapabilecek nitelikleri taşıyan, meslek dersleri ise, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek gerekli deneyime sahip ve yüksek öğrenim görmüş kimselerce okutulur.

  Kılık-kıyafet

  Madde 58 - Okul personeli ile öğrencilere "Milli Eğitim Bakanlığı ve Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

  Devam-devamsızlık

  Madde 59 - Devam ve devamsızlık konusunda, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

  Etüt

  Madde 60 - Tatiller hariç olmak üzere sabahları bir, akşamları iki bölüm halinde günde üç saat zorunlu etüt yapılır. Etüt saatlerinde yeteri kadar belletici öğretmen görevlendirilir. Görevli belletici öğretmen sayısı üçü geçemez.

  Bayramların kutlanması

  Madde 61 - Milli ve Mahalli bayramların ve günlerin kutlanmasına, okul içinde ve dışında yapılmasına okul, bütün olanakları ile katılır. Öğretmen, memur ve öğrencilerin bu bayramları kutlama törenlerinde bulunmaları, bayrak törenlerine iştirak etmeleri ve kendilerine düşen görevleri yapmaları en önemli görevlerindendir.

  Disiplin

  Madde 62 - Okulda öğrenci disiplin işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

  Nakil

  Madde 63 - Okula diğer Anadolu meslek liselerinden öğrenci nakli yapılamaz.

  Diğer hususlar

  Madde 64 - Bu Yönetmelikte yer almayan konularda Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Orta Öğretim Kurumları mevzuat hükümleri uygulanır.

  ONBEŞİNCİ BÖLÜM : Yürürlük Hükümleri

  Yürürlükten kaldırılan hükümler

  Madde 65 - 30 Mayıs 1986 gün ve 19122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 66 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 67 - Bu Yönetmelik hükümleri Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100