Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GENÇLİK VE S.G.M. MÜLKİYETİ VE KULLANIMINDA BULUNAN SPOR TESİSLERİNDE YAPILACAK SPOR FAALİYETLERİ İLE G.M. GÖZ. VE DEN. DÜZ. OLAN SPOR ORG. KATILAN KULÜP VE KİŞİLERİN HER TÜRLÜ SPOR MALZEMELERİ İLE ARAÇ VE GEREÇLERİNE REKLAM KONULMASINA D.YÖN.

  GENÇLİK VE S.G.M. MÜLKİYETİ VE KULLANIMINDA BULUNAN SPOR TESİSLERİNDE YAPILACAK SPOR FAALİYETLERİ İLE G.M. GÖZ. VE DEN. DÜZ. OLAN SPOR ORG. KATILAN KULÜP VE KİŞİLERİN HER TÜRLÜ SPOR MALZEMELERİ İLE ARAÇ VE GEREÇLERİNE REKLAM KONULMASINA D.YÖN.

 

  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden

  R.G. Tarihi: 05/04/2001

  R.G. Sayısı: 24364

  [Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Mülkiyeti ve Kullanımında Bulunan Spor Tesislerinde Yapılacak Spor Faaliyetleri ile Genel Müdürlüğün Gözetim ve Denetiminde Düzenlenecek Olan Spor Organizasyonlarına Katılan Kulüp ve Kişilerin Her Türlü Spor Malzemeleri ile Araç ve Gereçlerine Reklam Konulmasına Dair Yönetmelik]

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özel kanunla kurulmuş spor federasyonlarınca tescilleri yapılarak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mülkiyeti ve/veya kullanımında bulunan spor tesislerinde yapılacak resmi ve özel spor müsabakaları ile Genel Müdürlüğün gözetim ve denetiminde düzenlenecek olan spor organizasyonlarına katılmaya hak kazanan spor kulüplerinin amatör ve/veya profesyonel takımlarını oluşturan kişilerin ve ferdi sporcuların her türlü spor malzemeleri ile araç ve gereçlerine konulacak reklamlar ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, resmi ve özel müsabakalara katılan takımları oluşturan kişiler ile ferdi sporcuların her türlü spor malzemeleri ile araç ve gereçlerine konulacak reklamları veren müşterileri ve reklam kabul eden spor kulüplerini ve ferdi sporcuları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ile 14 üncü maddesinin (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

  İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

  İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

  Spor Federasyonu : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki spor federasyonları ile özel kanunla kurulmuş spor federasyonlarını,

  Spor Kulübü : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya özel kanunla kurulmuş spor federasyonlarının faaliyetlerine katılan tescilli spor kulüplerini,

  Spor Tesisi : Mülkiyeti ve/veya kullanımı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait spor tesislerini,

  Sporcu : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya özel kanunla kurulmuş spor federasyonlarınca tescilleri yapılan spor kulübü sporcularını ve ferdi sporcuları,

  Kişi : Spor kulübünün sporcu, teknik direktör, antrenör, malzemeci, idareci ve benzeri görevlilerini,

  Reklam : Bir işin veya hizmetin ticari yönden tanıtılması amacıyla kişi veya her türlü spor materyali üzerine konulacak yazı, resim, logo vb. şekilleri,

  Müşteri : Reklam veren gerçek veya tüzel kişileri, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Esas Hükümler

  Reklam Esasları

  Madde 5 - Spor kulüpleri ile ferdi sporcular, Genel Müdürlüğün mülkiyeti ve/veya kullanımında bulunan spor tesislerinde yapılacak spor faaliyetleri ile Genel Müdürlüğün gözetim ve denetiminde düzenlenecek olan spor organizasyonlarında her türlü spor malzemeleri ile araç ve gereçlerine bu Yönetmelik hükümlerine uymak kaydıyla reklam alabilirler.

  Ferdi sporcular ilgili Federasyonun izni, kulüp sporcularından ferdi anlaşma yapmak isteyenler ise kulübünün izni ile reklam alabilirler.

  Reklam Ölçüleri

  Madde 6 - Reklamlar; ilgili spor dalının bağlı olduğu uluslararası federasyon tarafından izin verilen şekil ve ölçülere uygun olacaktır.

  Yasaklar

  Madde 7 - Reklamların genel ahlak, adaba ve mevzuata aykırı düşmemesi esastır.

  Kanunlarla yasaklanan alkollü içkiler, sigara vb.'nin reklamları yapılamaz.

  Uluslararası Müsabakalar

  Madde 8 - Uluslararası federasyonların düzenlediği müsabakalara katılan takımlar ve sporcuların alacakları reklamlar konusunda uluslararası federasyonun reklam ile ilgili hükümleri saklıdır.

  % 5'lik Reklam Bedeli

  Madde 9 - Spor kulüpleri ve sporcular ile reklam veren müşteriler arasında yapılan sözleşmelere göre, ödenecek reklam bedellerinin %5'i reklam sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç işgünü içinde

  spor kulüplerinin ve sporcuların tescilli bulunduğu il müdürlüğü hesabına makbuz karşılığı ödenerek sözleşmenin bir nüshasıyla birlikte il müdürlüğüne teslim edilir.

  Sözleşmede; sözleşmenin geçerli olduğu müsabaka tarihleri, reklam bedeli, reklamda kullanılacak şekil, yazı vb. hususlar belirtilir.

  %5 payın il müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair makbuz ibraz edilmediği taktirde müşterinin reklamı kullanılamaz.

  Reklam Kullanma Belgesi

  Madde 10 - İl müdürlüğü, muhasebeden sorumlu şube müdürlüğünce iki nüsha halinde doldurularak hazırlanan Reklam Kullanma Belgesi (Ek-1) il müdürünce de imza ve tasdik edildikten sonra bir nüshası reklamı

  kullanacak spor kulübüne veya sporcuya verilir. Diğer nüshası da sözleşmeye eklenerek ilgili dosyasına konur.

  Reklam kabul eden spor kulübü, kişiler veya sporcular Reklam Kullanma Belgesini tesis görevlisine ibraz etmedikçe ilgili reklam işaretleri ile müsabakalara katılamaz.

  İl Müdürlüğünün Sorumluluğu

  Madde 11 - Reklam kullanma belgesinin kontrolünden o faaliyet için görevlendirilen tesis sorumlusu personel, belgenin usulüne uygun düzenlenmesinden muhasebeden sorumlu şube müdürü ve il müdürü sorumludur.

  Her hangi bir şekilde reklam bedelinin %5'inin ödenmemiş olması halinde, spor faaliyetlerinin yapıldığı il müdürlüğü ile spor kulübünün veya ferdi sporcunun tescilli bulunduğu il müdürlüğü bu tahsilatın temini ile yükümlü ve sorumludur.

  İl müdürlüklerince tahsil edilen %5 paylar amatör sporun geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü spor, araç-gereç ve malzeme alımlarında kullanılır.

  Reklam Kabul Haklarının Kısıtlanması ve Geri Alınması

  Madde 12 - Spor federasyonları, il müdürlüğü ve Genel Müdürlükçe yapılan kontroller sonucunda reklamın kullanılmasını kısıtlamaya Genel Müdürlük yetkilidir. Bu gibi hallerde Genel Müdürlüğe hiçbir mali sorumluluk yüklenilmeyeceği gibi, bu hakkını kullanmasından dolayı Genel Müdürlükten her hangi bir talepte de bulunulamaz.

  Bu gibi durumlarda reklam verene karşı bu Yönetmeliği göstermeyen, yaptığı sözleşmede bu hususları belirtmeden reklam alan spor kulübü, kişi veya sporcu sorumludur.

  Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan spor kulüpleri, kişi veya sporcuların reklam kabul hakları Genel Müdürlükçe kısmen veya tamamen geri alınabilir.

  İhtilaflar

  Madde 13 -Reklam verenler ile spor kulüpleri, kişiler veya sporcular arasında bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilaflardan dolayı Genel Müdürlük, il müdürlükleri ve spor federasyonlarına herhangi bir yükümlülük yüklenemez.

  Yasal İşlem

  Madde 14 - Reklam sözleşmelerinde yanlış bilgi verildiği yapılan araştırma ve tetkiklerde belirlendiği taktirde, eksik ödenen miktar ödenmesi gereken tarihten itibaren ticari faizi ile birlikte ilgili spor kulübü, kişi veya sporcudan tahsil edilir. Gerektiğinde reklam veren müşteriler ile reklam alan kulüp, kişi veya sporcular hakkında yasal işleme başvurulur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

  Yürürlükten Kaldırma

  Madde 15 - 06/03/1980 tarihli ve 16921 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Profesyonel Futbol Takımı Bulunan Kulüplerin Forma ve Eşofmanlarında Reklam Yapılması Hakkında Yönetmelik ile 01/10/1981 tarihli ve 17475 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetlerinde Sporcuların Forma ve Eşofmanlarına Reklam Konulmasına İlişkin Yönetmelik ve ilgili talimat yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde

  Geçici Madde 1 - 06/03/1980 tarihli ve 16921 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Profesyonel Futbol Takımı Bulunan Kulüplerin Forma ve Eşofmanlarında Reklam Yapılması Hakkında Yönetmelik ile 01/10/1981 tarihli ve 17475 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetlerinde Sporcuların Forma ve Eşofmanlarına Reklam Konulmasına İlişkin Yönetmelik ve ilgili talimat uyarınca reklam sözleşmesi imzalamış ancak %5'lik payı yatırmamış olanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde bu payı yatırdıkları takdirde bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki ticari faiz uygulanmaz.

  Yürürlük

  Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

  EK

  Ek - 1

  Tarih :................................

  Sayı :................................

  REKLAM KULLANMA BELGESİ

  İli :...........................................................................................

  Reklam Veren:............................................................................................

  Reklam Alan Spor Kulübü veya

  Kişinin İsmi:............................................................................................

  Reklam Başlama ve Bitiş Tarihleri: Başlama Tarihi ......................Bitiş Tarihi.......................

  Yatırılan %5 Pay Makbuz No:............................................................................................

  Reklam Yazı ve İşareti Hakkında

  Kısa Bilgi:.............................................................................................

   ..............................................................................................

   ..............................................................................................

   ..............................................................................................

  Muhasebeden Sorumlu Şube Müdürü  İl Gençlik ve Spor Müdürü

  (İmza) (İmza-Mühür)

  Adı ve SoyadıAdı ve Soyadı

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100