Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

  ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 01/08/2001

  Resmi Gazete Sayısı: 24480

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü memur ve sözleşmeli personelinin atama ve görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı hariç Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personelin atanma ve görevde yükselmeleri ile görev grupları arasındaki geçişlerine ilişkin esasları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konu"Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümlerine dayandırılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Teşekkül: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

  b) Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların guruplandırılmasını,

  c) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

  d) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

  e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

  f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak, görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak olan yazılı sınavı,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

  Öğrenim Düzeyi

  Madde 5 - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde;

  a) Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Savunma Sekreteri, Daire Başkanı, Müfettiş, Hukuk Müşaviri, Pazarlama Bölge Müdürü, Fabrika Müdürü, Araştırma Müdürü, Müşavir, Başuzman, Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Fabrika Müdür Yardımcısı, İrtibat Müdürü, Kısım Müdürü, Müdür Yardımcısı, Uzman, Daire Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Mühendis, Mimar, Avukat, Kimyager, Ekonomist, İstatistikçi, Çözümleyici, Savunma Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Çocuk Gelişimcisi ve Temsilci olarak atanabilmek için en az dört yıllık yüksek öğrenim,

  b) Şef, Programcı, Tekniker, Teknik Ressam, Eksper, Laborant ve bu düzeydeki görevlere atanabilmek için en az iki yıllık yüksek öğrenim,

  c) Memur, Ambar Memuru,Veznedar, Santral Memuru, Sekreter, Hemşire, Çocuk Eğitimcisi, Teknisyen, Sürveyan, Çay Eksperi, Daktilograf ve bu düzeydeki görevlere atanabilmek için en az lise ve dengi öğrenim, görmüş olmaları şarttır.

  Görev Grupları

  Madde 6 - Bu Yönetmeliğe tabi Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü memur ve sözleşmeli personeli; Yönetim, Denetim, Hukuk, Koruma ve Güvenlik, Bilgi İşlem, Sağlık, Teknik ve İdari Personel Grubu olmak üzere sekiz ana görev grubuna, ana görev grupları da kendi içinde alt görev gruplarına ayrılmıştır.

  A) Yönetim Grubu;

  a) Daire Başkanı,

  b) Pazarlama Bölge Müdürü, Fabrika Müdürü, Araştırma Müdürü, Müşavir, Başuzman,

  c) Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Fabrika Müdür Yardımcısı,

  d) İrtibat Müdürü, Kısım Müdürü,

  e) Müdür Yardımcısı, Uzman,

  f) Şef.

  B) Denetim Grubu;

  a) Teftiş Kurulu Başkanı,

  b) Başmüfettiş, Müfettiş,

  c) Müfettiş Yardımcısı.

  C) Hukuk Grubu;

  a) I. Hukuk Müşaviri,

  b) Hukuk Müşaviri,

  c) Avukat.

  D) Koruma ve Güvenlik Grubu;

  a) Savunma Sekreteri,

  b) Savunma Uzmanı,

  c) Sivil Savunma Uzmanı.

  E) Bilgi İşlem Grubu;

  a) Çözümleyici,

  b) Programcı.

  F) Sağlık Grubu;

  a) Daire Tabibi, Tabip,

  b) Diş Tabibi,

  c) Çocuk Gelişimcisi,

  d) Hemşire, Çocuk Eğitimcisi.

  G) Teknik Grup;

  a) Mühendis, Mimar,

  b) Kimyager, Ekonomist, İstatistikçi,

  c) Tekniker, Teknik Ressam, Eksper, Laborant,

  d) Teknisyen, Sürveyan, Çay Eksperi.

  H) İdari Personel Grubu;

  a) Temsilci,

  b) Memur, Ambar Memuru, Veznedar, Sekreter, Santral Memuru, Daktilograf,

  unvanlarından oluşur.

  Görevde Yükselme

  Madde 7 - Bu Yönetmelikte belirtilen, görev unvanlarına atanacak olanlarda;

  a) Atanacak kadro için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte belirtilen Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde geçirilmesi gereken hizmet süresini taşıması,

  b) Atanılacak kadro için belirlenen sicil ve disiplin şartlarını taşıması,

  c) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yaptırılacak yazılı sınavda başarılı olunması,

  şartları aranır.

  Görevde Yükselme Eğitimi

  Madde 8 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az 75 saat olmak üzere görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.

  Görevde yükselme eğitimlerinde; ilgili birimlerin şube müdürleri ve daha üst unvanlı kadrolarında görevli personelinden eğitici olarak yararlanılır.

  Eğitim faaliyetleri, Personel Dairesi Başkanlığının yönetiminde ilgili birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

  Görevde yükselme sınavına gireceklerin eğitimlere devamları zorunludur. Eğitim sonunda katılımcılara bitirme belgesi verilir.

  Boş Kadroların İlanı

  Madde 9 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların unvanı, derecesi, sayısı, görevde yükselme eğitiminin tarihi ve diğer hususlar, uygun görülen yerlerde ilan edilir.

  Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

  Madde 10 - Bu Yönetmelikte belirtilen görev unvanlarından daha alt bir görevden üst bir göreve atanabilmek için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar görevde yükselme eğitimine alınırlar. Bu eğitime ilan edilen boş kadro ve/veya pozisyon sayısının iki katından fazla aday müracaat ettiği taktirde, adaylar öğrenim düzeyi, sicil ve disiplin durumları dikkate alınarak boş kadro ve/veya pozisyon sayısının iki katına indirilir.

  Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

  Madde 11 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

  a) T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları,

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuatlar,

  e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma kuralları,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğindeki ana konular ile atama yapılacak kadroların nitelikleriyle ilgili konular ve KİT'lerle ilgili mevzuatlar.

  Görevde yükselme eğitimi ile ilgili işlerin sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Bu maddenin (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı % 60'tır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Sınavı Esasları

  Sınav Şartı

  Madde 12 - Görevde yükselme sınavına katılmak için, görevde yükselme eğitimini tamamlamak şarttır.

  Görevde yükselme sınavında başarılı olanlardan başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Kadro boşalmalarında da müteakip sınav yapılıncaya kadar kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir. Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

  Sınav Şekli

  Madde 13 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır.

  Bu sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır.

  Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Görevde yükselme sınavı, ihtiyaca göre süre kaydı aranmaksızın yapılır.

  Sınav Kurulu

  Madde 14 - Sınav Kurulu Genel Müdürün onayı ile Genel Müdür Yardımcılarından birisinin başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ve diğer yöneticilerden olacak şekilde en az beş kişiden oluşur.

  Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşleri veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının görevde yükselme sınavına katılmaları halinde bunlar sınav kurulu üyeliğinden çıkarılırlar.

  Sınav Kurulunun Görevleri

  Madde 15 - Sınav kurulunun görevleri şunlardır;

  a) Atanılacak görevin niteliğine göre, görevde yükselme eğitiminin konularını tespit etmek,

  b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  c) Sınavı yapacak kurumlara bildirmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınav konularını belirlemek,

  d) Sınav sonuçlarını en geç on beş gün içinde ilan ederek ilgililere duyurmak,

  e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

  Sınav Belgelerinin Saklanması

  Madde 16 - Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

  Sınavı Kazananların Atanması

  Madde 17 - Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre kazandıkları ilgili boş kadrolara atanır. Başarı notunun aynı olması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görev Gruplarına Göre Atanma Şartları

  Madde 18 - Bazı görev gruplarına; atanma ve görevde yükselme sınavına katılacak olanların yükselmelerinde aranacak nitelikler aşağıda gösterilmiştir. Aşağıda nitelikleri belirtilmeyen ve 6 ncı maddede sayılan görevlere görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda ilgili personelde aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olma şartının yanında, görevde yükselme eğitiminin tamamına katılma ve görevde yükselme sınavında başarılı olma şartı aranır.

  A) Yönetim Grubu

  a) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

  2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

  4) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

  5) Fabrika Müdürü, Pazarlama Bölge Müdürü, Araştırma Müdürü, Müşavir, Başuzman ve Şube Müdürü görevlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

  b) Pazarlama Bölge Müdürü, Fabrika Müdürü, Araştırma Müdürü, Müşavir ve Başuzman kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

  2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

  4) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

  5) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (A) bendinin (c) alt bendindeki görev grubunda en az 3 yıl çalışmış olmak.

  c) Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı ve Fabrika Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

  2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

  4) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

  5) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (A) bendinin (d), (e) alt bentlerindeki görev gruplarında en az 3 yıl çalışmış olmak,

  6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  d) İrtibat Müdürü ve Kısım Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

  2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

  4) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

  5) Müdür Yardımcısı, Uzman, Şef, Mühendis, Mimar, Kimyager, Ekonomist ve İstatistikçi görevlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak,

  6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  e) Müdür Yardımcısı ve Uzman kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

  2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

  4) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

  5) Şef, Kimyager, Ekonomist, İstatistikçi, Tekniker, Teknik Ressam, Eksper ve Laborant görevlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak,

  6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  f) Şef kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

  4) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

  5) Tekniker, Teknik Ressam, Eksper, Laborant, Teknisyen, Sürveyan, Çay Eksperi, Memur, Ambar Memuru, Veznedar, Sekreter, Santral Memuru ve Daktilograf görevlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak,

  6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  B) Denetim Grubu

  Bu grupta yer alan Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı hakkında 10/04/1994 tarihli ve 21901 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  C) Hukuk Grubu

  a) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

  2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

  4) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

  5) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (C ) bendinin (b) alt bendindeki görev grubunda en az 3 yıl çalışmış olmak.

  b) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

  2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

  4) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

  5) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (C) bendinin ( c) alt bendindeki görev grubunda en az 3 yıl çalışmış olmak.

  c) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

  2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

  3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

  4) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

  5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  D) Koruma ve Güvenlik Grubu

  1) Bu grupta yer alan Savunma Sekreteri ve Savunma Uzmanı hakkında, 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları taşımak,

  2) Bu grupta yer alan Sivil Savunma Uzmanı hakkında, 27/10/1999 tarihli ve 23859 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  E) Bilgi İşlem Grubu

  a) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

  2) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

  3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

  4) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

  5) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

  6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) Bilgi işlem programlamada deneyimli olmak ve bunu belgelemek,

  3) En az iki programlama dilini bilmek,

  4) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

  5) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

  6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Görev Grupları Arasındaki Geçişler

  Madde 19 - Görev grupları arasında geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

  a) Aynı ana görev grubunun alt görev gruplarının içinde kalmak kaydıyla, atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla sınav yapılmaksızın görev ve unvan değişikliği yapılabilir.

  b) Daha önce ihraz ettiği görev unvanının altındaki bir görev unvanında çalışan personel önceki unvanına sınavsız atanabilir.

  Naklen Atamalar

  Madde 20 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden;

  a) Bu Yönetmeliğin aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar bu alt görev grubundaki unvanlara,

  b) Çözümleyici, Temsilci ve Programcı olarak atanabilme şartlarına sahip olanlar, bu unvanlara,

  Bu Yönetmelikteki hükümlere bakılmaksızın genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

  Açıktan Atamalar

  Madde 21 - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (C) bendinin (c) alt bendinde ve E, F, G, H bentlerinde sayılan görevlere hizmet gereklerini göz önünde bulundurarak bu Yönetmelikteki hizmet süresini, disiplin ve sicil şartlarını dikkate almaksızın diğer şartları taşıyanları açıktan atayabilir.

  Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama

  Madde 22 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Kazanılmış Haklar

  Madde 23 - Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

  Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

  Madde 24 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Geçici Maddeler

  Geçici Madde 1 - Daire Başkanı, Müşavir ve Fabrika Müdürü kadroları hariç olmak üzere, halen Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkezinde görevli (I) sayılı cetvele tabi personel hakkında unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle 2 ay süreyle uygulanabilir.

  Yürürlük

  Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100