Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK YETKİLERİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK YETKİLERİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 25/07/2001

  Resmi Gazete Sayısı: 24473

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen ve Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilerce kullanılan yetkilerin, süresi içinde ödenmeyen sigorta primi ve diğer alacakların korunmasında ve tahsilinde Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunca kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik;

  a) Türkiye'de ikametgahı bulunmayan sigortalılardan, kurum alacaklarının tahsilinde tehlike olduğu anlaşılan hallerde teminat istenme usul ve esaslarını,

  b) Teminat olarak şahsi kefaleti ve gösterilen şahsı kabul edip etmeme yetkisini,

  c) İhtiyati haciz kararının alınmasına ilişkin yetkilerin kullanılmasını,

  d) Tasfiye memurları ile tasfiyeyi yürütenlerin sorumluluklarını,

  e) Özel kanunlarında ödeme zamanı belirtilmemiş alacakların tebliğine ilişkin Kurumca belirlenecek usul ve esasları,

  f) Özel ödeme şekillerinin Kurumca belirlenmesini,

  g) Tecil işlemleri ile ilgili yetkilerin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları,

  h) Haciz varakalarının düzenleme ve imzalama yetkilerini,

  i) Köylerde ve Köy Kanunu uygulanan bucaklarda menkul mal haciz, satışı yetkisini,

  j) Satış komisyonlarının oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları,

  k) Gayrimenkul satış ilanlarında yer, süre ve satış şekillerine ilişkin usul ve esasları,

  l) Tahsil imkansızlığı nedeni ile terkin edilecek alacak tutarını belirleme yetkisini,

  m) Suçların takibine ilişkin ihbarda bulunma yükümlülüğünün usul ve esaslarını, kapsar.

  Hukuki Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 02/09/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 53 üncü maddesinin 26/06/2001 tarihli ve 4692 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrası ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 36 ncı maddesinin 4692 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrası hükümleri gereğince hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Kurum; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunu, kısaca Bağ - Kur'u,

  Genel Müdürlük; Bağ - Kur Genel Müdürlüğünü,

  İl Müdürlüğü; Sigortalı işlemlerinin yürütüldüğü Kurum ünitelerini,

  Kanun; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile ek ve değişikliklerini,

  Sigortalı; 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar ve bu Kanunlarda değişiklik yapan Kanunlara göre sigortalı sayılanları,

  Kurum Alacağı; Prim ve diğer alacaklardan oluşan tutarı,

  Prim; (Değişik tanım: 14/08/2002 - 24846 sayılı RG./1. md.) 1479 sayılı Kanunun 49 uncu ve 2926 sayılı Kanunun 31 inci maddelerine istinaden sigortalılardan belli oranlarda alınan sigorta ve sağlık primi tutarlarını,

  Diğer Alacaklar; (Değişik tanım: 14/08/2002 - 24846 sayılı RG./1. md.) Prim gelirleri hariç olmak üzere, gecikme zammı ve faiz alacakları ve Kurum gelirleri ile sigorta ve sağlık mevzuatının uygulamasından doğan her türlü Kurum alacaklarını,

  Borçlu; Kuruma prim ya da diğer alacaklardan borçlu olan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların yasal temsilcileri, mirasçıları, kefilleri veya yabancı şahıs ve temsilcilerini,

  Tahsil Dairesi; Kurumun tahsilatla görevli birim, servis ve memurlarını

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Kurum Alacaklarının Korunmasına İlişkin Yetkiler

  Teminat İsteme

  Madde 5 - Türkiye'de ikametgahı bulunmayan borçlunun durumu Kurum alacaklarının tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa, tahsil dairesi kendisinden teminat isteyebilir.

  Şahsi Kefalet

  Madde 6 - Kurum alacaklarının tahsilatı ile ilgili olarak borçlu kişiler tarafından gösterilecek şahsi kefaleti ve gösterilen şahsı kabul edip etmeme konusunda tahsil daireleri yetkilidir.

  İhtiyati Haciz

  Madde 7 - İhtiyati haciz, Kurum alacakları ile ilgili olarak Kanunda belirtilen sebeplerin bulunması halinde, hiçbir süreye bağlı kalmaksızın tahsil dairelerinde icra işlemlerinden sorumlu bir yetkilinin talebi üzerine il müdürünün kararıyla haczin ne suretle yapılacağına ilişkin olan hükümlere göre derhal tatbik olunur.

  İhtiyati Tahakkuk

  Madde 8 - İl Müdürü; Kanunda belirtilen sebeplerin bulunması halinde, sigorta primlerinin takip ve tahsilatından sorumlu birimin şefi ve ilgili il müdür yardımcısı veya şube müdürünün yazılı isteği üzerine, borçlunun henüz tahakkuk etmemiş borçlarından Genel Müdürlükçe tespit ve ilan olunacaklarla bunların gecikme zam ve cezalarının derhal tahakkuk ettirilmesi hususunda yazılı emir verebilir.

  Tasfiye Halinde Mesuliyet

  Madde 9 - Tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, tasfiyenin başladığını üç gün içinde ilgili tahsil dairesine bildirmek zorundadırlar.

  Tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, Kurum alacaklarını ödemeden veya ödemek üzere ayırmadan önce tasfiye sonucunda elde edileni dağıtamazlar veya bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunamazlar. Aksi halde tahakkuk etmiş ve edecek Kurum alacaklarından tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler şahsen veya müteselsilen sorumlu olurlar. Bu sorumluluk, yapılan tasarrufların ifade ettiği para miktarını geçemez.

  Bunların ödedikleri borçlar için Kurum alacağı ödenmeden kendilerine dağıtım yapılmış olanlara rücu hakları mahfuzdur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Ödemeye İlişkin Yetkiler

  Ödeme

  Madde 10 - Kuruma, prim ve diğer alacakların 1479 ve 2926 sayılı Kanunlarda ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen sürelerde ödenmesi esastır.

  Özel Ödeme Şekilleri

  Madde 11 - Genel Müdürlüğün tayin edeceği yerlerde, çeşitleri Kurumca tespit edilecek olan alacaklar, yine Kurumca isimleri belirtilecek bankalar vasıtasıyla ödenebilir.

  Kurum, bu madde gereğince ödeme yapılmasına izin verdiği takdirde, ödemenin;

  a) Genel Müdürlük veya il müdürlüğünün hesabı bulunan bankalardaki hesaplarına ödemek suretiyle,

  b) Borçlu hesabından aynı bankadaki ilgili il müdürlüğü veya Genel Müdürlük hesabına aktarma suretiyle,

  yapılmasını düzenlemeye yetkilidir.

  Bankalarca tahsil edilen paraların, il müdürlükleri veya Genel Müdürlük hesaplarına aktarılma süresi, tahsil edildikleri tarihten itibaren azami 3 gündür.

  Bağ - Kur Genel Müdürlüğü, bu süreyi aşmamak üzere farklı süreler ve farklı özel ödeme şekilleri tayin etmeye yetkilidir.

  Bankalar, kendilerine yapılan ödemeleri süresinde il müdürlükleri veya Genel Müdürlük hesaplarına aktarmadıkları takdirde, söz konusu Kurum alacağı, tahsilatı yapan bu kuruluşlardan gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

  Tahsilatı yapan banka şube müdürleri, tahsil edilen paraları belirlenen sürelerde il müdürlükleri veya Genel Müdürlük hesaplarına aktarılmasından sorumludurlar.

  Tahsilatı yapan ilgili kuruluşların bu görevleri, süresinde yerine getirmeyen sorumlularından, ödemeye konu Kurum alacağının %10 u nisbetinde ayrıca ceza tahsil olunur.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Tecil ve Gecikme Zammının Uygulanmasına İlişkin Yetkiler

  Tecil

  Madde 12 - Kurum alacağının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi, Kurum borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak koşuluyla, Kurum Yönetim Kurulunca ya da yetki devri halinde Genel Müdürlükçe Kurum alacağı tecil faizi alınarak tecil olunabilir.

  Tecil faizi, Maliye Bakanlığının belirlediği oranlarda uygulanır.

  Tecilde taksit zamanları ve diğer şartlar tecile yetkili makam tarafından tespit olunur.

  Tecil edilen ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmeyen Kurum alacağı sadece gecikme zammı uygulanmayan alacaklardan oluşuyor ise, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez. Ancak tecil edilen alacak içerisinde gecikme zammı tatbik edilmeyen alacakla birlikte gecikme zammı uygulanabilir alacak bulunuyor ise, bu durumda ödenen tecil faizlerinden gecikme zammı uygulanabilecek alacağa isabet eden kısmı alacak aslına uygulanacak gecikme zammına mahsup edilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Kurum Alacaklarının Cebren Tahsiline İlişkin Yetkiler

  Hapisle Tazyikte Bulunma Yetkisi

  Madde 13 - Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince, 7 günlük süresi içinde borcunu ödemeyen ve mal bildiriminde bulunmayan borçlular hakkında, hapisle tazyik kararının alınmasını sağlamak amacıyla icra tetkik mercii hakimliğine yazılı talepte bulunma yetkisi il müdürlerine aittir.

  Haciz Varakalarını İmzalama Yetkisi

  Madde 14 - Haciz işlemleri, tahsil dairelerince düzenlenen ve ilgili il müdürünce onaylanan haciz varakalarına dayanılarak yapılır.

  Haciz kararlarını belirten bu kağıtların şekli ve ihtiva edeceği bilgiler Genel Müdürlükçe tespit edilir.

  Köylerde Haciz

  Madde 15 - Köylerde ve Köy Kanunu uygulanan bucaklarda menkul mal haczi, haciz varakaları üzerine, alacaklı tahsil dairesince yapılır. Köylerde tahsildar tarafından tahsil olunan prim ve diğer alacaklar yönünden 6183 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükmü uygulanmaz.

  Satış ve Satış Komisyonları

  Madde 16 - Kurum alacakları nedeniyle haczedilen gayrimenkuller, satış komisyonlarınca açık artırma ile satılır. Satış komisyonu il müdürünün başkanlığında Tapu Sicil Müdürü veya yetkili memuru, icra işlemlerinden sorumlu il müdür yardımcısı veya şube müdürü ile avukattan teşekkül eder.

  Gayrimenkul Satış İlanlarında Yer, Süre ve Satış Şekillerini Belirleme Yetkisi

  Madde 17 - Alacaklı tahsil dairesi, gayrimenkul satışını açık artırma tarihinden en az 15 gün önce başlamak koşuluyla ilan eder.

  İlanların yer, süre ve şekillerine ilişkin genel esaslar Genel Müdürlükçe tayin olunur.

  İlanda; satışın yapılacağı yer, gün, saat ve satılacak gayrimenkulün durum ile vasıfları gösterilir.

  İlanın birer örneği borçluya, vekil veya mümessiline ve gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebliğ olunur.

  ALTINCI BÖLÜM : Diğer Yetkiler

  Takibin İflasa Dönüştürülmesine Karar Verme Yetkisi

  Madde 18 - Kurum alacaklarının tahsili için açılmış bulunan takibin, İcra ve İflas Kanunu hükümleri dairesinde iflas yoluna dönüştürülmesi, Genel Müdürlüğün onayı üzerine alacaklı tahsil dairesince istenir.

  Tahsil İmkansızlığı Nedeniyle Terkin Edilecek Alacak Tutarlarını Belirleme Yetkisi

  Madde 19 - Yapılan takip sonucunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan Kurum alacakları, Kanunun 106 ncı maddesine göre belirlenen limit çerçevesinde Kurum Yönetim Kurulu kararıyla tahsil zamanaşımı beklenilmeksizin terkin olunabilir.

  Kurum Yönetim Kurulu, bu yetkisini Genel Müdürlük ile il müdürlüklerine devredebilir.

  Suçluların Takibine İlişkin İhbarda Bulunma Yükümlülüğü

  Madde 20 - Kanunun 110, 111, 112, 113 ve 114 üncü maddelerinde yazılı suçlar, Kurumun o mahaldeki ilgili İl Müdürünün ihbarı üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından takip olunur.

  Kimlik Belgesi

  Madde 21 - Kanunu uygulamakla görevli Kurum personeline, görevleri sırasında ilgililere gösterilmek üzere Kurumca onaylı ve resimli bir kimlik belgesi verilir.

  Tebligat Usulleri

  Madde 22 - Aksine bir hüküm bulunmadıkça Kanunda yazılı müddetlerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır.

  1479 ve 2926 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak bildiriler hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanacağına ilişkin olarak, 1479 sayılı Kanunun 69 uncu ve 2926 sayılı Kanunun 54 üncü madde hükümleri saklıdır.

  Yürürlük

  Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bağ - Kur Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100