Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

  HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

 

  Çevre Bakanlığından:

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 02/11/1986

  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19269

  Bu Yönetmelikte geçen "Çevre Genel Müdürlüğü ibaresi, 443 sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1 inci maddesi ile "Çevre Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.

  BİRİNCİ BÖLÜM : Kanuni Dayanak, Amaç, Kapsam, İstisnalar Tanımlar

  Kanuni Dayanak

  Madde 1 - 2872 Sayılı, 9 Ağustos 1983 kabul tarihli Çevre Kanununun 1 ve 3'üncü maddelerinde öngörülen amaç ve ilkeler doğrultusunda, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13'üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Amaç

  Madde 2 - Bu yönetmeliğin amacı, her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır.

  Kapsam

  Madde 3 - Bu yönetmeliğin hükümleri, 2'nci maddede belirtilen amaca ulaşmak için;

  a) Tesislerin kurulması ve işletilmesini,

  b) Tesislerin, yakıtların, hammaddelerin ve ürünlerin üretilmesi, kullanılması, depolanması, taşınması ve ithalini,

  c) Motorlu vasıtaların donanımları, çalıştırılmaları ve uymaları gereken keyfiyetleri kapsar.

  İstisnalar

  Madde 4 - Bu yönetmelik;

  a) 2690 Sayılı Kanun ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna verilen yetki alanına giren, insan sağlığı ve çevrenin nükleer yakıt ve diğer radyoaktif maddelerin radyasyonundan korunmasında; ilgili tesis, alet ve düzeneklerde,

  b) İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzükleri kapsamına giren işyeri atmosferlerinde,

  c) Hava alıcı ortamına bir emisyonun söz konusu olmadığı tesis, alet ve düzeneklerde, uygulanmaz.

  Tanımlar

  Madde 5 - a) Hava Kirleticiler: Havanın tabii bileşimini değiştiren, is, duman, toz, gaz, buhar ve aeresol halindeki kimyasal maddelerdir.

  b) Hava Kalitesi: İnsan ve çevresi üzerine etki eden hava kirliliğinin göstergesi olan, çevre havasında mevcut hava kirleticilerin artan miktarıyla azalan kaliteleridir. Hava kalitesinin belirtilmesinde kullanılan tanım, birim ve semboller Ek 1'de verilmiştir.

  c) Emisyonlar: Yakıt ve benzerlerinin yanmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve bu gibi diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticilerdir. Emisyonların belirtilmesinde kullanılan tanım ve birimler Ek 1'de verilmiştir.

  d) Tesis: Bu yönetmelikte tesisin anlamı:

  - Kurum, kuruluş, işletmeler ve diğer sabit düzenekler;

  - Makineler, aletler ve diğer yer değiştirebilen teknik düzenekler ile motorlu vasıtalar;

  - Üzerinde madde depolanan, boşaltılan ve iş yapılan mülklerdir.

  e) Yetkili Merci (Yetkili Makam): Bu yönetmelikte adı geçen yetkili merci, resmi izinlerin verilmesinde ve denetim görevinin ifasında, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 268-275 inci maddelerine göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile bu kanunun yetkili kıldığı kurum ve kuruluşlardır. Kirletme yasağı, çevre korunması, çevresel etki değerlendirmesi, işletme izni, haber verme yükümlülüğü ve denetleme esasları hakkında yönetmelikleri ve standartları hazırlama yetkisi 2872 sayılı Çevre Kanununun 8-13 üncü maddeleri uyarınca Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğündedir. Verilecek cezalar 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 3301 sayılı kanun doğrultusunda uygulanır. Faaliyetlerin durdurulmasında yetki, 2872 sayılı Kanunun 15-16'ncı maddelerinde belirtilen şekilde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü ve mahallin en büyük mülki amirindedir. Ayrıca 222 sayılı Çevre Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında 18.6.1984 tarihinde yürürlüğe konan Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetkiler doğrultusunda, Çevre Genel Müdürlüğü ve Mahalli Çevre Kurulları çevre kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar yapar ve kararlar alırlar.

  f) İzin: Bu yönetmelikte izin, ''Emisyon İzni'' anlamında kullanılmıştır.

  g) Ön İzin: Bu yönetmelikte ön izin, ''Emisyon ön izni'' anlamında kullanılmıştır.

  h) Tip ve Emisyon Belgesi: İzne tabi olmayan, emisyon yayan değişik modeldeki tesislerin ve bunların parçalarının tasarım özellikleri, verim, kapasite ve emisyon değerlerinin bu yönetmelik hükümlerine uygunluğunu tevsik eden belgedir.

  i) Teknolojik Seviye: Sürekli işletilmesinde başarısı tecrübeyle sabit, mukayese edilebilir metotlar, düzenekler ve işletme şekilleriyle kontrolleri yapılabilen; emisyon sınırlama tedbirlerini pratikleştiren ve kullanışlı hale getiren, ileri ve ülke şartlarında uygulanabilir teknolojik metotlar, düzenekler, işletme biçimleri ve temizleme metotlarının geldiği seviyedir.

  j) Üretmek: Bu yönetmelik kapsamında ''üretmek'' terimi; üretmek, işlemek, üretim amacıyla tüketmek ve diğer kullanımları içine alır. Bu yönetmelikte ithalat ve diğer nakliyatlar aynı anlamda mütalaa edilirler.

  İKİNCİ BÖLÜM : Hava Kalitesi Sınır Değerleri, İzne Tabi Tesisler İçin Emisyon Sınır Değerleri

  Hava Kalitesi Sınır Değerleri

  Madde 6 - 1. Hava Kalitesi Sınır Değerleri: İnsan sağlığının korunması, çevrede, kısa ve uzun vadeli olumsuz etkilerin ortaya çıkmaması için atmosferdeki hava kirleticilerinin, bir arada bulunduklarında, değişen zararlı etkileri de göz önüne alınarak tespit edilmiş konsantrasyon birimleriyle ifade edilen seviyelerdir.

  A- Uzun Vadeli Sınır Değerleri (UVS)

  Aşılmaması gereken, bütün ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması olan değerlerdir.

  B- Kısa Vadeli Sınır Değerleri (KVS)

  Maksimum günlük ortalama değerler veya istatistik olarak bütün ölçüm sonuçları sayısal değerlerinin büyüklüğüne göre dizildiğinde, ölçüm sonuçlarının %95'ini aşmaması gereken değerlerdir. Çöken tozlar için farklı olarak aşılmaması gereken maksimum aylık ortalama değerdir.

  UVS ve KVS değerler için öngörülen süreler genellikle 1 yıllık periyodları kapsar. Ayrıcalıklı durumlar Ek 2'de belirtilmiştir.

  Çeşitli hava kirleticileri için uyulması gereken uzun ve kısa vadeli sınır değerler aşağıda verilmiştir.

  BirimUVSKVS

  --------------

  1.  Kükürt Dioksit (SO2)

   Kükürt Trioksit (SO3) Dahil

   a) Genel(

  g/m

  )150400 (900)

   b) Endüstri Bölgeleri (

  g/m

  )250400 (900)

  2. Karbon Monoksit (CO) (

  g/m

  )1000030000

  3. Azot Dioksit (NO2) (

  g/m

  )100300

  4. Azot Monoksit (NO) (

  g/m

  )200600

  5. Klor (CI2)(

  g/m

  )100 300

  6. Klorlu Hidrojen (HCI) ve  Gaz Halde

   Anorganik Klorürler (CI-) (

  g/m

  )100300

  7. Florlu Hidrojen (HF) ve Gaz Halde

   Anorganik Florürler (F-) (

  g/m

  )-10(30)

  8. Ozon (O3) Fotokimyasal Oksitleyiciler (

  g/m

  )-(240)

  9. Hidrokarbonlar (HC), (

  g/m

  )-140 (280)

  10. Hidrojen Sülfür (H2S) (

  g/m

  )-40 (100)

  11. Havada Asılı Partikül maddeler (PM)

   (10 Mikron ve Daha Küçük Partiküller)

   a) Genel(

  g/m

  )150300

   b) Endüstri Bölgeleri (

  g/m

  )200400

  12. PM içinde kurşun (Pb) ve Bileşikleri (

  g/m

  )2-

  13. PM içinde Kadmiyum (CD) ve Bileşikleri (

  g/m

  )0.04-

  14. Çöken Tozlar(

  g/m

  gün)

   (10 mikrondan büyük partiküller dahil)

   a) Genel350650

   b) Endüstri Bölgeleri 450 800

  15. Çöken Tozlarda Kurşun ve Bileşikleri (

  g/m

  gün)500-

  16. Çöken Tozlarda Kadmiyum ve Bileşikleri (

  g/m

  gün)7,5-

  17. Çöken Tozlarda Talyum (TI) ve Bileşikleri (

  g/m

  gün)10-

  Not: Parantez içindeki rakamlar referans maksimum saatlik sınır

  c- Kış Sezonu Ortalaması Sınır Değerleri Kış aylarında, binaların ısıtılmasıyla ortaya çıkabilen hava kirlenmelerine yol açan hava kirleticiler için Ekim- Mart ayları arasında yerleşim bölgelerinde yapılan ölçümlerin ortalamaları, aşılmaması gereken kış sezonu ortalaması UVS sınır değerleri ile mukayese edilirler.

   Kış Sezonu Ortalaması

   Sınır Değerleri

  Kükürt Dioksit 250

  g/m

  Havada Asılı Partikül Madde200

  g/m

  2. 1 inci fıkra ile belirlenen sınırlara ulaşılmadığı halde,. mahalli çevre birimleri hava kalitelerini iyileştirme programları geliştirirler. Hava Kalitesi Sınır Değerlerini, zaman içerisinde daha sıkı sınır değerlerine düşürerek, daha temiz hava kalitelerine ulaşmak için, yaygın olarak ortaya çıkan hava kirleticilere ait, hedeflenmiş sınır değerler belirlenir. Kükürt dioksit ve havada asılı partikül maddeler için aşağıdaki hedef sınır değerler tespit edilmiştir. Bu hedeflere mümkün olan en yakın zamanda ulaşmak için programlar geliştirilir. Tesisler kurulurken hava kalitesini koruma önlemleri kuruluş tarihinde yürürlükte olan UVS ve KVS

  değerlerine göre alınır.

  Hedef Sınır Değerleri SO2 (

  g/m

  )PM (

  g/m

  )

  Yıllık Aritmetik Ortalama6060

  Kış Sezonu (Ekim-Mart) Ortalaması 120120

  Maksimum 24 Saatlik Değer150150

  1 Saatlik Değer 450 -

  3) Bilhassa hassas hayvan, bitki ve eşyayı hava kirliliğinin zararlı etkilerinden korumak için özel koruma alanlarında kükürt dioksit, gaz halinde anorganik klor ve flor bileşikleri, çöken tozlarda kurşun ve kadmiyum

  miktarları için aşağıdaki özel sınır değerler tatbik edilir.

  BirimUVS

  Kükürt Dioksit

  g/m

  60

  Gaz Halinde Anorganik 

  g/m

  60

  Klor Bileşikleri(CI)

  Gaz Halinde Anorganik 

  g/m

  0,3

  Flor Bileşikleri

  Kurşun  

  g/m

  gün  250

  Kadmiyum 

  g/m

  gün 2,5

  4. Petro-Kimya Tesisleri ve petrol rafinelerinde uyulması istenilen hava kalitesi sınır değerleri aşağıdaki gibidir.

  Birinci  İkinci

   Birim Sınır Değer Sınır Değer

  Benzen

  g/m

   5,0 10,0

  Toluen

  g/m

   2,0 6,0

  Ksilen

  g/m

   1,5 6,0

  Olefinler

  g/m

   1,5 3,0

  Toplam Organik Buharlar

  (Karbon cinsinden) 

  g/m

   2,0 10,0

  Etil Benzen

  g/m

   0,02 3,0

  Kumol

  (İzopropil Benzen) 

  g/m

   0,02 2,0

  Trimetil Benzen 

  g/m

   0,02 1,0

  Merkaptan

  g/m

   0,005 0,06

  Tetra etil-tetra metil Kurşun

  g/m

   - 0,001

  5. Hava kirliliği seviyelerinin ölçüm ve tespiti Ek 2'deki esaslara göre yapılır.

  İzne Tabi Tesisler İçin Emisyon Sınırları

  Madde 7 - Madde 10 ile 28 arasında ele alınan izne tabi bir tesis için Madde 9'da herhangi bir sınırlama getirilmemişse Madde 7 ve Madde 8'de verilen emisyon sınırlarına uyulması mecburidir.

  1. İs

  A- Atık gazlardaki isliliğin derecesi, katı yakıtlı tesislerde Ringelman skalasında 2 veya daha küçük tutulur.

  B- Sıvı yakıt yakan yeni kurulacak tesislerin atık gazlarındaki islilik derecesi Bacharach skalasına göre motorin yakanlarda en fazla iki, 4 ve 5 No'lu fuel-oil yakanlarda en fazla 3,6 No. Fuel-oil yakanlarda en fazla 4 olması gerekir.

  Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kurularak işletmeye alınmış tesisler için islilik sınırları bu bendin birinci cümlesindeki değerlere 1 ilave edilerek bulunur.

  2. Toz Şeklinde Emisyon

  A- Atık gazlarda bulunan toz şeklindeki emisyon aşağıda B bendinde sınırlandırılmamışsa, bent 3'teki sınırlar ile diyagram 1'deki sınırları aşamaz.

  B- Doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma ve öğütme tesislerinden çıkan gazlarla atılan toz emisyonu 3 kg/h e kadar ise atık gazlardaki toz konsantrasyonu 300 mg/m

  , atılan emisyon 3 kg/h'den fazla ise atık gazlardaki toz konsantrasyonu 150 mg/m

  'ün altında tutulur.

  3. Atık Gazlardaki Özel Tozların Emisyonları İçin Sınırlar

  Ek 3'te I, II ve III olarak sınıflandırılan özel toz emisyonları aşağıdaki sınırlar içinde tutulur.

  I'inci sınıfa giren toz emisyonları 20

  g/m

  (0.1 kg/h veya üzerindeki emisyon debileri için)

  II'nci sınıfa giren toz emisyonları 50

  g/m

  (1 kg/h veya üzerindeki emisyon debileri için)

  III'üncü sınıfa giren toz emisyonları 75

  g/m

  (3 kg/h veya üzerindeki emisyon debileri için)

  I ve II'nci sınıflara giren özel toz emisyonlarının bir arada bulunması durumunda toplam emisyon konsantrasyonu 50 mg/m

  , I ve III veya II ve III'üncü sınıflara giren toz emisyonlarının bir arada bulunması durumunda emisyon konsantrasyonu 75 mg/m

  sınırlarını aşamaz.

  4. Tozlu Maddelerin Üretimi, İşlenmesi, Depolanması, Taşınması, Doldurulması, Boşaltıl ması, Tasnifi

  Tozlu maddelerin üretimi, parçalanması, tasnifi, doldurulması ve diğer işlemleri sırasında ortaya çıkan tozlu gazlar toplanacak ve toz ayırma sisteminden geçirilir.

  Çapı 5 mm den küçük ürünleri üreten makinelerden toz sızdırmaları önlenemiyorsa bu makinelerde üretim kapalı alanlarda yapılır.

  Şayet üst yüzeydeki nem oranı en az %10 değilse, çapı 2 mm'den küçük öğütülmüş tozlu maddelerin taşınması, kapalı sistemlerle yapılır ve kapalı alanlarda depolanır.

  Bu maddelerin boşaltma ve paketleme tesisleri toz emisyonlarına karşı korunur.

  5. Açıkta Depolanan Yığma Malzeme

  Açıkta depolanan tozlu yığma malzeme, hava kalitesi standartlarını karşılamak şartıyla açıkta depolanabilir. Bu amaçla aşağıda bazı örnekleri verilen tedbirler alınır.

  - Arazide rüzgarı kesici toprak yığınları yapılır, rüzgarı kesici bitkiler dikilir, rüzgar koruyucuları yapılır,

  - Konveyörler ve diğer taşıyıcıların üzerleri kapatılır,

  - Savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma yapılır,

  - Malzeme üstü naylon branda veya tane büyüklüğü 10 mm'den fazla olan maddelerle kapatılır,

  - Bağlayıcı maddelerle sıkıştırılması yapılır,

  - Üst tabakalar %10 nemde muhafaza edilir.

  6. Toz Yapıcı Yanma ve Üretim Artıklarının Taşınması ve Depolanması

  Toz yapan yanma ve üretim artıklarının taşınmasında taşınan malzemenin tozumayı önleyecek derecede nemli olmaması halinde kapalı taşıma sistemleri kullanılır. Bunların açıkta depolanmasında 5'inci bentteki tedbirler alınır. Depolama işlemi tamamlanan sahalar toprakla örtülüp üstü yeşillendirilmeye çalışılır.

  7. Tesisteki Yolların Durumu

  Tesislerdeki yollar hava kalitesini bozucu etki yaratıyorsa yolların bitümlü kaplama malzemeleri, beton veya benzeri malzemelerle kap lan ması, düzenli olarak temizlenmesi veya toz bağlayan maddelerle muameleye tabi tutulması gereklidir.

  8. Filtrelerin Boşaltılması

  Toz biçimindeki emisyonu tutan filtrelerin boşaltılmasında toz emisyonunu önlemek için toz, kapalı sistemle boşaltılır veya boşaltma sırasında nemlendirilir.

  9. Gaz ve Buhar Emisyonları

  A- Anorganik Klor Emisyonu

  Gaz biçimindeki anorganik klor emisyonları 3 kg/h veya üzerinde ise, bu bileşiklerin atık gaz içerisindeki konsantrasyonu (CI-) 30 mg/m

  'ü aşamaz.

  B- Anorganik Flor Emisyonu

  Gaz biçimindeki anorganik flor emisyonların, 150 g/h veya üzerinde ise, bu emisyonların atık gaz içerisindeki konsantrasyonu (F-) 5 mg/m

  'ü aşamaz.

  C- Organik Buhar ve Gaz Emisyonları

  Ek 4'te I, II ve III olarak sınıflandırılan, atık gazlarda bulunan organik bileşiklerin buhar ve gaz biçimindeki emisyonları, aynı sınıftan birden fazla bileşik bulunsa dahi bunların toplam emisyonları, aşağıdaki değerleri aşamaz.

  I'inci sınıfa giren organik bileşiklerin emisyonu  20 mg/m

  (0.1 kg/h ve üzerindeki emisyon debileri için)

  II'nci sınıfa giren organik bileşiklerin emisyonu  150 mg/m

  (3 kg/h ve üzerinde emisyon debileri için)

  III'üncü sınıfa giren organik bileşiklerin emisyonu  300 mg/m

  (6 kg/h ve üzerindeki emisyon debileri için)

  Birden fazla sınıfa ait organik bileşiklerin birlikte atılması durumunda, bu maddede yukarıda verilen değerlerin aşılmaması kaydıyla, toplam emisyon konsantrasyonu 300 mg/m

  'ü geçemez.

  10. Kanser Yapıcı Maddelerin Emisyon Sınırları

  Atık gazlarda bulunan kanser yapıcı maddeler prensip olarak en düşük düzeyde tutulur.

  Bu konuda iş güvenliği mevzuatı da dikkate alınır.

  Ek 5'te I'den III'e kadar sınıflandırılmış olarak verilen maddelerin, uygun gruptan birden fazla madde bulunması durumunda dahi toplam konsantrasyonları aşağıdaki değerleri aşamaz.

  I'inci sınıfa giren maddeler

  (0,5 g/h ve üzerindeki emisyon debileri için) 0,1 mg/m

  II'nci sınıfa giren maddeler

  (5 g/h ve üzerindeki emisyon debileri için) 1 mg/m

  III'üncü sınıfa giren maddeler

  (25 g/h ve üzerindeki emisyon debileri için) 5 mg/m

  Bu konsantrasyon sınırları aşılmamak kaydıyla, I ve II'nci sınıftaki maddeler bir arada atılırsa toplam konsantrasyon 1 mg/m

  , I ve III'üncü sınıftaki maddeler veya II ve III'üncü sınıftaki maddeler bir arada atılırsa toplam konsantrasyon 5 mg/m

  ü aşamaz.

  Atık Gazların Atılması

  Madde 8 - 1) Atık gazlar serbest hava akımı tarafından, engellenmeden taşınabilecek biçimde atmosfere verilmelidir. Genelde, bu amaçla baca kullanılmalı ve gazların bacadan çıkış hızları tesis anma gücünde çalıştırılırken en az 6 m/sn olmalıdır. Ancak, anma ısıl gücü 300 Kw'ın altında olan tesislerde gaz çıkış hızı 6 m/sn'nin altında olabilir.

  2) Küçük Tesislerde Asgari Baca Yüksekliği

  Anma ısıl gücü 300 Kw'ın altında olan tesislerde bacanın çatı üzerinden itibaren asgari yüksekliği aşağıdaki gibi belirlenir.

  A- Eğik Çatı

  Baca yüksekliği çatının en yüksek noktasından en az 0,5 m daha yüksek olmalıdır. Anma ısıl gücü 50 Kw'ın altında olan tesislerde baca çatının tepe noktasına çok yakın değilse, çatı tabanından en az 1 m yüksekliğinde olmak kaydıyla, daha alçak olabilir.

  B- Düz Çatı

  Baca yüksekliği çatının en yüksek noktasından itibaren en az 1,5 m olacaktır. Ancak, tesisin anma ısıl gücü 50 Kw'ın altındaysa bu yükseklik 1 m olabilir.

  3) Orta Boy Tesislerde Asgari Baca Yüksekliği

  Anma ısıl gücü 300 Kw ile 1 MW arasında bulunan tesislerde bacanın çatı üzerinden itibaren asgari yüksekliği aşağıdaki gibi olması gerekir.

  A- Eğik Çatı

  Bacanın yüksekliği çatının en yüksek noktasından itibaren en az 1 m olarak tespit edilir.

  B- Düz Çatı

  Düz veya eğim açısı 200'nin altında olan eğik çatılarda baca yüksekliği, çatı eğimini 200 kabul ederek hesaplanan eğik çatının en yüksek noktasından itibaren en az 1 m daha fazla olarak tespit edilir.

  4) Büyük Tesislerde Asgari Baca Yüksekliği

  Anma ısıl gücü 1.2 MW üzerinde olan tesislerde baca yüksekliği Ek 6.'da verilen esaslara göre belirlenir. Bacanın tabandan yüksekliği en az 19 m ve çatı üstünden yüksekliği ise en az 3 m. olmalıdır. Çatı eğimi 200'nin altında ise çatı yüksekliği hesabında 200'lik eğim kabul edilir.

  Benzeri tür emisyonda bulunan ve yaklaşık aynı yükseklikteki bacalar arasındaki yatay mesafe, baca yüksekliğinin 1,4 katından azsa ve emisyonların birbiri üzerine binmemesi için farklı yüksekliklerde baca kullanılması zorunlu görülmüyorsa tek baca kullanılır. Bu paragrafta yukarıda belirlenen bacak yüksekliği kullanılması halinde Ek 2'de belirtilen toplam kirlenme değeri (T.K.D.) Madde 5'de öngörülen hava kalitesinin değerini aşıyorsa, ilk önce emisyon değerinin düşürülmesine çalışılır. Bu ekonomik veya teknolojik olarak mümkün değilse, baca yükseltilerek hava kalitesi değerinin aşılması önlenir.

  Ek 6'ya göre belirlenen, engebelere göre düzeltilmemiş baca yüksekliği Madde 23'te yer alan ek düzenlemeler kapsamına girmiyorsa 250 m'yi aşmayacaktır. Baca yüksekliğinin 200 m'den yüksek çıkması durumunda teknolojik seviyeye uygun emisyon azaltıcı tedbirlere başvurulur. teknolojik seviyeye uygun emisyon azaltıcı tedbirlere başvurulur.

  Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırları

  Madde 9 - Hava kirliliği açısından kirletici vasfı yüksek olan tesislerin emisyonları Ek 7'de verilen sınırları aşamaz.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İzne Tabi Tesisler, İzin Alma, İzne Tabi Olmayan Tesisler

  İzne Tabi Tesisler

  Madde 10 - Çalışmaları ve yapısı uyarınca insan sağlığı ve çevre üzerinde önemli olumsuz etkisi olan Ek 8'de A ve B listeleri halinde verilen tesislerin kurulması ve işletilmesi izni bu yönetmelik hükümlerine göre emisyon izninin alınmasını gerektirir.

  1) Ek 8 Liste A'da verilen tesisler için izin, Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu hükümlerine göre verilir.

  2) Ek 8, Liste B'de verilen tesisler için izin mahalli çevre kurulunun görüşü alınarak 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu hükümlerine göre verilir.

  İzne Tabi Tesisleri Kuran ve İşletenlerin Bu Tesislerin Kurulması ve İşletilmesinde Temel Yükümlülükleri

  Madde 11 - İzne tabi tesislerin kurulması ve işletilmesinde;

  1) Tesisin kamuya ve çevreye zararlı etkilerinin teknolojik seviyeye uygun olarak azaltılması ve tehlike yaratılmaması,

  2) Bu yönetmelikte belirtilen teknik şartlara uyulması,

  3) Bu yönetmelikte belirtilen emisyon sınırlarının aşılmaması,

  4) Emisyon ve çevre hava kalitesinin bu yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak tesisi işleten tarafından ölçülmesi veya ölçtürülmesi,

  5) İşletmede meydana gelen artık ve atık maddelerin kullanılması, bu teknik ve ekonomik yönden mümkün değilse usulüne uygun olarak atılması, esastır.

  İzin Vermede Aranacak Şartlar

  Madde 12 - Madde 11'de belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli tedbirler alınmışsa izin verilir.

  Yeni Tesislerin Kurulması ve İşletmeye Alınması İçin Gerekli İzin Verilirken Başvuruların İncelenmesi

  Madde 13 - Yeni tesislerin kurulması ve işletilmesi için yapılan izin başvuruları değerlendirilirken Ek 9'daki esaslar dikkate alınır.

  Kısmi İzin Verilmesi

  Madde 14 - Başvuru üzerine izin, bir tesisin tümü veya bir kısmının kurulması ve işletilmesi için verilebilir. Bu amaçla yapılan başvurular değerlendirilirken Ek 9'daki esaslar dikkate alınır.

  Ön İzin

  Madde 15 - Emisyon Ön İzni hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır:

  1) Kurulması önerilen tesisin çevrede yaratacağı etkilerin değerlendirilmesi için yeterli bilgiler sağlanmışsa ve ön izin verilmesi makul gerekçeye dayanıyorsa yetkili merciler tarafından ön izin verilebilir.

  2) İki yıl içerisinde izin için başvurulmazsa ön izin kendiliğinden geçersiz sayılır.

  3) Ön izin verilirken Madde 12'de belirtilen ilkelere ters düşülemez. Yetkili merci Madde 26'da belirtilen iptal yetkisini ön izin için de kullanabilir.

  4) Ön izin başvuruları değerlendirilirken Ek 9'daki esaslar dikkate alınır.

  3194 Sayılı İmar Kanununun 26. maddesi uyarınca verilecek ön izin için işbu yönetmelikte söz konusu edilen ön iznin alınması şarttır.

  İzin Alma Şekli

  Madde 16 - 1) İzin işlemlerinin başlayabilmesi için ilgili Valiliğe yazılı olarak başvurulması gereklidir. Madde 11 ve 12'de öngörülen şartların yerine getirilip getirilmediğinin incelenebilmesi için Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğünün gerekli gördüğü teknik veriler, çizimler, açıklamalar ve diğer dökümanlar başvuru ile birlikte verilir. Bu hususların detayları yönerge halinde Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca yayımlanır. Yetkili merci, sunulan dökümanları yetersiz görürse ek dökümanların sağlanması için başvuru sahibine belirli bir süre tanıyabilir. Bu yönetmelik çerçevesinde ''yetkili merci'' tanımına giren kurumlar ve Valilikler ile mahalli çevre kurullarında Sekreterya görevi üstlenen İl Sağlık Müdürlükleri ve Belediyeler hiç bir şekilde arıtma projesi onaylama veya metot teklif etme yükümlülüğünde değildir.

  2) Sunulan dökümanlar iş ve endüstriyel sırları ihtiva ediyorsa işaretlenerek ayrı bir grup halinde sunulacaktır. Bu durumda diğer dökümanların çevreye olan etkilerini açıkça ortaya koyacak özellikte olmasına dikkat edilir.

  3)Dökümanlar tamamsa yetkili merci, tesisin kurulacağı bölgede dağıtımı yapılan yüksek tirajlı yurt çapında yayın yapan en az iki gazetede ilan verir. Başvuru dökümanları ilanın yayımından itibaren iki ay süreyle Valilikte konunun incelenmesine açık tutulur. Bu süre içerisinde proje ile ilgili itirazlar yazılı olarak yetkili merciye yapılabilir. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar, kişisel haklarla ilgili değilse dikkate alınmaz.

  4) 3'üncü bentte sözü edilen ilan,

  İzin başvurusunun ve eklerinin ne zaman ve nerede incelenebileceğini,

  İtirazların inceleme süresi içerisinde yapılması gerektiği hususunu ve itirazın yapılması gereken makamı,

  İtiraz sahibi hazır bulunmazsa bile itirazların değerlendirileceğini ve değerlendirme tarihini,

  100 kişiden fazla itiraz sahibi varsa kararın ilan yoluyla tebliğ edilebileceğini belirtir.

  5) İzin vermeye yetkili merci, Ek 8, Liste B'deki tesisler için Mahalli Çevre Kurulunun görüşünü, Ek 8, Liste A'daki tesisler için ise Mahalli Çevre Kurulu ve ihtisas alanı proje ile ilgili kamu kuruluşlarının görüşü ile Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğünün görüşünü alır.

  6) İtiraz süresi sona erdikten sonra izin vermeye yetkili merci itirazları başvuru sahibi ile tartışarak değerlendirir.

  7) Başvuru ile ilgili izin kararı ve gerekçeleri başvuru sahibine ve itiraz edenlere yazılı olarak tebliğ edilir.

  8) İzin başvuruları başvuru evrakının tam olarak yetkili merciye sunulmasından sonra en geç 6 ay içinde karara bağlanır.

  9) 1'inci bentten 8'inci bende kadar olan hususlar kısmi izinler ve ön izinler için de geçerlidir.

  10) 3, 4, 6'ncı bent hükümleri sadece Ek 8, Liste A'daki tesislere uygulanır.

  Üçüncü Şahısların Kısmi İzinlere ve Ön İzinlere İtirazları

  Madde 17 - Bir tesisin kurulması ve işletilmesi için esas izin alınması sırasında yapılabilecek itirazlar, kısmi veya ön izin alma safhasında yapılmamışsa dikkate alınmaz.

  İzin İçin Ek Şartlar

  Madde 18 - 1) Madde 11 ve Madde 12'de öngörülen esasların yerine getirilebilmesi için izin gerekirse şartlı ve sınırlı olarak verilebilir.

  2) Başvuru üzerine, kurulacak tesisin testi amacı ile ve geri alınmak kaydıyla kısa süreli izin verilebilir.

  3) İzin için karar verilinceye kadar kısa süreli olarak ve geri alınmak kaydıyla kısmi izin veya şarta bağlı izin verilebilir.

  İzin ve Diğer Resmi Kararlar

  Madde 19 - İmar mevzuatına uygun olarak yapılmış ve yapılacak tesislere, bu tesisler 10 uncu madde kapsamına giriyorsa, iş bu yönetmelik hükümlerine göre izin verilebilir.

  Madde 20 - Bir taşınmazdan kaynaklanan etkilerin komşu bir taşınmaza olan zararını önlemek amacıyla özel hukukun sağladığı haklara dayanarak daha önce verilen ve kesinleşen bir izin kaldırılamaz. Ancak bu zararlı etkinin ortadan kaldırılması için tedbir alınması talep edilebilir. Eğer bu tedbirler ekonomik veya teknolojik olarak uygulanamıyorsa tazminat talep edilebilir.

  İzne Tabi Tesislerde Yapılacak Değişiklikler

  Madde 21 - 1) İzne tabi tesislerin yeri, yapısı, işletmesinde sonradan yapılacak değişiklikler de izne tabidir. Değişiklik başvuruları izin vermeye yetkili makam tarafından 6 ay içerisinde karar bağlanır.

  2) Yapılan değişiklikler sonucu hava kirliliğini arttıran ek emisyon ve bundan kaynaklanan herhangi bir tehlike hasıl olmuyorsa, izin vermeye yetkili makam dökümanların kamu incelemesine açılması ve gazete ilanı verilmesi hususlarını uygulamayabilir.

  Teyit Zorunluluğu

  Madde 22 - Madde 21'in 1'inci fıkrasında söz konusu edilen değişiklikler yapılmasa dahi, tesisi işleten iki yıl aralarla izin anında öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını izin vermeye yetkili makama bildirmek mecburiyetindedir.

  Daha Sonraki Düzenlemeler

  Madde 23 - 1) Bu yönetmeliğin esaslarını yerine getirmek amacı ile izin vermeye yetkili makam izin verildikten sonra da ek düzenlemeler getirebilir. Bu ek düzenlemede Ek 10'daki esaslar dikkate alınır.

  2) Yapılacak ek düzenleme, işletici ve işletilen tesis için ekonomik ve teknolojik seviye bakımından uygulanamıyorsa bu konuda bir mecburiyet getirilemez. Ek düzenleme teknolojik olarak uygulanabilirse fakat belli bir süre sonra ekonomik olacaksa yetkili makam ek düzenlemenin bu süreden sonra uygulanmasını talep edebilir. Bir ek düzenleme teknolojik olarak uygulanabildiği halde, ekonomik sebeplerle tesisi işleten tarafından uygulanamazsa izin Madde 26 hükümlerine göre iptal edilebilir.

  3) Ek düzenleme tesisin yeri, yapısı ve işletmesi üzerinde önemli değişiklikler gerektiriyorsa ve bu değişikliğin detayları ilgili makam tarafından belirtilmemişse yapılacak değişiklikler Madde 21'de öngörülen izne tabidir.

  4) Ek düzenlemeler, geçici madde ile söz konusu edilen, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten daha önce kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere de getirilebilir.

  İznin Sona Ermesi

  Madde 24 - 1) İzin,

  A- Kurulması ve işletilmesi için izin verilen tesis öngörülen zamanda işletmeye alınmamışsa,

  B- Bir tesis üç yıldan daha fazla bir süre sürekli olarak işletme dışı bırakılmışsa, sona erer.

  2) 1'inci fıkrada sözü edilen süreler işbu yönetmeliğin ve bu yönetmeliğe esas teşkil eden kanunun amacına aykırı düşmediği taktirde, izni vermeye yetkili makam tarafından uzatılarak izin yenilenir.

  Yasaklama, Kapatma ve Kaldırma

  Madde 25 - 1) İzne tabi tesisin işleticisi sınırlama ve ek düzenlemelere uymazsa, yetkili makam bunlara uyuluncaya kadar tesisi kısmen veya tamamen işletmeden alıkoyabilir.

  2) Gerekli izin alınmadan kurulan, işletilen veya değişikliğe uğratılan tesisler, yetkili makam tarafından kapatılabilir veya kaldırılabilir.

  3) Yetkili makam bir tesisi çalıştırmakla sorumlu operatör veya kişinin çevrenin korunması için uyulması gerekli şartlara uymadıkları hakkında bilgi edinirse, tesisin bu kişi veya operatör tarafından işletilmesini men edebilir. Tesisi işleten kuruluş, tesisin güvenilir bir kişi tarafından işletilmesi için yeniden izin başvurusunda bulunabilir. Bu başvuru üzerine verilebilecek izin şarta bağlı olabilir.

  İznin İptal Edilmesi

  Madde 26 - 1) Bu yönetmelik esasları dahilinde verilen bir izin, aşağıdaki hususlardan birisi ile karşılaşılırsa iptal edilebilir.

  A- İzin Madde 18'in 2'nci veya 3'üncü fıkrasına göre verilmişse,

  B- İzin şartlı olarak verilmişse ve izin sahibi bu şartlara uymamışsa,

  C- İzin verilmesinde esas alınan emisyon sınırları aşılmışsa,

  D-Yetkili makam tarafından izin verilmesinden sonra, izin verilmesine mani olacak ek bilgiler edinilmişse ve iznin kaldırılmaması kamu menfaatini tehlikeye sokuyorsa,

  E-Daha önce verilen izin henüz uygulamaya konulmadan, yetkili makam izin esaslarının değiştirilmesi sonucu izni veremiyor ise ve iznin kaldırılmaması kamu menfaatini tehlikeye sokuyorsa,

  F- Kamu menfaatine gelebilecek önemli zararları ortadan kaldırmak söz konusu ise,

  2) İzin vermeye yetkili makam, iznin iptali için karar alırsa bu karar en az 12 ay sonra yürürlüğe girer.

  3) Yetkili makam tarafından yeni bir tarih tespit edilmediği taktirde izin iptal kararın yürürlüğe girdiği tarihte izin geçersiz sayılır.

  İşletmeden Kaldırma

  Madde 27 - İzne tabi bir tesis işletmeden kaldırıldığı taktirde, işletmeci tarafından 30 gün içerisinde izin vermeye yetkili makama bilgi verilir.

  El Değiştirme

  Madde 28 - Bir tesisin zilliyeti transfer, kira veya satış yoluyla el değiştirirse, izin alınmasına esas olan şartlara uyulması zorunludur.

  İzne Tabi Olmayan Tesisleri İşletenlerin Yükümlülükleri

  Madde 29 - İzne tabi olmayan tesislerin kurulması ve işletilmesinde aşağıdaki şartlara uyulur.

  1) Çevreye olan zararlı etkilerin teknolojik seviyeye uygun olarak azaltılmasına çalışılır.

  2) İleri teknolojinin uygulanması ile ortadan kaldırılamayan çevreye olan zararlı etkiler asgari düzeyde tutulur.

  3) Tesislerin işletilmesi sonunda açığa çıkan atıkları ve artıklar uygun metotlarla ortadan kaldırılır.

  İzne Tabi Olmayan Tesislerin Kurulması, Yapısal Özellikler ve İşletilmesinde Aranacak Şartlar

  Madde 30 - 1) İzne tabi olmayan tesislerin kurulması, yapısal özellikleri ve işletilmesinde,

  A- Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) resmi gazetede yayınlanmış ve yayınlanacak standartları ile Başbakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve yönergelerle tespit edilen teknik özelliklere uyulur ve mahalli mülki amirlikler tarafından yayınlanan duyurulara göre hareket edilir. Çelişkili durumlarda Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü koordinasyonu sağlar.

  B- Tesislerden yayılan emisyonlar bu yönetmelikte belirtilen sınırların üzerinde olamaz.

  C- İşleticilerin bu yönetmelikte belirlenen şekil ve sıklıkta emisyon ve hava kalitesi ölçümlerini yapmaları veya yetkili kuruluşlarca yaptırmaları gereklidir.

  İzne Tabi Olmayan Tesisler İçin Ek Düzenlemeler

  Madde 31 - Yetkili makam Madde 29'daki hususların uygulanması için ek düzenlemeler getirebilir. Bu düzenlemelerden beklenen fayda işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerle sağlanabiliyorsa, bu tedbirlere de başvurulur.

  Yasaklama

  Madde 32 - 1) Madde 31'e göre getirilen bir düzenlemeye bir tesisin işleticisi uymazsa, tesis, yetkili makam tarafından getirilen düzenlemeye uyuluncaya kadar kısmen veya tamamen işletmeden alıkonabilir.

  2) Bir tesisin çevre üzerinde yarattığı zararlı etkiler insan hayatı, sağlığı ve mal varlığı üzerinde tehlike yaratıyorsa ve kamu menfaati başka metotlarla yeterince korunamıyorsa, yetkili makam, tesisin kurulması ve işletilmesini kısmen veya tamamen yasaklayabilir.

  Tip ve Emisyon Belgesi

  Madde 33 - 1) Emisyon yayan izne tabi olmayan tesislerin ve parçaların imalatı, pazarlaması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak tespit edilecek esaslara göre tip ve emisyon belgesi alınması mecburidir. Tip ve emisyon belgesi alınırken söz konusu Bakanlık, Bakanlıkça belirlenecek yetkili kuruluşlara ısıl verim, kapasite ve emisyon testleri yaptırarak imalat ve pazarlanması önerilen tesis ve parçanın bu yönetmelik, bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili Türk Standartları tarafından belirlenen emisyon ve verim sınırlarına uygunluğunu belirler. Tip ve emisyon belgesinin verilebilmesi için bu yönetmeliğin, bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, Türk Standartlarının getirdiği şartların karşılanması gereklidir.

  2) Tip ve emisyon belgesinin alınması için yapılması gerekli deney ve ölçüm ücretleri yapımcı firma tarafından karşılanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Emisyonun Tespiti ve Sınırlanması

  Özel Mülk Üzerinde Ölçüm Yapılması

  Madde 34 - Bir tesisin çevreye zararlı etkiler yarattığı kuşkusu varsa yetkili merci izne tabi veya izne tabi olmayan bir tesisin işleticisine, merci tarafından belirlenmiş yetkili bir uzman kuruluşa veya kişiye tesisinden çıkan emisyonu veya tesisin kurulu olduğu alandaki hava kalitesini ölçtürmesini emredebilir. Yetkili merci yapılacak ölçümlerin cinsi ve kapsamı ile sonuçların rapor haline getirilmesinin detaylarını tespit etmeye yetkilidir.

  Emisyon Seviyesinin Ölçüm ve Tespiti

  Madde 35 - Emisyonun ölçümünde ve tespitinde Ek 11'deki esaslara uyulur.

  Emisyon Raporu

  Madde 36 - 1) Hava kirliliğinin önemli boyutlarda olduğu kritik bölgelerde kurulu izne tabi tesislerle, bu bölgeler dışında yetkili merciler tarafından tespit edilen tesisleri işletenler, yetkili merciye, merci tarafından belirlenen süreler içinde, tesisten belirli süre içinde yapılan emisyon miktarı ile zamana ve yere göre dağılımını gösteren emisyon raporu sunarlar.

  Bu rapor her yıl yenilenir.

  2) Emisyon raporunun şekli, muhtevası, sunulacağı tarihler ve emisyonun ölçümünde kullanılacak metotlar yetkili merci tarafından belirlenir.

  3) Hava kirliliği özel problem arz etmeyen bölgelerde kurulu izne tabi tesislerin emisyon raporu verme yükümlülüğü tesisin büyüklüğü ve emisyonun cinsi dikkate alınarak yetkili merci tarafından kaldırılabilir.

  4) Emisyon raporundaki bilgilerde tesisin endüstriyel ve iş sırları varsa tesis sahibinin veya işleticinin talebi üzerine emisyon raporundaki bu bilgiler umuma ifşa edilmeyebilir.

  İzne Tabi Tesislerde Yapılacak İlk ve Periyodik Ölçümler

  Madde 37 - Yetkili merci, izne tabi tesislerin

  1) İşletmeye alınmasından sonra veya Madde 21'de sözü edilen değişikliklerden sonra,

  2) Kuruluş veya değişikliğin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra

  Madde 34'e göre ölçümlerin yapılmasını tesisi işletenden isteyebilir.

  Sürekli Ölçümler

  Madde 38 - Yetkili Merci Madde 34 ve Madde 37'deki ölçümlerin yerine veya bu ölçümlere ek olarak izne tabi tesislerde belirli emisyon ve hava kalitesi ölçümlerinin kayıt cihazlı ölçüm aygıtlarıyla sürekli olarak yapılmasını isteyebilir.

  Yetkili merci gerekli gördüğü taktirde izne tabi olmayan tesislerden de belirli emisyon ve hava kalitesi ölçümlerinin kayıt cihazlı ölçü aygıtlarıyla sürekli olarak yapılmasını isteyebilir.

  Ölçümler İçin Yapılacak Harcamalar

  Madde 39 - Emisyon ve tesis çerçevesindeki kalitesinin belirlenmesi için yapılacak ölçümlerin gerektiği masraflar tesisi işleten tarafından karşılanır.

  Ölçüm Sonuçları Hakkında Bilgi Verilmesi

  Madde 40 - Madde 34, 37 ve 38'de konu edilen ölçümlerin sonuçları tesisi işleten tarafından istek üzerine yetkili merciye verilir. Ölçüm kayıtları tesisi işleten tarafından en aç 5 yıl muhafaza edilir. Yetkili merci bilgilerin sunuluş şeklini belirler.

  Toplum Emisyon Sınırlaması

  Madde 41 - İzin vermeyi yetkili merci, endüstri tesislerinin ve fabrikaların yoğun bulunduğu ve yetkili merciler tarafından belirlenmiş kritik bölgelerde mevcut tesislerden çıkan toplum emisyonu sınırlandırıcı tedbirler alabilir. Yetkili merci bu bölgelere kurulacak izne tabi yeni bir tesisin toplam emisyon miktarıyla ilgili olarak geçici veya sürekli sınırlandırma kararları alabilir ya da yeni tesisin bölge içinde kurulmasına izin vermeyebilir. Tesisler kendilerine bildirilen toplam emisyon miktarının üzerinde emisyon yapacak şekilde çalıştırılamazlar.

  Yakıt ve Hammadde Sınırlaması

  Madde 42 - Yetkili merci, hava kirliliğinin ciddi boyutlara eriştiği zamanlarda ve bölgelerde, yaktır ve hammaddesi değiştirilebilen tesislerde hava kirliliğinin azalması amacıyla uygun evsafta yakıt veya hammadde kullanılmasını tavsiye edebilir.

  Kaza Sonucu Emisyon

  Madde 43 - Bir tesisten kaza sonucu normal çalışmasında öngörülenden fazla ve hava kirliliğine yol açacak şekilde emisyon yayılırsa veya özel kimyevi maddeler ortama atılırsa; tesisi çalıştırma, emisyonun en kısa sürede normal seviyeye inmesi için gerekeni yapacaktır. Mahalli mülki amir, kaza sonucu çıkan emisyonun normal seviyeye indirilmesi için tesisin sahibine veya işletmecisine gerekli tedbirleri almasını emredebilir.

  Maddeler, Ürünler ve Yakıtlarla İlgili Kısıtlamalar

  Madde 44 - Madde 3'te tanımlanarak bu yönetmeliğin konusuna giren tesisler ve bu tesislerin kısımları şayet çevre kirliğine olan zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için gerekli şartları karşılıyorsa pazarlanabilir.

  Bu amaçla:

  Tesislerin ve kısımlarının sebep olduğu emisyonunun bu yönetmelikle belirlenen sınırları aşmaması,

  Emisyonların sınırlandırılması için tesislerin ve kısımlarının gerekli teknik özellere sahip olması mecburidir.

  Tesislerin ve parçalarının pazarlaması ve ithali için bunların üzerinde emisyon cins ve düzeylerini belirten etkiler ulunacaktır. Bu hususa yönetmeliğin yayımından itibaren bir yıl içerisinde uyulması mecburidir.

  Yakıt Özellikleri

  Madde 45 - Katı, sıvı ve gaz yakıtlar ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hava kirliliğinin azaltılması amacıyla tespit edilen özelliklere uyum olduğu takdirde üretilebilir, pazarlanabilir veya ithal edilebilir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu amaçla yakıtların kimyasal özelliklerini azaltıcı bazı katkı maddelerin eklenmesini veya satışa sunulmasından önce yatıların belirli işlemlerden geçirilmesini emredebilir.

  Bu faaliyetler Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde yürütülür.

  Birinci paragraftaki şartlara uyulması istenen yatılar ithal ediliyorsa,

  İthalatı yapan kuruluş, gümrüğe, yakıt özelliklerini beyan eden ve üretici firma tarafından tasdikli bir belge verecektir. Bu belge yakıtın ilk varış yerine yakıtla birlikte gönderilir.

  İthalatı yapan kuruluş bu belgenin bir kopyasını dosyalarında muhafaza eder,

  İthal edilen yakıt doğrudan satışa sunuluyorsa, ithalatçı kuruluş yakıtın satılacağı ilin mülki amirine yakıt miktarı ve özellikleri hakkında bilgi verir.

  Ticari amaçla katı, sıvı veya gaz yakıt satan şahız veya kuruluşlar sattıkları yakıtların menşeini belirten, üretici tarafından tasdikli belgeleri muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek mecburiyetindedir.

  Katı, sıvı veya gaz yakıtları şehirlerarası yollarda nakleden araç kullanıcıları naklini yaptıkları yakıtın menşeini belirten, üreticiden tasdikli belgeyi araçta taşımak ve istenildiğinde ibraz etmek mecburiyetindedir,

  Madde ve Ürün Özellikleri

  Madde 46 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, normal yakıt maddesi olmayan fakat kullanıldıkları veya yakıldıkları zaman hava kirliliği yaratan madde ve ürünlerin uyması gereken özellikleri belirler. Üretici kuruluşların bu şartları yerine getirmesi için gerekiyorsa bu Bakanlık tarafından geçiş süresi tanınır. İmha veya içindeki kıymetli maddelerin geri kazanılması amacıyla yakılan maddeler ve işlem için kullanılan prosesler de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen şartları karşılamak zorundadır. Kullandığı veya yakıldığı zaman özel hava kirliliği yaratan maddelerin üzerinde, uyarılar ve hava kirliliğinin azaltılması için uyulması gereken hususular okunabilecek şeklide belirtilecektir. Bu faaliyetler Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde yürütülür.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Taşıtlar

  Taşıtların Uyması Gereken Şartlar

  Madde 47 - (Değişik madde: 08/04/2003 - 25073 sayılı RG./1. md.)

  Motorlu kara taşıtları, demiryolu taşıtları ve su taşıtlarından kaynaklanan emisyonlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen sınırların altında tutulur. Motorlu kara taşıtların egzoz emisyonlarının azaltılması amacıyla bu taşıtların yapısı ve donanımlarıyla ilgili esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenir.

  Taşıtların işletilmesi ve teknik muayenesi ile ilgili esaslar, kara taşıtları için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ve Çevre Bakanlığı tarafından, demiryolu ve su taşıtları için Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı tarafından Çevre Bakanlığı ile işbirliği içinde belirlenir.

  Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla trafikte kullanılmakta olan benzinli ve dizel motorlu taşıtlar için egzoz emisyonlarının ölçümü, ölçüm esaslarının tayini ve denetlenmesi Çevre Bakanlığı tarafından tebliğ ile belirlenir.

  Kritik Hava Şartlarında Trafiğin Sınırlandırılması

  Madde 48 - Hava kalitesinin belirli kritik değerlere ulaşması halinde veya hava akımlarının sırlı olduğu bölgelerde Valilikler geçici veya sürekli olarak trafiği sınırlandırabilir veya yasaklayabilir.

  ALTINCI BÖLÜM : Hassas Kirlenme Bölgelerinin Korunması ve Temiz Hava Planları

  Hassa Kirlenme Bölgelerinde Tespitler

  Madde 49 - Hava Kirlenme Bölgeleri, hava kirlenmelerinin ortaya çıktığı veya beklendiği, ortaya çıkma sıklığı ve süresi, ulaştığı yüksek konsantrasyon değerleri ve çeşitli kirleticilerin bir arada etki etme tehlikesinden dolayı zararlı etkilerin önemli ölçülerde meydana gelebildiği bölgelerdir.

  Hava kirleticilerinin durum ve gelişmelerini tespit edebilmek, giderilmesine yardımcı tedbirleri ve ihtiyat tedbirlerini almak için, atmosferde insan çevresi üzerinde zararlı etkilere yol açabilen kirlenmelerin mahiyetlerine göre, özellik ve sırları tayin edilmiş ve 2 inci fıkrada tarifi yapılan Hassas Kirlenme Bölgelerinde, bu kirlenmelerin meydana gelmesi yayılmasına yol açan önemli değişmeler mülki makamlar tarafından araştırılır.

  Hassas Kirlenme Bölgeleri, Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğünün görüşleri alınarak Valilikler tarafından tespit edilir.

  Hassas Kirlenme Bölgelerinin Tespiti.

  A- Bir bölgede, a) bir hava kirletici için hava kalitesi değerleri Madde 6'da verilen sınır değerlere ulaşıyor veya aşıyorsa bu b) iki hava kirletici için hava kalitesi değerleri verilen sınır değerlerin %90'ına ulaşıyor veya aşıyorsa bu bölge Hassas Kirlenme Bölgesi olarak tespit edilir.

  A bendindeki hususlar gerçekleşmediği halde hava kirleticiler sebebiyle büyük çaplı zararların ortaya çıktığı bölgeler Hassas Kirlenme Bölgesi olarak tespit edilir.

  C- Hava Kalitesi Sınır Değerleri tespit edilmemiş zararlı maddeler ile büyük çaplı zararlar ortaya çıkıyor veya bekleniyor ise bu gibi bölgeler Hassas Kirlenme Bölgesi olarak tespit edilir.

  Hassas Kirlenme Bölgelerinin Büyüklüğü ve Şekli

  Bir Hassas Kirlenme Bölgesi 48 km

  'den küçük alınmamalarıdır. İstisna olarak özel topografik ve meteorolojik şartların rol oynadığı durumlarda daha küçük bölgeler belirlenebilir.

  Bir Hassas Kirlenme Bölgesinin bir ilin hudutları içinde kalmasına dikkat edilir ve alanları basit geometrik şekiller altında düzenlenir.

  Ölçme ve Değerlendirme Metotları

  Madde 50 - Hava kirlenmelerinin durumu ve gelişmeleri hakkında 49'uncu maddede yer alan tespitler için;

  Ölçme konuları,

  Ölçme metotları ve ölçüm aletleri

  Ölçme yerlerinin sayı ve durumlarının tayini için esas alınan temeller,

  Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi

  Ek 2'de yer alan esaslara göre yapılır.

  Emisyon Kadastroları

  Madde 51 - Valilikler tarafından 49'uncu maddedeki hassas bölgeler için hazırlanan emisyon kadastrolarından, hava kirlenmelerinin mahiyetleri ve miktarları; yer ve zamana göre dağılımları, belirli tesis ve taşıtlardan ortaya çıkış şartları, 50 nci maddedeki ölçüm objektiflerine göre ve 36'ncı maddedeki emisyon raporlarına göre durumları yer alır. Emisyon kadastroları için bilgilerin tespitinde 34,37,38 ve 57'nci maddelere göre yapılan ölçüm sonuçları göz önüne alınır. Valilikler, yönetmeliğe göre uygun yerleri belirleyerek, emisyon kadastrosunu çıkarmak için gerekli bilhassa yakıtlar ve yakma vermeleri ve baca yükseklikleri hakkındaki bilgileri almaya, ilgili diğer yetkililere bildirmeye yetkilidirler. Düzenli zaman aralıklarında bu bilgileri inceleyerek emisyon kadastrolarını hazırlarlar.

  Emisyon kadastrolarının temelleri Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğünün görüşleri alınarak Valiliklerce tespit edilir.

  Temiz Hava Planları

  Madde 52 - 48'inci maddeye ve emisyon kadastrolarına göre yapılan tespitler, meteorolojik şartların göz önüne alınmasıyla değerlendirilir.

  Bu değerlendirme, hassas kirlenme bölgesinin tamamında veya bir kısmında insan ve çerçevesi için zararlı etkilerin ortaya çıktığını ve beklendiğini gösterirse, bu durumda Valilikler bu bölge için temiz hava planları yaparlar.

  Temiz Hava Planları:

  Tespit edilmiş ve beklenen hava kirlenmelerinin ve bunlardan doğacak zararlı etkilerin, mahiyetini ve etki alanını,

  Hava kirlenmelerinin sebepleri hakkında yapılan tespitleri,

  Hava kirlenmelerinin azaltılması tedbirleri ile önceden alınması gereken tedbirleri ihtiva eder.

  Belirli Bölgelerin Korunması

  Madde 53 - Bir bölgedeki tesis ve yakıtların insan ve çevresi üzerindeki zararlı etkileri normal tedbirlerle ortadan kaldırmıyorsa bu bölgeler Valilikler tarafından özel koruma bölgesi olarak tespit edilir.

  Valilikler özel koruma bölgelerinde

  Hareketli tesisleri çalıştırmamaya,

  Sabit tesisleri kurmamaya,

  Hareketli ve sabit tesisleri sadece belirli zamanlarda çalıştırmaya veya bunlardan yüksek işletme teknikleri talep ederek çalıştırmaya,

  Tesislerde yakıt kullandırmamaya veya sınırlı olarak kullandırmaya yetkilidirler.

  Valilikler, esasları tebliğe düzenlenecek şekilde kritik meteorolojik şartların mevcut olduğu veya hava kirlenmelerinin çok artış getirdiği bölgelerde, insan ve çevresi üzerinde meydana gelecek zararlara karşı ilgililerden öğrenilen kritik meteorolojik şartlar ortaya çıkar çıkmaz:

  A-Hareketli veya sabit tesisleri sadece belirli zamanlarda çalıştırmaya,

  Önemli ölçülerde hava kirlenmelerine yol açabilen yakıtların tesislerde kullanılmasını yasaklama veya sadece kısıtlamaya, yetkilidirler,

  Kritik Meteorolojik Şartlar

  Alt sınırı yerden 700 metreden daha az olan tabakası mevcut ve hava sıcaklığı bu yükseklikle en azından 2

  C artıyorsa, rüzgâr hızı 12 saatlik ortalamada 1,5 m/sn'den az ise bu durum kritik meteorolojik durum olarak adlandırılır. Sıcaklık dönüşümünün olup olmadığını tespit için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kirlenme bölgesini temsil edebilecek bir yerde, yerden en az 1000 m yükseklikte atmosferin dikey profilini belirler.

  Hava kirliliğinin çok hızlı artış gösterdiği durumlarda uyarı kademeleri uygulanır. Uyarı kademeleri kükürt dioksit ve partikül maddelerden ileri gelen hava kirlenmeleri için aşağıdaki gibidir.

  SO2 (

  g/m

  ) Havadaki Asılı Partikül Madde

  g/m

  1. Kademe 700 400

  2. Kademe 1000 600

  3. Kademe 1500 800

  4. Kademe 2000 1000

  Not: Verilen değerler 24 saatlik ortalamalardır.

  Hava kalitesi sınır değerleri aşılarak, hava kirliliği bu kademelere ulaştığında, bölge özelliklerine göre alınacak tedbirler Valiliklerce tebliğ halinde yayımlanır. Valilikler bu tebliğleri belirlerken Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğünün görüşünü alırlar.

  Her kademe için alınacak tedbirler düzenlenirken meteoroloji veriler göz önüne alınır. Sis, inverziyon, durgun meteorolojik şartlar ve izotermal durumlarda bir sondaki kademenin tedbirleri veya ilave tedbirler uygulanabilir. Nispi nem miktarının %90'ın üzerine çıkması halinde yukarıdaki uyarı kademelerindeki kirlilik derecelerinin %10 eksiğinde bile ilgili kademenin tedbirleri uygulanır.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Müşterek Hükümler

  Planlama

  Madde 54 - Bölge planları, çerçeve düzeni planları ve imar planları yapılırken yerleşim bölgeleri, imar mevzuatındaki esaslar çerçevesinde hava kirliliğinin yerleşim mahalline ve koruma gerektiren diğer bölgelere olan olumsuz etkilerinin mümkün olduğu kadar az olmasını sağlayacak biçimde planlanır ve uygun tedbirler alınır.

  İlgilerden Görüş Alınması

  Madde 55 - Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanması sırasında hava kalitesinin korunması için yetkililer, üniversiteler, Emniyet Müdürlükler, Belediyeler ve konu ile ilgili gördükleri diğer kuruluşların görüşünü alabilir.

  Denetleme

  Madde 56 - Tesislerin sahibi ve işletmeciler ile tesislerin üzerinde kurulu olduğu mahallin sahibi ve işleticileri,

  Yetkili merciin görevlendirdiği kişilerin veya bunları temsil eden kişilerin tesislere girmesi için izin vermeye,

  Kamu sağlığı ve düzeni, çerçevede yaşayanlar üzerinde yaratılabilecek ciddi tehlikeleri önlemek üzere emisyon ve hava kalitesi değerlerinin belirlenmesi masadı ile görevli kişiler tarafından testler yapılması için izin vermeye,

  Görevli kişilere istedikleri doküman ve bilgileri sağlamaya mecburdur.

  Yetkili merciin isteği üzerine "Hava Kalitesi Denetleme Görevlisi" tayin etmiş olan kuruluşların işleticileri, yukarıda B ve C bentlerindeki çalışmalar sırasında bu denetleme görevlerini hizmete tahsis ederler. B ve C bentlerindeki çalışmaların yapılabilmesi için tesisi işletenler ve sahipleri gerekli kullanım maddelerini, özellikle motor yakıtlarını ve taşıma araçlarını sağlarlar.

  1'inci fıkra hükümleri, 33, 44,45 ve 46'ncı maddelerin kapsamına giren yakıtlar, ürünler, maddeler ve tesisleri de içine alır. Bunların sahipleri veya kullanıcıları için de geçirlidir. Bu kullanıcılar veya sahipleri yetkili merciin görevlendirdiği kişilerin veya bunları temsil eden kişilerin örnek almasına, yerinde kontroller yapmasına için verecektir.

  İzin alma işlemleri ile ilgili olarak yapılan testler ve ölçümlerin masrafları, başvuru sahibi tarafından karşılanır. 1 inci ve 2 nci fıkraların hükümlerine göre örnek alınması, bunların analizi, test yapılması dolayısıyla ortaya çıkan masraflar,

  Bu yönetmelik hükümleri tarafından ortaya koyulan şartların karşılanmadığı anlaşırsa,

  Yapılan testler ve analizler bu yönetmelik hükümlerine göre zorunluysa, tesisi işleten veya tesis sahibi tarafından karşılanır.

  4- Bilgi vermekle zorunlu olan taraf, şahsının veya Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245'inci maddesinde belirtilen şahıslardan birinin ceza hukuku açısından takibatına sebep olacaksa, sorulan sorulara cevap vermekten kaçınabilir.

  Bu yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi için üzerinde tesis bulunmayan yerlerin sahipleri ve işleticileri de yetkili merci tarafından görevlendirilen kişilerin veya bunların yetkili temsilcilerinin kamu emniyet ve düzeni ile çevrede yaşayanlara gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla söz konusu yere girmesine ve testler yapmasına izin verecektir. Bu fıkranın 1'inci cümlesindeki yetkiler kullanırken sahiplerin v işleticilerin menfaatlerinin korunmasına dikkat edilecek ve meydana getirilecek zararlar, yetkili merci, tarafından karşılanacaktır. Eğer bu zarar, denetim tedbirlerinin kaçınılmaz sonucu olarak ortaya çıkmışsa ve denetim sonunda elde edilen bilgilere dayanarak yetkili menci tesisi işletenden belirli tedbirler almasını talep etmişse, yetkili merci tarafından testin yapıldığı yerin işletici ve sahibine ödenen tazminat, tesisi işleten tarafından yetkili merciye ödenir.

  6-Bu maddenin 1,2 ve 5'inci fıkralarına göre elde edilen bilgi ve belgeler başka amaçlar için kullanılmaz.

  Hava Kalitesi Denetleme Görevlisinin Tayin Edilmesi

  Madde 57 - İzne tabi tesisleri işletenler, tesisin yapısı ve büyüklüğü ile ilgili olarak;

  Tesisten olan emisyonları,

  Emisyon kontrolünün ortaya koyduğu teknik problemleri,

  Amaçlarına göre kullandığı halde çevreye zarlı etkiler yapabilecek hava kirliliğine yol açan ürünleri denetlemek üzere yeterli sayıda hava kalitesi denetleme görevlisi tayin eder. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü gerektiğinde ilgili kuruluşların görüşünü alarak, hangi tesislere hava kalitesi denetleme görevlisinin atanacağını tespit eder.

  Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü tarafından, hava kirliliğini denetleme görevlisi tayin etmesi gereken tesisler arasında belirtilmese dahi, Valilikler gerekli gördüklerinde 1'inci fıkradaki sebeplerden hareket ederek izne tabi olan veya olmayan tesislerde bir veya daha fazla sayıda hava kalitesi denetleme görevlisi tayin edilmesini tesisi işletenden isteyebilir.

  Hava Kalitesi Denetleme Görevlisinin Sorumlulukları

  Madde 58 - Hava kalitesi denetleme görevlisi aşağıdaki hususları yerine getirmeye yetkili ve sorumludur.

  İşletmeden çıkan atık maddelerin uygun kullanımı için gerekli prosesler de dahil olmak üzere çevre ile uyum içerisinde olan proseslerin tanıtılması ve geliştirilmesi için etkili olmak,

  Yeniden değerlendirme ve kullanım prosesleri de dahil olmak üzere çevre ile uyum içinde olan ürünlerin tanıtılması ve geliştirilmesi için etkili olmak,

  Çevre ile uyum içinde ürün ve proseslerin tanıtılması ve geliştirilmesi için işbirliği yapmak, bu proseslerin çevre ile uyumları hakkında tavsiye raporları hazırlamak.

  Tesisi muntazam aralıklarla kontrol ederek, emisyon ve hava kalitesi değerlerini ölçerek, eksiklik ve kusurları tesis müdürüne rapor ederek, bu kusurun ortadan kaldırılması için teklifler hazırlanarak bu yönetmeliğin şartlarının yerine getirilmesinin sağlanmasına yardımcı olmak.

  Hava kalitesi denetleme görevlisi, her yıl tesis müdürüne bu maddenin 1'inci fıkrasının A-D bentlerinin hükümlerine göre alınması gereken tedbirleri ihtiva eden bir rapor sunar.

  Tesis Müdürünün Yükümlülükleri

  Madde 59 - Tesis müdürü hava kalitesi denetleme görevlisini yazılı bir emir tayin eder. Eğer birden fazla hava kalitesi denetleme görevlisi tayin edilmişse, her birimin görev ve sorumluluklarını detaylı olarak belirler. Tesis müdürü yetkili merciye hava kalitesi denetleme görevlisinin tayini hakkında bilgi verir. Hava kalitesi denetleme görevlisi doğrudan tesis müdürüne bağlı olarak çalışır.

  Tesis müdürü bir şahsı, eğer Yetkili merci hava kalitesi denetleme görevlisi olarak tayin edilen kişinin gerekli teknik bilgiye sahip olmadığını veya güvenilir olmadığını ortaya koyan bilgiler edinirse tesisi işletenden, başka bir hava kalitesi denetleme görevlisinin tayinini isteyebilir.

  Eğer birden fazla hava kalitesi denetleme görevlisi tayin edilmişse tesis müdürü bunların görevleri arasında gerekli koordinasyonu sağlar. Bu amaçla bir çevre koruma komisyonu teşkil eder.

  Tesis müdürü hava kalitesi denetleme görevlisinin görevlerini yerine getirebilmesi için yardımcı personel, araç ve gereç imkanlarını sağlar.

  Yatırım Kararlarında Görüş Alma

  Madde 60 - 1) Tesis müdürü, hava kalitesinin korunması yönünden önemli olabilecek yatırım kararları almadan önce hava kalitesi denetleme görevlisinin görüşünü alır.

  2) Bu görüş, yatırım kararlarının hazırlıklarında dikkate alınabilecek kadar erken bir zamanda alınır ve yatırım hakkında karar verecek makama sunulur.

  Hava Kalitesi Denetleme Görevlisi bu yönetmelik hükümlerine göre yürütmekle yükümlü bulunduğu görevleri yerine getirmesi dolayısıyla, herhangi bir şekilde mağdur edilemez.

  Hava Kalitesi Denetleme Görevlisinin Dokunulmazlığı

  Madde 61 - Hava kalitesi denetleme görevlisi bu yönetmelik hükümlerine göre yürütmekle yükümlü bulunduğu görevleri yerine getirmesi dolayısıyla, herhangi bir şekilde mağdur edilemez.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

  Madde 62 - Her kim kasten veya ihmal ile,

  Madde 10'a göre izin almaksızın bir tesis kurar ise,

  İzne tabi tesislerin işletilmesi sırasında Madde 18'deki şartların yerine getirilmesi için yetkili mercinin bu yönetmelik sınırları içinde taleplerine uymazsa,

  Madde 18'e göre koyulan bir şartı, icra edilebildiği halde zamanında yerine getirmezse,

  İzne tabi bir tesisin işletilmesi veya yapısı ile ilgili olarak Madde 21'de öngörülen şartları yerine getirmeden değişiklik yaparsa,

  Madde 23, 31, 34, 37, 38 ile getirilen icrası mümkün şartları ve talepleri zamanında yerine getirmezse

  Madde 32'ye göre getirilen icrası mümkün bir yasaklama kararına rağmen bir tesisi işletirse,

  Madde 30, 32, 33, 45, 46, 47'ye göre getirilen şartlara ve taleplere icrası mümkün olduğu halde uymazsa, yönetmeliği ihlal eder.

  Her kim kasten veya ihmal ile,

  Madde 22'de öngörülen bilgileri zamanında vermezse,

  Madde 36'ya göre verilmesi gereken emisyon raporunu eksiksiz veya zamanında vermezse,

  Madde 40'a göre sonuçlarını bildirmez veya ölçüm aleti grafiklerini ve ölçüm kayıtlarını muhafaza etmezse,

  Madde 56 ya göre görevlilerin meskun yerlere veya taşınmazlara girmelerine veya test ve incelemeler yapmalarına izin vermezse,

  Madde 56 ile ilgili olarak,

  Doğru ve tam bilgileri ve kayıtları zamanında ibraz etmezse,

  Hava Kalitesi Denetleme Görevlisini talebe rağmen denetleme sırasında emre hazır bulundurmazsa,

  İşgücü veya yardımcı malzemeleri hazır tutmazsa,

  Örnek almaya izin vermezse, yönetmeliği ihlal etmiş olur.

  Mevcut Tesisler İçin İzin

  Geçici Madde 1 - Halen kurulmuş ve kurulmakta olan tesisler izne tabi tesisler arasına giriyorsa bu yönetmeliğin yalımı tarihinden itibaren 6 a içinde vermeye yetkili mahalli makama bu yönetmelik hükümlerine göre izin almak için başvurulur.

  Yetkili makam, bu başvuruları en çok bir yıl izinde değerlendirir ve sonuca bağlar. Bu değerlendirmeden sonda tesislere izin verebilmesi için gerekli şartların yerine getirilebilmesi amacıyla geçiş süreler tanınır.

  Bu süreler belediye sınırları içindeki tesisler için iki yıl, belediye sınırları dışındaki tesisler için ise üç yıldan fazla olamaz.

  Yürürlük

  Madde 63 - Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 64 - Bu yönetmeliği Başbakan yürütür.

  Ekler için lütfen ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100