Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAŞBAKANLIK ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

  BAŞBAKANLIK ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

 

  Özel Çevre Koruma Kurulu

  R.G. Tarihi: 15/08/1990

  R.G. Sayısı: 20606

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Özel Çevre Koruma Kurulunun çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

  Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

  Tanımlar ve Kısaltmalar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen,

  Başkan: Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanını,

  Kurul: Özel Çevre Koruma Kurulunu,

  Bölge: Özel Çevre Koruma Bölgesini,

  Kurum: Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığını,

  Komisyon: Özel Çevre Koruma Komisyonunu, ifade eder.

  Kurulun Teşekkülü

  Madde 4 - Özel Çevre Koruma Kurulu, Başbakanlık Müsteşarının Başkanlığında, Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Çevre Müsteşarı, Orman Genel Müdürü ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanından teşekkül eder:

  (Ek fıkra: 02/12/1990 - 20713) Kurul, gündemindeki konularda hazırlık yapmak amacıyla, Kurum başkan yardımcısının başkanlığında ilgili kuruluşlardan görevlendirilecek kişilerden oluşan bir komisyon teşkil edebilir.

  (Ek fıkra: 02/12/1990 - 20713) Kurul başkanı, uygun gördüğü kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili temsilcilerini, gündemle ilgili olarak görüşlerini almak üzere Komisyona davet edebilir.

  Kurulun Görevleri

  Madde 5 - Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

  a) Uluslararası anlaşmalar dikkate alınmak suretiyle bölgedeki kara, kıyı ve deniz kaynaklarının verimliliklerinin korunmasını, kirlenmesinin önlenmesini, Bölgenin geliştirilmesini ve tükenmiş stokların yeniden korunmasını sağlayıcı hedefleri belirlemek, alınması gerekli tedbirlerin araştırılmasını sağlamak ve bu amaçla yapılan faaliyetleri izlemek,

  b) Özel Çevre Koruma Bölgesindeki, varsa; çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları ile revizyonlarının tamamen veya kısmen, plan değişiklikleri de dahil ada ve parsel bazına kadar yaptırılması veya değiştirilmesi, yoksa; gerekli görülen her ölçekteki yeni plan ve projelerin Kurumca yapılması veya yaptırılmasına dair temel ilkeleri belirlemek,

  c) Özel Çevre Koruma Bölgesinde hangi çeşit tesislerin nerelerde yapılacağına, bu konuda ilgililere taşınmaz mal tahsisine ve yapı izni verilmesine ilişkin esasları belirlemek,

  d) Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların yürürlükteki genel hükümlere uygun olarak kamulaştırılmasına karar vermek,

  e) Bölgedeki her türlü tesisten ve yatlardan alınacak ücretleri tespit etmek,

  f) Altyapı plan, proje ve tesisleri hakkında karar vermek,

  g) Koruma ve kullanma esasları ile ilgili her türlü prensip kararı vermek.

  Özel Çevre Koruma konularında ilgili kuruluşların müşterek ve uygulamaya yönelik faaliyetlerinin, Kurumun mevzuatına ve Kurulun ilke kararlarına uygun olarak, yürütülmesini sağlamak amacıyla, yapılan çalışmalar Kurum Başkanına sunulur. Başkan uygulama ile ilgili sonuçlardan Kurula bilgi verir.

  Özel Çevre Koruma konularıyla ilgili olarak çeşitli kurum ve kuruluşlar ile kişilerce kurula yapılan müracaatlar, incelenmek ve değerlendirilmek üzere Kuruma intikal ettirilir.

  Uygulama ile ilgili işlemler, Kurum mevzuatına ve Kurulun ilke kararlarına göre Kurumca sonuçlandırılarak, Kurum Başkanınca Kurula bilgi verilir.

  Toplantı Usulü

  Madde 6 - ( Değişik madde: 02/12/1990 - 20713)

  Kurul, Başkanın daveti üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf üstün sayılır. Kurul üyelerinden birinin toplantıya katılamaması halinde, bir başkası üye yerine toplantıya katılamaz. Kurul Başkanının bulunamadığı hallerde Kurula Kurum Başkanı başkanlık eder.

  Toplantı Gündemi

  Madde 7 - Kurulun toplantı gündemi sekretarya tarafından hazırlanır. Kurul üyeleri gündemle ilgili teklifte bulunabilir. Ancak gündemin son şekline Başkan karar verir.

  a) Gündem konuları onaylandıktan sonra Kurul üyelerine toplantı gününden en az üç gün önce gönderilir.

  b) Gündemde yer alan konular hakkında Kurum Başkanlığınca gerek görüldüğü taktirde ilgili Bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınarak gündemle birlikte Kurul üyelerine dağıtılır.

  Sekretarya Hizmetleri

  Madde 8 - Kurulun sekretarya hizmetleri Kurum başkanlığınca yürütülür.

  Yürürlük

  Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

  Yürütme

  Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100