Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AİKİDO MÜSABAKA YÖNETMELİĞİ

  AİKİDO MÜSABAKA YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi: 01/06/2001

  Resmi Gazete Sayısı: 24419

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Uluslararası Aikido Federasyonunun kuralları uyarınca düzenlenecek müsabakalarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, yurt içinde düzenlenecek resmi ve özel aikido müsabakalarıyla ilgili organizasyon, görev, yetki ve sorumluluklarla kulüpleri, antrenörleri, hakemleri ve sporcuları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,

  Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

  Federasyon : Judo, Kuraş ve Aikido Federasyonunu,

  Başkan : Federasyon Başkanını (Başöğretmen),

  İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

  İl Temsilciliği : Judo, Kuraş ve Aikido İl Temsilciliğini,

  Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri ile Dojolar : İl müdürlüklerince ruhsat verilmiş, özel ve tüzel kişilerce işletilip yönetilen, vergi dairesine kayıtlı, Federasyonca yetki belgesi verilmiş Judo, Kuraş ve Aikido çalışma yerlerini,

  Sporcu : Aikido sporcuları (Aikidoka) nı,

  Tatami : Müsabaka alanını,

  Gözlemci : Federasyonca görevlendirilmiş, kurullara verilen görevleri denetleyip, Federasyona rapor eden kişiyi,

  Müsabaka Tertip Kurulu : Federasyonca görevlendirilmiş teknik kapasiteye sahip, müsabakaları düzenleyen kişileri,

  IAF : Uluslararası Aikido Federasyonunu,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM . Esas Hükümler

  Müsabaka Mevsimi

  Madde 5 - Müsabakalar 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında yapılır.

  Müsabaka Çeşitleri

  Madde 6 - Müsabakalar resmi ve özel olmak üzere iki çeşittir.

  a) Resmi Müsabakalar;

  Genel Müdürlük, Federasyon, il ve ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür.

  b) Özel Müsabakalar;

  Resmi müsabakalar dışında kalan müsabakalardır. İllerde yapılacak özel müsabakalar için il müdürlüklerinden, iller arası ve yabancılarla yapılacak özel müsabakalar için Federasyondan izin almak gerekir. İzin Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile verilir.

  Uluslar arası aikido müsabakalarına Federasyonca belirlenen sporcular katılır.

  Müsabakalara Katılma

  Madde 7 - Her il veya kulüp temsilcileri müsabakalara katılacak sporcuların isim listesini kategorilerine ve branşlarına göre zamanında eksiksiz olarak hazırlayıp bağlı oldukları il müdürlüğünün tasdikinden sonra müsabaka tertip kuruluna verir. Zorunlu hallerde değişiklik isteği ilgili müsabakadan en az iki saat önce tertip kuruluna gerekçeli olarak bildirilir.

  Müsabakalara Katılacak Sporculardan İstenecek Belgeler

  Madde 8 - Müsabakalara katılacak sporculardan kimlik, kuşak ve vizesi yapılmış lisans belgeleri istenir.

  Federasyonca düzenlenecek müsabakalara katılacak tescilli kulüp ve ferdi sporcuların lisanslarını o yıl içinde vize yaptırmaları zorunludur.

  Müsabaka Usulleri

  Madde 9 - Aikido müsabakaları ferdi düzeyde eşli olarak aşağıdaki sistemler dahilinde yapılır. Eşler iki kişiden oluşur.

  a) Serbest Hareketlerle,

  b) Zorunlu Hareketlerle.

  Puan Verme Usulleri

  Madde 10 - Sporcular hem serbest hem zorunlu hareketlerde yarışırlar. Her birinden aldıkları puanın ortalaması başarı puanını belirler. Eleme yarı final ve final müsabakaları da elde edilen puana göre belirlenir.

  Kategoriler

  Madde 11 - Aikido müsabakalarında erkek ve bayan sporcular aşağıdaki kategorilere ayrılır. Bu kategorilerde sıklet (kilo) yoktur.

  a) Minik Erkek-Bayan : 8-12 Yaş,

  b) Yıldız " " : 13-14 Yaş,

  c) Ümit " " : 15-16 Yaş,

  d) Genç " " : 17-19 Yaş,

  e) Büyük " " : 20 ve yukarısı,

  yaş tayininde 31 Aralık esas alınır.

  Tertip Kurulları

  Madde 12 - Federasyonca düzenlenecek müsabakalarda Federasyon müsabaka tertip kurulu, il müdürlüklerince düzenlenecek müsabakalarda il tertip kurulu görev yapar. Bu kurulun başkanı Federasyon Başkanınca görevlendirilecek organizasyon direktörü olup, başkan yardımcısı o ilin il temsilcisidir. Ayrıca illeri temsilen gelen yöneticilerin kendi aralarında seçecekleri üç veya beş kişi tertip kurulunu oluşturur.

  Tertip Kurullarının Görev ve Yetkileri

  Madde 13 - Müsabaka tertip kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

  a) Federasyon tarafından gönderilen müsabaka programını uygulamak,

  b) Müsabakalara girecek sporcuların isim listelerini, illerden gelen katılım belgelerine göre hazırlamak, bu listeleri müsabaka gününde tartı ve kura çekimi için Merkez Hakem Kuruluna teslim etmek,

  c) Organizasyon kuruluna organizasyon namına yardımcı olmak.

  Kura çekiminde lisans ve kimlikleri ibraz edilemeyen sporcular müsabakaya alınmaz.

  İl Tertip Kurulunun Kuruluşu

  Madde 14 - İl müdürlüklerince düzenlenecek müsabakalar için il temsilciliklerine yardımcı olmak ve iki yıl görev yapmak üzere il tertip kurulları kurulur. Bu kurullar aikido sporunda faaliyet gösteren kulüplerin temsilciliklerinden seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden teşekkül eder. Yeterli sayıda aikido faaliyeti gösteren kulüp yoksa eksik kalan üyeler il müdürlüklerince; aikido antrenörü ve hakemlerinden seçilir.

  İl Tertip Kurulunun Görev ve Yetkileri

  Madde 15 - İl tertip kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

  a) Federasyonca gönderilen müsabaka programını uygulamak,

  b) Müsabaka yapılacak salonu, il müdürlükleri imkanları ile hazır hale getirmek,

  c) Müsabakalar için gerekli olan her türlü malzeme, araç ve teçhizatı il müdürlükleri kanalı ile temin etmek, hazır bulundurmak,

  d) Hakem kurulu bulunmayan illerde, il temsilcisi tarafından tayin edilen hakemleri görevlendirmek,

  e) Federasyonca ve il temsilciliğince verilen görevleri yapmak.

  Birleşen veya İsim Değiştiren Kulüpler

  Madde 16 - Birleşen veya isim değiştiren kulüplerin sporcuları, birleşmek veya isim değişikliği yapmak suretiyle meydana gelen yeni kulübün tescili ile bu kulübün sporcusu olurlar.

  Müsabakanın Ertelenmesi ve Müsabaka Yerinin Değiştirilmesi

  Madde 17 - Müsabakalar belirtilen yer ve zamanda başlatılır. Müsabaka ancak zorunlu nedenler ile başka bir güne bırakılabilir. Erteleme yetkisi başlangıçta tertip kuruluna aittir. Ertelenen müsabakalar, tertip kurulunun tesbit edeceği yer ve zamanda yapılır. Faaliyet programında yer alan müsabakaların ertelenmesi veya müsabaka yerinin değiştirilmesi; Yönetim Kurulunun Kararı, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır.

  Ekip Kadroları

  Madde 18 - İl veya kulüp idarecileri kuralar çekilmeden önce, branş ve kategorilerine göre sporcuların isim listesini tertip kuruluna vermek zorundadır.

  Müsabaka Alanı

  Madde 19 - Aikido müsabakası için 10m x 10m ebadında özel zeminden oluşur.

  Müsabaka Süreleri

  Madde 20 - Müsabaka süresi sporcuların kategorilerine göre 2 ila 5 dakika arasında değişir. Müsabaka tek devrelidir.

  Müsabaka Sonuçları

  Madde 21 - Aikido müsabakalarında uzatma yoktur. Müsabaka sonucu, hakemlerin puan toplama esasına göre belirlenir.

  İl kulüp veya dojo sporcuları aldıkları madalya durumunu ve altın madalya esas olmak üzere, ekip derecelendirilmesi yapılabilir.

  Sonuçların İlanı

  Madde 22 - Müsabaka sonuçları 5 veya 7 kişiden oluşan puan hakemleri kararına göre ilan edilir. Sonuçlar müsabakalara katılan il müdürlüklerine bir yazı eki ile bildirilir. İllerde düzenlenen müsabaka sonuçları ise düzenlemeyi yapan il müdürlüğünce 10 gün içinde Federasyona gönderilir.

  Hükmen Yenik Sayılma

  Madde 23 - Belirtilen kural ve esaslara uymayan sporcu veya takım hükmen yenik sayılır ve diskalifiye olur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hakemler, Temsilciler, Gözlemciler

  Hakemlerin Tayini

  Madde 24 - Yurt içinde yapılacak olan ulusal ve uluslar arası bütün müsabakalarda görev alacak merkez hakem kurulu üyeleri ve diğer hakemlerin tayini merkez hakem kurulunun tespiti, Federasyonun teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır. İl müdürlüklerinin düzenleyecekleri özel veya resmi yazışmaların il hakem kurulu üyesi ve hakemlerinin tayini ise il hakem kurulunun tespiti, il temsilcisinin teklifi ve il müdürünün onayı ile yapılır.

  Sporcu Giysileri

  Madde 25 - Sporcular Aikido giysisi (Aikido gi) giyerler. Tertip kurulunun kararı ile siyah kuşaklı hakama da giyebilirler.

  Müsabaka Hakemleri

  Madde 26 - Her tatamide; 1 baş hakem, 5 veya 7 puan hakemi, 1 kronometre hakemi, 1 çizelge hakemi olmak üzere 8 veya 10 hakem görev alır.

  Hakemlerin Müsabaka Öncesi Görevleri

  Madde 27 - Hakemlerin müsabaka öncesi görevleri şunlardır :

  a) Müsabakalara katılacak sporcuların kategorilerine göre tasnifini yapmak ve listelerini çıkarmak,

  b) Kura çekimi ile ilgili hazırlıkları yapmak.

  Hakemlerin Müsabaka Sırası Görevleri

  Madde 28 - Hakemlerin müsabakalar sırasındaki görevleri şunlardır:

  a) Müsabakaların düzenli bir şekilde yürümesi için gerekli tedbirleri almak,

  b) Salon düzeninin sağlanmasına yardımcı olmak,

  c) Sporcuların sağlık durumlarının tehlikeye girmesine izin vermemek,

  d) Müsabakaların hatasız yapılması için gerekli özen ve dikkati göstermek,

  e) Müsabaka sonuçlarının hatasız ve noksansız olarak işlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

  Hakemlerin Müsabaka Sonrası Görevleri

  Madde 29 - Müsabakalarla ilgili tutulan cetveller ve diğer dökümanları noksansız bir şekilde Federasyona iletilmek üzere il müdürlüğüne veya merkez hakem kuruluna vermektir.

  Hakemlerin Giysisi

  Madde 30 - Merkez Hakem Kurulu üyeleri ve hakemler; lacivert ceket, gri pantolon, beyaz gömlek, lacivert kravat ve siyah çorap giyerler.

  Temsilciler ve Gözlemcilerin Görevleri

  Madde 31 - Müsabakalar sırasında sporcu, antrenör ve hakemlerin kurallara uyup uymadıklarını izlemek ve hazırlayacakları raporları Federasyona sunmaktır.

  Cezalar

  Madde 32 - Bu Yönetmeliğe aykırı fiilleri işleyen idareci, antrenör, hakem ve sporcular 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre cezalandırılır.

  İtirazlar

  Madde 33 - İtirazlar aşağıdaki şekilde yapılır :

  a) Aikido yarışmalarını yöneten 3 minder hakeminin verdiği karar kesindir. Bunun dışında kalan teknik, hakemlik, organizasyon ve diğer kurulları ilgilendirilen konularda itiraz edildiği takdirde 1 inci derece Devlet memuruna ödenen günlük harcırahın 10 katının Genel Müdürlüğün Federasyonlar Fonundaki Amatör Spor hesabına yatırılmak üzere Federasyon temsilcisine belge karşılığı ödenir. Ancak itiraz konusu hangi kurulu ilgilendiriyor ise o kurul tarafından incelenecek ve itirazın haklı bulunduğu durumlarda yatırılan ücret iade edilir.

  İtirazında haksız olanların yatırdıkları ücretler ise Federasyonlar Fonundaki Amatör Spor hesabına gelir kaydedilir.

  b) İtirazlar; sporcunun antrenörü, idarecisi veya kendisi tarafından yazılı olarak Müsabaka Tertip Kuruluna yapılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Yabancı Uyruklu Sporcular

  Madde 34 - Yabancı uyruklu olup, en az 1 yıl geçerli ikamet teskeresi bulunan ve lisans, tescil, vize ve transfer işlemini yaptıran sporcular Federasyonca düzenlenecek kulüp müsabakalarına katılabilirler. Bu sporcular uyruğunda bulunduğu ülkenin milli maçları hariç, yabancı bir takımda yer alamazlar. Yabancı takımda yer aldıkları tespit edilenlerin suçu Uluslararası Federasyona bildirilir. Yabancı uyruklu sporcu sayısı her yıl Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Bu sporcular ferdi Türkiye şampiyonalarına ve milli takım seçmelerine katılamazlar. Sporcuların transfer işlemleri, 07/08/1999 tarihli ve 23426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği esasları dahilinde yapılır. Yalnız kulüp müsabakalarında yabancı uyruklu en çok 2 sporcu görev alabilir.

  Yurt Dışından Gelecek Sporcular

  Madde 35 - Türk vatandaşı olup, yurt dışında bulunan sporcular ülkemizde organize edilecek müsabakalara ve milli takım seçmelerine katılabilirler. Ancak yurt dışında bulunduğu ülkenin Federasyon veya kuruluşunun izin belgesi yanında lisans ve sporcu kimliğini ibraz etmek zorundadır.

  Sporu Bırakma Töreni Yapacak Sporcular

  Madde 36 - Aikido sporu yapan sporcular, Federasyonun izni ile sporu bırakma töreni yapabilir. Ancak sporu bırakan sporcu tekrar faal sporculuğa Federasyonun izni olmadan dönemez. Bunun için geçerli mazereti Federasyonca kabul görmelidir.

  Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

  Madde 37 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda IAF kuralları ile Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak kararlar ve talimatlar Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayından sonra uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 38 - Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 39 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100