Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİNE AD VERME YÖNETMELİĞİ

  GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİNE AD VERME YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığından:

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/03/2001

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24355

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; gençlik ve spor faaliyetlerinde kullanılan tesisler ile inşaatı yarım kalmış tesisleri tamamlayan veya yeni tesis yapıp hizmete sunan kişi, kurum ve kuruluşların, gençlik ve spor alanlarında hizmet vermiş, iyi ün kazanmış kişilerin veya milli sporcuların ve Genel Müdürlükçe belirlenen asgari limitin üstünde bağış yapan kişilerin adlarının verilmesi suretiyle, vatandaşın gençlik ve spor tesisi yapmasını ve yaptırmasını özendirmektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, gençlik ve spor faaliyetlerinde kullanılan ve inşaatı yarım kalmış veya yeni yapılan tesisleri yapan veya tamamlayanlar ile genel müdürlükçe belirlenen limitin üstünde bağış yapan kişi, kurum ve kuruluşları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (f) bendi ile 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık : Gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanlığını,

  Bakan : Gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanını,

  Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

  Taşra Teşkilatı : Gençlik ve Spor İl ve İlçe Başkanlıklarını,

  Federasyon : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor federasyonlarını,

  Gençlik ve Spor Tesisi : Açık ve kapalı olarak inşaa edilerek gençlik ve spor faaliyetlerinde kullanılan tesisleri,

  Spor Kompleksi : Birden fazla spor branşının ayrı ayrı yapıldığı gençlik ve spor tesislerinin aynı arazide konuşlandırılmış halini,

  Küçük Tesis : Seyirci kapasitesi 500 kişiden az olan, açık ve kapalı olarak inşaa edilen ve genellikle antrenman amaçlı kullanılan tesisleri, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Esas Hükümler

  Ad Verme Esasları

  Madde 5 - Tesislere verilecek adların; tesisin hizmet ve faaliyet amacına, bulunduğu çevrenin özelliklerine ve şartlarına uyması, belli bir anlam taşıması, milli değerlerimize aykırı düşmemesi ve Türkçe olması esastır.

  Bir tesise isim verilirken tesisin fiziki ve mimari yapısı, büyüklüğü ve yeri ile ismi verilecek kişi, yer ve olayın özelliği ve önemi arasındaki denge de göz önünde bulundurulur. Küçük bir tesise çok önemli bir kişi veya olayın adı verilmez.

  Tek spor dalına ait tesislerde ilgili Spor Federasyonunun görüşü alınır.

  Çeşitli spor dallarını kapsayacak şekilde yapılmış spor komplekslerine ülke çapındaki çeşitli spor dallarında hizmet vermiş idareci, yönetici ya da sporcunun ismi verilirken, spor kompleksinin içindeki her ayrı tesise uğraş alanına göre birden fazla idareci yönetici ve sporcuların adları da verilebilir. (Örneğin: 19 Mayıs Spor Kompleksi içindeki "Yaşar DOĞU Güreş Salonu", "Cemal ALPMAN Jimnastik Salonu" gibi.)

  Gençlik ve Spor Tesislerine Verilebilecek Adlar

  Madde 6 - Gençlik ve spor tesislerine verilecek adlar aşağıda belirtilmiştir.

  A) Genel olarak verilecek adlar;

  1 - Ülkemizin gençlik ve spor hayatına olumlu katkılarda bulunmuş ve bu alanda iyi ün yapmış kişilerin adları,

  2 - Yurt içinde önemli zaferlerin kazanıldığı yer adları,

  3 - İlin, ilçenin kurtuluş günleri,

  4 - Ülkemize büyük hizmetlerde bulunmuş Devlet Adamlarının adları, verilebilir.

  B) Atatürk, Mustafa Kemal, Gazi, Ata Adları;

  1 - İl, ilçe, bucak ve köylerde örnek olabilecek tesislere,

  2 - Atatürk'ün ziyaret etmiş olduğu il, ilçe, bucak ve köylerde bulunan tesislere,

  3 - Bir şehirde benzer tesislerden yalnız bir tanesine Atatürk'e ilişkin adlar, verilebilir.

  C) Tesis yaptıran veya yapımına katkıda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin adlarının verilmesi;

  1 - Gerçek ve tüzel kişiler tarafından gönüllü olarak yaptırılarak hibe edilen,

  2 - İnşaatları yarım kalmış olup, gerçek ve tüzel kişilerin kendi maddi imkanları ile tamamlattırılarak hizmete açılan,

  Gençlik ve spor tesislerine 5 inci madde de belirtilen esaslara aykırı olmamak kaydıyla kişilerin kendi adları verilebilir.

  Ad Verme ile İlgili Yasaklar

  Madde 7 - Gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan ve çalıştırılan özel beden eğitimi ve spor tesislerine Atatürk'e ilişkin adlar ve sıfatlar ad olarak verilemez.

  Belli bir yerde il, ilçe, bucak, köy veya mahallede bulunan aynı amaçlı birden fazla tesise aynı ad verilemez.

  Tesis Adının Değiştirilmesi

  Madde 8 - Gençlik ve spor tesislerine başlangıçta bulundukları yerin (il, ilçe, bucak, köy, mahalle) adları verilebilir. Bu adlar ileride bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla başka bir adla değiştirilebilir.

  Tesislere Ad Verme Usulü

  Madde 9 - Genel Müdürlük mülkiyetinde veya kullanımında bulunan gençlik ve spor tesislerine verilecek adları; yaptırılarak hibe edilen veya inşaatları yarım kalmış olup, kendi imkanları ile tamamlattırılan tesislere, bu tesisleri yaptırarak hibe eden, tamamlattıran veya belirlenen limitin üstünde bağış yapan gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan protokol hükümleri uyarınca, diğer tesislere ise Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile belirlenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

  Madde 10 - 25/11/1982 tarihli ve 17879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Tesislerine Ad Verme Yönetmeliği değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100