Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

  DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

 

  Ulaştırma Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 24/07/2001

  Resmi Gazete Sayısı: 24472

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmelik Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 3771 sayılı Kanunla değişik (b) bendi ve (c) bendi kapsamındaki personelin hizmete alınmalarını, niteliklerini, atanma, yer değiştirme, ilerleme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarını düzenler.

  Dayanak

  Madde 2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Genel Müdürlük Ana sözleşmesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

  a) Genel Müdürlük, Kurum-DHMİ; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

  b) Yönetim Kurulu; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

  c) Genel Müdür; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdürünü,

  d) Ünite; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müstakil Daire Başkanları, Müdürlükler ile Başmüdürler ve Meydan Müdürlüklerini,

  e) Personel; Kurumda bu Yönetmelik kapsamında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personeli,

  f) Memur; 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak çalışanlar ile 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 3771 sayılı Kanunla değişik (b) bendinde tanımı yapılan personeli,

  g) Sözleşmeli Personel; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan personeli,

  h) Yönetmelik; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğini,

  i) Daire Başkanı; Daire Başkanı ve unvanı Daire Başkanı olmamakla beraber, aynı seviyede olan Merkez Dairelerinin Amirlerini,

  İfade eder.

  Personel Politikasının Geliştirilmesi ve Uygulanması

  Madde 4 - Personel politikasının belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili esaslar Genel Müdürlük teklifi üzerine Yönetim Kurulunca tespit edilir.

  Personel Politikasının İlkeleri :

  a) Görevin niteliğine uygun vasıftaki personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,

  b) Yetenekli ve başarılı personelin girişimciliğini, bu yöndeki çabasını maddi ve manevi olarak desteklemek, personele gelişme ve yetişme yönünden eşit imkanlar sağlamak,

  c) Personelin kişiliğine saygı duymak maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,

  d) Personelin amirleri ve iş arkadaşları ile olumlu, beşeri ilişkiler kurmasına çaba göstermek, yapılan işin niteliğine uygun rahat ve güvenli iş ortamı sağlamak,

  e) Genel Müdürlüğün amacını gerçekleştirmek için, personeli verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırmak, personelin bu yöndeki görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla aktarabilmesini sağlamak,

  f) Personelin Genel Müdürlüğe bağlılığını artırmak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, görev, çalışma ve faaliyetlerini desteklemek ve sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personelin eşit ölçülerde faydalanmalarını sağlamak suretiyle verimi arttırmak ve Genel Müdürlükte çalışmayı özendirici hale getirmek.

  İKİNCİ BÖLÜM : Personel İhtiyacının Tespiti

  Personel Kadro ve Pozisyonların Tespiti

  Madde 5 - Genel Müdürlükte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel rejimini düzenleyen mevzuat hükümleri ile belirlenen mercilerce onaylanan kadro ve pozisyonların dışında personel çalıştırılamaz.

  İş programlarının hazırlanması sırasında veya ihtiyaç halinde yıl içinde mevcut personel kadrolarının unvan, derece ve sayıları ile pozisyonlarında tahvil, ihdas veya iptali gibi değişikliklerin gerekmesi halinde, Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca gerekli kararın istihsalini teminen ilgili mercilere başvurulur.

  İş Özelliklerinin Belirtilmesi

  Madde 6 - Her kadro ve pozisyon için o kadro ve pozisyona atanacaklarda bu Yönetmeliğe göre aranan genel şartlara ek olarak aranılacak nitelikler ve iş özellikleri yazılı olarak tespit edilir.

  İnsan Gücü İhtiyacının Planlanması

  Madde 7 - Personel alımına esas olarak Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl, ilgili birimlerin işbirliği ile hizmet gruplarının özellikleri göz önünde tutulmak suretiyle ileriki yılların insan gücü ihtiyacı hakkında nitelik ve sayı bakımından sistemli tahminler yapılır ve bu ihtiyacın Genel Müdürlük içinde ve dışında hangi kaynaklardan, sağlanacağı bir plana bağlanır.

  İnsan gücü planlaması için gerektiğinde ihtisas kuruluşlarıyla işbirliğine gidilebilir.

  İnsan Gücü Planlamasının Nasıl Yapılacağı

  Madde 8 - İnsan gücü ihtiyaç planının hazırlanmasında;

  a) Genel Müdürlüğün faaliyet alanının gelecek yıllar içinde, gelişme ya da daralma yönünden alması muhtemel yeni şekil,

  b) Genel Müdürlüğün mevcut bünyesinde ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları karşılayıp karşılayamayacağı,

  c) Teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin Genel Müdürlüğün teknik, mesleki ve idari personel ihtiyacında gelecek yıllarda meydana getirmesi muhtemel değişiklikler,

  d) Gelecek yıllarda emeklilik, istifa gibi çeşitli nedenlerle boşalacak kadro ve pozisyonlar,

  e) İhtiyacın karşılanması için Genel Müdürlük içinde ne gibi bir eğitim ve yetiştirme faaliyetlerine ihtiyaç olduğu,hususları göz önünde bulundurulur.

  İnsan Gücü Planının Onaylanması

  Madde 9 - 7 ve 8 inci maddelere göre hazırlanan İnsan Gücü Planı Genel Müdürlükçe Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Plan Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

  Kadro ve Pozisyon İhtiyacının Kontrolü

  Madde 10 - Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlanan plan gereğince Genel Müdürlüğün kadro ve pozisyon ihtiyacını devamlı ve sistemli bir şekilde takip eder.

  Kadro ve pozisyon ihtiyacının kontrolünde iş analizi, iş ölçümlemesi gibi tekniklerden yararlanılır. Bu konularda gerektiğinde ilgili birimlerle iş birliği yapılır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İşe Alma

  İşe Alınacaklarda Aranılacak Genel Şartlar

  Madde 11 - Genel Müdürlüğe yeni işe alınacaklarda aşağıdaki genel şartların bulunması gereklidir;

  a) Türk Vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamaları,

  c) 18 yaşını tamamlamış olmaları,

  d) İlk hizmete girişte hizmet grupları itibariyle Genel Müdürlükçe azami yaş sınırı belirlenmemişse 35 yaşını aşmamış olmaları (Sakat ve Eski Hükümlü Kontenjanından işe alınacaklardan en fazla 40 yaş esas alınır.)

  e) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı (hileli) iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

  f) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmamaları,

  g) En az İlköğretim mezunu olmaları (ortaokul mezunları arasından personel temini mümkün olmaması halinde ilkokul mezunları da alınabilir.)

  h) Askerlik hizmetini yapmış, tecilli yada muaf olmaları,

  i) Mevzuat hükümleri gereğince haklarında güvenlik soruşturması yapılması gereken personelle ilgili yapılacak güvenlik soruşturması sonuçlarının olumlu olması.

  İşe Alınacaklarda Aranılacak Özel Şartlar

  Madde 12 - Yeni işe alınacak personelde bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde sayılan genel şartların dışında aranacak özel şartlar ayrıca belirtilir.

  Giriş Sınavları

  Madde 13 - Genel Müdürlüğe giriş kademelerinde ilk defa işe alınacaklar için 06/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

  Ancak Genel Müdürlüğe karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar, Devlet hizmeti yükümlülüğünü ifa için Genel Müdürlüğe verilenler, kanuni mükellefiyetlere göre alınması gerekenler, daha önce kadrolu ve/veya sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar sınava tabi tutulmazlar.

  İşe Alınacaklardan İstenecek Belgeler

  Madde 14 - Genel Müdürlüğe ilk defa işe alınacaklardan aşağıdaki belgeler istenir.

  a) Nüfus cüzdanının tasdikli örneği,

  b) 11 inci maddenin (e) bendinde yazılı suçlardan mahkumiyeti bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge,

  c) Son öğrenim durumunu gösterir diplomasının veya bunun yerine geçerli olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının veya okullarından verilecek fotoğraflı ve onaylı belgenin, varsa meslek yeteneklerini belirten belgenin asılları, (Yurtdışındaki okullardan mezun olanlar için ilgili mercilerden onaylanmış denklik belgesi),

  d) Gerekli sayıda fotoğraf,

  e) Askerlik durumunu bildirir belge,

  f) Sağlık Kurulu Raporu,

  g) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun uygun olarak doldurulmuş Mal Bildirim Beyannamesi,

  h) İhtisas ve meslek sahibi olanlardan kanun gereği alınması gereken belgeler,

  i) Daha önce resmi ve özel yerlerde çalışmış ise bu durumları gösterir belgeler, (hizmet belgesi ve bonservis gibi),

  j) Yukarıda sayılan belgeler dışında görev alacağı kadronun özelliklerine uygun olarak Genel Müdürlükçe istenilmesi yararlı ve gerekli görülen diğer belgeler.

  Atama ve İşe Almada Göreve Başlama Süresi

  Madde 15 - Genel Müdürlüğe açıktan (ilk defa veya yeniden) bir göreve atanan personel, atama veya işe alma kararının yazılı olarak kendisine bildirilmesinden sonra aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Mücbir sebepler hariç bu süre geçirildiğinde atama ve işe alma işlemleri yetkili mercilerce yürürlükten kaldırılır.

  Atamaya Yetkili Merciler

  Madde 16 - Genel Müdürlüğe atama ve işe alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bu yetkisini, sınırlarını, açıkça belirlemek kaydı ile devredebilir. Bu esas nakiller içinde geçerlidir.

  Adaylık

  Madde 17 - İlk defa açıktan işe alınacak sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılır. Bu sürenin bitimine 15 gün kala sicil amirlerince ilgili personel hakkında Sicil ve Başarı Değerleme formu düzenlenerek ilgili personel birimine gönderilir. Sicil ve Başarı Değerlemesi olumlu olan personelin müteakip sözleşmeleri bir kereye mahsus olmak üzere cari yıl sonuna kadar yapılır.

  Sicil ve başarı değerlemesi (D) düzeyinde (sicil notu ortalaması 59 ve daha aşağı) olanlarla başka bir sicil amirinin yanında, bulundukları görevin temel ücreti ile 6 ay daha denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılır. Bunlardan sicil amirince 3 aylık çalışması da olumsuz görülenler, bu duruma neden olan kusur ve noksanlıklarını gidermeleri için gizli bir yazı ile uyarılır. 6 ay sonunda da sicil ve başarıları (D) düzeyinde olanların sözleşmeleri feshedilir ve hakkında 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim

  Hizmet İçi Eğitim

  Madde 18 - Hizmet içi eğitim Genel Müdürlük personelinin işleriyle ilgili pratik ve teorik bilgilerinin arttırılması, kendilerine beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi ve görevlerinde yükselmelerinin temini için yapılan ve bu suretle hizmette verim, ekonomi ve etkenlik sağlayan çalışmalardır.

  Eğitim Planı

  Madde 19 - Hizmet içi eğitiminden beklenen amaçlar ve bu amaçlara ulaşabilmek için izlenecek yolları gösteren bir eğitim politikası tespit edilir, personelin eğitim ihtiyacı ve eğitim imkanları Eğitim Dairesi Başkanlığınca diğer birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle eğitim planları hazırlanır.

  Eğitim planı Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

  Eğitim Programı

  Madde 20 - Eğitim konularını, eğitilecek personeli, eğitim görevlilerini, eğitim yerini, süresini, araç ve gereçlerini belirtmek ve bu maksatla yapılacak faaliyetlerin gerçek maliyetlerini hesap ederek yeterli ödeneği ayırmak suretiyle eğitim planının bir yıl içinde uygulanabilecek kısımlarını gösteren bir eğitim programı hazırlanır.

  Eğitim ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık eğitim programı, Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

  Kurs, Seminer ve Staj

  Madde 21 - Genel Müdürlük, personelin genel ve meslek bilgilerini, deneyimlerini ve görgülerini artırmak amacıyla kurslar ve seminerler düzenler veya başka kurumlarca açılacak kurs ve seminerlere personelin katılmasını sağlar. Gerektiğinde aynı amaçlarla yurt içine veya yurt dışına staj için personel gönderir. Eğitim programlarına kurs seminer ve staja personel gönderilmesi, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde yapılır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Sicil ve Başarı Değerlendirmesi

  Personelin Çalışmasının Değerlendirilmesi

  Madde 22 - Personelin göreviyle ilgili yetenekleri ile genel durum ve davranışları bakımından olumlu ve olumsuz nitelikleri belli devreler itibariyle amirleri tarafından düzenlenecek bir raporla belirlenir.

  Ayrıca teftiş, inceleme ve soruşturma sonunda gerektiğinde müfettişler tarafından da bir rapor düzenlenir.

  Değerlendirme Şekli ve Raporların Kullanıldığı Yerler

  Madde 23 - Personelin değerlendirmesi;

  a) Memurlar için 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmenliği ile ekindeki Devlet Memurları Sicil Raporu,

  b) Sözleşmeli Personel için 13/09/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik ile ekinde Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu,

  c) Memurlar ve diğer personel için Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde belirtilen personel denetleme raporu,

  esas alınmak suretiyle yapılır.

  Sicil Raporu ile Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporlarının kullanıldığı yerler şunlardır,

  a) Üst göreve yükselme, kadro ve pozisyon değişikliği ve yer değiştirme,

  b) Personelin derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ile sözleşmeli personelin başarı ücreti tespiti,

  c) Hizmet içi eğitim ihtiyacının tespiti,

  d) Memurluktan çıkarma ve sözleşme feshi,

  e) Emekliye ayırma,

  f) Açıktan ve 6 ay süre ile sözleşmeli atanan personelin bu süre sonunda sözleşmesinin yenilenmesi veya sözleşme süresinin uzatılması.

  Sicil Amiri Olmayacak Personel

  Madde 24 - Sicil amirleri yanlarında çalışan eşleri ile birinci derecedeki yakınları için sicil ve başarı değerleme raporu dolduramazlar. Bunların sicil amirleri hısımları olan sicil amirlerinden sonra gelendir.

  Sicil Raporunun Dolduruluş Şekli

  Madde 25 - Sicil raporları önceden hazırlanan müsvettelerden yararlanılarak herhangi bir silinti ve kazıntı yapılmaksızın doldurulur. Müsvetteler imha edilir. Fazla ve yanlış yazılan kelime veya notlar okunulacak surette çizilerek doğrusu yazıldıktan sonra imzalanır.

  Sicil Amirinin Sorumlulukları

  Madde 26 - Sicil amirleri sicil raporlarını itinalı doğru ve tarafsız bir şekilde düzenlerken, Devlete sadakat ve bağlılığı memuriyet sıfatının gerektirdiği şeref ve itibar ile hizmetlerin süratli ve ekonomik bir şekilde yürütülmelerini, diğerlerinin ise kamu hizmetlerinden uzaklaştırmalarını esas alır.

  Sicil amirleri mahiyetlerinde çalışan personelini değerlendirirken başarıları üst sicil amirleri tarafından kendisinin değerlendirilmesinde de dikkate alınır.

  Garez veya özel amaçla sicil raporlarını gerçeğe aykırı doldurdukları anlaşılan sicil amirlerinin cezai sorumlulukları saklıdır.

  Görevi Sona Erenlerin Sicil Dosyaları

  Madde 27 - Personelden,

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre görevden çıkartılan,

  b) Genel Müdürlüğe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşıldığı veya memurlukları sırasında bunlardan birini kaybettiği için işine son verilen,

  c) İstifa eden,

  d) Sözleşmesi feshedilen,

  e) İstek, yaş haddi, malullük ve sicil nedenlerinden biriyle emekliye ayrılan veya ölenlerin,

  sicil dosyaları özlük dosyalarıyla birleştirilerek muhafaza edilir.

  Atandığı Yer Dışında Başka Yerde Çalışanların Değerlendirilmesi

  Madde 28 - Atandığı yer dışında başka yerde çalışan memurların sicil raporları ile sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesi raporu çalıştıkları yerdeki sicil vermeye yetkili Amirler tarafından düzenlenir.

  Sicil Raporlarının Gizliliği

  Madde 29 - Sicil raporlarının gizliliği esastır. Raporlar, Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen yetkililer dışında kimseye gösterilmez.

  Sicil Raporlarının Saklanması

  Madde 30 - Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporları, Genel Müdürlükte Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı nezdinde muhafaza edilir.

  Sicil Raporlarını ve Dosyalarını İnceleyebilecek Yetkililer

  Madde 31 - Sicil Raporları ile Sicil ve Başarıları Değerlemesi Raporları ve Gizli Sicil Dosyaları,

  a) Yargı organları,

  b) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri,

  c) Genel Müdür,

  d) Yaptıkları inceleme ve soruşturma ile ilgili olarak Müfettişler,

  e) Kurula intikal eden dosya ile ilgili olarak Disiplin Kurulu Üyeleri,

  f) Personel Birimlerinin ilgili memurları,

  dışında kimseye gösterilmez.

  Sicil Amirleri

  Madde 32 - Memurlar için, sicil raporu düzenlemeye yetkili amirler ile sözleşmeli personel için, Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu vermeye yetkili Amirler, ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanacak olan yönetmeliklerle belirlenecektir.

  ALTINCI BÖLÜM : İlerleme

  Kademe İlerlemesi, Derece Yükselmesi ve Şartları

  Madde 33 - Memurların emekliliğe ve ödemeye, sözleşmeli personelin emekliliğe esas aylıklarında ilerlemeleri ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Memurların kademe ilerlemesi için,

  1) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

  2) O yıl içinde olumlu sicil alması,

  3) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması,

  şarttır.

  b) Memurların derece yükselebilmesi için,

  1) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması,

  2) Derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yıl bulunmuş olması,

  3) Kadronun tashih edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması,

  4) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış olması,

  şarttır.

  c) Sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin, emekliliğe esas aylıkta kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi, olumlu sicil almak ve tahsil durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla yukarıda belirtilen bekleme sürelerine göre kadro şartı aranmaksızın yapılır.

  Personelden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 ve 64 üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıyanlara, ayrıca kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi uygulanır.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Yer Değiştirme

  Yer Değiştirme

  Madde 34 - Yer değiştirme; personelin isteği üzerine veya hizmetin gereği olarak aynı veya başka bir yerdeki diğer bir kadro veya pozisyona atanmasıdır.

  Hizmet Gereği Yer Değiştirme

  Madde 35 - Hizmet gereği yer değiştirme işlemi;

  a) İş gücü ihtiyacında meydana gelen değişimlerin karşılanması veya eleman temininde güçlük çekilen yerlerde hizmetin yürütülmesinde personelin bilgi ve tecrübesinden istifade edilmesi,

  b) Yeni işe alınan elemanların Genel Müdürlük içinde çeşitli görevlerde denendikten sonra kabiliyetlerine en uygun olan işe verilmelerine,

  c) Üst görevlere yükselmeye aday kişilerin farklı hizmetlerde görevlendirilmek suretiyle Genel Müdürlüğü çeşitli yönleriyle tanımaları,

  d) Haklarında yürütülen soruşturma neticesinde görev yerinin ve görev unvanıyla birlikte görev yerinin değiştirilmesi şeklindeki tekliflerin yetkili makamlarca karara bağlanması,

  e) Görevle bağdaşmayan fiil ve hareketleri bulunan veya o görevde kalması sakıncalı görülen personelin durumuna uygun bir görevde çalıştırılmasının temini, hallerinde uygulanır.

  Personelin İsteği Üzerine Yer Değiştirme

  Madde 36 - Personelin yazılı isteği üzerine derece ve unvanı bakımından eşit veya daha aşağı bir kadro veya pozisyona naklen ataması yapılabilir.

  Yer Değiştirmelerde öncelik sırası olarak:

  a) Tabii afetlere uğrama, hayati tehlike olasılığının var oluşu,

  b) Sağlık durumu gereği (kendisi, eşi, çocukları veya bakmakla mükellef oldukları ana, baba veya kardeşin hastalanması),

  c) Her ikisi de memur olan karı-kocanın bir yerde çalışma zorunluluğu,

  d) Çocuk okutma gereksinimi,

  e) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan yer değiştirme istekleri de,

  dikkate alınır.

  Yer değiştirmeler yukarıdaki sıra dahilinde ve her öncelik sırasının bitmesinden sonra bir sonraki öncelik sırasına geçilmek suretiyle yapılır. Aynı öncelik sırasına girenlerin eşitliği halinde Genel Müdürlükteki hizmeti ve bulunduğu görevdeki kıdemi fazla olanlara öncelik tanınır.

  Kendisinin veya (b) fıkrasında belirtilen yakınlarının hastalıkları sebebiyle naklini isteyenlerin sağlık kurullarından rapor almaları gerekir.

  Memur olan eşinden ayrı mahalde bulunanların eşinin bulunduğu yeri ve işini bildirir belgeleri, nakil istem belgelerine eklemeleri şarttır. İkisi de Genel Müdürlük personeli olanların hangisinin diğerinin bulunduğu mahalde naklinin uygun olacağı atamaya yetkili makamlarca tespit olunur.

  Belgelenmeyen istemler işleme konulmaz.

  Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınması Gereken Hususlar

  Madde 37 - Yönetmeliğin 35 inci maddesi hariç olmak üzere yer değiştirme isteminde bulunacakların atanacakları yerde en az iki yıl vazife görmüş olmaları şarttır. Bu müddet dolmadan nakil talebinde bulunulmaz.

  a) 35 inci maddede sayılan haller ile 36 ncı maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde ve unvan yükselmelerinde müracaat ve yer değiştirme müddete tabi değildir.

  Genel Müdürlükçe kabul edilebilir mazereti olanlardan yolluksuz olarak nakil isteminde bulunanların atandıkları yerde en az altı ay çalışmış olmaları kaydıyla iki yıllık süre aranmaksızın nakilleri yapılabilir.

  b) Yer değiştirme istem belgelerinin alınması Genel Müdürlüğün bu isteğin yerine getirilmesi taahhüdü altına girdiği anlamına gelmez,

  c) Yer değiştirme isteminde bulunanların en geç her yılın Mart ayı sonuna kadar yazılı olarak başvurmaları ve dilekçelerine öncelik sırası için gerekli belgeleri eklemeleri zorunludur. Yer değiştirme istemeleri , istemin yapıldığı takvim yılı için geçerlidir. Yer değiştirme başvuruları personelin çalıştığı üniteye yapılır.

  d) İlgililerin nakil isteminde bulunmadan önce, istediği yerin okul, lojman ve benzeri özelliklerini saptayıp kişisel durumların uygun olması halinde başvuruda bulunmaları gereklidir. İstek üzerine yapılan atamalar, önceden saptanması mümkün olmayan nedenler dışında iptal edilemez.

  Kamu Kuruluşları Arasında Yer Değiştirme

  Madde 38 - Kamu kuruluşlarından Genel Müdürlüğe geçmek isteyenlerin işe alınabilmesi, o kurumların iznine bağlıdır. Sözleşmeli personelde bu şart aranmaz. Genel Müdürlükten diğer kamu kuruluşlarına geçmek ise, Genel Müdürlüğün izni ile olur.

  Görevlendirme

  Madde 39 - Yeni kurulan birimlerde kadro ve pozisyonları temin edilinceye kadar yönetim kademesindeki görevlerde o görev için atama şartlarını taşıyan personel arasından atamaya yetkili makamca asli görevinin ücreti ödenmek suretiyle görevlendirme yapılabilir.

  Bu suretle görevlendirmede 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri dahilinde harcırah ödenir.

  Atama ve Nakil Emrinin Tebliği

  Madde 40 - Görev değişikliği, nakil ve atama emirleri personele görev yerindeki birim amirince personelin imzası alınmak suretiyle yapılır. Emri almaktan kaçınan personele durum sözlü olarak bildirilerek tutanak düzenlenir. Bahse konu tutanak tebliğ yerine geçer.

  Çeşitli nedenlerle görevi başında bulunmayan personele atama ve/veya nakil emri ikametgah adreslerine gönderilecek taahhütlü mektupla yapılır.

  Yukarıda belirtildiği şekillerde tebligatın yapılmadığı hallerde 7201 sayılı Tebligat Kanununda bu haller için öngörülen usul ve formalite (ikametgahının kapısına, yöneticiye, muhtara tebligat konusunda not bırakma ve ilgili evrakı teslim etme gibi) Genel Müdürlük personelince yerine getirilmek suretiyle tekemmül ettirilir. İlgili personelin izinli ve raporlu olması tebligata ve bu tür personelin görevden ayrılmasının gecikmesi de yerine atanan personelin başlamasına mani değildir.

  Göreve Başlama Süresi ve Başlamama Halinde Yapılacak İşlem

  Madde 41- Genel Müdürlükte bir göreve ilk defa veya naklen atananlardan;

  a) Bulundukları yerlerdeki göreve atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden iş gününde,

  b) Başka yerlerdeki görevlere atananlar atama emirlerini kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde o yere hareket ederek (belli yol süresini izleyen iş günü içinde) görevlerine başlamak zorundadırlar,

  Bu süreler;

  a) İzinlerin ve raporların kullanılması veya geçici görevin yapılması sırasında başka bir göreve atananlar için iznin, raporun veya geçici görevin bitimi,

  b) Devir ve teslim zorunluluğunda olan personel için devir işleminin sona ermesi,

  c) Atamaya yetkili makamın oluru ile yazılı olarak devam etmeleri bildirilenler için yerlerine atananların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin tebliğ edilmesi, tarihinde başlar.

  Görev yeri değişen personel atama emirleri kendilerine tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren bu Yönetmelikte belirtilen sürelerin sonunda görevlerine başlamadıkları takdirde çekilmiş sayılırlar. Bunlardan memur olanlar bir yıl süreyle devlet memuru olarak tayin edilemezler. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler ile göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama emirleri atamaya yetkili makamlarca iptal olunur.

  Başka yerlerdeki bir göreve atananlardan bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılıp yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile on günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda görevlerinde işe başlamayanlar görevden çekilmiş sayılır.

  Genel Müdürlükte ilk defa bir göreve atananlar, bu Yönetmelikte belirlenen sürenin sonunda göreve başlamazlarsa atamaları iptal edilir.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Ödüllendirme

  Ödüllendirme

  Madde 42 - a) Memurların ödüllendirilmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 123 üncü maddesine göre,

  b) Sözleşmeli personelin ödüllendirilmesinde 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre,

  işlem yapılır.

  Takdirname

  Madde 43 - Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya kârlılığı arttıran veya Genel Müdürlük faaliyetlerine yararlı buluş getiren veya büyük zararların doğmasını önlemede gayret gösteren personel amirlerinin teklifi üzerine ya da doğrudan doğruya Genel Müdürce takdirname verilebilir ve siciline işlenir.

  Verilmesine sebep olan hizmet ve başarı takdirnamede belirtilir ve siciline işlenerek özlük dosyasında saklanır. Görevde yükselmelerde göz önünde tutulabilir.

  Personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesine göre Vali veya Kaymakam tarafından verilen takdirnameler de siciline işlenir ve özlük dosyasında saklanır.

  Teşekkür

  Madde 44 - Başarılı çalışmalar ve örnek tutumları görülenlere öneri üzerinde ya da doğrudan doğruya Genel Müdürlükçe teşekkür mektubu verilir ve sicillerine işlenir.

  DOKUZUNCU BÖLÜM : Personel Hak ve Sorumlulukları

  İş Güvenliği

  Madde 45 - Personelin kendi statüsü ile ilgili kanunlardaki yazılı haller dışında görevine son verilemez.

  Esas olan personelin hizmetine ihtiyaç olduğu ve hizmeti yararlı bulunduğu sürece görevinin devam etmesidir.

  Emeklilik

  Madde 46 - Personelin özel kanunlarında yazılı belirli şartlar içinde emeklilik hakları vardır.

  Çekilme

  Madde 47 - Personel, tabi oldukları statülerdeki hükümlere göre çekilme hakkına sahiptir.

  İzin

  Madde 48 - Personelin bu Yönetmelikte belirtilen süre ve şartlarla izin hakkı vardır.

  Şikayet ve Dilekçeler

  Madde 49 - Personel Genel Müdürlük ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat etme, amirleri veya Genel Müdürlük tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptir.

  Personel, şikayet ve isteklerini içeren müracaatlarını mertebe sırasına göre şikayet edilen amirler atlanılarak yapılır.

  Dernek Kurma

  Madde 50 - Personel, Kanunlarının tanıdığı çerçeve dahilinde dernek kurabilir, kurulmuş derneklere üye olabilir.

  Tarafsızlık

  Madde 51 - Personel, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz. Görevini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz, hiçbir şekilde siyasi ve ideoloji amaçlı beyanda bulunamaz ve bu çeşit eylemlere katılamaz.

  Personel Yükümlülük ve Sorumlulukları

  Madde 52 - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile her çeşit personel;

  a) Genel Müdürlüğe verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynakları verimlilik ve kârlılık esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gereken gayret ve basireti göstermekle sorumlu ve yükümlüdür. Ayrıca görevleriyle ilgili olarak Genel Müdürlüğe verdikleri zarardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabidirler.

  b) Genel Müdürlüğün paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

  c) Görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri, görevden ayrılmış bile olsalar, yetkili Bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır. Aksi halde haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

  d) Görevleri dolayısıyla işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı kurumun Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında takibat yapılabilmesinde 02/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

  Kanunsuz Emir

  Madde 53 - Personel, amirlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak, verilen emir kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olduğu takdirde durumu amirine bildirir ve emri yerine getirmez. Amir yazılı olarak emrinde ısrar ettiği takdirde konusu suç teşkil etmeyen emrin yerine getirilmesi zorunludur. Sorumluluk emri verene aittir.

  Personel, amirlerinden aldığı emir konusu suç olmadığı halde yanlış takdirle suç sayar ve yerine getirmezse, amir gecikmesinin zarar getirebileceği durumlarda bu hizmetin diğer bir görevli tarafından yapılmasını sağlar veya gerekirse kendisi yapar.

  Bu durumda görevi yerine getirmeyen personel hakkında disiplin kovuşturması yapılır.

  Acil durumlarda kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunda gösterilen istisnalar saklıdır.

  Görevlerin Yerine Getirilmesi

  Madde 54 - Personel görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmekle, ilgili mevzuatı, usulleri ve ilişkilerini öğrenmekle ve görevlerin en iyi şekilde ifası için gerekli bilgileri elde etmekle yükümlü ve tersine davranışlardan sorumludur.

  İş Sahipleriyle İlişkiler

  Madde 55 - Personel iş sahipleriyle ilişkilerinde, dürüstlük ve ağır başlılıktan ayrılmaksızın sürat, kolaylık ve nezaketle görevini yerine getirmekle ve iş sahiplerine eşit işlem yapmakla yükümlüdür.

  Devam Zorunluluğu

  Madde 56 - Personel çalışma saatleri içinde görevinin başında bulunur ve çalışmasının tümünü işine hasreder.

  Devir Teslim

  Madde 57 - Görevi sona eren personel, saklamakla sorumlu olduğu para ve para hükmündeki değerleri, resmi belgeleri araç ve gereçleri, amirleri tarafından tespit edilen ve kendisine yazılı olarak bildirilen süre içinde devir ve teslim etmedikçe görevinden ayrılamaz.

  Sır Saklama

  Madde 58 - Personel, Genel Müdürlükçe açıklanmaması gereken ve açıkladığında Genel Müdürlüğün maddi ve manevi zararı söz konusu olan sırları açıklayamaz

  Mal Bildirimi

  Madde 59 - Personel kendileri ile eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır, taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi vermekle yükümlüdür.

  İhbar Yükümlülüğü

  Madde 60 - Personel, Genel Müdürlüğün zararını mucip herhangi bir yolsuzluğu görevi icabı öğrendiği takdirde, keyfiyeti derhal amirlerine veya ilgili üst Makamlara haber vermek zorundadır.

  Asılsız ihbar yapanlar hakkında disiplin kovuşturması yapılır.

  Şahsi Bilgilerinde Meydana Gelebilecek Değişiklikler

  Madde 61 - Personel, sicillerini ilgilendiren evlenme, boşanma, adı ve soyadı değişikliği, doğum, ölüm, öğrenim gibi şahsi hallerinde meydana gelecek her türlü değişiklikleri derhal ilgili mercilere bildirmekle görevlidir.

  Adres Bildirme Yükümlülüğü

  Madde 62 - Personel, sürekli ikamet ettiği adresini, izinleri belirli yerde geçirmeleri halinde gidecekleri yer adreslerini, bağlı bulundukları mercileri bildirmek ve bu adreslerde değişiklik olduğu takdirde derhal haber vermekle yükümlüdür.

  ONUNCU BÖLÜM : Yasaklar

  Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı

  Madde 63 - Personelin, hizmetleri aksatacak şekilde kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya göreve gelip de hizmetlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları, toplu olarak söz veya yazı ile müracaatları, şikayetleri yasaktır.

  Sendikal Görev

  Madde 64 - Genel Müdürlük personelinin sendikal faaliyetleri konusunda yürürlükteki yasa hükümleri uygulanır.

  Siyasi Faaliyet Yasağı

  Madde 65 - Personel, siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasi partilere üye olamaz.

  Ticaretle Uğraşma Yasağı

  Madde 66 - Personel, ticaretle meşgul olamaz. Genel Müdürlüğün açtığı her türlü ihalelere eksiltme ve artırmalara dolaylı ve dolaysız olarak katılamaz.

  Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan ticari faaliyetlerde bulunan personel, bu durumu 15 gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

  Başka İş ve Hizmet Yasağı

  Madde 67 - Kurumun Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve her çeşit personelin kanunlarda öngörülen haller dışında başka bir işle meşgul olamazlar.

  a) Anonim şirketler hariç olmak üzere çalıştıkları iş yerinin faaliyet konusuna giren mal ve hizmetleri istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere ortak olamazlar. Bunların eşleri ile reşit olmayan çocukları da aynı yasalara tabidir.

  b) Kurum Yönetim Kurulunun muvakafatı üzerine teşebbüs veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin yalnız birisinde olmak kaydıyla bulundukları yerde uygun aday bulunmaması halinde başka yerdeki iştiraklerin yönetim kurulu üyeliğine, deneticiliğine ve tasfiye kurulu üyeliğine getirilebilirler.

  Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.

  a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve Genel Müdürün veya yetki vereceği diğer amirlerin uygun görmesi şartı, ile her türlü eğitim öğretim faaliyetlerinde görev alınması,

  b) Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları, kamu kurum niteliğine haiz kuruluşlar, Genel Müdürlük faaliyetleri ile ilgili sosyal ve mesleki nitelikteki kuruluşların yönetim, denetim ve istişare organlarında görev alınması,

  c) Bilirkişilik ve hakemlik gibi kanunlardan doğan görevler.

  Hediye Alma ve Menfaat Yasağı

  Madde 68 - Personelin doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemesi ve görevi sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmesi veya iş sahiplerinden borç para istemesi ve alması yasaktır.

  Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı

  Madde 69 - Personel görevi ile ilgili konularda basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına Genel Müdürün izni olmadan bilgi veya demeç veremez.

  Akrabalık İlişkileri

  Madde 70 - Aralarında birinci dereceye kadar kan veya sıhri akrabalık bağı bulunan personel;

  a) Birbirlerinin bir göreve atanması hakkında karar veremeyecekleri gibi bununla ilgili kararlara da katılamaz,

  b) Ast üst ilişkileri şeklinde beliren aynı kumanda zinciri içinde çalışamazlar,

  c) Zorunluluk nedeni ile aynı birim içinde çalışması halinde, üst durumunda bulunanın imza yetkisiyle sicil amirliği kaldırılır. Üst durumunda bulunan personel de ast durumundakinin sicil raporunun veya Sicil ve Başarı Değerlemesi raporunu dolduramaz.

  ONBİRİNCİ BÖLÜM : İzin

  Yıllık İzin

  Madde 71- Yıllık izin süresi;

  a) Hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün,

  b) Hizmeti on yıldan fazla olanlar için otuz gündür.

  Zorunlu hallerde bu sürelere, memurlar bakımından gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün ilave edilebilir.

  Yıllık izin esas hizmet süresi hesabında; sadece kamu kurum ve kuruluşlarında T.C. Emekli Sandığına veya Sosyal Sigortalar Kurumuna, prim ödemek suretiyle geçen hizmetlerle yedek subay okul devresi dahil askerlik hizmetinde geçen sürelere borçlanıp borçlanılmadığına bakılmaksızın dikkate alınır.

  Yıllık İzine Hak Kazanma

  Madde 72 - Açıktan veya yeniden atananların yıllık izine hak kazanabilmeleri için Genel Müdürlükte en az bir yıl çalışmaları şarttır. Başka kuruluşlardan naklen gelen ve yıllık iznini kullanmamış olan Sözleşmeli personele, ancak 6 ay çalıştıktan sonra o yıla ait yıllık izin verilebilir.

  Başka kurum ve kuruluşlardan naklen atananlarla askerde iken yıllık iznini kullanmadığını belgeleyenlerin kullanılmamış izin hakları saklıdır.

  Aylıksız izin kullanıp göreve başlayan personele yıllık izni o yıl içinde çalışacağı süreye orantılı olarak verilir.

  Yıllık İzinlerin Kullanılışı

  Madde 73 - Yıllık izinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullandırılır.

  Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir.

  Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin bir sözleşme döneminde kullanmadıkları izinler müteakip sözleşme döneminde kullandırılmaz.

  Personelin yıllık izni sırasında aldığı hastalık izin süresi, kalan yıllık izin süresinden az ise yıllık izninin sonunda görevine başlaması esastır. Bu personelin hastalık izni kalan yıllık izin süresinden fazla ise personel rapor bitimini müteakip göreve başlamak zorundadır.

  İzin Vermeye Yetkili Amirler

  Madde 74 - Yıllık ve mazeret izinleri ünite amirleri yada yetkili kıldığı diğer amirler tarafından verilir.

  Mazeret İzni

  Madde 75 - a) Kadın personele doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre ile günde 1.5 saat süt izni verilir.

  b) Erkek personele karısının doğum yapması üzerine isteği halinde 3 gün izin verilir.

  c) Personelin isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 5 gün izin verilir.

  d)Yukarıda belirtilen hallerden başka; mevcut personel ile açıktan atananlardan yıllık izin hakkı bulunmayan personele, mazereti sebebiyle 10 gün ücretli izin verilebilir. Zaruret halinde yetkili amirlerin onayı ile 10 gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde; sözleşmeli personelin ücretinden kesinti yapılır. 657 sayılı Kanuna tabi personele ikinci defa verilen 10 günlük mazeret izni için ücretinden kesinti yapılmaz. Ancak bu süre müteakip izin hakkından mahsup edilir.

  Yukarıda (b), (c) bentlerinde belirtilen izinlerin verilebilmesi için talebin, olayın vukuu tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılması gerekir.

  Hastalık İzni

  Madde 76 - Hastalık izni, hastalanan personele hekim raporu üzerine verilen ücretli izindir. Genel Müdürlük doktoru, onun bulunmadığı hallerde veya Genel Müdürlük doktorunun havalesi üzerine resmi sağlık kurumları ve hükümet tabipleri tarafından verilir.

  Hastalık raporları ve hastalık izinlerinin ne şekilde kullanılacağı ile ilgili hususlar 27/07/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile 30/12/1980 tarihli ve 8/2175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.

  Hastalık İzin Süresi

  Madde 77 - Genel Müdürlük personeline hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın,

  a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) hizmeti olanlara 6 aya kadar,

  b) 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 12 aya kadar,

  c) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar,

  izin verilir.

  Hastalık izin sürelerine esas hizmetin hesabında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinde sayılan kurumlarda emeklilik keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır.

  Personelin hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri, hastalık izinlerine ait sürelerin hesabına dahil edilir.

  İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen personel hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

  Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde eski durumlarına uygun görevlerine öncelikle atanırlar.

  Hastalık İzinlerinin Verilmesi

  Madde 78 - Personele, usulüne göre alınmış hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar hastalık izni verilmiş sayılır.

  27/07/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmenliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilmez.

  Bu şekilde usulsüz hastalık raporu alan personele keyfiyet duyurularak derhal göreve dönmesi sağlanır.

  Tek hekim tarafından fasılasız olarak verilecek raporlar 20 günü aşamaz. Bu süreyi aşan raporların resmi bir sağlık kuruluşundan alınması gerekir.

  Hastalık İzinlerinin Geçirileceği Yerler

  Madde 79 - Personel, hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi sorumluluk veya izin vermeye yetkili amirin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilir.

  Aralıklı Olarak Alınan Hastalık Raporları

  Madde 80 - Resmi Sağlık Kurumlarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç, tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen personelin, o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların Genel Müdürlük veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği Resmi Sağlık Kurullarınca onaylanması gereklidir.

  Saldırı, İş Kazası veya Meslek Hastalığı

  Madde 81 - Görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir saldırı veya kazaya uğrayan ya da meslek hastalığına tutulan personel hizmet süreleri ne olursa olsun iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. Bu konuya ilişkin 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri saklıdır.

  Aylıksız İzin

  Madde 82 - Bayan personele isteği halinde amirinin de uygun görmesi şartı ile doğum sonrası en çok 12 aya kadar,

  Personelin bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine en çok 6 aya kadar izin vermeye yetkili mercilerin onayı ile aylıksız izin verilebilir. Altı aylık bu süre, aynı şartlarla bir katına kadar uzatılabilir.

  Personele 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar,

  Yetiştirilmek üzere bursla gidenler dahil yurt dışına gönderilen personele, eşleri kamu görevlisi olarak yurt içine veya yurt dışına sürekli görevle atanan personele memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 4 yıla kadar, izin vermeye yetkili mercilerin onayı ile aylıksız izin verilebilir.

  Yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilenlerin bu süreleri, keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

  Mazeret sebebinin kalkması veya izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler çekilmiş sayılırlar.

  İzinliyi Göreve Çağırma ve İzini Yurt Dışında Geçirecekler

  Madde 83 - Zorunlu görülen haller ile teftiş, inceleme ve soruşturma nedeniyle görevlerine dönmeleri gerekli görülen personel izin veren makam tarafından göreve çağırabilirler. İzinlinin çağrıya icabetle iş başına dönmesi şarttır. Bu durumda, eğer izinli personel iznini görev yerinden başka yerde kullanmakta ise, Kanuni hükümler dahilinde kendisine yol masrafları verilir.

  Zorlayıcı sebepler hariç göreve çağırma emrini aldığı tarihten itibaren, belirli yol süresi sonunda işe başlamayanlar veya çağrıya uymayanlar hakkında gerekli disiplin cezası uygulanır.

  İzinlerini dış memleketlerde geçirmek isteyenler izin vermeye yetkili mercilerden yazılı müsaade almak zorundadır.

  İzinden Sonra Göreve Geç Başlama

  Madde 84 - Herhangi bir sebeple iznini kullanmakta olanlar makbul ve muteber bir özüre dayanmaksızın izin süresi sonunda görevlerine başlamadıkları takdirde izinsiz geçen günlerin ücreti kesilir ve haklarında ayrıca disiplin cezası uygulanır. Bu süre kadrolu personelde 20, sözleşmeli personelde 5 günü aştığı takdirde görevlerine son verilir.

  ONİKİNCİ BÖLÜM : Vekalet

  Vekalet Görevi

  Madde 85 - Genel Müdürlükte çalıştırılan personelin kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması ve görevden uzaklaştırma sebepleriyle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde veya açık olup da sürekli bir personel atanamayan kadro ve pozisyonlara atamaya yetkili makamın onayı ile vekil personel görevlendirilebilir.

  Vekil, asıl görevlinin yetki ve sorumluklarına aynen sahiptir. Bir görevin personel eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

  Bulundukları yerden başka yerdeki bir göreve vekalet suretiyle gönderilenlere asıl görevlerinin karşılığı aylık ve diğer haklar dışında, sadece 6245 sayılı Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenler hakkındaki hükümler uygulanır.

  Genel Müdürlük içinde atanan vekil personele, vekalet ettiği görevin gerektirdiği geçici görevler dışında izin veya diğer bir sebeple vekalet ettiği görevin başında bulunmadığı günler için harcırah ödenmez.

  ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Askerlik

  Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yapacaklar

  Madde 86 - Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak ücretsiz izinli sayılırlar.

  Ancak sözleşmeli personelden muvazzaf askerliğe ayrılanların sözleşmesi feshedilir bununla birlikte, pozisyonları herhangi bir şekilde doldurulmayıp, saklı tutulur.

  Muvazzaf Askerlik Hizmetini Tamamladıktan Sonra Genel Müdürlüğe Dönmek İsteyenler

  Madde 87 - Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınan personelden, askerlik görevini tamamlayıp 30 gün içinde yeniden görev talebinde bulunanlar başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde göreve başlatılırlar.

  Kıdeme Eklenecek Askerlik Hizmeti

  Madde 88 - Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra tekrar Genel Müdürlükte görev alan personelin askerlikte geçirdiği süre emeklilik müktesebinde dikkate alınır.

  Muvazzaf askerlik hizmeti dışında silah altına alınma durumunda bu dönemlere ait süreler de kıdemlerine eklenir.

  ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Disiplin

  Disiplin Cezaları

  Madde 89 - Disiplin cezaları, Genel Müdürlük hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla bu Yönetmelik kapsamına giren personelden kanun, tüzük, ana statüde ve yönetmeliklerde belirlenen görevleri yerine getirmeyen, uyulması zorunlu kılınan hususları yapmayanlara veya yasaklanan işleri yapanlara bu Yönetmelikteki usul ve esaslar dahilinde kusurunun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen cezalardır.

  Disiplin Cezalarının Çeşitleri

  Madde 90 - Disiplin cezaları,

  a) Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

  b) Kınama: Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

  c) Aylıktan veya Sözleşme Ücretinden Kesme: Personelin brüt aylığından veya bir aylık sözleşme ücretinden 1/30-1/8 arasında kesinti yapmak.

  d) Kademe İlerlemesinin Durdurulması: Fiilen ağırlık derecesine göre personelin bulunduğu kademe ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır.

  Ancak, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri kadroların son kademesinde bulunan memurların brüt aylığının 1/4-1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir, sözleşmeli personel hakkında bu ceza için 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 44 üncü maddesi hükmü uygulanır.

  e) Görevden Çıkarma: Personelin, bir daha Genel Müdürlükte göreve alınmamak üzere ilişiğinin kesilmesidir.

  Uyarma

  Madde 91- Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

  a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmamasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

  b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,

  c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

  d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

  e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

  f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

  g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

  h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

  Kınama

  Madde 92 - Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

  a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında görev mahallinde kurumlarınca belirlenen usul ve esaslar yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak,

  b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,

  c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

  d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak,

  e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

  f) Devlete ait resmi belge, araç gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

  g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

  h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

  i) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek veya yapmak,

  j) Verilen emirlere itiraz etmek,

  k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

  l) Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.

  Aylıktan Kesme

  Madde 93 - Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

  a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarınca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

  b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

  c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

  d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan yanlış beyanda bulunmak,

  e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

  f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

  g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek,

  h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,

  i) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak niteliklerde davranışlarda bulunmak,

  j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.

  Kademe İlerlemesinin Durdurulması

  Madde 94 - Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

  a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

  b) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek, (Sözleşmeli personel için, bu konuda 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümleri geçerlidir.)

  c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

  d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

  e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

  f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

  g) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek,

  h) Ticaret yapmak veya devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

  i) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

  j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

  k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

  l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

  m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

  n) Verilen emir ve görevleri kasten yapmamak,

  o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

  Görevden Çıkarma

  Madde 95 - Görevden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

  a) İdeoloji veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

  b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideoloji amaçla bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların her hangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

  c) Siyasi partiye girmek,

  d) Özürsüz olarak 1 yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, Sözleşmeli personelin izinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,

  e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

  f) Amirlerine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

  g) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

  h) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

  i) Yurtdışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

  j) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

  Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

  Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

  Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

  Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.

  Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.

  Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.

  Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar

  Madde 96 - Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amiri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, Merkez Disiplin Kurulu Kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir tarafından verilir.

  Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

  Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

  Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurallarla ilgili hükümleri saklıdır.

  Zamanaşımı

  Madde 97 - Bu Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil hallerinin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

  a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturulmasına,

  b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

  başlanmadığı taktirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

  Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerinin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

  Karar Süresi

  Madde 98 - Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili, disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdii edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

  Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca karara bağlanır.

  Yüksek Disiplin Kurullarının Karar Usulü, Memurun Hakkı

  Madde 99 -Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

  Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisini veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

  Savunma Hakkı

  Madde 100 - Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

  Cezai Kovuşturma İle Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi

  Madde 101 - Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.

  Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.

  217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kuruluşlarda çalışan personel hakkında; görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suçlarla kişisel suçları sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya askeri savcılar veya sorgu hakimlikleri veya 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunla verilen karar sureti ile ilgili mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri bu personelin bağlı bulunduğu Bakanlık veya Kurum ve Kuruluşlarına gönderilir.

  Uygulama

  Madde 102 - Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

  Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

  Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Sicilden Silinmesi

  Madde 103 - Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezalarının uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

  Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilecek bu karar sicil dosyasına işlenir.

  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

  Disiplin Kurulları ve Disiplin Amiri

  Madde 104 - Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Genel Müdürlükte bir Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurulu bulunur.

  Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri için çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.

  İtiraz

  Madde 105 - Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa Merkez Disiplin Kuruluna yapılabilir.

  Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

  İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem

  Madde 106 - Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür.

  Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

  İtiraz halinde; itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

  İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz.

  İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.

  Kaldırılan cezalar sicilden silinir.

  ONBEŞİNCİ BÖLÜM : Görevden Uzaklaştırma

  Görevden Uzaklaştırma

  Madde 107 - Görevden uzaklaştırma, Yönetmelikte gösterilen durumlarda görevi başında kalmasında sakınca görülen personel hakkında alınan ihtiyati tedbirdir.

  Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.

  Yetkiler

  Madde 108 - Görevden uzaklaştırmaya yetkili olanlar şunlardır;

  a) Atamaya yetkili organ veya amirler,

  b) İlgili Bakanlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri.

  Görevden Uzaklaştırmanın Hangi Durumlarda Uygulanacağı

  Madde 109 - Görevden uzaklaştırma;

  a) Genel Müdürlük paraları ve para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mevcutlarına karşı veya bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler üzerinde suç işlenmesi,

  b) Kasayı ve depoları saydırmaktan, para, para hükmündeki evrak, senet, ayniyat ile bunların kayıt ve hesaplarını defter ve kayıtları göstermekten veya sorulan sorulara kanuni bir sebep olmaksızın cevap vermekten kaçınılması,

  c) Teftiş veya soruşturmanın güçleştirilmesi,

  d) Soruşturmayı yürüten müfettişçe, kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalmasının sakıncalı görülmesi,

  e) İş yerinde kişilere ve mallara karşı ağır zarar verilebileceği hakkında kuvvetli belirtilerin bulunması veya her türlü defter ve kayıtların gizlenmesi, tahrip edilmesi veya yok edilmesine yönelik fiil ve davranışlarda bulunulması,

  f) Personelin, her hangi bir nedenden dolayı göz altına alınması, tutuklanması veya hakkında yasal kovuşturması yapılması, hallerinde uygulanır.

  Görevden Uzaklaştırmada Amirin Sorumluluğu

  Madde 110 - Görevden uzaklaştırılan personel hakkında görevden uzaklaştırılmasını izleyen;

  a) Memurlar için 10 iş günü,

  b) Sözleşmeli personel için 3 iş günü, içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

  Görevden uzaklaştırılan personel hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak garez veya kini dolayısıyla bu işlemi yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler hukuki, mali ve cezai yönlerden sorumludurlar.

  Görevden uzaklaştırma kararı gerekçesi ile birlikte yazılı olarak ilgiliye bildirilir.

  Görevden Uzaklaştırılan Personelin Hak ve Yükümlülüğü

  Madde 111 - Görevden uzaklaştırılan personelin bu süre içinde ilgili mevzuattan doğan her türlü hak ve yükümlülükleri devam eder. Ancak, ilgili personele bu halin devamı süresince aylık veya sözleşme ücretinin 2/3'ü ödenir.

  Tedbirin Kaldırılması

  Madde 112 - Soruşturma sonunda disiplin yönünden görevden çıkarma cezası veya yargı yönünden cezai bir işlem uygulanmasına gerek kalmayan personel için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, atamaya yetkili organ ve amirlerce derhal kaldırılır.

  Bu durumda görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında 110 uncu madde hükmü uygulanır.

  Personelin Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu Olan Haller

  Madde 113 - Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce;

  a) Memurlardan haklarında memurluktan çıkarmadan başka disiplin cezası verilenler ile sözleşmelilerden sözleşmenin feshi cezası almamış olanlar,

  b) Yargılamaya gerek olmadığına veya beraatine karar verilenler,

  c) Hükümden önce haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,

  d) Görevlerine ilişkin olsun veya olmasın çalıştırılmalarına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler,

  hakkında bu kararın kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbirleri kaldırılır.

  Bu maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde memurların aylıklarının kesilmiş olan 1/3,

  Sözleşmeli personel için (b) bendindeki halin gerçekleşmesi durumunda sözleşme ücretinden kesilmiş bulunan 1/3'ü oranındaki kısım ilgililere ödenir.

  Görevden uzakta geçirdikleri süre; derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

  Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılmasında Atamaya Yetkili Organ veya Amirin Takdiri

  Madde 114 - Görevden uzaklaştırma tedbiri, personelin soruşturmaya konu olan fiillerinin görevine devamına engel olmadığı tespit edildiği takdirde her zaman atamaya yetkili amir veya organ tarafından kaldırılabilir. Yasal kovuşturması tutuksuz olarak devam edenlerden göreve başlaması sakıncalı görülmeyenler görevlerine döndürülebilirler.

  Süre

  Madde 115 - Görevden Uzaklaştırma, bir disiplin kovuşturmasından doğmuşsa en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde personel görevine başlatılır.

  Bir ceza kovuşturmasından doğduğu takdirde görevden uzaklaştırmaya yetkili amir ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye tebliğ eder.

  ONALTINCI BÖLÜM : Personelin Kurum İle İlişiğinin Sona Ermesi

  İlişiğinin Sona Ermesine Yol Açan Haller

  Madde 116 - Aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi halinde personelin kurum ile ilişiği sona erer:

  a) Çekilme,

  b) Kurum personeli olma şartlarını taşımama veya bu şartı kaybetme,

  c) Olumsuz sicil alma,

  d) Hastalık,

  e) Disiplin cezası alarak görevden çıkarma,

  f) Başka kuruluşlara nakil,

  g) Ölüm,

  h) Emeklilik,

  i) Sözleşmeli personelin sözleşme hükümlerine aykırı davranışları nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi,

  j) İstifa etmek.

  Çekilme

  Madde 117 - Personel, yetkili amir mercilere yazılı olarak haber vermek suretiyle mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere görevinden çekilme isteğinde bulunabilir.

  Görevden çekilmek isteyen personel, yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğine kabulü tarihine kadar görevine devam eder. Yerine bir kimse atanmadığı veya atanan kimse bir aya kadar gelmediği veyahut yerine bir vekil de atanmadığı takdirde, amirine haber vererek görevini bırakabilir.

  Çekilen personelden, devir ve teslim ile yükümlü olanlar bu işlemin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre, devir ve teslim işlemleri için 1 ayı aşmamak üzere süre verilebilir.

  Askerlik gibi zorunlu hallerde ilgili personel amirine haber vermek şartıyla bir aylık süre kaydına tabi olmaksızın çekilebilir. Mecburi hizmet ile yükümlü olanlar hizmet süreleri bitiminden veya Genel Müdürlüğe borçlarını ödemeden veyahut bir tasfiye planına bağlanmadan çekilemezler.

  Genel Müdürlük personelinden memurlar izinsiz veya kabul edilebilir mazereti olmaksızın görevlerini terk etmelerini ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilmiş sayılırlar.

  Görevden çekilme isteğinde bulunan sözleşmeli personel bu isteğinin yetkili makamlarca kabul edilmesinden önce kesintisiz 5 gün görevine devam etmemesi halinde çekilmiş sayılır.

  Genel Müdürlük Personeli Olma Şartlarını Taşıma, Kaybetme

  Madde 118 - Personelden işe alınma şartlarından her hangi birini taşımadığı tespit edilenlerle, bu şartlardan birini sonradan kayıp edenlerin veya iş isteme beyannamesinde yalan ve yanlış beyanda bulunanların Genel Müdürlükle ilişiği kesilir.

  Olumsuz Sicil Alma

  Madde 119 - İki defa üst üste yetersiz sicil alması nedeniyle başka bir sicil amirinin yanına atanan ve burada da olumsuz sicil alan memurlarla, sicil ve başarı değerlemesi (D) düzeyinde olduğu için yeni bir sicil amiri yanında altı aylık çalışma dönemi sonucunda da, yine (D) düzeyinde sicil verilen sözleşmeli personelin Genel Müdürlük ile ilişkileri kesilerek haklarında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

  Hastalık

  Madde 120 - Personelin aldıkları hastalık izinleri sonunda hastalıkları devam ettiği için hastalık izinleri bir kat daha uzatılmasına rağmen bu sürenin sonunda da iyileşmedikleri için görevlerine başlamayanların Genel Müdürlük ile ilişkileri kesilerek haklarında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

  Disiplin Cezası Olarak Görevden Çıkarma

  Madde 121 - Bu Yönetmenliğin disiplin hükümlerine göre kesinleşen, görevden çıkarma cezası nedeni ile ilgili personelin Genel Müdürlük ile ilişiğinin kesilmesidir.

  Başka Kuruluşa Nakil

  Madde 122 - Muvafakatları verilerek başka kuruluşlara geçen personelin Genel Müdürlük ile ilişiği kesilir.

  Ölüm

  Madde 123 - Vefat eden personelin Genel Müdürlük ile ilişiği kesilerek haklarında kanuni hükümler uygulanır.

  Emeklilik

  Madde 124 - İstek, yaş haddi, malullük, veya sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılan personelin Genel Müdürlük ile ilişiği kesilir.

  Sözleşmeli Personelin Sözleşme Hükümlerine Aykırı Davranışları

  Madde 125 - Sözleşmeli personelden 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnameye veya sözleşme hükümlerine aykırı davranışta bulunanların sözleşmeleri sona erdirilmek suretiyle Genel Müdürlük ile ilişiği kesilir.

  Sözleşmeli personelin izinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemesi halinde sözleşmesi sona erdirilmek suretiyle Genel Müdürlük ile ilişiği kesilir.

  ONYEDİNCİ BÖLÜM : Siciller

  Özlük Dosyası

  Madde 126 - Genel Müdürlükte görevli her personel için bir özlük dosyası açılır. Bu dosyada şu yazı ve belgeler bulundurulur;

  Personelin adı ve soyadı, kütük sıra numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, medeni hali, nüfus hüviyet cüzdanı ile öğrenim belgesinin dairece tasdik edilmiş sureti, bakmakla yükümlü olduğu kimseler, öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü eğitimi, staj ve incelemeleri, mecburi hizmetleri, askerlik durumu, işe başlama tarihi, emeklilik keseneğine esas aylığının derece ve kademesi, imtihan başarı dereceleri, yer değişiklikleri, hizmet içi eğitim durumu, siciline işaretlenmek üzere kendisi tarafından verilen yayım ve eserleri, aldığı takdirname ve ödüller, hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına dair evrak ve verilen disiplin cezaları, herhangi bir suçtan dolayı hakkında dava açılmış ise hükümlülük (af edilmiş olsalar bile) veya beraat kararı; sağlık durumu, yaptığı fahri hizmetlerle aldığı izinlere ait bilgi ve belgeler ve işe alınırken istenen diğer belgeler saklanır.

  Gizli Sicil Dosyası

  Madde 127 - Her personel için bir gizli sicil dosyası bulundurulur. Bu dosyaya personelle ilgili olarak şu yazı ve belgeler konur.

  a) Memurlar için Sicil raporları, sözleşmeliler için Sicil ve Başarı Değerleme raporları.

  b) Müfettiş raporları.

  c) Mal Beyannameleri.

  Bu dosyalar personel biriminin gözetim ve denetimi altında sorumlu personel tarafından saklanır.

  Özlük ve Sicil Dosyalarının Önemi

  Madde 128 - Her personelin atanmasında, yükselmesinde başarının tespitinde sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesinde, ücretinin tespitinde, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde, yer değiştirmesinde, emekliye sevk edilmesinde veya Genel Müdürlük ile ilişiğinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

  Sözleşmeli personelden sözleşmeleri fesh edilenler, istifa eden, istek, yaş haddi, malullük ve sicil nedenlerinden biri ile emekliye ayrılan veya ölenlerin sicil dosyaları özlük dosyaları ile birleştirilerek saklanır.

  Sicil Cüzdanı

  Madde 129 - Her personel için kişisel ve görev durumları ile ilgili bilgilerin kaydedileceği bir sicil cüzdanı düzenlenir.

  Bu cüzdan, personel hakkında kısa ve toplu bilgi edinmek amacıyla özlük dosyası ve sicil özeti olarak kullanılabilir.

  Sicil cüzdanlarını belgeye dayanmayan bilgi kayıt edilemez. Kayıtlarda kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış bir şey yazılmışsa üzeri okunacak şekilde çizilip doğrusu yazıldıktan sonra tasdik olunur.

  Sicil Numarası

  Madde 130 - Her personele bir sicil numarası verilir. Personelle ilgili yazışmalarda sicil numarası da belirtilir. Sicil dosyaları bu numaraya göre sıraya konur.

  Hizmet Belgesi

  Madde 131 - Mecburi hizmet taahhüdü bulunanlar hariç Genel Müdürlük topluluğundan herhangi bir sebeple ayrılanlara, diledikleri taktirde personel birimlerince çalıştığı görevin unvanı, süresi ve ayrılma sebebini gösteren bir hizmet belgesi verilir.

  İşin mahiyeti hakkındaki bonservisler talep üzerine ilgili daire ve ünitelerce verilebilir.

  Sicil Kütük Defteri

  Madde 132 - Personel sicil numarasına göre tutulan bir sicil kütük defteri düzenlenir.

  Sicil Özeti

  Madde 133 - Personelin bir başka kuruma geçmesi söz konusu olduğunda kişisel öğrenimi ve eğitimi, hizmet, mükafat, ceza ve benzeri durumları gösteren bir sicil özeti düzenlenir. Sicil özeti, personelin özlük dosyasının bir özeti niteliğindedir. Personelin başka bir kuruluşa geçmesi için olur istenmesi ve atamaya yetkili makamlarca bu isteğin uygun görülmesi halinde önce onaylı sicil özeti gönderilir. Diğer kuruluştan atamanın yapıldığının bildirilmesinden sonra dizi pusulası yapılarak sicil dosyaları devredilir.

  ONSEKİZİNCİ BÖLÜM : Mali Hükümler

  Aylık ve Ödeme Zamanı

  Madde 134 - Memur aylıkları ve sözleşmeli personel ücretleri mevzuat hükümlerine göre tespit edilir ve her ay başında peşin ödenir.

  Emekliye ayrılma ve ölüm halinde o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olup, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları işe başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

  Genel Müdürlüğe, başka kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli statüde bir göreve atanan personele göreve başladığı tarihten itibaren ay başına kadar olan sürenin ücreti ay sonunda ödenir.

  Ancak başka kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken Genel Müdürlüğe atanan sözleşmeli personele, mükerrer ödeme yapılmaması için maaş nakil ilmuhaberlerine göre, geldiği kurumdan maaş istirdadı yapılanlara Genel Müdürlükte göreve başladığı tarihten ay başına kadar olan sürenin ücreti tam olarak, maaş istirdadı yapılmayanlara ise geldiği kurumdan aldığı maaşın bu süreye isabet eden kısmı düşüldükten sonra varsa, farkı ödenir.

  Sözleşmeli personelin unvanının değişmesi durumunda yeni görevine başladığı tarihten itibaren yeni unvanı için belirlenen ücreti ödenir.

  Memurlar için 657 sayılı Devlet memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

  Personelin görev ve görev yeri değişiklikleri nedeniyle Genel Müdürlük birimleri arasında dekontlaşma yapılmaz.

  Genel Müdürlükteki görevinden ay sonundan önce ayrılan personelden kalan günlere tekabül eden ücret tahsil edilir.

  Askerlik görevini yapmak üzere Genel Müdürlükten ayrılacak olanların gerek izin, gerekse istirahat alarak bu izin veya istirahat süresinin bitiminden önce askerliğe duhul etmeleri durumunda duhul tarihi ile izin veya istirahatın bitim tarihi arasındaki süreye isabet eden ücret geri alınır.

  Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen personelin aylıkları izin veya geçici görevin sona ermesine kadar, eski görev yerlerinde kadro tasarruflarından ödenir.

  ONDOKUZUNCU BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

  Madde 135 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hal ve konularda personelin statüsüne göre ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge hükümleri dahilinde işlem yapılır. Bunlarda da yeterli hüküm bulunmadığı taktirde Genel Müdürlük Yönetim Kurulundan alınacak karara göre işlem yapılır. Koruma ve Güvenlik Görevlileri ile ilgili olarak 2495 Sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

  Yürürlük

  Madde 136 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 137 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100