Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

  ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından

  Resmi Gazete Tarihi : 30/06/2001

  Resmi Gazete Sayısı : 24448

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personelin görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarında görev yapan ve Yönetmelikte sayılan personelin atanma ve görevde yükselmeleri ile hizmet grupları arasındaki geçişlerine ilişkin esasları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ve 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Başkanlık : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığını,

  b) Yüksek Kurum : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşları,

  c) Görev grupları : Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  d) Görev unvanı : Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

  e) Hizmet süresi : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Yüksek Kurumda çalışılan süreler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ile resmi veya muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

  f) Görevde yükselme : Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

  g) Görevde yükselme eğitimi : Bu Yönetmeliğe göre görevde yükselme sınavlarına katılabilmek için önceden yapılacak olan hizmet içi eğitimi,

  h) Görevde yükselme sınavı : Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılacak yazılı sınavı, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

  Öğrenim Düzeyi

  Madde 5 - Yüksek Kurumda;

  a) Daire Başkanı, Şube Müdürü, Özel Kalem Müdürü, Sayman, Uzman (idari), Kütüphaneci, Çözümleyici kadrolarına atanabilmek için en az dört yıllık yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

  b) Şef, Programcı, Mütercim, Ayniyat Saymanı, Tekniker, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Şefi kadrolarına atanabilmek için en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

  c) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Sekreter, Veznedar, Daktilograf, Tahsildar, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Hemşire, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Desinatör, Kameraman, Şoför kadrolarına atanabilmek için en az lise öğrenimi görmüş olmak, şarttır.

  Görev Grupları

  Madde 6 - Bu Yönetmeliğe tabi Yüksek Kurum personeli Yönetim, Koruma ve Güvenlik, İdari Personel, Bilgi İşlem, Sağlık, Teknik ve diğer personel grubu olmak üzere yedi ana görev grubuna, ana görev grupları da kendi içinde alt görev gruplarına ayrılmıştır.

  A) Yönetim grubu

  a) Daire Başkanı,

  b) Şube Müdürü,

  c) Sayman, Uzman (idari),

  d) Şef, Ayniyat Saymanı,

  B) Koruma ve güvenlik grubu

  a) Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Şefi,

  b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

  C) İdari personel grubu

  Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satın Alma Memuru, Sekreter, Veznedar, Daktilograf, Tahsildar, Muhasebeci, Şoför,

  D) Bilgi işlem grubu

  a) Çözümleyici,

  b) Programcı,

  c) Bilgisayar İşletmeni,

  d) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

  E) Sağlık grubu

  a) Hemşire,

  F) Teknik grup

  a) Tekniker,

  b) Teknisyen, Desinatör, Kameraman,

  G) Diğer personel grubu

  a) Mütercim, Kütüphaneci, unvanlarından oluşur.

  Sicil ve Disiplin

  Madde 7 - Görevde yükselme suretiyle atanacak personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmanın yanı sıra, son sicil notlarının olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamalarının 70 puandan aşağı olmaması şarttır.

  Görevde Yükselme

  Madde 8 - Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlara atanabilmek için;

  a) Atanmak istedikleri kadro için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte belirtilen Yüksek Kurumda geçirilmesi gereken hizmet şartını taşımak,

  b) Atanılacak kadro için gerekli sicil ve disiplin şartını taşımak,

  c) Görevde yükselme eğitimini tamamlayarak Yüksek Kurumca yaptırılacak yazılı sınavda başarılı olmak, gerekir.

  Görevde Yükselme Eğitimi

  Madde 9 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) alt bendinde sayılan unvan hariç, diğer görevlere yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için en az yetmişbeş saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.

  Görevde yükselme eğitimi Genel Sekreterliğin yönetiminde, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca kadrosu boşalan birimlerle iş birliği yapılarak yürütülür. Diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinden de eğitimci olarak yararlanılır.

  Atanılacak kadro için görevde yükselme sınavına gireceklerin sayısı beş kişiden az ise, gruplar duruma göre diğer görevde yükselme sınavlarına gireceklerle birleştirilebilir. Ortak konularda da birlikte eğitim yapılabilir.

  Gerekirse Devlet Personel Başkanlığı veya bu başkanlığın uygun bulacağı bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı düzenlenebilir.

  Duyuru

  Madde 10 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların birimi, unvanı, derecesi ve sayısı görevde yükselme eğitiminin tarihi ve diğer hususlar Başkanlıkça duyurulur.

  Başvuru

  Madde 11 - Görevde yükselme eğitimi ve sınavlara ilişkin duyurunun yapılmasını takiben, durumları öngörülen şartlara uygun olan personel, hangi birimin, hangi unvanı için sınava girmek istediklerini belirten bir dilekçe ile kendi birimlerine müracaat ederler. Birim amirleri başvuru dilekçelerini bir yazı ekinde son başvuru tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderirler.

  Başvuruların İncelenmesi

  Madde 12 - Başvuru dilekçeleri, başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla incelenir. Bu inceleme sonucunda görevde yükselme eğitimine katılması uygun görülen adaylara görevli oldukları birimler aracılığı ile duyuru yapılır.

  Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

  Madde 13 - Başkanlık memurlarını bir üst göreve hazırlamak amacıyla, bu görevler için gerekli olan öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin niteliklerini de dikkate alarak seçmek suretiyle görevde yükselme eğitimine alır. Görevde yükselme eğitimine alınacak personel sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez.

  Eğitime katılanların eğitime devam etmeleri zorunludur. Bu eğitimi tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanır.

  Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

  Madde 14 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

  a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

  1- Genel esaslar,

  2- Temel hak ve ödevler,

  3- Devletin temel organları,

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ve atanılacak görevin niteliğine göre Yüksek Kurumu ilgilendiren konular ile bütçe tahakkuk, alım-satım, yazışma, dosyalama usulleri ve haberleşme ile ilgili konular.

  Birinci fıkranın (g) bendine ilişkin konuların ağırlığı yüzde altmış beştir.

  Görevde yükselme eğitimi ile ilgili işlerin sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Görevde Yükselme Sınavı

  Madde 15 - Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için Başkanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavda başarılı olmaları şarttır.

  Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Görevde yükselme sınavında iki defa başarısız olanlar, başarısız oldukları en son sınav tarihinden itibaren aynı görev için açılan eğitim programlarına iki yıl süre ile katılamazlar.

  Sınav Kurulu

  Madde 16 - Sınav kurulu, Yüksek Kurum Genel Sekreterinin başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, Hukuk Müşaviri ve iki Daire Başkanından oluşur. Ayrıca her üyenin yedeği de tespit edilir. Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır, asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Bağlı kuruluşlarla ilgili sınavlarda o bağlı kuruluşun Kurum veya Merkez Sekreteri de sınav kuruluna katılır.

  Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

  Sınav Kurulunun Görevleri

  Madde 17 - Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen asgari ve azami süreleri dikkate alarak tespit etmek,

  b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  c) Yazılı sınav konularını veya sınav sorularını hazırlayarak sınav yapacak kurumlara bildirmek,

  d) Sınav sonuçlarını sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde ilan ederek, ilgili birimlere yazılı olarak bildirmek,

  e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları en geç on beş gün içerisinde sonuçlandırarak karara bağlamak.

  Atanma

  Madde 18 - Yapılacak sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sıralamasına göre, ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Öğrenim ve başarı notunun aynı olması halinde, sıralamada öğrenim ve hizmet süresi fazla olana, öğrenim ve hizmet süresinin de eşit olması durumunda son üç yıllık sicil notu ortalaması yüksek olan personele öncelik tanınır. Geriye kalan adaylar yedek olarak ilan edilir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Özel Şartlar

  Görev Gruplarına Göre Atanma

  Madde 19 - Görevde yükselme suretiyle atamalarda bu Yönetmelikte belirtilen genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar da aranır.

  A) Yönetim Grubu

  a) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  2) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak,

  3) Kurum/Merkez Sekreterliği ile bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (b) alt bendinde sayılan görevde en az üç yıl veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında emsal görevlerde en az beş yıl bulunmuş olmak,

  b) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son üç yılını Yüksek Kurumda geçirmiş olmak,

  2) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak,

  3) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (c) ve (d) alt bentlerinde sayılan görevlerde en az iki yıl bulunmuş olmak,

  4) Kütüphanelerde görev alacak Şube müdürleri için fakültelerin kütüphanecilik bölümlerinden mezun olmak ve Yüksek Kurumda en az 3 yıl kütüphaneci olarak görev yapmış olmak,

  5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  c) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

  1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son üç yılını Yüksek Kurumda geçirmiş olmak,

  2) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  d) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

  1) 26/05/1985 tarihli ve 18765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliği kapsamına girenler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son üç yılını Yüksek Kurumda geçirmiş olmak,

  2) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) Yüksek Kurumda memur, ambar memuru, santral memuru, satın alma memuru, sekreter, veznedar, daktilograf, tahsildar, muhasebeci, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  f) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) Yüksek Kurumda memur, ambar memuru, santral memuru, satın alma memuru, sekreter, veznedar, daktilograf, tahsildar, muhasebeci, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  B ) Koruma ve Güvenlik Grubu

  a) Koruma ve Güvenlik Amiri ile Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) Askerliğini komando veya jandarma olarak yapmış olmak,

  3) Yüksek Kurumda en az üç yıllık koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

  4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen disiplin cezalarını almamış olmak,

  5) 22/07/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

  6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son üç yılını Yüksek Kurumda çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (B), (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

  4) 22/07/1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde sayılan diğer şartları taşımak,

  5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  C) İdari Personel Grubu

  a) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satın Alma Memuru,Veznedar, Daktilograf, Tahsildar, Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son üç yılını Yüksek Kurumda yardımcı hizmetler sınıfında çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  b) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise mezunu olmak,

  2) Son üç yılını Yüksek Kurumda yardımcı hizmetler sınıfında çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  D) Bilgi İşlem Grubu

  a) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak,

  2) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

  3) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

  4) Son üç yılı Yüksek Kurumda programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) Bilgi işlem programlamada deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

  3) En az iki programlama dilini bilmek,

  4) Üç yılı Yüksek Kurumda olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  c) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Üç yılı Yüksek Kurumda olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak veya Başkanlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  d) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Üç yılı Yüksek Kurumda olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Başkanlıkça düzenlenecek kursta başarılı olmak,

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  E) Sağlık Grubu

  a) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakültelerin, yüksek okulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

  2) Üç yılı Yüksek Kurumda olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  F) Teknik Grup

  a) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) İki yılı Yüksek Kurumda olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  b) Teknisyen, Desinatör, Kameraman kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okullardan mezun olmak,

  2) Üç yılı Yüksek Kurumda olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  G) Diğer Personel Grubu

  a) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak ve Kamu Personeli Dil Sınavında en az "B" düzeyinde başarılı olmak (ikinci dil bilmek tercih sebebidir),

  2) Üç yılı Yüksek Kurumda olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakültelerin kütüphanecilikle ilgili bölümünden mezun olmak,

  2) Üç yılı Yüksek Kurumda olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, gerekir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Görev Grupları Arasında Geçişler

  Madde 20 - Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

  Naklen Atamalar

  Madde 21 - Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlara diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama yapılabilir. Ancak, daire başkanı dışındaki unvanlara naklen atamalar, aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara yapılır.

  Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlardan Atama

  Madde 22 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Yüksek Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Kazanılmış Haklar

  Madde 23 - Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

  Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde halen Yüksek Kurumda görevli personel hakkında unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

  Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

  Madde 24 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

  Madde 25 - 15/07/1998 tarihli ve 23403 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atama, Yer Değiştirme ve Yükselme Yönetmeliği ile 29/12/1999 tarihli ve 23921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 26 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı yürütür

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100