Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

  ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarih: 13/01/1983

  Resmi Gazete Sayısı: 17927

  Amaç ve Kapsam:

  Madde 1 - Bu yönetmelik, Atom Enerjisi Komisyonunun çalışma şekli hakkında uygulanacak esasları düzenlemek amacıyla, 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

  Tanımlar:

  Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen:

  a) "Kurum" deyimi Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,

  b) "Komisyon" deyimi Atom Enerjisi Komisyonunu,

  c) "Başkan" deyimi ise, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanını, ifade eder.

  Komisyonun Toplantı ve Çalışma Esasları:

  Madde 3 - Toplantı gündemi ile, toplantı gün, saat ve yeri Başkan tarafından tesbit edilir ve toplantıdan bir hafta önce üyelere dağıtılır. Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun kararı ile, gündemde değişiklik yapılabilir.

  Ayrıca, evvelce karara bağlanmış bir konunun görüşülmek üzere yeniden gündeme alınması, tüm üyelerin salt çoğunluğunun kararı ile mümkündür.

  Komisyon yılda en az 4 kere, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Olağanüstü toplantı Komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı önergeleri üzerine yapılabilir.

  Komisyon toplantı yeri Kurum merkezidir. Ancak, Başkanın gerek gördüğü hallerde bağlı kuruluş merkezlerinde de yapılabilir.

  Komisyonun sekreterlik işleri, Kurum Genel Sekreterliği tarafından yapılır.

  Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

  Madde 4 - Komisyon, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantılara Kurum Başkanı başkanlık eder. Kurum Başkanının mazereti nedeniyle toplantıya katılamaması halinde, Kurum Başkan Yardımcılarından biri toplantıya başkanlık eder. Komisyon, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar.

  Kararlar, toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu tarafın oyları üstün sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. Komisyon gündeminde olan ve görüşülmesi tamamlanamayan konular, sonraki toplantıya bırakılır.

  Tutanak ve Kararlar:

  Madde 5 - Komisyon görüşmeleri, özet olarak tutanağa geçirilir.

  Kararlar, gerekçeli olarak ve özet şeklinde yazılır ve üyelerce imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir.

  Komisyon kararları ayrıca yıllık olarak basılarak, ilgililere dağıtılır.

  Bakanlık Temsilcileri ve Uzmanların Toplantıya Katılması :

  Madde 6 - Komisyon toplantılarına Başbakan'ca belirlenecek esaslara göre, konuyla ilgili diğer Bakanlık temsilcileri de katılabilir.

  Ayrıca, Kuruma bağlı kuruluşların yöneticileri ve ilgili uzmanlar görüşleri alınmak üzere, toplantılara davet edilebilir.

  İnceleme Gezisi:

  Madde 7 - Komisyon, çalışmaları yerinde izlemek üzere üyelerine inceleme gezileri yaptırabilir.

  Yolluk ve Huzur Ücreti:

  Madde 8 - Komisyon toplantılarına katılacak üyelere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk ile, Komisyonun teklifi ve Başbakan'ın onayı ile toplantı başına belirlenmiş olan huzur ücreti ödenir.

  Yürürlük:

  Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme:

  Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100